Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực một phần đến 31/12/2019

  Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực một phần đến 31/12/2019

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành hết hiệu lực toàn bộ

  hoặc một phần đến  31/12/2019

  (Kèm theo Quyết định số  31  /QĐ-UBND  ngày 14    tháng 01  năm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh)

   

  1. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  STT

   

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; Tên gọi của văn bản/Trích yếu nội dung của văn bản

   

  Nội dung quy định hết hiệu lực

   

  Lý do hết hiệu lực

   

  Ngày hết hiệu lực

   

  1. 1

  Quyết định

  Số 02/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018 của UBND tỉnh Bắc Ninh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  Bãi bỏ Điểm đ khoản 11, Điều 2 

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 09/01/2019 của HĐND tỉnh

  Ngày 25/01/2019

  2.

  Nghị quyết

  Số 119/2014/NQ-HĐND17 ngày 24/4/2014 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

  Bãi bỏ mục 10 phần B

  Bãi bỏ bởi Nghị quyết số 174/2019/NQ-HĐND ngày 17/4/2019 của HĐND tỉnh

  Ngày 01/5/2019

  3.

   Quyết định

   Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định giá dịch vụ trông giữ xe và chế độ quản lý, sử dụng tiền thu từ dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ Phụ lục số 04 và phần ghi chú trong Phụ lục số 02, 03

  Bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 03/5/2019 của UBND tỉnh

  Ngày 15/5/2019

  4.

  Nghị quyết

  số 100/2018/NQ-HĐND ngày 17/4/2018

   - Sửa đổi Khoản 1 Điều 1

   - Bổ sung Điểm e, Khoản 2 Điều 1

   - Sửa đổi Khoản 5 Điều 1

  Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 183/2019/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

  Ngày 15/6/2019

  5

  Nghị quyết

  Số 36/2016/NQ-HĐND18 ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ chi tiêu phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp

  tỉnh Bắc Ninh

  - Sửa đổi Khoản 6, Điều 3 phần Quy định

     - Sửa đổi Điều 8 phần Quy định

  Sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 186/2019/NQ-HĐND ngày 04/6/2019

  Ngày 15/6/2019

  6

  Quyết định

  Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 31/03/2015 của UBND tỉnh về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh BN

  - Sửa đổi khoản 4, Điều 2;

  - Sửa đổi Điều 5;

  - Sửa đổi Điều 8;

  - Sửa đổi Điều 12;

  - Sửa đổi Điều 13;

  - Sửa đổi Điều 14;

  - Sửa đổi Điều 17;

  - Sửa đổi Điều 18.

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 22/10/2019

  Ngày 04/11/2019

  7

  Quyết định

  Số 20/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh quy định trình tự thực hiện các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh BN

  • Sử đổi khoản 4 Điều 3;
  • Bổ sung khoản 6 Điều 3;
  • Bãi bỏ khoản 1 Điều 9;
  • Bổ sung khoản 4 Điều 24.

  Sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 10/12/2019

   Ngày 20/12/2019

   

   

  Tài liệu đính kèm: