Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

   

  I. LĨNH VỰC TỔ CHỨC BỘ MÁY

   

  1

  Nghị quyết

  Số 130/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/05/2014

   

   

  2

  Nghị quyết

  Số 133/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

  Ngày 05/05/2014

   

   

  3

  Quyết định

  Số 234/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2005/QĐ-UB ngày 06/4/2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 21/6/2014

   

   

  4

  Quyết định

  Số 283/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, cấp huyện thực hiện

  Sau 10 ngày

   

   

  5

  Quyết định

  Số 284/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động tại tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  6

  Quyết định

  Số 285/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  7

  Quyết định

  Số 299/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND ngày 12/5/2006 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc kiện toàn Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  8

  Quyết định

  Số 483/2014/QĐ-UBND ngày 20/11/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  9

  Quyết định

  Số 500/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ,công chức, viên chức và người lao động

  Sau 10 ngày

   

   

  10

  Quyết định

  Số 544/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  11

  Quyết định

  Số 545/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

  Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  12

  Nghị quyết

  Số 215/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc nâng mức hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2016

   

   

  13

  Quyết định

  Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  14

  Quyết định

  Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 08/5/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  15

  Quyết định

  Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  16

  Nghị quyết

  Số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2017

   

   

  17

  Quyết định

  Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 22/02/2016 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  18

  Quyết định

  Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  19

  Quyết định

  Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 11/03/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  20

  Quyết định

  Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  21

  Quyết định

  Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  22

  Quyết định

  Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 01/04/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  23

  Quyết định

  Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 6/5/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  24

  Quyết định

  Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  25

  Quyết định

  Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 6/7/2016 của UBND tỉnh

  Về việc thành lập Chi cục Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  26

  Quyết định

  Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  27

  Quyết định

  Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  28

  Quyết định

  Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  29

  Quyết định

  Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  30

  Nghị quyết

  Số 45/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

  về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Ngày 01/5/2017

   

   

  31

  Quyết định

  Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 03/7/2017

   

   

  32

  Quyết định

  Số  28/2017/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định tiêu chuẩn và quy trình đánh giá các Sở, Ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trong sạch vững mạnh

  Ngày 20/9/2017

   

   

  33

  Quyết định

  Số 37//2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

  Về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 123/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013 của UBND tỉnh, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/01/2018

   

   

  34

  Nghị quyết

  Số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng nghỉ công tác theo nguyện vọng

  Ngày 01/5/2018

   

   

  35

  Nghị quyết

  Số 115/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc bãi bỏ quy định chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng,thu hút và sử dụng nhân tài trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2018

   

   

  36

  Nghị quyết

  Số 133/2018/NQ-HĐND ngày 03/10/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp, mức khoán quỹ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; ở thôn, khu phố thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/10/2018

   

   

  37

  Quyết định

  Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 12/02/2018

   

   

  38

  Quyết định

  Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh

  Ban hànhQuy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021

  Ngày 21/02/2018

   

   

  39

  Quyết định

  Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/02/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/3/2018

   

   

  40

  Quyết định

  Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý An toàn thực phẩm tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 10/5/2018

   

   

  41

  Quyết định

  Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 11/6/2018 của UBND tỉnh

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luậtvề chế độ, chính sách đào tạo, bồi dưỡng, thu hút vàsử dụng nhân tài tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 22/6/2018

   

   

  II. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH- NGÂN SÁCH

   

  42

  Nghị quyết

  Số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Ngày 05/5/2014

   

   

  43

  Nghị quyết

  Số 124/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Sửa đổi Nghị quyết số 134/2009/NQ-HĐND16 ngày 23/4/2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/5/2014

   

   

  44

  Nghị quyết

  Số 125/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho các xã, thôn có đất thu hồi xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện

  Ngày 05/5/2014

   

   

  45

  Nghị quyết

  Số 126/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết 156/2010/NQ-HĐND16 ngày 06/5/2010 của HĐND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

  Ngày 05/5/2014

   

   

  46

  Quyết định

  Số 138/2014/QĐ-UBND ngày 07/5/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định thu hồi vốn khấu hao tài sản cố định của các dự án nước sạch nông thôn được ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 17/5/2014

   

   

  47

  Quyết định

  Số 254/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hoá đã được giao đất tại các đô thị ở tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 17/6/2014

   

   

  48

  Quyết định

  Số 255/2014/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành tạm thời đơn giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  49

  Quyết định

  Số 296/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Sửa đổi quyết định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý ban hành kèm theo Quyết định số 174/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  50

  Quyết định

  Số 340/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định tỷ lệ (mức) khoán chi phí quản lý, xử lý tang vật, phương tiện trên số tiền thu được từ xử lý tang vật, phương tiện bị tịch thutrên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  51

  Quyết định

  Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015  của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi giá nhà xây thô làm cơ sở tính thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  52

  Quyết định

  Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 11/5/2015 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi giá tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  53

  Quyết định

  Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 4/6/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành “Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”.

  Sau 10 ngày

   

   

  54

  Quyết định

  Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh

  Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước trong lĩnh vực giá áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  55

  Nghị quyết

  Số 24/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  Ngày 08/12/2016

   

   

  56

  Nghị quyết

  Số 25/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020

  Ngày 08/12/2016

   

   

  57

  Nghị quyết

  Số 26/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

   về việc quy định phân cấp quản lý ngân sách các cấp chính quyền địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh, thời kỳ 2017-2020

  Ngày 08/12/2016

   

   

  58

  Quyết định

  Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành tạm thời quy chế phối hợp trong quản lý, điều hành và sử dụng quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  59

  Quyết định

  Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy chế về quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  60

  Nghị quyết

  Số 53/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách, biểu mẫu và thời gian gửi báo cáo ngân sách

  Ngày 01/8/2017

   

   

  61

  Nghị quyết

  Số 54/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc mở rộng đối tượng và nâng mức cho vay từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người  nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  62

  Nghị quyết

  Số 58/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  63

  Nghị quyết

  số 67/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  về việcQuy định chế độ hỗ trợ công chức, viên chức người lao động làm việc tại Trung tâm hành chính công tỉnh và cấp huyện thuộc tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  64

  Nghị quyết

  Số 78/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  65

  Nghị quyết

  Số 79/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  Ngày 01/01/2018

   

   

  66

  Nghị quyết

  Số 87/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2017-2020

  Ngày 01/01/2018

   

   

  67

  Quyết định

  Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế quản lý, khai thác, sử dụng Phần mềm quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 02/6/2017

   

   

  68

  Quyết định

  Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 24/7/2017 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách để cho vay đối với người  nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn Bắc Ninh

  Ngày 04/8/2017

   

   

  69

  Quyết định

  Số 21/2017/QĐ-UBND ngày 9/8/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định một số nội dung theo quy định tại Thông tư số 342/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chínhquy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước

  Ngày 21/8/2017

   

   

  70

  Quyết định

  Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định về quản lý tài chính thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 11/12/2017

   

   

  71

  Quyết định

  Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định về thanh toán, quyết toán đối với công trình hạ tầng nông thôn được hỗ trợ kinh phí mua vật liệu trên địa bàn tỉnh

  Ngày 10/01/2018

   

   

  72

  Nghị quyết

  Số 112/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành quy định phân cấp quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý

  Ngày 01/5/2018

   

   

  73

  Nghị quyết

  Số 114/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

   Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 71/2012/NQ-HĐND17 ngày 12/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí vệ sinh, thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và thị xã Từ Sơn

  Ngày 01/5/2018

   

   

  74

  Quyết định

  Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 02/04/2018 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định chế độ báo cáo và hệ thống biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/4/2018

   

   

  75

  Nghị quyết

  Số 155/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Về việcQuy định mức chi công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  76

  Nghị quyết

  Số 156/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  III. LĨNH VỰC XÂY DỰNG- NÔNG NGHIỆP- GIAO THÔNG

   

  77

  Quyết định

  Số 77/2014/QĐ-UBND ngày 03/3/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về Quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 13/03/2014

   

   

  78

  Quyết định

  Số 125/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 28/4/2014

   

   

  79

  Quyết định

  Số 292/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch đô thị,quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch quản lý chất thải rắn, quy hoạchsử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  80

  Quyết định

  Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  81

  Quyết định

  Số 32/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015 của UBND tỉnh

  Quy định phân công, phân cấp quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  82

  Quyết định

  Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  83

  Quyết định

  Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định quản lý thoát nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  84

  Quyết định

  Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định quản lý công trình đường ống, đường dây ngầm trên địa bàn các đô thị tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  85

  Quyết định

  Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 06/04/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng Khu thương mại, dịch vụ làng nghề trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  86

  Quyết định

  Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý
  dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  87

  Nghị quyết

  Số 56/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2017 - 2022 và định hướng đến năm 2030

  Ngày 01/8/2017

   

   

  88

  Nghị quyết

  Số 59/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  89

  Quyết định

  Số 03/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh

  Sửa đổi một số Điều của Quy địnhphân công,phân cấpquản lýdự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninhban hành kèm theo Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của UBND tỉnh

  Ngày 10/03/2017

   

   

  90

  Quyết định

  Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

   Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/9/2017

   

   

  91

  Quyết định

  Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018 của UBND tỉnh

  Sửa đổi Điều 6 của Quy định phân công, phân cấp quản lý quy hoạch  xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

  Ngày 01/6/2018

   

   

  92

  Quyết định

  Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 31/7/2018 của UBND tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tạm thời về quản lý kiến trúc, cảnh quan đối với các công trình, nhà ở riêng lẻ xây dựng trong phạm vi ảnh hưởng đến khu di tích, công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 22/5/2015 của UBND tỉnh

  Ngày 15/8/2018

   

   

  93

  Nghị quyết

  Số 154/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công và hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  94

  Quyết định

  Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  95

  Quyết định

  Số 186/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

  Về việc ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh

   

   

   

  96

  Quyết định

  Số 452/2014/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  97

  Quyết định

  Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về Đê điều trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  98

  Nghị quyết

  Số 225/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức chi hỗ trợ các sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2016

   

   

  99

  Quyết định

  Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ các sáng lập viên Hợp tác xã chuẩn bị thành lập, các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  100

  Nghị quyết

  Số 62/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  101

  Quyết định

  Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 17/7/2017

   

   

  102

  Quyết định

  Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh

  Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ điện chiếu sáng đường làng, ngõ, xóm đối với các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 25/8/2017

   

   

  103

  Quyết định

  Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 13/11/2017

   

   

  104

  Nghị quyết

  Số 106/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định hỗ trợ vay vốn để phát triển kinh tế trang trại, kinh tế VAC trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2018

   

   

  105

  Nghị quyết

  Số 147/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Ban hành Quy định hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  106

  Nghị quyết

  Số 148/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  V/v Ban hành Quy định hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  107

  Quyết định

  Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức thù lao cho lực lượng tuần tra canh gác đê trong mùa lũ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 12/3/2018

   

   

  108

  Quyết định

  Số 399/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định quản lý, khai thác và bảo trì mạng lưới đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  109

  Quyết định

  Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  110

  Quyết định

  Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 29/02/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  111

  Quyết định

  Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe và chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2017

   

   

  112

  Quyết định

  Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định về thi công công trình trên đường bộ  đang khai thác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 16/10/2017

   

   

  113

  Quyết định

  Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành giá dịch vụ tối đa sử dụng đò ngang                                                     đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 07/01/2019

   

   

  114

  Quyết định

  Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 07/01/2019

   

   

  IV. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

   

  115

  Nghị quyết

  Số 142/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

   

   

   

  116

  Nghị quyết

  Số 154/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2019

  Sau 10 ngày

   

   

  117

  Nghị quyết

  Số 156/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen ở khu vực đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  118

  Quyết định

  Số 105/2014/QĐ-UBND ngày 31/2/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 10/4/2014

   

   

  119

  Quyết định

  Số 252/QĐ-UBND ngày 13/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo công nghệ đốt của Hệ thống lò đốt NFI-05 series 3

  Ngày 13/6/2014

   

   

  120

  Quyết định

  Số 273/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND ngày 20/5/2010 của UBND tỉnh quy định chế độ hỗ trợ xây dựng điểm tập kết, vận chuyển rác thải khu vực nông thôn

  Ngày 05/7/2014

   

   

  121

  Quyết định

  Số 274/2014/QĐ-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn cho các xã, thôn có đất thu hồi để xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung cấp huyện

  Ngày 05/7/2014

   

   

  122

  Quyết định

  Số 339/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức tỷ lệ (%) tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  123

  Quyết định

  Số 388/QĐ-UBND ngày 05/9/2014 của UBND tỉnh

  Về việc đơn giá vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt ra ngoài địa bàn tỉnh

  Ngày 15/9/2014

   

   

  124

  Quyết định

  Số 402/2014/QĐ-UBND ngày 12/9/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 22/9/2014

   

   

  125

  Quyết định

  Số 528/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và thực hiện trình tự thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2015

   

   

  126

  Quyết định

  Số 552/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh 05 năm (2015-2019)

  Ngày 01/01/2015

   

   

  127

  Quyết định

  Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác cát đen ở khu vực đã có kết quả thăm dò thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 04/02/2015

   

   

  128

  Quyết định

  Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 26/02/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 06/3/2015

   

   

  129

  Quyết định

  Số 04/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành quy định ưu đãi đối với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực xã hội hoá sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/3/2015

   

   

  130

  Quyết định

  Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 04/7/2015

   

   

  131

  Quyết định

  Số 35/2015/QĐ-UBND ngày 29/9/2015 của UBND tỉnh

  Quy định mức nộp khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa nước sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/7/2015

   

   

  132

  Quyết định

  Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí tài nguyên và môi trường thực hiện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  133

  Quyết định

  Số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành đơn giá vận chuyển và quy trình thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 08/01/2016

   

   

  134

  Nghị quyết

  Số 35/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

  Về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

  Ngày 20/12/2016

   

   

  135

  Nghị quyết

  Số 38/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2017

   

   

  136

  Quyết định

  Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 22/03/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy chế về việc phối hợp giữa Trung tâm phát triển quỹ đất với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Tài nguyên và Môi trường, cơ quan tài chính và các cơ quan, đơn vị khác có liên quan trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/4/2016

   

   

  137

  Quyết định

  Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/03/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 04/4/2016

   

   

  138

  Quyết định

  Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh

  Về quan điểm và nguyên tắc đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường nông thôn và ô nhiễm môi trường làng nghề trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

  Ngày 01/01/2017

   

   

  139

  Quyết định

  Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ

  Ngày 01/01/2017

   

   

  140

  Nghị quyết

  Số 60/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Ban hành quy định mức thu, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh

  Ngày 12/7/2017

   

   

  141

  Quyết định

  Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định cơ chế phối hợp và thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/9/2017

   

   

  142

  Quyết định

  Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/9/2017

   

   

  143

  Quyết định

  Số 35/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy trình luân chuyểnhồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính vềđất đai củangườisửdụngđất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  144

  Quyết định

  Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt đến điểm tập kết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/01/2018

   

   

  145

  Quyết định

  Số   238/QĐ-UBND ngày 23/5/2017

  Về việc áp dụng một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 23/5/2017

   

   

  146

  Quyết định

  Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật môi trường đối với nước thải áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/02/2018

   

   

  147

  Quyết định

  Số 09/2018/QĐ-UBND ngày 07/5/2018 của UBND tỉnh

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 20/5/2018

   

   

  148

  Quyết định

  Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước chưa sử dụng;diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 20/6/2018

   

   

  149

  Quyết định

  Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Đơn giá đo đạc lập bản đồ địa chính; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

  Ngày 10/7/2018

   

   

  150

  Quyết định

  Số 16/2018/QĐ-UBND ngày 05/7/2018 của UBND tỉnh

  Sửa đổi một số điều của Quy định chi tiết việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  Ngày 16/7/2018

   

   

  151

  Quyết định

  Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định về đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh

  Ngày 19/10/2018

   

   

  V. LĨNH VỰC ĐẦU TƯ

   

  152

  Nghị quyết

  Số 216/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

  Sau 10 ngày

   

   

  153

  Quyết định

  Số  05/2015/QĐ-UBND  ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  154

  Quyết định

  Số  06 /2015/QĐ-UBND  ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  155

  Quyết định

  Số  07 /2015/QĐ-UBND  ngày 17/3/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về lập, thực hiện, theo dõi và đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  156

  Quyết định

  Số 46/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở lưu trú, khách sạn cao cấp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2016-2020

  Ngày 01/01/2016

   

   

  157

  Quyết định

  Số 40/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định một số nội dung về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  158

  Nghị quyết

  Số 57/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  159

  Quyết định

  Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh

  Về việcban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương về quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  160

  Quyết định

  Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 07/6/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Hợp tác xã, Tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 18/6/2017

   

   

  161

  Quyết định

  Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 22/8/2017

   

   

  162

  Quyết định

  Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế sử dụng vốn huy động hợp pháp từ cộng đồng thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 29/9/2017

   

   

  163

  Quyết định

  Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định phân cấp thực hiện và quy trình lập kế hoạch thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cấp xã giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 29/9/2017

   

   

  164

  Quyết định

  Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong quản lý nhà nước đối với DN, hộ kinh doanh sau đăng ký thành lập

  Ngày 15/6/2018

   

   

  165

  Quyết định

  Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 của UBND tỉnh

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 20/9/2018

   

   

  166

  Quyết định

  Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quy định trình tự, thủ tục các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 12/11/2018

   

   

  VI. LĨNH VỰC Y TẾ- GIÁO DỤC- VĂN HÓA XÃ HỘI- LAO ĐỘNG

   

  167

  Nghị quyết

  Số 115/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/5/2014

   

   

  168

  Quyết định

  Số 278/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định chi tiết một số chế độ, chính sách hỗ trợ đào tạo phát triển kỹ thuật chuyên môn trong ngành y tế Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  169

  Quyết định

  Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành mức giá một số dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  170

  Nghị quyết

  Số 65/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

   Về việc Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  171

  Nghị quyết

  Số 121/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc sửa đổi giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2018

   

   

  172

  Nghị quyết

  Số 212/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2016

   

   

  173

  Quyết định

  Số 48/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, giáo dục nghề nghiệp từ năm học 2015 - 2016 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  174

  Nghị quyết

  Số 63/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định một số chế độ chính sáchđối với trường THPT Chuyên Bắc Ninh và 08 trường THCS trọng điểm trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2017

   

   

  175

  Nghị quyết

  Số 64/2017/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Hỗ trợ thực hiện Chương trình “Sữa học đường” trong các cơ sở giáo dục mầm non và các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017- 2020

  Ngày 01/8/2017

   

   

  176

  Nghị quyết

  Số 149/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018

  Quy định một số chế độ, chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018- 2025

  Ngày 01/01/2019

   

   

   

   

  177

   

   

  Nghị quyết

  Số 117/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 85/2013/NQ-HĐND17 ngày 23/4/2013 của HĐND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/5/2014

   

   

  178

  Nghị quyết

  Số 191/2015/NQ-HĐND 17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh

  Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  179

  Quyết định

  Số 242/2014/QĐ-UBND ngày 11/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về quản lý di tích, di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  180

  Quyết định

  Số 368/2014/QĐ-UBND ngày 22/8/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định chế độ thù lao đối với người trông coi, bảo vệ di tích lịch sử cách mạng xếp hạng Quốc gia và di tích lịch sử - văn hóa Văn Miếu Bắc Ninh trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  181

  Quyết định

  Số 553/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định khen thưởng “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  182

  Nghị quyết

  Số 213/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2016

   

   

  183

  Quyết định

  Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh

  Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 08/8/2015

   

   

  184

  Quyết định

  Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu Nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  185

  Quyết định

  Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định chế độ đãi ngộ đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể; hỗ trợ chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp và chế độ bồi dưỡng đối với người làm việc tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  186

  Quyết định

  Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 28/6/2016 của UBND tỉnh

  Về việc thực hiện chế độ mức chi đặc thù đối với Đội Tuyên truyền lưu động cấp tỉnh và cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/7/2016

   

   

  187

  Quyết định

  Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

  Về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/8/2016

   

   

  188

  Nghị quyết

  Số 123/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế

  Ngày 05/5/2014

   

   

  189

  Nghị quyết

  Số 129/2014/NQ-HĐND ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 05/5/2014

   

   

  190

  Nghị quyết

  Số 103/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việcquy định mức hỗ trợ và đóng góp đối với người tự nguyện chữa trị cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma túy, người nghiện ma túy cai nghiện tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018- 2020

  Ngày 01/5/2018

   

   

  191

  Quyết định

  Số 277/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề cho lao động tham gia xuất khẩu lao động

  Sau 10 ngày

   

   

  192

  Quyết định

  Số 279/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trợ cấp, trợ giúp thường xuyên đối với các đối tượng bảo trợ xã hội tại Trung tâm Nuôi dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh; bệnh nhân phong đang điều trị tập trung tại Bệnh viện Phong và Da liễu tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  193

  Quyết định

  Số 286/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo và sử dụng lao động đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  194

  Quyết định

  Số 287/2014/QĐ-UBND 26/6/2014 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí cho đối tượng cận nghèo mua bảo hiểm y tế

  Sau 10 ngày

   

   

  195

  Quyết định

  Số 430/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức chi phí đào tạo trình độ sơ cấp nghề 5 tháng đối với người khuyết tật tại các cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh và mức hỗ trợ người khuyết tật tham gia học nghề

  Sau 10 ngày

   

   

  196

  Nghị quyết

  Số 80/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụnglệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoàilàm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  197

  Quyết định

  Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh

  về việc Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước trong tuyển dụng và quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 18/8/2017

   

   

  198

  Quyết định

  Số 39/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh

  Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng 

  Ngày 01/01/2018

   

   

  199

  Nghị quyết

  Số 151/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định chế độ, chính sách về an sinh xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  200

  Nghị quyết

  Số 153/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định mức quà tặng đối với đối tượng người có công với cách mạng; chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi; hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội trênđịa bàn tỉnh

  Ngày 01/01/2019

   

   

  201

  Quyết định

  Số 1352/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

  Về việc quy định mức hỗ trợ tiền ăn và tiền đi lại cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trong mỗi đợt phẫu thuật

  Sau 10 ngày

   

   

  202

  Nghị quyết

  Số 191/2015/NQ-HĐND17 ngày 29/7/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định hỗ trợ thực hiện hỏa táng, điện táng người chết trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  203

  Quyết định

  Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh

  Về việc quy định chế độ trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi và đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  204

  Quyết định

  Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế  đối với người cao tuổi từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  VII. LĨNH VỰC KHÁC

   

  205

  Nghị quyết

  Số 141/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định một số mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  206

  Nghị quyết

  Số 157/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định một số khoản chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  207

  Quyết định

  Số 393/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định một số mức chi kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  208

  Quyết định

  Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh

  Về việc quy định mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  209

  Quyết định

  Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  210

  Quyết định

  Số 45/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp, tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  211

  Nghị quyết

  Số 227/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2016

   

   

  212

  Quyết định

  Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định mức trần chi phí chứng thực và mức trần thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  213

  Quyết định

  Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh

  Về việc áp dụng mức thu và quy định về chế độ quản lý, sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  214

  Quyết định

  Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 09/6/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy định cụ thể một số mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  215

  Nghị quyết

  Số 48/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

   Về việcquy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2017

   

   

  216

  Nghị quyết

  Số 81/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm công tác kiểm tra, đánh giá tài liệu trong hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  217

  Quyết định

  Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh

  về việc ban hành Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu về công chứng, chứng thực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 18/8/2018

   

   

  218

  Quyết định

  Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 20/04/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  219

  Quyết định

  Số 19/2016/QĐ-UBND ngày 29/04/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  220

  Nghị quyết

  Số 46/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/5/2017

   

   

  221

  Quyết định

  Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định một số mức chi đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 22/5/2017

   

   

  222

  Quyết định

  Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý thực hiện quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 387/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 24/11/2018

   

   

  223

  Nghị quyết

  Số 224/2016/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trường đại học công lập và bệnh viện công lập tuyến trung ương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016-2020

  Ngày 01/5/2016

   

   

  224

  Quyết định

  Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 25/5/2016 của UBND tỉnh

  Về việc hỗ trợ khuyến khích đầu tư trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trường đại học công lập và bệnh viện công lập tuyến trung ương  trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2016- 2020

  Sau 10 ngày

   

   

  225

  Nghị quyết

  Số 75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  226

  Quyết định

  Số 291/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014 của UBND tỉnh

  Quy định mức thu, quản lý sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  227

  Nghị quyết

  Số 77/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc thông qua mô hình tổ chức, huấn luyện, hoạt động, chế độ chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  228

  Nghị quyết

  Số 144/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bị cho Công an xã, thị trấn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  229

  Quyết định

  Số 362/2014/QĐ-UBND ngày 19/8/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Quy định danh mục tiêu chuẩn, định mức trang bịCho Công an xã, thị trấn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  230

  Nghị quyết

  Số 83/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú, lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/01/2018

   

   

  231

  Quyết định

  Số 456/2014/QĐ-UBND ngày 24/10/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  232

  Quyết định

  Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  233

  Quyết định

  Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  234

  Quyết định

  Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 10/04/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của văn phòng đại diện, phóng viên thường trú, phóng viên các cơ quan báo chí trong nước hoạt động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  235

  Quyết định

  Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

  Ban hànhQuy định phân công, phân cấp quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/9/2017

   

   

  236

  Quyết định

  Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/11/2017

   

   

  237

  Quyết định

  Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 20/6/2018

   

   

  238

  Nghị quyết

  Số 220/NQ-HĐND17 ngày 14/4/2016 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 01/5/2016

   

   

  239

  Quyết định

  Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 31/03/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định về quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  240

  Quyết định

  Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 03/6/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  241

  Nghị quyết

  Số 111/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018 của HĐND tỉnh

  Về việc quy định mức chi, kinh phí hoạt động của Hội đồng Sáng kiến và Hội đồng Tư vấn khoa học và công nghệ thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2018

   

   

  242

  Nghị quyết

  Số 181/2015/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  243

  Quyết định

  Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 01/11/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC, thuộc thẩm quyền quản lý của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  244

  Quyết định

  Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  245

  Quyết định

  Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 05/10/2018 của UBND tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về sử dụng và quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh Bắc Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của UBND tỉnh

  Ngày 19/10/2018

   

   

   

  246

  Quyết định

  Số 437/2014/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

  Sau 10 ngày

   

   

  247

  Quyết định

  Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  248

  Nghị quyết

  Số 179/2015/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc hỗ trợ kinh phí cho các cơ quan Toà án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Cục Thi hành án dân sự tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  249

  Nghị quyết

  Số 214/2015/NQ-HĐND17 ngày 9/12/2015 của HĐND tỉnh

  Về việc Quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh

  Sau 10 ngày

   

   

  250

  Quyết định

  Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND tỉnh

  Về việc quy định Bộ tiêu thức phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp thành lập mới trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  251

  Nghị quyết

  Số 49/2017/NQ-HĐND18 ngày 12/4/2017 của HĐND tỉnh

  Về việc Bãi bỏ Nghị quyết số 121/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định mức thu, quản lý, sử dụng quỹ quốc phòng- an ninh ở cấp xã trên địa bàn tỉnh

  Ngày 01/5/2017

   

   

  252

  Quyết định

  Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 29/5/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  253

  Quyết định

  Số 27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước các cấp tỉnh Bắc Ninh

  Sau 10 ngày

   

   

  254

  Quyết định

  Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh

  Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 15/8/2018

   

   

  255

  Quyết định

  Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh

  Về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Ngày 20/8/2018

   

   

  Tổng số:255văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: