Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Mẫu số 06.

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

  hoặc ban hành mới của HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số:  245  /QĐ-UBND ngày  29 tháng   01 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị)

  -----------------------------------

   

   

  STT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

   

   

   

  Kiến nghị

   

   

  Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

  Cơ quan đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  01

  Nghị quyết

  9e/2003/NQ-HĐ; 18/01/2003

  V/v thông qua một số chính sách về đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và sử dụng cán bộ

  Bãi bỏ

  Do HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  02

  Nghị quyết

  12/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  Thay thế

  Để phù hợp với Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của  Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  03

  Nghị quyết

  09/2017/NQ-HĐND; ngày 23/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  Thay thế

  Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của  Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  04

  Nghị quyết

  09/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Ngày 25/3/2015 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương thay thế Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.

  Mặt khác, ngày 14/12/2016, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận tiếp nhận  và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân  huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

   

  05

  Quyết định

  3572/2004/QĐ-UB; 16/12/2004

  Về việc Áp dụng cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

  Bãi bỏ

  Để phù hợp với Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  06

  Quyết định

  464/2004/QĐ-UB; 02/3/2004

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp- Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Do Trạm kiểm soát liên hợp Tân Hợp - Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã giải thể (Quyết định số 419/QĐ-UBND ngày 04/3/2016 của UBND tỉnh Quảng trị về phương án giải thể Trạm kiểm soát Tân hợp – Hướng hóa, tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 19/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ)

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  07

  Quyết định

  852/2005/QĐ-UBND; 07/5/2005

  Về việc Ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Do UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2132/QĐ-CT ngày 20/10/2009, đồng thời, để phù hợp với quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cử liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  08

  Quyết định

  12/2009/QĐ-UBND; 08/6/2009

  Về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã

  Thay thế

  Các căn cứ ban hành Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND đã hết hiệu lực

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  09

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND; 27/8/2009

  Về việc ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

  Thay thế

  Các căn cứ ban hành Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND đã hết hiệu lực

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  10

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND; 26/9/2013

  Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị 2013-2020

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Căn cứ trực tiếp để ban hành Quyết định số 23/2013/QĐ-UBND là Nghị quyết số 12/2013. Tuy nhiên, ngày 23/5/2017 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020. Và để phù hợp với quy định tại Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của  Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức  và Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  11

  Quyết định ®

  10/2014/QĐ-UBND; 27/02/2014

  Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh

  Thay thế

  Để phù hợp với quy định mới ban hành liên quan đến tuyển dụng viên chức (Sở Nội vụ đề xuất năm 2018 nhưng chưa thực hiện được)

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  12

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND; 31/7/2014

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

  Thay thế

  Để phù hợp với các quy định mới (Sở Nội vụ đề xuất năm 2018 nhưng chưa thực hiện được)

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  13

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với  các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  Để phù hợp với tình hình thực tế

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  14

  Quyết định ®

  01/2016/QĐ-UBND; 02/1/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới

  Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố

  Sở Nội vụ

  Năm 2019

  LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG AN NINH

  15

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND; 27/4/2012

  Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Ngày 08/12/2018 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 36/2018/NQ-HĐND bãi bỏ Nghị quyết số 02/2012/NQ-HĐND ngày 13/4/2012

  Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp

  Năm 2019

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  16

  Nghị quyết ®

  22/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khác nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khác trong nước

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  17

  Nghị quyết

  6.5/2005/NQ-HĐND; 15/12/2005

  Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 7e của HĐND tỉnh khoá IV, về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

   

   

   

   

   

   

   

  Bãi bỏ

   

   

  Nghị định 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hết hiệu lực do bị thay thế bởi Nghị định 47/2014/NĐ-CP Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

  Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai hết hiệu lực toàn bộ do bị thay thế bởi Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Sở Tài Chính

   

   

   

   

   

   

   

   

  Năm 2019

  18

  Nghị quyết

  14/2008/NQ-HĐND; 24/7/2008

  Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  19

  Quyết định

  28/2008/QĐ-UBND; 25/8/2008

  Về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  20

  Quyết định

  35/2006/QĐ-UBND; 31/3/2006

  Ban hành Quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Các căn cứ của Quyết định đã hết hiệu lực

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  21

  Quyết định

  50/2014/QĐ-UBND  24/12/2014

  Về việc phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành (Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đã được thay thế bằng Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn thi hành, ngày 08/12/2018 HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND thay thế Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014)

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  22

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND; 17/5/2016

  Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  23

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND; 09/08/2017

  Về việc quy định chế độ công tác phí chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Trái với Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; có nội dung không phù hợp với Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  24

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND; 20/12/2016

  Về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  25

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND; 31/07/2017

  Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực

  Sở Tài chính

  Năm 2019

  LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  26

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND; 19/5/2014

  Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Để phù hợp với Luật Phí và Lệ phí năm 2015; Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Thông tư số  45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản; Thông tư  48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  27

  Quyết định

  2177/2005/QĐ-UBND; 13/9/2005

  Ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp

   

  Đã thực hiện xong

  Sở Tư pháp

  Năm 2019

  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  28

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND; 09/5/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  Tại khoản 6 Điều 4 Quy chế: Đề nghị bỏ nội dung “Sở quản lý công trình xây dưng chuyên ngành có trách nhiệm mời Sở Xây dựng tham gia kiểm tra lần cuối công tác nghiệm thu các công trình xây dựng chuyên ngành”. Lý do: để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 32, khoản 1 Điều 55, khoản 4 Điều 51 của Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  29

  Quyết định

  180/2005/QĐ-UBND, 27/01/2005

  Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

  Các căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  30

  Quyết định

  24/2007/QĐ-UBND; 07/12/2007

  Về việc Ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà và thị xã Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Các căn cứ để ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  31

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND; 06/12/2010

  Công bố đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Các căn cứ ban hành Quyết định đã hết hiệu lực thi hành

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  32

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND; 04/6/2013

  Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế

  Nhằm phù hợp với Thông tư 07/2018/TT-BXD ngày 08/8/2018 của Bộ Xây dựng Quy định chế độ báo cáo thống kê ngành Xây dựng

  Sở Xây dựng

  Năm 2019

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  33

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND; 27/11/2014

  Quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  34

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND; 16/7/2015

  Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  35

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND; 29/12/2015

  Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Để phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  36

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Cho phù hợp với quy định tại Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý hóa giống nhau

  Sở Tài nguyên và môi trường

  Năm 2019

  37

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND

  Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành là Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bằng Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của HĐND tỉnh

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  38

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND; 25/02/2014

  Ban hành quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản là: Nghị định số 15/2012/NĐ-CP đã được thay thế bằng Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính Phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản.

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  39

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND; 18/7/2016

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ

   

  Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Luật Đấu giá tài sản

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Năm 2019

  40

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND; 15/11/2016

  Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

  41

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND; 15/12/2016

  Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà.

  Sửa đổi, bổ sung

  Đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế

  UBND thành phố Đông hà

  Năm 2019

  42

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND

  16/08/2018

   

  Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  -Một số đơn giá chưa phù hợp với thực tế (đơn giá quá cao)

  - Một số đơn giá đã được quy định Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND tỉnh là phí và lệ phí

  Sở Tài Nguyên  và Môi trường

  Năm 2019

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VP UBND

  43

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND;

  14/04/2011

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn  và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  Thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  Văn phòng UBND tỉnh

  Năm 2019

  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  44

  Quyết định

  08/2012/QĐ-UBND; 18/6/2012

  Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản đã được thay thế bằng Nghị định số 72/2015/NĐ-CP ngày 07/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Năm 2019

  LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  45

  Quyết định

  23/2006/QĐ-UBND; 26/01/2006

  Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lực

  Sở VHTTDL

  Năm 2019

  46

  Quyết định

  610/QĐ-UBND; ngày 10/4/2009

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Quyết định số 23/2006/QĐ-UBND ngày 26/01/2006 của UBND tỉnh về Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  47

  Quyết định

  81/2006/QĐ-UBND; 4/12/2006

  Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội

  Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

  - Quyết định số 39/2001/QĐ-BVHTT ngày 23/8/2001 của Bộ Văn hóa - Thông tin ban hành Quy chế tổ chức lễ hội đã hết hiệu lực.

  - Để phù hợp với quy định của Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17/12/2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 Quy định về tổ chức lễ hội; Thông tư 04/2011/TT-BVHTTDL ngày 21/01/2011 Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

  Sở VHTTDL

  Năm 2019

  48

  Quyết định

  30/2007/QĐ-UBND

  28/12/2007

  Về việc phê duyệt Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

  Bãi bỏ

  - Theo Điểm d Khoản 1 Điều 59 Luật Quy hoạch 2018: Các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản xuất, tiêu thụ đã được quyết định hoặc phê duyệt hết hiệu lực chậm nhất là ngày 31 tháng 12 năm 2018.

  - Nghị định 142/2018/NĐ-CP ngày 09/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bãi bỏ quy định điều kiện kinh doanh karaoke phải phù hợp với quy hoạch về karaoke được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

  - Một số các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh có số lượng cơ sở hoạt động kinh doanh đã gần đủ theo quy hoạch đã được phê duyệt; Tại trung tâm đô thị và vùng sâu, vùng xa đã hình thành các tuyến đường lớn được đặt tên rất cần bổ sung đưa vào vị trí vùng quy hoạch cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke theo định hướng từ 2020-2030.

  Sở VHTTDL

  Năm 2019

  49

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND

  26/01/2011

  Phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010 - 2015 định hướng đến 2020

  50

  Nghị quyết

  10f/2003/NQ-HĐND

  30/7/2003

  Ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước

  Bãi bỏ

  Để phù hợp với Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 08/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước

  Sở VHTTDL

  Năm 2019

  51

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND; 24/6/2013

  Ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Bãi bỏ

  Để phù hợp với quy định của Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”

  Sở VHTTDL

  Năm 2019

  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  52

  Quyết định

  2084/2004/QĐ-UB; 05/7/2004

  Ban hành Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lưc thi hành

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Năm 2019

  53

  Quyết định

  08/2009/QĐ-UBND; 15/4/2009

  Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lưc thi hành

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Năm 2019

  54

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND; 29/11/2010

  Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Căn cứ ban hành đã hết hiệu lưc thi hành

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Năm 2019

  55

  Quyết định

  209/1999/QĐ-UB; 12/2/1999

  Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  - Quy định về trao Giải thưởng Văn học nghệ thuật bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên, tỉnh Quảng Trị

  - Các quy định về giải thưởng khoa học và công nghệ được thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng, Nghị định số 78/2014/NĐ-CP ngày 30/7/2014 của Chính phủ về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ. Và hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND ngày 17/12/2014 Ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Năm 2019

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  56

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND; 28/11/2014

  Ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản là Nghị quyết 02/2014/NQ-HĐND Về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 đã bị thay thế bởi Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

  Sở NN&PTNT

  Năm 2019

  57

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND; 20/3/2014

  Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  - Các căn cứ pháp lý: Nghị định 66/2006/NĐ-CP ngày 07/07/2006  về phát triển ngành nghề nông thôn, Nghị định 41/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; Nghị định 61/2010/NĐ-CP Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đã hết hiệu lực thi hành.

  - Chính phủ đã ban hành Nghị định 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 Về phát triển ngành nghề nông thôn; Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Năm 2019

  58

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND; 15/8/2016

  Ban hành Quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 43/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 nên thực hiện theo Thông tư này

  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Năm 2019

  59

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND; 23/11/2017

  Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  - Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi số 32/2001/PL-UBTVQH10 hết hiệu lực do bị thay thế bởi Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. Theo đó, Nghị định 143/2003/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi và Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi cũng hết hiệu lực thi hành. Đồng thời ngày 30/6/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

  Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

  Năm 2019

  LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  60

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND; 24/6/2016

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc sửa đổi,

  bổ sung

   

  - Thông tư 52/2013/TT-BGTVT Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ bị thay thế bởi Thông tư 37/2018/TT-BGTVT Quy định về quản lý, vận hành khai thác và bảo trì công trình đường bộ

  - Nghị định 11/2010/NĐ-CP Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ bị sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 125/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2016/NĐ-CP ngày 01/ 7/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/ 2010 quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ

  Sở Giao thông vận tải

  Năm 2019

  LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

  61

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND; 02/2/2010

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Các căn cứ pháp lý hết hiệu lực thi hành. Nghị định 29/2008/NĐ-CP Quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế bị thay thế Nghị định 82/2018/NĐ-CP  ngày 22/5/2018 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế

  -Nghị định 108/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư hết hiệu lực (do Luật đầu tư năm 2005 bị thay thế bởi Luật Đầu tư năm 2013)

  Ban Quản lý khu kinh tế

  Năm 2019

  62

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND; 30/9/2009

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên niên kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành Quyết định là Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Nghị định số 34/2000/NĐ-CP ngày 18/8/2000 của Chính phủ về Quy chế Khu vực biên giới đất liền; Nghị định số 32/2005/NĐ-CP ngày 14/3/2005 của Chính phủ về Quy chế cửa khẩu biên giới đất liền nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam  đã hết hiệu lực thi hành và Siêu thị Thiên niên kỷ đã không còn hoạt động.

  Ban Quản lý khu kinh tế

  Năm 2019

  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  63

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND; 01/6/2011

  Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Các căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành

  Sở KHĐT

  Năm 2019

   

  64

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND; 18/10/2010

  Ban  hành chính sách  hỗ trợ xây dựng kết cấu  hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ hoặc thay thế

  Các căn cứ ban hành đã hết hiệu lực. Quyết định 105/2009/QĐ-TTg Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp bị thay thế bởi Nghị định 68/2017/NĐ-CP Về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  Sở KHĐT

  Năm 2019

  65

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND; 07/1/2014

  Về việc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Căn cứ pháp lý đã hết hiệu lực thi hành

  Sở KHĐT

  Năm 2019

  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  66

  Quyết định

  53/2014/QĐ-UBND; 30/12/2014

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

  Thông tư liên tịch số 26/2014/TTLT-BTC-BCT ngày 18 tháng 2 năm 2014 của Bộ Tài chính, Bộ Công Thương hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương đã bị thay thế bởi Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28/03/2018 của Bộ Tài chính hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương.

  Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21/9/ 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức bị thay thế bởi Thông tư 36/2018/TT-BTC Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

  Sở Công thương

  Năm 2019

  67

  Nghị quyết

  09/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Về chính sách khuyến công  trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

  Sở Công thương

  Năm 2019

  68

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND; 01/09/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Nghị định 42/2014/NĐ-CP Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp bị thay thế bởi Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp. Do đó, Thông tư 24/2014/TT-BCT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 42/2014/NĐ-CP ngày 14/5/ 2014 của Chính phủ về quản  lý hoạt động bán hàng đa cấp cũng hết hiệu lực

  Sở Công thương

  Năm 2019

  69

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND; ngày 30/11/2016

  Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung

  Để phù hợp với quy định pháp luật hiện hành: Một số nội dung của Nghị định 77/2016/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực mua bán hàng hóa quốc tế, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, phân bón, kinh doanh khí, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương bị bãi bỏ bởi Nghị định 71/2018/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ; Nghị định 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương

  Sở Công thương

  Năm 2019

  70

  Quyết định

   34/2016/QĐ-UBND; ngày 29/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị.

  Thay thế

  Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 34/2018/QĐ-TTg Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công thương, theo đó Chi cục quản lý thị trường không còn thuộc Sở Công thương.

  Đồng thời, Sở đã thực hiện Đề án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy nên cơ cấu tổ chức của Sở có nhiều thay đổi so với trước đây.

  Sở Công thương

  Năm 2019

   

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  71

  Nghị quyết

  28/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  Bãi bỏ

  Đã  hoàn thành

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Năm 2019

  72

  Nghị quyết

  16/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  Bãi bỏ

  Đã  hoàn thành

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Năm 2019

  73

  Nghị quyết

  31/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  Ngày 16/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 145/2018/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021 bổ sung đối tượng được miễn học phí tại Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

  Sở Giáo dục

  Năm 2019

  LĨNH VỰC THANH TRA

  74

  Quyết định

  07/2008/QĐ-UBND; 20/02/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành , đề nghị bãi bỏ hoặc thay thế

  Thanh tra tỉnh

  Năm 2019

                           

   

   

  Tài liệu đính kèm: