Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Mẫu số 03

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của

  văn bản

  Lý do hết

  hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

  1

  Quyết định

  Số 77/2009/QÐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 483/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014

  Ngày 30/11/2014

  2

  Quyết định

  Số 100/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định số lượng, chức danh và chế độ phụ cấp hàng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  3

  Quyết định

  Số 167/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của UBND tỉnh

  Về việc quy định số lượng và chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, tổ dân phố tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  4

  Quyết định

  Số 102/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ phụ cấp cho cán bộ và kinh phí hoạt động của Trung tâm Văn hoá- Thể thao cấp xã trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  5

  Quyết định

  Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh

  Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với nhân viên thú y cấp xã và quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với công tác viên thú y thôn, khu phố

  Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  6

  Quyết định

  Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 31/01/2013 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với cộng tác viên dân số- kế hoạch hoá gia đình ở thôn, khu phố tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  7

  Quyết định

  Số 142/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức  năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Thay thế bởi Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015

  Ngày 12/3/2015

  8

  Quyết định

  Số 159/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh                  Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

  ngày 08/5/2015

  Ngày

  18/5/2015

  9

  Quyết định

  Số 56/2010/QĐ-UBND ngày 30/5/2010 của UBND tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND

  ngày 08/5/2015

  Ngày

  18/5/2015

  10

  Quyết định

  Số 129/2008/QĐ-UBND ngày 01/9/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015

  Ngày

  11/6/2015

  11

  Nghị quyết

  Số 149/2009/NQ-HĐND ngày 9/12/2009 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 215/NQ-HĐND  ngày 09/12/2015

  Ngày 01/01/2016

  12

  Quyết định

  Số 46/QĐ-UBND ngày 04/5/2010 của UBND tỉnh

  Quy định phụ cấp đối với cán bộ làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa ở tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016

  Ngày 02/3/2016

  13

  Quyết định

  Số 124/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

  Ngày 21/3/2016

  14

  Quyết định

  Số 55/2009/QĐ-UBND ngày 15/4/2009 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh.

  Thay thế bởi Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

  Ngày 21/3/2016

  15

  Quyết định

  Số 126/2008/QĐ-UBND ngày 27/8/2008 của UBND tỉnh                   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

  Ngày 11/4/2016

  16

  Quyết định

  Số 122/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

  Ngày 11/4/2016

  17

  Quyết định

  Số 78/2009/QĐ-UBND ngày 01/6/2009 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/4/2016

  Ngày 11/4/2016

  18

  Quyết định

  Số 141/2008/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 06/5/2016

  Ngày 26/5/2016

  19

  Quyết định

  Số 123/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

  Ngày 16/7/2016

  20

  Quyết định

  Số 110/2009/QĐ-UBND ngày 24/7/2009 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016

  Ngày 20/8/2016

  21

  Quyết định

  Số 103/2008/QĐ-UBND ngày 09/7/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

  Ngày 30/9/2016

  22

  Quyết định

  Số 160/2009/QĐ-UBND ngày 08/10/2009 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/11 /2016

  Ngày 11/11/2016

  23

  Nghị quyết

  Số 118/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  24

  Nghị quyết

  Số 18/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết 118/2014/NQ-

  HĐND17 ngày 24/4/2014 về quy định một số chế độ chi tiêu, phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  25

  Quyết định

  Số 100/2001/QĐ-UB ngày 01/10/2001 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành bản Quy định tạm thời tiêu chuẩn các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

  Thay thế bởi Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017

  Ngày 20/9/2017

  26

  Quyết định

  Số 125/2008/QĐ-UBND ngày 22/8/2008 của UBND tỉnh

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  Thay thế bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

  Ngày 12/02/2018

  27

  Quyết định

  Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

  Thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

  Ngày 21/02/2018

  28

  Quyết định

  Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 của UBND tỉnh

  Ban hành kèm theo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018

  Ngày 01/3/2018

  29

  Nghị quyết

  Số 43/2012/NQ-HĐND17 ngày 25/4/2012 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  30

  Nghị quyết

  Số 83/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  31

  Quyết định

  Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

  Ngày 22/6/2018

  32

  Quyết định

  Số 198/2013/QĐ-UBND ngày 29/5/2013 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

  Ngày 22/6/2018

  33

  Quyết định

  Số 326/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018

  Ngày 22/6/2018

  34

  Nghị quyết

  Số 120/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

  Ngày 15/10/2018

  35

  Nghị quyết

  Số 102/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức phụ cấp đối với cộng tác viên Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

  Ngày 15/10/2018

  36

  Quyết định

  Số 41/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 17/4/2018

  II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH

  37

  Nghị quyết

  Số 76/2007/NQ-HĐND 16 ngày 17/8/2007 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành quy định khung mức thu, quản lý sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của địa phương

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014

  Ngày 05/5/2014

  38

  Quyết định

  Số 27/2011/QĐ-UBND ngày 23/02/2011 của UBND tỉnh

  Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014

  Ngày 15/8/2014

  39

  Quyết định

  Số 29/2009/QĐ- UBND ngày 12/3/2009 của UBND tỉnh

  Ban hành nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước về giá của các cơ quan Nhà nước; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

  Ngày 27/12/2015

  40

  Quyết định

  Số 133/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành đơn giá vận chuyển và quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn

  Thay thế bởi Quyết định số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

  Ngày 8/01/2016

  41

  Quyết định

  Số 109/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh

  Quy định về trang thiết bị và phương tiện làm việc của cơ quan và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

  Ngày 14/8/2016

  42

  Nghị quyết

  Số 178/2010/NQ-HĐND 17 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

  Thay thế bởi Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

  Ngày 08/12/2016

  43

  Nghị quyết

  Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 20/10/2011 của HĐND tỉnh

  Ban hành quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

  Hết thời gian quy định trong văn bản

  Ngày 31/12/2015

  44

  Quyết định

  Số 130/2011/QĐ-UBND ngày 30/10/2011 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định về một số giải pháp tăng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2011-2015

  Hết thời gian quy định trong văn bản

  Ngày 31/12/2015

  45

  Nghị quyết

  Số 164/2010/NQ-HĐND16 ngày 08/7/2010 của HĐND tỉnh

  Về việc quản lý ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2011 tỉnh Bắc Ninh

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  46

  Nghị quyết

  Số 175/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm(%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2011-2015

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  47

  Nghị quyết

  Số 176/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2011

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  48

  Quyết định

  Số 101/2010/QĐ-UBND ngày 09/8/2010 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh năm 2011

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  49

  Nghị quyết

  Số 52/2012/NQ-HĐND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

  Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  50

  Quyết định

  Số 46/2012/QĐ-UBND ngày 27/7/2012 của UBND tỉnh

  Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  51

  Quyết định

  Số 74/2014/QĐ-UBND ngày 26/02/2014 của UBND tỉnh

  Về việc bổ sung tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương

  Theo quy định của Luật NSNN số 83/2015/QH13

  Ngày 31/12/2016

  52

  Quyết định

  Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của UBND tỉnh

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

  Ngày 01/01/2017

  53

  Nghị quyết

  Số 55/2012/NQ-HDDND17 ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Ngày 01/8/2017

  54

  Quyết định

  Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Ngày 01/8/2017

  55

  Quyết định

  Số  107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

  Ngày  04/8/2017

  56

  Quyết định

  Số 81/2012/QĐ-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 107/2011/QĐ-UBND ngày 25/8/2011 của UBND tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017

  Ngày  04/8/2017

  57

  Nghị quyết

  Số 179/2010/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  58

  Quyết định

  Số 151/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  59

  Nghị quyết

  Số 70/2012/NQ-HĐND17 ngày 22/12/2012 của HĐND tỉnh

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  Thay thế bởi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  60

  Quyết định

  Số 169/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

  Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  Thay thế bởi Nghị quyết số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  61

  Nghị quyết

  Số 27/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của NĐND tỉnh

  Ban hành quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

  Thay thế bởi Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  62

  Quyết định

  Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành bảng quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

  Thay thế bởi Nghị quyết số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  63

  Quyết định

  Số 168/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

  Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  64

  Nghị quyết

  Số 150/2009/NQ-HĐND16 ngày 09/12/2009 của NĐND tỉnh

  Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

  Thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  65

  Nghị quyết

  Số 131/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

  Thay thế bởi Nghị quyết 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  66

  Nghị quyết

  Số 71/2012/NQ-HĐND17

  ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạttrên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 114/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  67

  Quyết định

  Số 579/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014của UBND tỉnh

  Về việc quy định một số nội dung phân cấp thẩm quyền xác lập và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước

  Thực hiện theo Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05/3/2018

  Ngày 05/3/2018

  68

  Quyết định

  Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức có sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Bắc Ninh

  Thực hiện theo Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018

  Ngày 02/7/2018

  III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG- NÔNG NGHIỆP- GIAO THÔNG

  69

  Quyết định

  Số 76/2014/QĐ-UBND ngày 03/03/2014 của UBND tỉnh

  Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày  31/8/2015

  Ngày 10/9/2015

  70

  Quyết định

  Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

  Quy định tạm thời phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/ 9 / 2016

  Ngày 30/9/2016

  71

  Quyết định

  Số 34a/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

  Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

  Ngày 01/9/2017

  72

  Quyết định

  Số 992/QĐ- UBND ngày 30/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Về chính sách phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

   

  73

  Quyết định

  Số 292/QĐ-UBND ngày 12/3/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 992/QĐ - UBND ngày 30/7/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh

   

  74

  Nghị quyết

  Số 128/2014/NQ-HĐND 17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  75

  Nghị quyết

  Số 175/2015/NQ-HĐND ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc bổ sung chính  sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn theo Nghị quyết 128/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  76

  Quyết định

  Số 318/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

  Thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  77

  Quyết định

  Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung “Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn, giai đoạn 2014-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”

  Thay thế bởi Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  78

  Nghị quyết

  Số 31/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn  giai đoạn 2016- 2020 trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 148 ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Ngày 01/01/2019

  79

  Quyết định

  Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng nông thôn giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 147/2018/NQ-HĐND và Nghị quyết số 148 ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Ngày 01/01/2019

  80

  Quyết định

  Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 9/6/2017 của UBND tỉnh

  Quy định về quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

  Ngày 10/8/2018

  81

  Nghị quyết

  Số 15/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

  Ngày 25/8/2017

  82

  Quyết định

  Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

  Quy định mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017

  Ngày 25/8/2017

  83

  Quyết định

  Số 58/QĐ-UB ngày 10/8/1998 của UBND tỉnh

  Về việc phân loại, phân cấp quản lý đường bộ địa phương

  Thay thế bởi Quyết định số 399/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014

  Ngày 22/9/2014

  84

  Nghị quyết

  Số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Theo quy định của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

  Ngày 01/01/2017

  85

  Quyết định

  Số 161/2011/QĐ-UBND ngày 28/12/2011 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Theo quy định của Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH13

  Ngày 01/01/2017

  86

  Quyết định

  Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 25/5/2012

  Về việc ban hành mức thu phí qua bến phà Đông Xuyên

  Bến phà ngừng hoạt động

  Ngày 19/5/2014

  87

  Nghị quyết

  Số 78/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh

  Quy định về mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016

  Ngày 15/7/2016

  88

  Nghị quyết

  Số 143/2014/NQ-HĐND17 ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

  Quy định về tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Hết thời gian

  Ngày 31/12/2015

  IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- MÔI TRƯỜNG

  89

  Quyết định

  Số 31/2012/QĐ-UBND ngày 01/6/2012 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/02/2014

  Ngày 10/3/2014

  90

  Quyết định

  Số 59/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế xác định giá đất các dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

  Thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND  ngày 26/02/2015

  Ngày 08/3/2015

  91

  Quyết định

  Số 105/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh

  Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xác định giá đất các dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

  Thay thế bởi Quyết định 02/2015/QĐ-UBND  ngày 26/02/2015

  Ngày 08/3/2015

  92

  Quyết định

  Số 221/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh

  Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015

  Ngày 4/7/2015

  93

  Quyết định

  Số 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh

  về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

  Ngày 27/12/2015

  94

  Quyết định

  Số 94/2010/QĐ-UBND ngày 26/7/2010 của UBND tỉnh

  Về việc quy định lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

  Ngày 27/12/2015

  95

  Quyết định

  Số 60/2011/QĐ-UBND ngày 28/4/2011 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về phí đo đạc, lập bản đồ địa chính áp dụng trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

  Ngày 27/12/2015

  96

  Quyết định

  Số 159/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi Quyết định số 94/2007/QĐ-UBND ngày 25/12/2007

  Thay thế bởi Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015

  Ngày 27/12/2015

  97

  Quyết định

  Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh

  Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017

  Ngày 05/9/2017

  98

  Quyết định

  Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phítài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 60/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

  Ngày 01/8/2017

  99

  Quyết định

  Số 529/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định hạn mức giao đất ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

  Ngày 20/6/2018

  100

  Quyết định

  Số  333/2014/QĐ-UBND ngày 31/7/2014 của UBND tỉnh

  Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Hết thời gian

  Ngày 28/03/2015

  101

  Quyết định

  Số  08/2015/QĐ-UBND ngày 18/03/2015 của UBND tỉnh

  Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Hết thời gian

  Ngày 15/04/2016

  102

  Quyết định

  Số  14/2016/QĐ-UBND ngày 5/04/2016 của UBND tỉnh

  Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Hết thời gian

  Ngày 01/5/2017

  103

  Quyết định

  Số  06/2017/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của UBND tỉnh

  Quy định hệ số điều chính giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Hết thời gian

  Ngày 20/5/2018

  104

  Quyết định

  Số 36/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  Thay thế bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018

  Ngày 10/7/2018

  105

  Quyết định

  Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ môi trường làng nghề, khu dân cư, cụm công nghiệp và khu kinh doanh dịch vụ làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

  Ngày 15/8/2018

  106

  Quyết định

  Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 23/5/2017 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

  Ngày 15/8/2018

  107

  Quyết định

  Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND tỉnh 

  Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan đơn vị để xảy ra tình trạng khai thác, tập kết, vận chuyển trái phép về cát, sỏi lòng sông, đất đá, đất sét, các loại vật liệu và khoáng sản khác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

  Ngày 15/8/2018

  108

  Quyết định

  Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 10/8/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

  Ngày 19/10/2018

  109

  Quyết định

  Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 7/03/2016 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy chế đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

  Ngày 19/10/2018

  V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH- ĐẦU TƯ

  110

  Quyết định

  Số 64/2008/QĐ-UBND ngày 12/5/2008 của UBND tỉnh

  Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài dự án, nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tỉnh Bắc Ninh.

  Thay thế bởi Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/ 6 / 2016

  Ngày 13/6/2016

  111

  Quyết định

  Số 24/2013/QĐ-UBND ngày 24/01/2013 của UBND tỉnh

  Quy định tạm thời một số nội dung công tác quản lý đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/ 9 / 2016

  Ngày 30/9/2016

  112

  Quyết định

  Số 165/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009 của UBND tỉnh

  Quy định trình tự thủ tục đầu tư xây dựng của doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

  Ngày 22/8/2017

  113

  Quyết định

  Số 58/2011/QĐ-UBND ngày 27/4/2011 của UBND tỉnh

  Quy định ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

  Ngày 22/8/2017

  114

  Quyết định

  Số 139/2012/QĐ-UBND ngày 24/12/2012 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND

  Thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

  Ngày 22/8/2017

  115

  Quyết định

  Số 386/2014/QĐ-UBND ngày

   4/9/2014 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phi hp gia các cơ quan chc năng trong qun lý nhà nước đối vi doanh nghip, h kinh doanh sau đăng ký thành lp trên địa bàn tnh Bc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

  Ngày 15/06/2018

  116

  Quyết định

  Số 55/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các dự án đầu tư trong nước ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

  Ngày 12/11/2018

  VI. LĨNH VỰC Y TẾ- GIÁO DỤC- VĂN HÓA XÃ HỘI- LAO ĐỘNG

  117

  Quyết định

  Số 1153/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí cho cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng kỹ thuật cao, chuyên khoa sâu thuộc ngành y tế

  Thay thế bởi Quyết định số 278/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  118

  Nghị quyết

  Số 31/NQ-HĐND ngày 13/10/1998 của HĐND tỉnh

  Ban hành quy định về thực hiện một số chế độ chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình

  Thực hiện theo Pháp lệnh dân số

  Ngày 01/5/2003

  119

  Quyết định

  Số 363/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 176/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh

  Hết thời gian

  Ngày 01/01/2018

  120

  Nghị quyết

  Số 192/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 79/2013/NQ-HĐND17 của HĐND tỉnh về thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2017

  Hết thời gian

  Ngày 01/01/2018

  121

  Nghị quyết

  Số 27/2011/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của UBND tỉnh

  Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2011- 2015

  Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

  Ngày 01/8/2017

  122

  Nghị quyết

  Số 211/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc bổ sung một số chế độ chính sách đối với ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016-2020

  Thay thế bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

  Ngày 01/8/2017

  123

  Quyết định

  Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2013- 2017

  Hết thời gian

  Ngày 01/01/2018

  124

  Quyết định

  Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc thực hiện một số chế độ, chính sách đối với ngành Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2016-2020

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 63/2017/NQ-HĐND

  Ngày 01/8/2017

  125

  Quyết định

  Số 143/2008/QÐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 242/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

  Ngày 21/6/2014

  126

  Quyết định

  Số 90/2011/QĐ-UBND ngày 04/8/2011 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 368/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014

  Ngày 01/9/2014

  127

  Quyết định

  Số 100/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh

  Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện tángngười chết trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015

   

  Ngày 08/8/2015

  128

  Quyết định

  Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổitừ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

  Ngày

  02/10/2015

  129

  Quyết định

  Số 288/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

  Ngày

  02/10/2015

  130

  Nghị quyết

  Số 20/2011/NQ-HĐND17 ngày 19/7/2011 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định hỗ trợ hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số  191/2015/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015

  Ngày 09/8/2015

  131

  Quyết định

  Số 93/2009/QĐ - UBND ngày 7/7/2009 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015

  Ngày 27/12/2015

  132

  Nghị quyết

  Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND18 ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minhtrong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 135/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018

  Ngày 15/10/2018

  133

  Quyết định

  Số 16/QĐ-UBND ngày 20/02/2006 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo tham gia bảo hiểm y tế

  Thay thế bởi Quyết định số 287/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  134

  Quyết định

  Số 57/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND tỉnh

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề trong các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động

  Thay thế bởi Quyết định số 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  135

  Nghị quyết

  Số 154/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo nghề trong các doanh nghiệp và xuất khẩu lao động

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 129/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

  Ngày 05/5/2014

  136

  Quyết định

  Số 174/2013/QĐ-UBND ngày 13/5/2013 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh

  Thay thế bởi Quyết định số 279/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Ngày 06/7/2014

  137

  Quyết định

  Số 288/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

  Ngày

  02/10/2015

  138

  Quyết định

  Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trợ cấp hàng tháng đối với người cao tuổitừ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015

  Ngày

  02/10/2015

  139

  Quyết định

  Số 11/2009/QĐ-UBND ngày 22/01/2009 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn giải quyết một số việc về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

  Ngày 19/10/2018

  140

  Quyết định

  Số 195/2013/QĐ-UBND ngày 22/5/2013 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017

  Ngày 18/8/2017

  141

  Quyết định

  Số 88/2011/QĐ-UBND ngày 29/7/2011 của UBND tỉnh

  Quy định mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp và dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  142

  Nghị quyết

  Số 122/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  143

  Quyết định

  Số 412/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  144

  Nghị quyết

  Số 197/2015/NQ-HĐND ngày 04/9/2015 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  145

  Nghị quyết

  Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  146

  Nghị quyết

  Số 66/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

  Ngày 01/5/2018

  147

  Nghị quyết

  Số 101/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

   Thay thế bởi Nghị quyết số 151/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Ngày 01/01/2019

  148

  Quyết định

  Số 104/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định mức quà tặng người cao tuổi

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết Số 154/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Ngày 17/12/2018

  VII. LĨNH VỰC KHÁC

  149

  Nghị quyết

  Số 180/2010/NQ-HĐND16ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Quy định về mức chi phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 227/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016

  Ngày 01/5/2016

  150

  Nghị quyết

  Số  25/2011/NQ-HĐND17 ngày 29/9/2011 của HĐND tỉnh.

   

  Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  151

  Quyết định

  Số 85/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

   

  Về việc ban hành quy chế kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

  Ngày 28/01/2017

  152

  Quyết định

  Số 86/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

  Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

  Ngày 28/01/2017

  153

  Quyết định

  Số 166/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 86/2011/QĐ-UBND ngày 25/7/2011 của UBND tỉnh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

  Ngày 28/01/2017

  154

  Quyết định

  Số  465/2014/QĐ-UBND ngày 04/11/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy chế rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

  Ngày 28/01/2017

  155

  Nghị quyết

  Số 121/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Quy định mức thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng - an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 49/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

  Ngày 01/5/2017

  156

  Nghị quyết

  Số 66/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh

  Về mô hình tổ chức, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Nghị quyết số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  157

  Quyết định

  Số 65/2008/QĐ-UBND ngày 13/5/2008 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thực hiện theo Thông tư liên tịch số 15/2016/TTLT-BTTTT-BXD ngày 22/6/2016

  Ngày 15/8/2016

  158

  Quyết định

  Số 136/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010 của UBND tỉnh

  Quy định về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015

  Ngày 10/4/2015

  159

  Quyết định

  Số 392/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017 của UBND tỉnh

  Ngày 20/4/2017

  160

  Quyết định

  Số 104/2004/QĐ-UBND ngày 02/7/2004 của UBND tỉnh

  Quy định về quản lý và tổ chức triển khai thực hiện các đề tài, dự án khoa học công nghệ của tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016

  Ngày 10/4/2016

  161

  Quyết định

  Số 103/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc công bố, công khai thủ tục hành chính

   Thay thế bởi Quyết định số 250/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

  Ngày 23/6/2014

  162

  Quyết định

  Số 106/2011/QĐ-UBND ngày 23/8/2011 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các Sở,  ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

  Thay thế bởi Quyết định số 250/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014

  Ngày 23/6/2014

  163

  Quyết định

  Số 250/2014/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ngày 10/01/2016

  164

  Quyết định

  Số 160/2011/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND tỉnh

  Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

  Ngày 15/8/2018

  165

  Quyết định

  Số 103/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế công tác thi đua, khen thưởng của tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

  Ngày 15/8/2018

  166

  Quyết định

  Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/8/2016của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2016- 2021

  Thay thế bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

  Ngày 21/02/2018

  167

  Quyết định

  Số 10/2017/QĐ-UBND ngày 22/5/2017 của UBND tỉnh

  Quy định về quản lý việc đi nước ngoài đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

  Ngày 10/12/2018

  168

  Quyết định

  Số 111/2012/QĐ-UBND ngày 03/12/2012 của UBND tỉnh

  Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông hiện đại” tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Ngày 22/8/2015

  169

  Quyết định

  Số 101/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành “Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

  Ngày 20/8/2018

  170

  Quyết định

  Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Thay thế bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

  Ngày 20/8/2018

  Tổng số: 170 văn bản

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: