Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực một phần trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  STT

  Tên loại

   văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản;

  tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. LĨNH VỰC BỘ MÁY NHÀ NƯỚC

  1

  Quyết định

  Số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  - Điều 1

  - Điều 2

  - Điều 3

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014

  Ngày 21/6/2014

  2

  Quyết định

  Số 47/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  - Khoản 1, 2, 3 Điều 1;

  - Khoản 4 Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 299/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014

  Ngày 10/7/2014

  3

  Quyết định

  Số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

  - Điều 2, Điều 8;

  - Khoản 3 và 4 Điều 19

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 296/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014

  Ngày 07/7/2014

  4

  Quyết định

  Số 123/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013của UBND tỉnh ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  - Điều 9

  - Khoản 2 Điều 27

  - Khoản 1, 2 Điều 28

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 37/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017

  Ngày 05/01/2018

  5

  Quyết định

  Số 83/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011của UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc bổ sung nhiệm vụ, tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ cấp huyện về công tác thanh niên

  Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

  Ngày 12/02/2018

  II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH-XÂY DỰNG- NÔNG NGHIỆP- GIAO THÔNG

  6

  Quyết định

  Số 255/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành tạm thời đơn giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh

  Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

  12/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015

  Ngày 21/5/2015

  7

  Quyết định

  Số 147/2013/QĐ-UBND ngày 03/5/2013 của UBND tỉnhvề việc điều chỉnh, bổ sung bảng giá nhà tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số

  13/2015/QĐ-UBND

  11/5/2015

  Ngày 21/5/2015

  8

  Quyết định

  Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  - Khoản 8, Điều 3

  - Khoản 1 Điều 6

  - Tiết 4, điểm a, Khoản 1 Điều 7

  - Tiết 5, điểm c, Khoản 1 Điều 7

  - Điều 10

  - Khoản 2 Điều 12

  - Điểm d Khoản 1, Điều 13

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  Ngày 10/3/2017

  9

  Quyết định

  Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Điều 6

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

  Ngày 01/6/2018

  10

  Quyết định

  Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  - Điều 2;

  - Điểm 6, Khoản 1, Điều 4 ;

  - Điều 10

  Sửa đổi bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018

  Ngày 15/8/2018

  11

  Quyết định

  Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Điều 4

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016

  Ngày 01/01/2017

  12

  Nghị quyết

  Số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Mục 4

  phần II

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

  Ngày 01/8/2017

  III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN- KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ- Y TẾ-GIÁO DỤC- VĂN HÓA- LAO ĐỘNG

  13

  Nghị quyết

  Số 156/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

  Điểm 2, khoản 2 và ý 1, điểm 3.2, khoản 3, Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 126/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014

  Ngày 05/5/2014

  14

  Quyết định

  Số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

  Điểm 2, Khoản 2 và Ý 1, Điểm 3.2, Khoản 3, Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 273/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014

  Ngày 04/7/2014

  15

  Quyết định

  Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Khoản 1, 2 Điều 3

  Sửa đổi bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018

  Ngày 16/7/2018

  16

  Nghị quyết

  Số 119/2014/NQ-HDDND17 ngày 24/4/2014 của HĐND về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Mục 6 phần II

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 57/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017

  Ngày 01/8/2017

  17

  Quyết định

  Số 20/2017/QĐ-UBND

  ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiệncác dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Điểm b, Khoản 4, Điều 3

  Sửa đổi bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

  Ngày 20/9/2018

  18

  Nghị quyết

  Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trongcác cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

  1. Phụ lục I: Số thứ tự 1, 2, 3, 4,5,6

  2. Phụ lục II: Số thứ tự A:

  + 1

  + 2

  + 3:3.1, 3.2, 3.3, 3.4;

  + 4:4.1, 4.2, 4.3, 4.4

  3. Phụ lục III:

  - Số thứ tự  A :

  + I: 1

  +III: 29

  + IV: 42, 43, 44, 46,48, 50,52, 53, 67, 68.

  - Số thứ tự B: 143, 168

  - Số thứ tự C: 228, 231,234, 241, 242, 247, 258, 270, 271, 276, 279,286,287.

  - Số thứ tự D:

  + V: 415, 467

  + VI: 693

  + VIII: 967, 972

  - Số thứ tự E:

  + III: 1539, 1625

  + IV: 1712

  - Số thứ tự  E: 1808, 1809, 1822

  Sửa đổi bởi Nghị quyết số 121/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018

  Ngày 01/8/2018

  IV. LĨNH VỰC KHÁC

  19

  Quyết định

  Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các

  tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Khoản 3

  Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 22/04/2016

  20

  Nghị quyết

  Số 119/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Khoản 2 mục II Phần B

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  21

  Nghị quyết

  Số 119/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Điểm b, c khoản 1 mục II Phần B

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Ngày 01/01/2018

  22

  Quyết định

  Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu  công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh

  -Điều 1;

  - Khoản 1, khoản 2 Điều 2 ;

  - Điều 4;

  - Khoản 8 Điều 5;

  - Khoản 2 Điều 6 ;

  - Điều 7;

  - Điều 8.

  Sửa đổi bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018

  Ngày 19/10/2018

  23

  Quyết định

  Số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  - Khoản 1 Điều 2;

  - Khoản 1, khoản 2 Điều 5;

  - Khoản 3 Điều 6 ;

  - Khoản 2, khoản 3 Điều 8;

  - Bổ sung Điều 9;

  - Khoản 2 Điều 10

  Sửa đổi bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018

  Ngày 24/11/2018

  24

  Quyết định

  Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Bãi bỏ khoản 2, khoản 4 Điều 5

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

  Ngày 20/8/2018

  25

  Quyết định

  Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sửa đổi

  Điều 6

  Sửa đổi bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

  Ngày 20/8/2018

               

  Tổng số: 25 văn bản

   

  Tài liệu đính kèm: