Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của HĐND và UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị (đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới)

  Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  1

  Quyết định

  Số 325/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013 của UBND tỉnh

  Quy định về tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống, thợ giỏi, nghệ nhân tổ chức cá nhân có công đưa nghề mới về các địa phương trong tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung

  Nghị định số 66/2006/NĐ-CP hết hiệu lực thay thế bằng Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  Quý IV năm 2018

  2

  Quyết định

  Số 34/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017của UBND tỉnh

  Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản và vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung không phù hợp

  Sở Nông nghiệp và PTNT

  Năm 2019

  3

  Quyết định

  Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/3/2015 của UBND tỉnh

  Về việc Ban hành Quy định về quản lý điểm truy nhập internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung không phù hợp

  Sở Thông tin &TT

  Năm 2019

  4

  Quyết định

  Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 09/8/2016 của UBND tỉnh

  Về việc quy định một số điều về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kỷ niệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung không phù hợp

  Sở Văn hóa-TT và Du lịch

  Năm 2019

  Tổng số: 04 văn bản

   

  Tài liệu đính kèm: