Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
            của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số  707/QĐ-UBND ngày 28 /02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

  ________________________

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú

  I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1

  Nghị quyết

  Số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  01/01/2010

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND.

  2

  Nghị quyết

  Số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  01/01/2012

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND

  3

  Nghị quyết

  Số 43/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về chế độ hỗ trợ, luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Long An

  01/01/2012

   

  4

  Nghị quyết

  Số 64/2012/NQ-HĐND ngày 19/11/2012

  Về việc thông qua Đề án điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mộc Hóa để thành lập thị xã Kiến Tường và các phường trực thuộc thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

  29/11/2012

   

  5

  Nghị quyết

  Số 83/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn

  01/01/2013

   

  6

  Nghị quyết

  Số 107/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ điều động đối với cán bộ, công chức, viên chức

  01/9/2013

   

  7

  Nghị quyết

  Số 142/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về thông qua đề án thành lập phường Lợi Bình Nhơn và phường Bình Tâm thuộc thành phố Tân An, tỉnh Long An

  31/7/2014

   

  8

  Nghị quyết

  Số 143/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về chia tách, thành lập các khu phố mới thuộc Phường 1 và Phường 3 trên địa bàn thị xã Kiến tường, tỉnh Long An

  31/7/2014

   

  9

  Nghị quyết

  Số 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về về sửa đổi, bổ sung một số chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An được ban hành theo Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

  01/01/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 43/2018/NQ-HĐND

  10

  Nghị quyết

  Số 54/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 105/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013 của HĐND tỉnh về Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

  01/01/2017

   

  11

  Nghị quyết

  Số 55/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về quy định số lượng Chỉ huy Phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND

  12

  Nghị quyết

  Số 17/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

  Về quy định chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố

  04/5/2017

   

  13

  Nghị quyết

  Số 34/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

   

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 177/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh Long An về thông qua Đề án thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

  01/8/2017

   

  14

  Nghị quyết

  Số 75/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Bãi bỏ Nghị quyết số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của HĐND tỉnh về hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị-xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn

  20/12/2017

   

  15

  Nghị quyết

  Số 25/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh về quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng Công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  01/8/2018

   

  16

  Nghị quyết

  Số 43/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

  Về bãi bỏ một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết 53/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 41/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh

  06/11/2018

   

  17

  Quyết định

  Số 985/2005/QĐ-UB ngày 24/02/2005

  Về việc ban hành quy chế xét tặng giải thưởng Văn học Nghệ thuật Nguyễn Thông

  06/3/2005

   

  18

  Quyết định

  Số 12/2008/QĐ-UBND ngày 10/3/2008

  Về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ  năm Ban chấp Hành trung ương Đảng khóa X về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Bộ máy nhà nước

  20/3/2008

   

  19

  Quyết định

  Số 21/2010/QĐ-UBND ngày 02/7/2010

  Về việc tổ chức làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính

  12/7/2010

   

  20

  Quyết định

  Số 59/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010

  Về chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  30/12/2010

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND

  21

  Quyết định

  Số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

  Về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  02/01/2011

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND

  22

  Quyết định

  Số 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011

  Về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2011

   

  23

  Quyết định

  Số 05/2012/QĐ-UBND ngày 08/02/2012

  Trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh về thực hiện công tác cải cách hành chính

  18/02/2012

   

  24

  Quyết định

  Số 06/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

  Về việc ban hành quy định chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  20/12/2012

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

  25

  Quyết định

  Số 07/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012

  Về việc ban hành quy định chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  20/02/2012

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND; Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND

  26

  Quyết định

  Số 16/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012

  Về việc điều chỉnh quy định chế độ hỗ trợ luân chuyển, điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  28/5/2012

   

  27

  Quyết định

  Số 57/2012/QĐ-UBND ngày 18/10/2012

  Về việc quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An

  28/10/2012

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

  28

  Quyết định

  Số 05/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

  Về việc nâng mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ hành chính của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  26/01/2013

   

  29

  Quyết định

  Số 07/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2012/QĐ-UBND ngày 18/10/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại các xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An

  31/01/2013

   

  30

  Quyết định

  Số 19/2013/QĐ-UBND ngày 14/06/2013

  Về việc ban hành quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An 

  24/6/2013

   

  31

  Quyết định

  Số 29/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

  Về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ điều động, biệt phái đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  08/8/2013

   

  32

  Quyết định

  Số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

  Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

  23/9/2013

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 47/2015/QĐ-UBND

  33

  Quyết định

  Số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014

  Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống

  13/01/2014

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND, Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND

  34

  Quyết định

  Số 03/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

  Về việc sửa đổi Quy định nội dung tiêu chuẩn thi đua khen thưởng việc tổ chức khen thưởng Quy chế dân chủ cơ sở

  18/01/2014

   

  35

  Quyết định

  Số 57/2014/QĐ-UBND ngày 04/12/2014

  Về việc ban hành Quy định về quản lý công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

  14/12/2015

   

  36

  Quyết định

  Số 02/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015

  Ban hành Quy định nội dung thi đua, khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế trên địa bàn tỉnh Long An

  22/01/2015

   

  37

  Quyết định

  Số 18/2015/QĐ-UBND ngày 15/04/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An

  25/4/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND

  38

  Quyết định

  Số 25/2015/QĐ-UBND ngày 15/06/2015

  Ban hành Quy chế quản lý, cập nhật thông tin hồ sơ điện tử cán bộ, công chức, viên chức bằng phần mềm Quản lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Long An

  25/6/2015

   

  39

  Quyết định

  Số 47/2015/QĐ-UBND ngày 14/10/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ dân cư trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 47/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh

  24/10/2015

   

  40

  Quyết định

  Số 55/2015/QĐ-UBND ngày 27/11/2015

  Ban hành Quy định thực hiện cơ chế một sửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  07/12/2015

  Đề nghị bãi bỏ

  41

  Quyết định

  Số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vá cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

  10/10/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND

  42

  Quyết định

  Số 02/2017/QĐ-UBND ngày 17/01/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định về chế độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND ngày 10/02/2012 của UBND tỉnh

  27/01/2017

   

  43

  Quyết định

  Số 04/2017/QĐ-UBND ngày 07/02/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 12/8/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/02/2017

   

  44

  Quyết định

  Số 06/2017/QĐ-UBND ngày 15/02/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nuớc để thực hiên cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An

  26/02/2017

   

  45

  Quyết định

  Số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

  Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  15/3/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND

  46

  Quyết định

  Số 08/2017/QĐ-UBND ngày 03/3/2017

  Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  15/3/2017

   

  47

  Quyết định

  Số 11/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 03/01/2014 của UBND tỉnh

  25/3/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần:  Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND

  48

  Quyết định

  Số 25/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An và Trung tâm Hành chính công các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Long An

  15/6/2017

   

  49

  Quyết định

  Số 02/2018/QĐ-UBND  ngày 05/01/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh

  15/01/2018

   

  50

  Quyết định

  Số 08/2018/QĐ-UBND ngày 02/02/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của Chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn

  15/02/2018

   

  51

  Quyết định

  Số 18/2018/QĐ-UBND ngày 04/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 15/4/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Long An

  15/5/2018

   

  52

  Quyết định

  Số 39/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ từ Chi cục trưởng và tương đương trở xuống được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND, Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

  10/8/2018

   

  53

  Quyết định

  Số 47/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  10/10/2018

   

  54

  Quyết định

  Số 48/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  10/10/2018

   

  55

  Quyết định

  Số 57/2018/QĐ-UBND ngày 12/11/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Long An

  01/12/2018

   

  56

  Chỉ thị

  Số 29/2002/CT-UB ngày 09/10/2002

  Về tăng cường công tác dân vận theo Chỉ thị số 18/2000/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  19/10/2002

   

  II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  57

  Nghị quyết

  Số 39/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về quy định nội dung chi và mức chi kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2012

   

  58

  Nghị quyết

  Số 133/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về một số mức chi bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

  31/7/2018

   

  59

  Quyết định

  Số 20/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

  Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 61/2007/NQ-CP ngày 07/12/2007 của Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân

  01/6/2008

   

  60

  Quyết định

  Số 47/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28/5/2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  08/11/2008

   

  61

  Quyết định

  Số 59/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

  Ban hành Kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện Nghị định số 77/2008/NĐ-CP ngày 16/7/2008 của Chính phủ về tư vấn pháp luật

  29/11/2008

   

  62

  Quyết định

  Số 09/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012

  Về việc quy định nội dung chi và mức chi kinh phí cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  24/02/2012

   

  63

  Quyết định

  Số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

  Ban hành quy định phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, khai tử, bảo hiểm y tế và đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh Long An

  05/8/2013

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND

  64

  Quyết định

  Số 35/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

  Về việc bổ sung phạm vi áp dụng và đối tượng điều chỉnh là thị xã Kiến Tường và các xã, phường thuộc thị xã Kiến Tường trong các văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An có hiệu lực thi hành

  17/8/2013

   

  65

  Quyết định

  Số 16/2015/QĐ-UBND ngày 25/03/2015

  Về việc quy định mức trần thu lao công chức trên địa bàn tỉnh Long An

  04/04/2015

   

  66

  Quyết định

  Số 23/2015/QĐ-UBND ngày 01/06/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2013/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh

  16/6/2015

   

  67

  Quyết định

  Số 24/2015/QĐ-UBND ngày 12/06/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về công chứng trên địa bàn tỉnh Long An

  22/6/2015

   

  68

  Quyết định

  Số 62/2015/QĐ-UBND ngày 14/12/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  24/12/2015

   

  69

  Quyết định

  Số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp giữa Sở Tư pháp và sở ngành có hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An

  08/8/2016

   

  70

  Quyết định

  Số 55/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Sở Tư pháp và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  10/11/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND

  71

  Quyết định

  Số 04/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014 và Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

  05/02/2018

   

  72

  Quyết định

  Số 33/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

  10/7/2018

   

  73

  Quyết định

  Số 46/2018/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 13/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh Long An

  15/10/2018

   

  74

  Quyết định

  Số 67/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012 của UBND tỉnh Long An

  15/12/2018

   

  75

  Chỉ thị

  Số 11/2011/CT-UBND ngày 20/5/2011

  Về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  30/5/2011

   

  76

  Chỉ thị

  Số 14/2011/CT-UBND ngày 07/7/2011

  Về việc tăng cường thực hiện việc xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  17/7/2011

   

  III. LĨNH VỰC THANH TRA

   

  77

  Quyết định

  Số 48/2014/QĐ-UBND ngày 02/10/2014

  Ban hành quy định về kê khai, công khai, xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Long An

  12/10/2014

   

  78

  Quyết định

  Số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/05/2015

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An

  15/5/2015

   

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND

  79

  Quyết định

  Số 19/2018/QĐ-UBND ngày 11/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 05/5/2015 của UBND tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Long An

  25/5/2018

   

  80

  Quyết định

  Số 58/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018

  Về việc Quy định tổ chức tiếp công dân của các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2018

   

  81

  Quyết định

  Số 65/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  10/12/2018

   

  82

  Chỉ thị

  Số 13/2011/CT-UBND ngày 06/7/2011

  Về việc tăng cường thực hiện các quy định pháp luật trong công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Long An

  16/7/2011

   

  IV. LĨNH VỰC CÔNG AN

  83

  Nghị quyết

  Số 67/2008/NQ-HĐND ngày 21/4/2008

  Về cơ cấu tổ chức và chế độ, chính sách đối với Ban, Tổ bảo vệ dân phố

  01/5/2008

  Đề nghị bãi bỏ hoặc ban hành mới

  84

  Nghị quyết

  Số  128/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Thông qua Đề án tăng cường Công an viên thường trực ở các xã trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2014

   

  85

  Nghị quyết

  178/2014/NQ-HĐND 11/12/2014

  Về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm trên địa bàn tỉnh Long An

  21/12/2014

   

  86

  Quyết định

  Số 31/2007/QĐ-UBND ngày 09/7/2007

  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Cư trú

  19/7/2007

   

  87

  Quyết định

  Số 09/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

  Ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức và chế độ chính sách đối với Ban, Tổ bảo vệ dân phố

  14/4/2011

  Đề nghị bãi bỏ hoặc ban hành mới

  88

  Quyết định

  Số 11/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

  Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của lực lượng ban, tổ an ninh trật tự nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  23/4/2011

   

  89

  Quyết định

  Số 47/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011

  Về việc cấm tụ tập đông người; cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên một số đường, đoạn đường khu vực để đảm bảo trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Tân An, tỉnh Long An

  12/12/2011

   

  90

  Quyết định

  Số 06/2014/QĐ-UBND ngày 15/01/2014

  Về việc ban hành Đề án tăng cường Công an viên làm việc thường trực tại các xã trên địa bàn tỉnh Long An

  25/01/2014

   

  91

  Quyết định

  Số 17/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014

  Ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh Long An

  06/4/2014

   

  92

  Quyết định

  Số 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

  Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Long An

  02/10/2014

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND

  93

  Chỉ thị

  Số 08/2005/CT-UBND ngày 03/02/2005

  Về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng cháy và chữa cháy khu công nghiệp, doanh nghiệp

  13/02/2005

   

  94

  Chỉ thị

  Số 04/2006/CT-UBND ngày 23/02/2006

  Về việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hàng năm trên địa bàn tỉnh Long An

  05/3/2006

   

  95

  Chỉ thị

  Số 10/2007/CT-UBND ngày 29/5/2007

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định 38/CP và Nghị định 206/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ về Ban bảo vệ Dân phố trên địa bàn tỉnh Long An

  08/6/2007

   

  96

  Chỉ thị

  Số 12/2013/CT-UBND ngày 05/6/2013

  Về việc tăng cường công tác lắp đặt, bảo quản, sử dụng hệ thống cấp nước chữa cháy trên địa bàn tỉnh

  15/6/2013

   

  V. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

  97

  Nghị quyết

  Số 24/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về quy định số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  98

  Quyết định

  Số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018

  Về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  28/9/2018

   

  99

  Chỉ thị

  Số 19/2003/CT-UB ngày 11/6/2003

  Về việc tiến hành soạn thảo kế hoạch xây dựng và kế hoạch huy động lực lượng dự bị động viên

  21/6/2003

   

  100

  Chỉ thị

  Số 27/2004/CT-UB ngày 23/8/2004

  Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương

  02/9/2004

   

  101

  Chỉ thị

  Số 11/2007/CT-UBND ngày 04/6/2007

  Về việc xây dựng cơ quan quân sự địa phương vững mạnh toàn diện trên địa bàn tỉnh Long An

  14/6/2007

   

  102

  Chỉ thị

  Số 55/2009/CT-UBND  ngày 25/8/2009

  Về việc quy hoạch, xây dựng, quản lý, và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ trên địa bàn tỉnh

  04/9/2009

  Văn bản mật

  103

  Chỉ thị

  Số 47/2012/CT-UBND ngày 30/5/2012

  Về công tác phòng không nhân dân

  09/6/2012

  Văn bản mật

  VI. LĨNH VỰC BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

  104

  Quyết định

  Số 4492/2004/QĐ-UB ngày 08/11/2004

  Về việc xác lập vành đai biên giới, khu vực cấm trên biên giới đất liền tỉnh Long An

  18/11/2004

   

  105

  Chỉ thị

  Số 06/2010/CT-UBND ngày 25/3/2010

  Về việc tổ chức phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên giới, cột mốc và an ninh, trật tự xóm, ấp khu vực biên giới”

  04/04/2010

   

  VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  106

  Quyết định

  Số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011

  Về việc ban hành quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  31/7/2011

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND

  107

  Quyết định

  Số 43/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

  Về việc ban hành chương trình phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh Long An đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020

  18/11/2011

   

  108

  Quyết định

  Số 36/2013/QĐ-UBND ngày 08/8/2013

  Ban hành quy định về trao đổi, lưu trữ, xử lý văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  18/8/2013

   

  109

  Quyết định

  Số 40/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

  Về việc quy định về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được đăng trên trang thông tin điện tử trên Internet, của các cơ quan hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  23/8/2013

   

  110

  Quyết định

  Số 53/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

  Về việc quy định mức chi trả nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm được sử dụng trên Đài truyền thanh huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Long An

  29/11/2015

   

  111

  Quyết định

  Số 13/2016/QĐ-UBND ngày 11/3/2016

  Về việc ban hành quy định quản lý cơ sở  hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Long An

  21/3/2016

   

  112

  Quyết định

  Số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 21/7/2011 của UBND tỉnh

  02/6/2016

   

  113

  Quyết định

  Số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

  16/7/2018

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 15/2018/QĐ-UBND

  114

  Quyết định

  Số 44/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Long An

  26/9/2016

   

  115

  Quyết định

  Số 60/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định 36/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xây dựng, vận hành, khai thác và quản lý hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Long An

  25/11/2016

   

  116

  Quyết định

  Số 01/2017/QĐ-UBND ngày 04/01/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011 của UBND tỉnh ban hành Quy định về tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An

  16/01/2017

   

  117

  Quyết định

  Số 18/2017/QĐ-UBND ngày 07/4/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013 của UBND tỉnh của UBND tỉnh Long An ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  20/4/2017

   

  118

  Quyết định

  Số 29/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  28/6/2017

   

  119

  Quyết định

  Số 05/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  05/02/2018

   

  120

  Quyết định

  Số 15/2018/QĐ-UBND ngày 20/4/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Long An

  04/5/2018

   

  121

  Quyết định

  Số 42/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

  Quy định thời gian hoạt động của các đại lý Internet và điểm truy nhập Internet công cộng không cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên địa bàn tỉnh Long An

  01/10/2018

   

  122

  Quyết định

  Số 70/2018/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 62/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009 của UBND tỉnh ban hành Quy chế sử dụng Hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An

  25/12/2018

   

  123

  Chỉ thị

  Số 12/2008/CT-UBND ngày 19/5/2008

  Về việc tổ chức thông tin phục vụ công tác phòng, chống thiên tai trên biển

  29/5/2008

   

  124

  Chỉ thị

  Số 07/2010/CT-UBND ngày 14/4/2010

  Về việc tăng cường sử dụng phần mềm mã nguồn mở trên địa bàn tỉnh

  24/4/2010

   

  125

  Chỉ thị

  Số 12/2011/CT-UBND ngày 13/4/2011

  Về việc phối hợp tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền giữa Việt Nam ‑ Campuchia

  23/4/2011

   

  126

  Chỉ thị

  Số 17/2011/CT-UBND ngày 10/10/2011

  Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành trên địa bàn tỉnh Long An

  20/10/2011

   

  VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  127

  Nghị quyết

  Số 52/2016/NQ-HĐND
  ngày 08/12/2016

  Về quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội

  01/01/2017

   

  128

  Nghị quyết

  Số 31/2017/NQ-HĐND
  ngày 14/7/2017

  Về quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc

  01/8/2017

   

  129

  Nghị quyết

  Số 44/2017/NQ-HĐND
  ngày 26/10/2017

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 45/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007 của HĐND tỉnh về việc huy động Quỹ bảo trợ trẻ em

  06/11/2017

   

  130

  Nghị quyết

  Số 68/2018/NQ-HĐND
  ngày 07/12/2018

  Về quy định mức hỗ trợ tiền ăn hàng tháng, tiền mặc, đồ dùng sinh hoạt cá nhân đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở công lập

  01/01/2019

  chưa có hiệu lực

  131

  Nghị quyết

  Số 69/2018/NQ-HĐND
  ngày 07/12/2018

  Quy định mức hỗ trợ đóng góp bảo hiểm y tế cho hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác; hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2019

  chưa có hiệu lực

  132

  Quyết định

  Số 2224/2003/QĐ-UB
   ngày 23/6/2003

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp tổ chức cai nghiện ma tuý tại gia đình và cộng đồng

  23/6/2003

   

  133

  Quyết định

  Số 2569/2003/QĐ-UB
  ngày 24/7/2003

  Về việc ban hành quy định tạm thời về chính sách thu hút bác sĩ về công tác tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội và giáo viên về công tác tại Trường-Trung tâm dạy nghề, trung tâm dịch vụ việc làm thuộc ngành Lao động -TBXH

  24/7/2003

   

  134

  Quyết định

  Số 24/2006/QĐ-UBND
   ngày 16/6/2006

  Về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết các vụ đình công không theo trình tự quy định của pháp luật lao động trên địa bàn tỉnh Long An

  26/6/2006

   

  135

  Quyết định

  Số 54/2008/QĐ-UBND
  ngày 11/11/2008

  Ban hành Đề án xã hội hóa dạy nghề tỉnh Long An giai đoạn 2008- 2010 và những năm tiếp theo

  21/11/2008

   

  136

  Quyết định

  Số 67/2008/QĐ-UBND
  ngày 16/12/2008

  Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 16-CT/TU ngày 12/5/2008 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Long An

  26/12/2008

   

  137

  Quyết định

  Số 74/2009/QĐ-UBND
  ngày 14/12/2008

  Ban hành quy chế phối hợp về quản lý người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn tỉnh Long An

  24/12/2009

   

  138

  Quyết định

  Số 51/2012/QĐ-UBND
  ngày 18/9/2012

  Ban hành cơ chế quản lý, cấp phát và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An

  28/9/2012

   

  139

  Quyết định

  Số 27/2015/QĐ-UBND
   ngày 01/7/2015

  Ban hành danh mục nghề và mức chi phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  11/7/2015

   

  140

  Quyết định

  Số 46/2015/QĐ-UBND
  ngày 05/10/2015

  Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An

  15/10/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND

  141

  Quyết định

  Số 56/2015/QĐ-UBND
  ngày 30/11/2015

  Ban hành Quy định mức đóng góp, chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tại nơi cư trú

  10/12/2015

   

  142

  Quyết định

  Số 19/2016/QĐ-UBND
  ngày 22/4/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Long An

  02/5/2016

   

  143

  Quyết định

  Số 56/2016/QĐ-UBND
  ngày 13/10/2016

  Ban hành Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

  24/10/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND

  144

  Quyết định

  Số 03/2017/QĐ-UBND
  ngày 02/02/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND ngày 13/10/2016 của UBND tỉnh

  16/02/2017

   

  145

  Quyết định

  Số 10/2017/QĐ-UBND 
  ngày 14/3/2017

  Về việc quy định chế độ trợ cấp đặc thù cho công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh

  24/3/2017

   

  146

  Quyết định

  Số 39/2017/QĐ-UBND
  ngày 17/8/2017

  Về việc quy định chế độ tiền ăn của học viên cai nghiện ma túy bắt buộc tại Cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Long An

  01/9/2017

   

  147

  Quyết định

  Số 53/2017/QĐ-UBND 
  ngày 09/10/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Quyết định số 46/2015/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 của UBND tỉnh

  20/10/2017

   

  148

  Quyết định

  Số 61/2018/QĐ-UBND
  ngày 20/11/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An

  05/12/2018

   

  149

  Chỉ thị

  Số 18/2006/CT-UBND
  ngày 07/7/2006

  Về việc tổ chức ngày thương binh liệt sỹ 27/7 hàng năm

  17/7/2006

   

  150

  Chỉ thị

  Số 16/2008/CT-UBND
  ngày 03/9/2008

  Về việc tăng cường thực hiện chương trình mục tiêu giải quyết việc làm-giảm nghèo trên địa bàn tỉnh

  13/9/2008

   

  151

  Chỉ thị

  Số 06/2011/CT-UBND
  ngày 25/02/2011

  Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh Long An

  07/3/2011

   

  IX. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  152

  Nghị quyết

  Số 94/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

  Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An

  15/12/2008

   

  153

  Nghị quyết

  Số 135/2010/NQ-HĐND ngày 23/03/2010

  Về việc xây dựng huyện Cần Đước là huyện điểm điển hình về văn hoá của tỉnh (giai đoạn 2010 ‑ 2015 và định hướng đến năm 2020)

  02/4/2010

   

  154

  Nghị quyết

  Số 62/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

  Về việc đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh,huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

  23/7/2012

   

  155

  Nghị quyết

  Số 65/2012/NQ-HĐND ngày 19/11/2012

  Về việc đặt tên đường ở thị trấn Mộc Hóa,huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

  29/11/2012

   

  156

  Nghị quyết

  Số 66/2012/NQ-HĐND ngày 19/11/2012

  Về việc đặt tên đường, công viên ở thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

  29/11/2012

   

  157

  Nghị quyết

  Số 144/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

  31/7/2014

   

  158

  Nghị quyết

  Số 145/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

  31/7/2014

   

  159

  Nghị quyết

  Số 146/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

  31/7/2014

   

  160

  Nghị quyết

  Số 17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Về việc đặt, đổi tên một số đường của huyện Bến Lức và huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

  01/8/2016

   

  161

  Nghị quyết

  Số 71/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về đổi tên các tuyến đường trên địa bàn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An

  01/01/2019

  chưa có hiệu lực

  162

  Quyết định

  Số 832/2003/QĐ-UB ngày 03/3/2003

  Về việc ban hành quy định nội dung quản lý Nhà nước và định hướng nội dung xây dựng quy ước ấp, khu phố, cụm dân cư trên địa bàn tỉnh

  13/3/2003

   

  163

  Quyết định

  Số 1534/2004/QĐ-UBND ngày 01/6/2004

  Về việc ban hành Quy chế quản lý di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh

  11/6/2004

   

  164

  Quyết định

  Số 70/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

  Về việc đặt tên đường trên địa bàn thị xã Tân An, tỉnh Long An

  26/12/2008

   

  165

  Quyết định

  Số 13/2010/QĐ-UBND ngày 07/4/2010

  Ban hành Đề án xây dựng huyện Cần Đước là huyện điểm, điển hình về văn hóa của tỉnh (giai đoạn 2010 ‑ 2015 và định hướng đến năm 2020)

  17/4/2010

   

  166

  Quyết định

  Số 20/2010/QĐ-UBND  ngày 30/6/2010

  Ban hành Đề án xây dựng đời sống văn hóa cho công nhân lao động trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2010 ‑ 2015 và định hướng đến năm 2020

  10/7/2010

   

  167

  Quyết định

  Số 03/2011/QĐ-UBND ngày 09/02/2011

  Về việc ban hành Chương trình Phát triển văn hóa nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020

  19/02/2011

   

  168

  Quyết định

  Số 03/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

  16/02/2012

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 59/2016/QĐ-UBND

  169

  Quyết định

  Số 35/2012/QĐ-UBND ngày 24/7/2012

  Về việc đặt tên đường thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An

  03/8/2012

   

  170

  Quyết định

  Số 59/2012/QĐ-UBND  ngày 26/11/2012

  Về việc đặt tên đường thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

  06/12/2012

   

  171

  Quyết định

  Số 60/2012/QĐ-UBND ngày 26/11/2012

  Về việc đặt tên đường, công viên thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An

  06/12/2012

   

  172

  Quyết định

  Số 31/2014/QĐ-UBND  ngày 01/8/2014

  Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

  11/8/2014

   

  173

  Quyết định

  Số 32/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

  Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An

  11/8/2014

   

  174

  Quyết định

  Số 33/2014/QĐ-UBND ngày 01/8/2014

  Về việc đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường tỉnh Long An

  11/8/2014

   

  175

  Quyết định

  Số 12/2015/QĐ-UBND ngày 09/03/2015

  Về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Long An

  19/3/2015

   

  176

  Quyết định

  Số 18/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

  22/4/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 53/2018/QĐ-UBND

  177

  Quyết định

  Số 41/2016/QĐ-UBND ngày 17/8/2016

  Về việc đặt, đổi tên một số đường của huyện Bến Lức và huyện Cần Giuộc tỉnh Long An

  27/8/2016

   

  178

  Quyết định

  Số 59/2016/QĐ-UBND ngày 11/11/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung 1 số Điều của Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

  21/11/2016

   

  179

  Quyết định

  Số 53/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

  Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

  10/11/2018

   

  180

  Chỉ thị

  Số 12/2002/CT-UB ngày 06/5/2002

  Về việc tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích và ngăn chặn đào bới, trục vớt trái phép di chỉ khảo cổ trên địa bàn tỉnh

  16/5/2002

   

  X. LĨNH VỰC Y TẾ

  181

  Nghị quyết

  Số 138/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

  Về mức chi thường xuyên của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  23/7/2012

   

   

  182

  Nghị quyết

  Số 141/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

  Về mức trợ cấp đối với bác sĩ

  23/7/2010

   

   

  183

  Nghị quyết

  Số 80/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh về công tác tại tỉnh Long An

  17/12/2012

   

   

  184

  Nghị quyết

  Số 123/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về việc nâng mức hỗ trợ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với công chức, viên chức, người lao động công tác tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

  16/12/2013

   

   

  185

  Nghị quyết

  Số 203/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

  Về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020”

  25/7/2015

   

   

  186

  Nghị quyết

  Số 222/2015/NQ-HĐND ngày 03/11/2015

  Về thông qua Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến năm 2020

  13/11/2015

   

   

  187

  Nghị quyết

  Số 264/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016 ‑ 2020 của tỉnh

  06/5/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết  số 41/2018/NQ-HĐND

   

  188

  Nghị quyết

  Số 33/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  01/10/2017

   

   

  189

  Nghị quyết

  Số 74/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

   

  190

  Nghị quyết

  Số 09/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018

  Về mức giá dịch vụ khám chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

  10/5/2018

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 42/2018/NQ-HĐND

   

  191

  Nghị quyết

  Số 41/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

  Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 264/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2016 - 2020 của tỉnh

  06/11/2018

   

   

  192

  Nghị quyết

  Số 42/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

  Về việc sửa đổi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018 của HĐND tỉnh về mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

  06/11/2018

   

   

  193

  Quyết định

  Số 09/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007

  Về việc triển khai một số loại hình dịch vụ tại Bệnh viện Y học cổ truyền và các bệnh viện huyện trên địa bàn tỉnh

  25/02/2007

   

   

  194

  Quyết định

  Số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

  29/10/2009

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 36/2014/QĐ-UBND

   

  195

  Quyết định

  Số 25/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

  Quy định mức chi thường xuyên của trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  31/7/2010

   

   

  196

  Quyết định

  Số 27/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

  Về việc trợ cấp đối với bác sĩ đang công tác tại xã

  31/7/2010

   

   

  197

  Quyết định

  Số 27/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011

  Về đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2011 ‑ 2015 và đến năm 2020 của tỉnh

  11/8/2011

  Đề nghị bãi bỏ

   

  198

  Quyết định

  Số 48/2012/QĐ-UBND ngày 17/8/2012

  Ban hành mức phụ cấp trực và phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật của ngành y tế trên địa bàn tỉnh Long An

  27/8/2012

  Đề nghị bãi bỏ

   

  199

  Quyết định

  Số 73/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí đối với sinh viên, bác sĩ, dược sĩ trong và ngoài tỉnh công tác tại tỉnh Long An

  07/01/2013

   

   

  200

  Quyết định

  Số 15/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý và thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố trên địa bàn tỉnh Long An

  25/5/2013

  Đề nghị bãi bỏ

   

  201

  Quyết định

  Số 36/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 58/2009/QĐ-UBND ngày 19/10/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm trực thuộc Sở Y tế

  16/8/2014

  Đề nghị bãi bỏ

   

  202

  Quyết định

  Số 40/2015/QĐ-UBND ngày 17/08/2015

  Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Bảo đảm tài chính cho các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Long An giai đoạn 2015-2020"

  27/8/2015

   

   

  203

  Quyết định

  Số 60/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

  Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe Sinh sản Việt Nam trên địa bàn tỉnh Long An từ năm 2016 đến năm 2020

  12/12/2015

   

   

  204

  Quyết định

  Số 07/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

  Về việc ban hành Quy định về một số chính sách Dân số và Sức khỏe sinh sản trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020

  25/02/2016

   

   

  205

  Quyết định

  Số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016

  Về việc ban hành Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế  giai đoạn 2016-2020 của tỉnh

  10/6/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND

   

  206

  Quyết định

  Số 53/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long An

  15/10/2016

   

   

  207

  Quyết định

  Số 40/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017

  Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  01/10/2017

   

   

  208

  Quyết định

  Số 01/2018/QĐ-UBND ngày 05/01/2018

  Về việc ban hành mức giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  15/01/2018

   

   

  209

  Quyết định

  Số 26/2018/QĐ-UBND ngày 22/05/2018

  Về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

  01/6/2018

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 62/2018/QĐ-UBND

   

   

  210

  Quyết định

  Số 62/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

  Về việc sửa đổi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 22/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

  30/11/2018

   

   

  211

  Quyết định

  Số 64/2018/QĐ-UBND ngày 23/11/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh

  05/12/2018

   

   

  XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  212

  Quyết định

  Số 17/2006/QĐ-UBND ngày 24/4/2006

  Về việc thành lập Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

  04/5/2006

   

  213

  Quyết định

  Số 13/2009/QĐ-UBND ngày 10/4/2009

  Ban hành quy chế về xét duyệt, quản lý đoàn của tỉnh ra nước ngoài và đoàn nước ngoài vào tỉnh trên địa bàn tỉnh Long An

  10/4/2009

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND

  - Đề nghị bãi bỏ hoặc ban hành mới

  214

  Quyết định

  Số 24/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009

  Về việc quy định về tiêu chuẩn, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC

  09/7/2009

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 34/2010/QĐ-UBND

  215

  Quyết định

  Số 34/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND và Quyết định 24/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh

  11/9/2010

   

  216

  Quyết định

  Số 34/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

  Về việc ban hành quy định quản lý hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ

  17/8/2013

   

  217

  Quyết định

  Số 33/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An

  09/8/2015

   

  218

  Quyết định

  Số 51/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở ngoại vụ tỉnh Long An

  26/11/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 32/2018/QĐ-UBND

  219

  Quyết định

  Số 32/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

  16/7/2017

   

  220

  Quyết định

  Số 32/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

  18/6/2018

   

  XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  221

  Nghị quyết

  Số 107/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

  Về việc chuyển đổi các trường bán công sang loại hình trường công lập

  01/9/2009

   

  222

  Nghị quyết

  Số 79/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về phụ cấp kiêm nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán và thủ quỹ của Trung tâm Văn hóa ‑ Thể thao và học tập cộng đồng xã, phường thị trấn

  17/12/2012

   

  223

  Nghị quyết

  Số 265/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về thông qua Đề án xây dựng trường THPT phát triển theo định hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh

  02/6/2016

   

  224

  Nghị quyết

  Số 43/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 16/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An

  06/11/2017

   

  225

  Nghị quyết

  Số 70/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về quy định mức hỗ trợ các lớp học phổ cập, xóa mù chữ ban đêm và mức hỗ trợ chi tuyên truyền, huy động người mù chữ, tái mù chữ đến lớp xóa mù chữ trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2019

  chưa có hiệu lực

  226

  Quyết định

  Số 42/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

  Về việc chuyển đổi các trường bán công sang loại hình trường công lập

  16/8/2009

   

  227

  Quyết định

  Số 72/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012

  Về việc ban hành mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán, thủ quỹ của Trung tâm Văn hóa ‑ Thể thao và Học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn

  01/01/2013

   

  228

  Quyết định

  Số 21/2015/QĐ-UBND ngày 15/05/2015

  Ban hành quy định mức chi bồi dưỡng công tác sao in đề, ra đề, tổ chức, coi thi, chấm thi của các kỳ thi học sinh giỏi, thi tuyển sinh và thi tốt nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  25/5/2015

   

  229

  Quyết định

  Số 44/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015

  Ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

  28/9/2015

   

  230

  Quyết định

  Số 08/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

  28/02/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND

  231

  Quyết định

  Số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

  Ban hành Đề án xây dựng trường THPT phát triển theo hướng chất lượng cao giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  02/6/2016

   

  232

  Quyết định

  Số 59/2017/QĐ-UBND ngày 27/11/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011 của UBND tỉnh về Chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An; Quyết định số 53/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An

  08/12/2017

   

  233

  Quyết định

  Số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

  Về việc sửa đổi Quyết định số 08/2016/UB-UBND ngày 18/02/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  234

  Chỉ thị

  Số 15/2005/CT-UB ngày 06/6/2005

  Về việc xây dựng, phát triển tổ chức và hoạt động Hội khuyến học trên địa bàn tỉnh Long An

  16/6/2005

   

  235

  Chỉ thị

  Số 07/2008/CT-UBND ngày 09/4/2008

  Về việc đẩy mạnh đào tạo giáo viên và giảng viên giảng dạy giáo dục quốc phòng ‑ an ninh trên địa bàn tỉnh

  19/4/2008

   

  236

  Chỉ thị

  Số 17/2013/CT-UBND ngày 17/7/2013

  Về việc tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An

  27/7/2013

   

  XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  237

  Nghị quyết

  Số 101/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Long An

  15/7/2013

   

  238

  Nghị quyết

  Số 170/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Long An đến năm 2020

  21/12/2014

   

  239

  Nghị quyết

  Số 207/2015/NQ- HĐND ngày 16/7/2015

  Về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường và giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An

  26/7/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 258/2016/NQ-HĐND

  240

  Nghị quyết

  Số 216/2015/NQ- HĐND ngày 03/11/2015

  Về tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  13/11/2015

   

  241

  Nghị quyết

  Số 224/2015/NQ- HĐND 09/12/2015

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tưphát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  19/12/2015

   

  242

  Nghị quyết

  Số 249/2015/NQ-HĐND ngày 10/12/2015

  Về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020

  20/12/2015

   

  243

  Nghị quyết

  Số 258/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về bổ sung danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

  06/5/2016

   

  244

  Nghị quyết

  Số 263/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về đầu tư dự án Trung tâm Công nghệ sinh học Vùng Đồng Tháp Mười tại tỉnh Long An

  06/5/2016

   

  245

  Nghị quyết

  20/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020​

  01/8/2017

   

  246

  Nghị quyết

  Số 06/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về việc HĐND tỉnh ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn Trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

  10/5/2018

   

  247

  Quyết định

  Số 1983/2000/QĐ-UB ngày 13/7/2000

  Về việc thành lập Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Long An

  23/7/2000

   

  248

  Quyết định

  Số 2009/2000/QĐ-UB ngày 17/7/2000

  Về việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký kinh doanh ở cấp huyện

  27/7/2000

   

  249

  Quyết định

  Số 49/2008/QĐ-UBND ngày 03/11/2008

  Về việc ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đăng ký đầu tư, đăng ký thuế và cấp giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trên địa bàn tỉnh Long An

  13/11/2008

   

  250

  Quyết định

  Số 32/2009/QĐ-UBND ngày 23/7/2009

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư và các Sở quản lý xây dựng chuyên ngành trong việc thẩm định dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  02/8/2009

   

  251

  Quyết định

  Số 33/2009/QĐ-UBND ngày 23/7/2009

  Ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  02/8/2009

   

  252

  Quyết định

  Số 01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Long An

  17/01/2015

   

  253

  Quyết định

  Số 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/09/2015

  Về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An

  18/9/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND

  254

  Quyết định

  Số 67/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 50/2017/QĐ-UBND

  255

  Quyết định

  Số 68/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn ngân sách nhà nước cho các  huyện, thị xã, thành phố giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  19/12/2015

   

  256

  Quyết định

  Số 09/2016/QĐ-UBND ngày 25/02/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 của UBND tỉnh Long An

  06/3/2016

   

  257

  Quyết định

  Số 16/2016/QĐ-UBND ngày 22/3/2016

  Ban hành Quy định phối hợp trong quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập trên địa bàn tỉnh Long An

   

  01/4/2016

   

  258

  Quyết định

  Số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

  10/10/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 49/2018/QĐ-UBND

  259

  Quyết định

  Số 48/2017/QĐ-UBND ngày 31/8/2017

  Về việc ban hành qui định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

  10/9/2017

   

  260

  Quyết định

  Số 50/2017/QĐ-UBND ngày 14/9/2017

  Về việc sửa đổi Quyết định số 67/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh ban hành tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  25/9/2017

   

  261

  Quyết định

  Số 49/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

  15/10/2018

   

  XIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  262

  Nghị quyết

  Số 38/2007/NQ-HĐND ngày 12/01/2007

  Về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh

  22/01/2007

   

  263

  Nghị quyết

  Số 50/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007

  Về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y ‑ bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh

  19/7/2007

  Đề nghị bãi bỏ

  264

  Nghị quyết

  Số 143/2010/NQ-HĐND ngày 13/07/2010

  Về chế độ chi tiêu tiếp khách nước ngoài đến làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An và chi tiêu tiếp khách trong nước

  13/7/2010

   

  265

  Nghị quyết

  Số 155/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện (huyện, thị xã, thành phố) thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2014

   

  266

  Nghị quyết

  Số 156/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2014

   

  267

  Nghị quyết

  Số 194/2015/NQ- HĐND ngày 15/7/2015

  Về phê duyệt Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2016

  15/7/2015

   

  268

  Nghị quyết

  Số 197/2015/NQ- HĐND ngày 15/7/2015

  Về chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  25/7/2015

   

  269

  Nghị quyết

  Số 19/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh

  03/8/2016

   

  270

  Nghị quyết

  Số 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

  Về phương án phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

  01/01/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND

  271

  Nghị quyết

  Số 35/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

  Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  272

  Nghị quyết

  Số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

  Về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND

  273

  Nghị quyết

  Số 39/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

  Ban hành quy định về một số chế độ, chính sách và điều kiện bảo đảm hoạt động của đại biểu HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  274

  Nghị quyết

  Số 01/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An được ban hành kèm theo Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh

  01/6/2017

   

  275

  Nghị quyết

  Số 02/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

  Về mức thu và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  01/6/2017

   

  276

  Nghị quyết

  Số 03/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

  Về bãi bỏ Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013 của HĐND tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An và Nghị quyết số 229/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 của HĐND tỉnh về điều chỉnh bổ sung Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND

  01/6/2017

   

  277

  Nghị quyết

  Số 25/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2017

   

  278

  Nghị quyết

  Số 26/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Về quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2017

   

  279

  Nghị quyết

  Số 27/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2017

   

  280

  Nghị quyết

  Số 28/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Về việc định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2017

   

  281

  Nghị quyết

  Số 45/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của HĐND tỉnh về mức vận động đóng góp Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Long An

  06/11/2017

   

  282

  Nghị quyết

  Số 48/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017

  Về bổ sung Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

  15/11/2017

   

  283

  Nghị quyết

  Số 49/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017

  Về việc ​Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  15/11/2017

   

  284

  Nghị quyết

  Số 59/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  285

  Nghị quyết

  Số 60/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về quy định mức chi của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp được giao nhiệm vụ phối hợp với Hội nông dân các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  286

  Nghị quyết

  Số 61/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  287

  Nghị quyết

  Số 62/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, các tổ chức sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  288

  Nghị quyết

  Số 63/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn tỉnh

  20/12/2017

   

  289

  Nghị quyết

  Số 02/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018

  Về quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

  10/5/2018

   

  290

  Nghị quyết

  Số 03/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018

  Về ​bãi bỏ Nghị quyết số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An

  10/5/2018

   

  291

  Nghị quyết

  Số 04/2018/NQ-HĐND ngày 24/4/2018

  Về sửa đổi Khoản 3, Mục 1, Phần A, Điều 1 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020

  10/5/2018

   

  292

  Nghị quyết

  Số 19/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê tài sản, xử lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  293

  Nghị quyết

  Số 20/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  294

  Quyết định

  Số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003

  Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội

  01/7/2003

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 2289/2003/QĐ-UB

  295

  Quyết định

  Số 2289/2003/QĐ-UB ngày 26/6/2003

  Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1905/2003/QĐ-UB ngày 23/5/2003 của UBND tỉnh

  06/7/2003

   

  296

  Quyết định

  Số 4506/2003/QĐ-UB ngày 22/12/2003

  Về việc đổi tên Sở Tài chánh- Vật giá thành Sở Tài chính trực thuộc UBND tỉnh Long An

  01/01/2004

   

  297

  Quyết định

  Số 19/2006/QĐ-UBND

  12/5/2006

  Về việc ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  22/5/2006

   

  298

  Quyết định

  Số 41/2007/QĐ-UBND ngày 07/8/2007

  Về việc trợ cấp tạm thời cho giáo viên, y ‑ bác sĩ được điều động làm công tác quản lý thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo, Y tế trên địa bàn tỉnh

  17/8/2007

  Đề nghị bãi bỏ

  299

  Quyết định

  Số 30/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

  Về việc ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài đến làm việc, dự hội nghị, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An và chi tiêu tiếp khách trong nước

  08/8/2010

   

  300

  Quyết định

  Số 42/2010/QĐ-UBND ngày 25/10/2010

  Về việc hủy bỏ Quyết định số 2422/QĐ-UB ngày 19/7/2004 và sửa đổi, bổ sung Quyết định số 883/2004/QĐ-UB ngày 01/4/2004 của UBND tỉnh Long An quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh

  04/11/2010

   

   

  301

  Quyết định

  Số 45/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Về việc ban hành cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  20/8/2012

   

  302

  Quyết định

  Số 67/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

  Về việc quy định chế độ hỗ trợ cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ngành; UBND huyện, thành phố Tân An và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2013

   

  303

  Quyết định

  Số 20/2013/QĐ-UBND ngày 14/6/2013

  Về việc ban hành quy định về giá cước vận tải hàng hóa bằng đường bộ và đường thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  24/6/2013

  Đề nghị bãi bỏ

  304

  Quyết định

  Số 11/2014/QĐ-UBND ngày 08/02/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ đi học đối với cán bộ, công chức, viên chức nhà nước và mức thù lao đối với giảng viên, báo cáo viên trên địa bàn tỉnh Long An

  18/02/2014

   

  305

  Quyết định

  Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

  Ban hành quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2014

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 64/2015/QĐ-UBND

  306

  Quyết định

  Số 53/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014

  Về việc dự toán, quản lý và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận phát luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

  08/11/2014

   

  307

  Quyết định

  Số 55/2014/QĐ-UBND ngày 11/11/2014

  Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm(%) để tính đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Long An

  21/11/2014

   

  308

  Quyết định

  Số 06/2015/QĐ-UBND ngày 20/01/2015

  Về việc quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An

  30/01/2015

   

  309

  Quyết định

  Số 08/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

  Về chế độ chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng đối với một số đối tượng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, cấp huyện thực hiện trên địa bàn tỉnh Long An

  07/02/2015

   

  310

  Quyết định

  Số 31/2015/QĐ-UBND ngày 28/07/2015

  Về quy định tỷ lệ (%) điều tiết số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  07/8/2015

   

  311

  Quyết định

  Số 36/2015/QĐ-UBND ngày 07/08/2015

  Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về việc thành lập quản lý và sử dụng quỹ phòng chống tội phạm tỉnh long An

  17/8/2015

   

  312

  Quyết định

  Số 41/2015/QĐ-UBND  ngày 24/08/2015

  Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  03/9/2015

   

  313

  Quyết định

  Số 64/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp kiểm tra, đối chiếu thông tin và sử dụng thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Long An

  08/01/2016

   

  314

  Quyết định

  Số 06/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016

  Về việc phân cấp quyết định giá; phân công thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

  13/02/2016

   

  315

  Quyết định

  Số 15/2016/QĐ-UBND ngày 18/3/2016

  Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An

  28/3/2016

   

  316

  Quyết định

  Số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016

  Về việc quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

  26/6/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND

  317

  Quyết định

  Số 31/2016/QĐ-UBND ngày 06/7/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Long An

  16/7/2016

   

  318

  Quyết định

  Số 43/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

  Bãi bỏ Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

  15/9/2016

   

  319

  Quyết định

  Số 47/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

  Về việc bổ sung Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/6/2016 của UBND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

  26/9/2016

   

  320

  Quyết định

  Số 67/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

  Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán các cấp ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  321

  Quyết định

  Số 68/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017 - 2020

  01/01/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND

  322

  Quyết định

  Số 69/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016

  Về tỷ lệ (%) phân bổ đối với khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  323

  Quyết định

  Số 09/2017/QĐ-UBND ngày 06/3/2017

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  20/3/2017

   

  324

  Quyết định

  Số 12/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017

  Ban hành quy định một số chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm hoạt động của Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  25/3/2017

   

  325

  Quyết định

  Số 22/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

  Ban hành danh mục và mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  01/6/2017

   

  326

  Quyết định

  Số 23/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

  Bãi bỏ Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) đề lại nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An và Quyết định số 65/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND

  01/6/2017

   

  327

  Quyết định

  Số 24/2017/QĐ-UBND ngày 19/5/2017

  Về mức thu phí và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  01/6/2017

   

  328

  Quyết định

  Số 33/2017/QĐ-UBND ngày 06/7/2017

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Long An

  17/7/2017

   

  329

  Quyết định

  Số 38/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017

  Về quy định tỷ lệ phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

  20/8/2017

   

  330

  Quyết định

  Số 44/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Long An

  05/9/2017

   

  331

  Quyết định

  Số 45/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

  Về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  05/9/2017

   

  332

  Quyết định

  Số 46/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017

  Về việc quy định mức trích (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  05/9/2017

   

  333

  Quyết định

  Số 63/2017/QĐ-UBND ngày 30/11/2017

  Về việc Quy định nội dung chi, mức chi thực hiện công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  10/12/2017

   

  334

  Quyết định

  Số 64/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

  15/12/2017

   

  335

  Quyết định

  Số 65/2017/QĐ-UBND ngày 04/12/2017

  Về việc bổ sung Điều 1 Quy định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh

  15/12/2017

   

  336

  Quyết định

  Số 67/2017/QĐ-UBND

  20/12/2017

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2018

   

  337

  Quyết định

  Số 69/2017/QĐ-UBND

  29/12/2017

  Quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2018

   

  338

  Quyết định

  Số 70/2017/QĐ-UBND

  29/12/2017

  Về việc quy định nội dung chi và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2018

   

  339

  Quyết định

  Số 71/2017/QĐ-UBND

  29/12/2017

  Về việc quy định nội dung chi, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2018

   

  340

  Quyết định

  Số 72/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

  Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức hội sử dụng kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2018

   

  341

  Quyết định

  Số 73/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017

  Về việc quy định mức chi của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND các cấp được giao nhiệm vụ phối hợp với Hội nông dân các cấp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2018

   

  342

  Quyết định

  Số 21/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

  Quy định mức chi hỗ trợ thực hiện Cuộc vận động "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" của Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An

  30/5/2018

   

  343

  Quyết định

  Số 22/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng Thành phố Tân An, tỉnh Long An

  30/5/2018

   

  344

  Quyết định

  Số 25/2018/QĐ-UBND ngày 21/5/2018

  Về việc sửa đổi mục 1.3, khoản 1, Điều 1 quy định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  01/6/2018

   

  345

  Quyết định

  Số 29/2018/QĐ-UBND ngày 29/5/2018

  Về việc phân công thẩm quyền tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá, tiếp nhận Văn bản kê khai giá hàng hóa, dịch vụ đối với Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  10/6/2018

   

  346

  Quyết định

  Số 37/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

  Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm thuê tài sản xử lý tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  347

  Quyết định

  Số 38/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

  Về việc phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân tại các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  348

  Quyết định

  Số 41/2018/QĐ-UBND ngày 07/8/2018

  Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất, thuê mặt nước

  20/8/2018

   

  349

  Quyết định

  Số 69/2018/QĐ-UBND ngày 11/12/2018

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2019

  chưa có hiệu lực

  XV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  350

  Nghị quyết

  Số 24/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011

  Về quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Long An giai đoạn 2011 - 2015, có xét đến năm 2020

  13/10/2011

   

  351

  Quyết định

  Số 1061/2003/QĐ-UB ngày 21/3/2003

  Về việc ban hành chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện NQ số 07/NQ-TW ngày 17/11/2001 của Bộ Chính trị và chương trình hành động của Chính phủ về hội nhập kinh tế quốc tế

  31/3/2003

   

  352

  Quyết định

  Số 38/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006

  Về việc ban hành quy chế quản lý nhà nước về điện trên địa bàn tỉnh Long An

  17/8/2006

   

  353

  Quyết định

  Số 41/2006/QĐ-UBND ngày 21/8/2006

  Ban hành chương trình hành động của UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị

  31/8/2006

   

  354

  Quyết định

  Số 14/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008

  Về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16/2007/NQ-CP ngày 27/02/2007 của Chính phủ về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới

  12/4/2008

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND

  355

  Quyết định

  Số 27/2008/QĐ-UBND ngày 22/7/2008

  Về việc điều chỉnh nội dung phụ lục kèm theo quyết định số 14/2008/QĐ-UBND ngày 02/4/2008 của UBND tỉnh

  01/8/2009

   

  356

  Quyết định

  Số 65/2009/QĐ-UBND ngày 27/11/2009

  Về việc đầu tư phát triển các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

  07/12/2009

   

  357

  Quyết định

  Số 80/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

  Ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ

  28/12/2009

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 50/2010/QĐ-UBND

  358

  Quyết định

  Số 50/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010

  Về việc sửa đổi một số điều của Quyết định số 80/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Long An ban hành quy định về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân tỉnh Long An, người có công đưa nghề về Long An trong ngành thủ công mỹ nghệ

  11/12/2010

   

  359

  Quyết định

  Số 16/2013/QĐ-UBND ngày 16/5/2013

  Về việc ban hành quy chế xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Long An

  26/5/2013

   

  360

  Quyết định

  Số 61/2014/QĐ-UBND ngày 25/12/2014

  Ban hành Quy định về xây dựng, thẩm định phê duyệt chương trình, kế hoạch, đề án và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An

  04/01/2015

   

  361

  Quyết định

  Số 02/2016/QĐ-UBND ngày 11/01/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Long An

  21/01/2016

   

  362

  Quyết định

  Số 54/2016/QĐ-UBND ngày 04/10/2016

  Ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

  15/10/2016

   

  363

  Quyết định

  Số 52/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017

  Về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

  15/10/2017

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 43/2018/QĐ-UBND

  364

  Quyết định

  Số 06/2018/QĐ-UBND ngày 24/01/2018

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  05/02/2018

   

  365

  Quyết định

  Số 07/2018/QĐ-UBND ngày 30/01/2018

  Về việc ban hành quy định giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ và giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Long An

  10/02/2018

   

  366

  Quyết định

  Số 43/2018/QĐ-UBND ngày 11/9/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 52/2017/QĐ-UBND ngày 02/10/2017 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Long An

  24/9/2018

   

  367

  Chỉ thị

  Số 23/2005/CT-UBND ngày 03/11/2005

  Về việc bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

  13/11/2005

   

  368

  Chỉ thị

  Số 04/2012/CT-UBND ngày 09/02/2012

  Về việc tăng cường tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh Long An

  19/02/2012

   

  XVI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  369

  Nghị quyết

  Số 42/2011/NQ-HĐND ngày 12/09/2011

  Về kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới

  22/09/2011

   

  370

  Nghị quyết

  Số 174/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Long An

  21/12/2014

   

  371

  Nghị quyết

  Số 200/2015/NQ- HĐND ngày 15/7/2015

  Về chính sách hỗ trợ vắc xin phòng bệnh heo tai xanh (Hội chứng rối loạn sinh sản và hô hấp) trên địa bàn tỉnh Long An

  25/7/2015

   

  372

  Nghị quyết

  Số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

  06/5/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 71/2017/NQ-HĐND

  373

  Nghị quyết

  Số 259/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên hết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016 ‑ 2020)

  06/5/2016

   

  374

  Nghị quyết

  Số 46/2017/NQ-HĐND ngày 26/10/2017

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về mức hỗ trợ vốn NSNN thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nôn thôn mới

  06/11/2017

   

  375

  Nghị quyết

  Số 71/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp được ban hành kèm theo Nghị quyết số 254/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  376

  Nghị quyết

  Số 22/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018

  Về quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2018

   

  377

  Nghị quyết

  Số 35/2018/NQ-HĐND ngày 26/11/2018

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An

  06/11/2018

   

  378

  Nghị quyết

  Số 66/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018

  Về quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2018-2020

  01/01/2019

  chưa có hiệu lực

  379

  Quyết định

  Số 2408/2003/QĐ- UB ngày 11/7/2003

  Về việc thành lập các trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu

  21/7/2003

   

  380

  Quyết định

  Số 4960/2004/QĐ- UB ngày 20/12/2004

  Về việc đổi trên Ban Quản lý Dự án thủy lợi Long An thành Ban quản lý Dự án Nông nghiệp Long An

  30/12/2004

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 46/2016/QĐ-UBND

  381

  Quyết định

  Số 5199/2004/QĐ- UB ngày 30/12/2004

  Về việc cho phép thành lập Hội Làm vườn tỉnh Long An

  09/01/2005

   

  382

  Quyết định

  Số 3235/2005/QĐ-UBND ngày 18/8/2005

  Về việc thành lập Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  28/8/2005

   

  383

  Quyết định

  Số 42/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

  Ban hành quy định về quản lý giống thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

  08/9/2007

   

  384

  Quyết định

  Số 06/2009/QĐ-UBND ngày 23/01/2009

  Ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  02/02/2009

   

  385

  Quyết định

  Số 09/2009/QĐ-UBND ngày 24/3/2009

  Ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về nông, lâm, ngư nghiệp và thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  03/4/2009

   

  386

  Quyết định

  Số 15/2009/QĐ-UBND ngày 17/4/2009

  Về việc  ban hành quy định về việc bảo vệ và sử dụng đê điều trên địa bàn tỉnh Long An

  27/4/2009

   

  387

  Quyết định

  Số 01/2013/QĐ-UBND ngày 07/01/2013

  Về việc ban hành quy định về quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  17/01/2013

   

  388

  Quyết định

  Số 28/2015/QĐ-UBND ngày 21/07/2015

  Về việc ban hành Quy định về nội dung, định mức chi hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Long An

  31/7/2015

   

  389

  Quyết định

  Số 10/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016

  Ban hành Quy định quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

  13/3/2016

   

  390

  Quyết định

  Số 12/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016

  Về việc ban hành quy định về hỗ trợ vắcxin phòng bệnh heo tai xanh trên địa bàn tỉnh Long An

  13/3/2016

   

  391

  Quyết định

  Số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

  06/5/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND

  392

  Quyết định

  Số 22/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  26/5/2016

   

  393

  Quyết định

  Số 34/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

  Về việc ban hành Quy định chính sách ưu đãi, mức hỗ trợ khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn trên địa bàn tỉnh Long An (giai đoạn 2016 ‑ 2020)

  17/7/2016

   

  394

  Quyết định

  Số 46/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

  Về việc bổ sung Quyết định số 4690/2004/QĐ-UB ngày 20/12/2004 của UBND tỉnh

  26/9/2016

   

  395

  Quyết định

  Số 48/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

  Về việc thu hồi và bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/10/2016

   

  396

  Quyết định

  Số 57/2016/QĐ-UBND ngày 18/10/2016

  Về việc ban hành quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi và thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  28/10/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 54/2017/QĐ-UBND

  397

  Quyết định

  Số 76/2016/QĐ-UBND ngày 30/12/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  398

  Quyết định

  Số 16/2017/QĐ-UBND ngày 29/3/2017

  Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Long An

  10/4/2017

   

  399

  Quyết định

  Số 19/2017/QĐ-UBND ngày 20/4/2017

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  03/5/2017

   

  400

  Quyết định

  Số 28/2017/QĐ-UBND ngày 12/6/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An về việc ban hành Quy định mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020

  23/6/2017

   

  401

  Quyết định

  Số 54/2017/QĐ-UBND ngày 25/10/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đơn giá bồi thường thiệt hại đối với cây trồng, vật nuôi là thủy sản khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

   

  06/11/2017

   

  402

  Quyết định

  Số 57/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

  25/11/2017

   

  403

  Quyết định

  Số 60/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chính sách hỗ trợ áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, thủy sản trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh

  07/12/2017

   

  404

  Quyết định

  Số 68/2017/QĐ-UBND ngày 28/12/2017

  Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng của Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng  Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2017 - 2020

  08/01/2018

   

  405

  Quyết định

  Số 10/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018

  Ban hành Quy định nội dung Đề án Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp

  09/4/2018

   

  406

  Quyết định

  Số 45/2018/QĐ-UBND ngày 18/9/2018

  Ban hành quy định mức chi hỗ trợ dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 ‑ 2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  28/9/2018

   

  407

  Quyết định

  Số 51/2018/QĐ-UBND ngày 16/10/2018

  Về việc phân cấp cơ quan kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp; kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản và quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ thuộc phạm vi quản lý của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  30/10/2018

   

  408

  Quyết định

  Số 59/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 54/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012 của UBND tỉnh quy định chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An

  26/11/2018

   

  409

  Chỉ thị

  Số 07/2005/CT-UB ngày 25/01/2005

   Về việc thực hiện Pháp lệnh Giống cây trồng, Giống vật nuôi và Thú y

  04/02/2005

   

  410

  Chỉ thị

  Số 21/2005/CT-UBND ngày 20/10/2005

  Về kế hoạch hành động khẩn cấp về dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người

  30/10/2005

   

  411

  Chỉ thị

  Số 05/2011/CT-UBND ngày 23/02/2011

  Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng

  05/3/2011

   

  XVII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  412

  Nghị quyết

  Số 54/2003/NQ-HĐND.K6 ngày 19/12/2003

  Về việc vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông nông thôn

  29/12/2003

   

  413

  Nghị quyết

  Số 70/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí, sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  414

  Quyết định

  Số 3097/2003/QĐ-UB ngày 09/9/2003

  Về việc thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng công trình giao thông trực thuộc Sở Giao thông vận tải

  19/9/2003

   

  415

  Quyết định

  Số 883/2004/QĐ-UB ngày 01/4/2004

  Về việc ban hành quy định về vận động nhân dân cùng nhà nước đầu tư nâng cấp, mở rộng các đường giao thông trên địa bàn tỉnh

  11/4/2004

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 42/2010/QĐ-UBND

  416

  Quyết định

  Số 2576/2004/QĐ-UB ngày 29/7/2004

  Về việc sát nhập Ban Quản lý dự án giao thông và Ban Quản lý dự án Quốc lộ 62 để thành lập Ban Quản lý dự án công trình giao thông Long An

  08/08/2004

   

  417

  Quyết định

  Số 3358/2005/QĐ-UBND ngày 29/8/2005

  Về việc thành lập Thanh tra Giao thông vận tải tỉnh Long An

  08/9/2005

   

  418

  Quyết định

  Số 73/2009/QĐ-UBND ngày 11/12/2009

  Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn tỉnh Long An

  21/12/2009

   

  419

  Quyết định

  Số 75/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009

  Ban hành Quy định về tổ chức, quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe thô sơ ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh

  24/12/2009

   

  420

  Quyết định

  Số 76/2009/QĐ-UBND ngày 14/12/2009

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo trì đường bộ đối với hệ thống đường huyện, đường xã trên địa bàn huyện

  24/12/2009

   

  421

  Quyết định

  Số 78/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

  Ban hành Quy định về hoạt động vận tải đường bộ trong đô thị và tỷ lệ phương tiện vận tải hành khách đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Long An

  25/12/2009

   

  422

  Quyết định

  Số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

  Ban hành Quy định về điều kiện, phạm vi hoạt động của xe thô sơ tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh Long An

  29/01/2010

   

  423

  Quyết định

  Số 57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

  11/12/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND

  424

  Quyết định

  Số 66/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Ban hành Quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2016

   

  425

  Quyết định

  Số 31/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017

  Về việc phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa do tỉnh quản lý

  17/7/2017

   

  426

  Quyết định

  Số 03/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

  Phân cấp điều chuyển, thanh lý, bán quyền thu phí sử dụng, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

  25/01/2018

   

  427

  Quyết định

  Số 11/2018/QĐ-UBND ngày 29/3/2018

  Ban hành quy định về việc sử dụng phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

  12/4/2018

   

  428

  Quyết định

  Số 12/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 06/9/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh

  13/4/2018

   

  429

  Quyết định

  Số 13/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018

  Về việc ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh quản lý

  16/4/2018

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND

  430

  Quyết định

  Số 23/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013 của UBND tỉnh ban hành Quy định phạm vi quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Long An

  30/5/2018

   

  431

  Quyết định

  Số 31/2018/QĐ-UBND ngày 05/6/2018

  Về việc quy định giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn tỉnh Long An

  15/6/2018

   

  432

  Quyết định

  Số 35/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 37/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012 của UBND tỉnh ban hành Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Long An

  25/7/2018

   

  433

  Quyết định

  Số 40/2018/QĐ-UBND ngày 06/8/2018

  Về việc sửa đổi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Long An

  20/8/2018

   

  434

  Quyết định

  Số 50/2018/QĐ-UBND ngày 11/10/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành mức giá tối đa dịch vụ sử dụng đường bộ các dự án đầu tư xây dựng đường bộ để kinh doanh do tỉnh quản lý

  25/10/2018

   

  XVIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

   

  435

  Nghị quyết

  Số 136/2010/NQ-HĐND ngày 23/03/2010

  Về việc thông qua quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đến năm 2025

  02/4/2010

   

  436

  Nghị quyết

  Số 23/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011

  Về huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông, điện, nước phục vụ phát triển công nghiệp

  10/10/2011

   

  437

  Nghị quyết

  Số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011

  Về chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020

   

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 220/2015/NQ- HĐND

  438

  Nghị quyết

  Số 26/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011

  Về xây dựng và phát triển thành phố Tân An giai đoạn 2011 - 2020

   

   

  439

  Nghị quyết

  Số 136/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  31/7/2014

   

  440

  Nghị quyết

  Số 137/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về thông qua Đề án công nhận thị trấn Cần Đước, huyện Cần Đước, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  31/7/2014

   

  441

  Nghị quyết

  Số 138/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giuộc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  31/7/2014

   

  442

  Nghị quyết

  Số 175/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về thông qua đề án công nhận thị trấn Cần Giuộc mở rộng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  21/12/2014

   

  443

  Nghị quyết

  Số 176/2014/NQ-HĐND ngày  11/12/2014

  Về thông qua đề án công nhận đô thị Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại V

  21/12/2014

   

  444

  Nghị quyết

  Số 201/2015/NQ- HĐND ngày 15/7/2015

  Về thông qua đề án công nhận thị trấn Đức Hòa mở rộng, huyện Đức Hòa,tỉnh Long An đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

  25/7/2015

   

  445

  Nghị quyết

  Số 220/2015/NQ- HĐND ngày 03/11/2015

  Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị  tỉnh Long An đến năm 2020

  13/11/2015

   

  446

  Nghị quyết

  Số 221/2015/NQ- HĐND ngày 03/11/2015

  Về thông qua Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Long An giai đoạn 2016 ‑ 2020

  13/11/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 10/2017/NQ-HĐND

  447

  Nghị quyết

  Số 261/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về thông qua Đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  06/5/2016

   

  448

  Nghị quyết

  Số 51/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về thông qua Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỉ lệ 1/2.000 khu công nghiệp cửa khẩu Bình Hiệp (giai đoạn 1) trong khu kinh tế cửa khẩu Long An xã Bình Hiệp, xã bình Tân, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  449

  Nghị quyết

  Số 10/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

  về sửa đổi một số nội dung trong Kế hoạch phát triển nhà ở xã hội tỉnh Long An giai đoạn 2016-2020 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 221/2015/NQ-HĐND ngày 03/11/2015 của HĐND tỉnh

  27/3/2017

   

  450

  Quyết định

  Số 4382/2002/QĐ-UB ngày 20/12/2002

  Về việc ban hành chính sách cho các hộ dân vào ở các cụm, tuyến dân cư vùng lũ

  30/12/2002

   

  451

  Quyết định

  Số 26/2006/QĐ-UBND ngày 30/6/2006

  Ban hành Quy định quản lý, sử dụng các cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh Long An

  10/7/2006

   

  452

  Quyết định

  Số 43/2009/QĐ-UBND ngày 10/8/2009

  Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở trên địa bàn tỉnh Long An theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ

  20/8/2009

   

  453

  Quyết định

  Số 12/2014/QĐ-UBND ngày 12/02/2014

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Long An

  22/02/2014

   

  454

  Quyết định

  Số 59/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

  Về việc quy định bảng giá cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại trên địa bàn tỉnh Long An

  26/12/2014

   

  455

  Quyết định

  Số 61/2015/QĐ-UBND ngày 02/12/2015

  Về việc  ban hành quy định về phân cấp quản lý cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  12/12/2015

   

  456

  Quyết định

  Số 63/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015

  Ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

  08/01/2016

   

  457

  Quyết định

  Số 28/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Long An

  09/6/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND

  458

  Quyết định

  Số 29/2016/QĐ-UBND ngày 02/6/2016

  Về việc quy định quản lý và sử dụng kinh phí thẩm định nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

  12/6/2016

   

  459

  Quyết định

  Số 38/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016

  Ban hành quy định trách nhiệm của các cơ quan cơ liên quan trong công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Long An

  29/7/2016

   

  460

  Quyết định

  Số 55/2016/QĐ-UBND ngày 10/10/2016

  Ban hành Quy định chung về quản lý quy hoạch, kiến trúc công trình được miễn cấp giấy phép xây dựng ở nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  20/10/2016

   

  461

  Quyết định

  Số 62/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

  Về việc ban hành Quy định về quản lý nghĩa trang, cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2016

   

  462

  Quyết định

  Số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

  Về việc ban hành Quy định về phân cấp phân quyền quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

  01/12/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND

  463

  Quyết định

  Số 75/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

  Về việc ban hành quy định về quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2017

   

  464

  Quyết định

  Số 14/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

  Về việc bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng

  30/3/2017

   

  465

  Quyết định

  Số 15/2017/QĐ-UBND ngày 28/3/2017

  Về việc bãi bỏ các Quyết định do UBND tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước ngành Xây dựng

  10/4/2017

   

  466

  Quyết định

  Số 37/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017

  Ban hành Quy định về phân cấp, phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  18/8/2017

   

  467

  Quyết định

  Số 56/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

  Về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

  10/11/2017

   

  468

  Quyết định

  Số 66/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017

  ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Long An

  18/12/2017

   

  469

  Quyết định

  Số 24/2018/QĐ-UBND ngày 17/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  28/5/2018

   

  470

  Quyết định

  Số 28/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Long An

  05/6/2018

   

  471

  Quyết định

  Số 52/2018/QĐ-UBND ngày 18/10/2018

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Long An

   

  01/11/2018

   

  472

  Quyết định

  Số 54/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

  Quy định xét duyệt và các tiêu chí ưu tiên lựa chọn đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

  12/11/2018

   

  XIX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  473

  Nghị quyết

  Số 22/2011/NQ-HĐND ngày 10/03/2011

  Về khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường bền vững

  13/10/2011

   

  474

  Nghị quyết

  1/01/clip_image001.png" width="16" />Số 48/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

  Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của tỉnh Long An

  23/7/2012

  Đề nghị bãi bỏ

  475

  Nghị quyết

  Số 49/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

  Về cơ chế đầu tư lại từ nguồn vốn vượt thu tiền sử dụng đất cho các huyện trên địa bàn tỉnh Long An

  23/7/2012

   

  476

  Nghị quyết

  Số 135/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất phi nông nghệp đối với 12 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  31/7/2014

   

  477

  Nghị quyết

  Số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về  ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Long An

  21/12/2014

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND

  478

  Nghị quyết

  Số 172/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp để thực hiện 15 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  21/12/2014

   

  479

  Nghị quyết

  Số 193/2015/NQ- HĐND ngày 22/01/2015

  Về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện10 dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  03/02/2015

   

  480

  Nghị quyết

  Số 195/2015/NQ- HĐND ngày 15/7/2015

  Về tỷ lệ (%) điều tiết số thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2015

   

  481

  Nghị quyết

  Số 218/2015/NQ- HĐND ngày 03/11/2015

  Về chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  13/11/2015

   

  482

  Nghị quyết

  Số 228/2015/NQ- HĐND ngày 09/12/2015

  Về tỷ lệ (%) phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ  để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định  số 35/2015/NĐ-CP của Chính phủ

  19/12/2015

   

  483

  Nghị quyết

  Số 260/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016

  Về mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

  06/5/2016

   

  484

  Nghị quyết

  Số 38/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

  Về tỷ lệ (%)phân bổ đối với khoản thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2017

   

  485

  Nghị quyết

  Số 04/2017/NQ-HĐND ngày 24/4/2017

  Về sửa đổi điểm 2.2, khoản 2, mục I, phần A của Bảng giá các loại đất được ban hành kèm theo Nghị quyết số 171/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019)

  01/6/2017

   

  486

  Nghị quyết

  Số 64/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2017

   

  487

  Quyết định

  Số 2186/2004/QĐ-UB

  24/6/2004

  Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa IX về việc tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

  04/7/2004

   

  488

  Quyết định

  Số 46/2006/QĐ-UBND ngày 18/9/2006

  Ban hành quy định về quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  28/9/2006

   

  489

  Quyết định

  Số 32/2010/QĐ-UBND ngày 06/8/2010

  Ban hành quy định về quản lý nhà nước đối với hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Long An

  16/8/2010

   

  490

  Quyết định

  Số 42/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

  02/10/2014

   

  491

  Quyết định

  Số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014

  Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

  02/10/2014

   

  492

  Quyết định

  Số 46/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

  Ban hành Quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

  10/10/2014

   

  493

  Quyết định

  Số 47/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

  Ban hành Quy định trình tự thủ tục kiểm đếm nhà, đất và tài sản khác gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khu nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  10/10/2014

   

  494

  Quyết định

  Số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014

  Ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

  01/01/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 48/2015/QĐ-UBND; Quyết định  số 59/2015/QĐ-UBND; Quyết định  số 61/2016/QĐ-UBND; Quyết định  số 51/2017/QĐ-UBND;  Quyết định  số 34/2018/QĐ-UBND;  Quyết định  số 60/2018/QĐ-UBND; Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND

  495

  Quyết định

  Số 48/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

  Về việc bổ sung bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

  14/11/2015

   

  496

  Quyết định

  Số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/06/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

  26/6/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

  497

  Quyết định

  Số 52/2015/QĐ-UBND ngày 19/11/2015

  Về việc bãi bỏ Quyết định 46/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 và Quyết định số 50/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009 của UBND tỉnh

  29/11/2015

   

  498

  Quyết định

  Số 59/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

  Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

  11/12/2015

   

  499

  Quyết định

  Số 03/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016

  Về việc ban hành quy định trình tự thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  23/01/2016

   

  500

  Quyết định

  Số 35/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

  Quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An

  17/7/2016

   

  501

  Quyết định

  Số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung, Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An

  28/11/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định  số 26/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND; Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND

  502

  Quyết định

  Số 66/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

  Về việc ban hành quy định bảo vệ môi trường trong chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An

  15/12/2016

   

  503

  Quyết định

  Số 20/2017/QĐ-UBND

  ngày 27/4/2017

  Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vự đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

  15/5/2017

   

  504

  Quyết định

  Số 34/2017/QĐ-UBND

  ngày 20/7/2017

  Ban hành quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  01/8/2017

   

  505

  Quyết định

  Số 35/2017/QĐ-UBND

  ngày 21/7/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Trung tâm phát triễn quỹ đất, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất với các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  04/8/2017

   

  506

  Quyết định

  Số 36/2017/QĐ-UBND

  ngày 04/8/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 01/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Qui định về cơ chế hoạt động của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Long An

  15/8/2017

   

  507

  Quyết định

  Số 51/2017/QĐ-UBND

  ngày 21/9/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

  02/10/2017

   

  508

  Quyết định

  Số 09/2018/QĐ-UBND

  ngày 20/3/2018

  Về việc ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  02/4/2018

   

  509

  Quyết định

  Số 16/2018/QĐ-UBND

  ngày 24/4/2018

  Quy định nhiệm vụ chi kinh phí sự nghiệp môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  14/5/2018

   

  510

  Quyết định

  Số 30/2018/QĐ-UBND

  ngày 31/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

  11/6/2018

   

  511

  Quyết định

  Số 34/2018/QĐ-UBND ngày 04/7/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

  16/7/2018

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND

  512

  Quyết định

  Số 60/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018

  Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Long An

  29/11/2018

   

  513

  Quyết định

  Số 66/2018/QĐ-UBND ngày 30/11/2018

  Về việc quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  10/12/2018

   

  514

  Quyết định

  Số 68/2018/QĐ-UBND ngày 04/12/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung đơn giá đất vào bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) được ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh đã được sửa đổi, bổ sung tại các Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016, Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND

  14/12/2018

   

  515

  Chỉ thị

  Số 13/2006/CT-UBND ngày 29/5/2006

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện thu tiền thuê đất

  08/6/2006

   

  XX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  516

  Nghị quyết

  Số 163/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An

  20/10/2014

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 37/2018/NQ-HĐND

  517

  Nghị quyết

  Số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  20/12/2014

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Nghị quyết số 38/2018/NQ-HĐND

  518

  Nghị quyết

  Số 37/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 163/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về khuyến khích, hỗ trợ năng cao nâng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An

  06/11/2018

   

  519

  Nghị quyết

  Số 38/2018/NQ-HĐND ngày 26/10/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Nghị quyết số 164/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  06/11/2018

   

  520

  Quyết định

  Số 2335/2003/QĐ-UB ngày 02/7/2003

  Về việc đổi tên Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường thành Sở Khoa học và Công nghệ

  12/7/2003

   

  521

  Quyết định

  Số 08/2006/QĐ-UBND ngày 21/03/2006

  Về việc thành lập Văn phòng Thông báo và hỏi đáp về hàng rào kỹ thuật trong thương mại của tỉnh Long An (Văn phòng TBT Long An)

  31/3/2006

  Đề nghị đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, bãi bỏ

  522

  Quyết định

  Số 20/2007/QĐ-UBND ngày 06/06/2007

  Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành đề án thực hiện hiệp định hàng rào kỹ thuật trong thương mại trên địa bàn tỉnh Long An

  16/6/2007

   

  523

  Quyết định

  Số 63/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích, hỗ trợ nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa và đổi mới công nghệ đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2015

   

  524

  Quyết định

  Số 66/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Về việc ban hành Chính sách hỗ trợ chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng tiến bộ công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  10/01/2015

   

  525

  Quyết định

  Số 38/2015/QĐ-UBND ngày 12/08/2015

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

  22/8/2015

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND

   

  526

  Quyết định

  Số 50/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

  Về việc bãi bỏ Quyết định 40/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Long An

  26/11/2015

   

  527

  Quyết định

  Số 54/2015/QĐ-UBND ngày 26/11/2015

  Ban hành quy định về định mức xây dựng dự toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  06/12/2015

   

  528

  Quyết định

  Số 11/2016/QĐ-UBND ngày 03/3/2016

  Về việc ban hành quy định phối hợp kiểm tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Long An

  13/3/2016

   

  529

  Quyết định

  Số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/7/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  22/7/2016

   

  530

  Quyết định

  Số 74/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 46/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về hoạt động tư vấn phản biện và giám định xã hội Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Long An

  09/01/2017

   

  531

  Quyết định

  Số 27/2017/QĐ-UBND ngày 02/6/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  15/6/2017

   

  532

  Quyết định

  Số 27/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

  05/6/2018

   

  XXI. LĨNH VỰC THUẾ

  533

  Quyết định

  Số 39/2011/QĐ-UBND ngày 14/10/2011

  Về việc ban hành quy chế hướng dẫn hộ gia đình, cá nhân tự cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc kê khai diện tích đất ở làm cơ sở tính tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  24/10/2011

  Đề nghị bãi bỏ

  534

  Chỉ thị

  Số 02/2005/CT-UBND ngày 10/01/2005

  Về việc tổ chức thực hiện đề án mở rộng ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác cho UBND cấp xã trực tiếp quản lý

  20/01/2005

   

  535

  Chỉ thị

  Số 22/2006/CT-UBND ngày 09/11/2006

  Về việc chống thất thu thuế trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  19/11/2006

   

  536

  Chỉ thị

  Số 15/2007/CT-UBND ngày 03/7/2007

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Quản lý thuế trên địa bàn tỉnh Long An

  13/7/2007

   

  537

  Chỉ thị

  Số 19/2008/CT-UB ngày 16/10/2008

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An

  26/10/2008

   

  538

  Chỉ thị

  Số 16/2010/CT-UBND ngày 22/10/2010

  Về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Long An

  01/11/2010

   

  XXII. LĨNH VỰC KHÁC

  539

  Nghị quyết

  Số 53/2003/NQ-HĐND.K6  ngày 19/12/2003

  Về việc ban hành Quy chế giám sát nhân dân đối với các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh

  29/12/2003

   

  540

  Nghị quyết

  Số 46/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

  Về việc thực hiện Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh

  23/7/2012

   

  541

  Nghị quyết

  Số 98/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Long An thực hiện đầu tư trực tiếp và cho vay

  15/7/2018

   

  542

  Quyết định

  Số 44/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

  03/10/2014

  - Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 56/2018/QĐ-UBND

  543

  Quyết định

  Số 60/2009/QĐ-UBND ngày 26/10/2009

  Ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Long An

  05/11/2009

   

  544

  Quyết định

  Số 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/7/2013

  Ban hành danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội ưu tiên phát triển của tỉnh để Quỹ Đầu tư phát triển đầu tư trực tiếp cho vay

  02/8/2013

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND

  545

  Quyết định

  Số 22/2015/QĐ-UBND ngày 01/06/2015

  Về việc bổ sung danh mục lĩnh vực đầu tư "Trung tâm thương mại" để Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh thực hiện nhiệm vụ cho vay vốn

  11/6/2015

   

  546

  Quyết định

  Số 42/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015

  Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Long An

  05/9/2015

   

  457

  Quyết định

  Số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

  24/3/2016

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND

  548

  Quyết định

  Số 51/2016/QĐ-UBND ngày 29/9/2016

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An

  15/10/2016

   

  549

  Quyết định

  Số 17/2017/QĐ-UBND ngày 30/3/2017

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Long An

  15/4/2017

   

  550

  Quyết định

  Số 14/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

  20/4/2018

  -  Hết hiệu lực một phần.

  -  Văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ một phần: Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND

  551

  Quyết định

  Số 17/2018/QĐ-UBND ngày 26/4/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

  15/5/2018

   

  552

  Quyết định

  Số 55/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

  10/11/2018

   

  553

  Quyết định

  Số 56/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

  09/11/2018

   

  Tổng số: 553 văn bản

                             

   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

   

   


   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: