Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023

  Mẫu số 03

     DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ

  thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh Quảng Trị trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 29 tháng 02 năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực,

  ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1.  

  Nghị quyết

  28/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Về việc chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  Đã thực hiện xong

  01/01/2014

  1.  

  Nghị quyết

  16/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết 28/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 của HĐND tỉnh về chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập

  Đã thực hiện xong

  01/7/2020

  1.  

  Nghị quyết

  17/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Về phổ cập bậc trung học tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  31/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017-2018 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  23/2005/QĐ-UB; 05/1/2005

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2020/QĐ-UBND ngày 21/8/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

  02/9/2020

  1.  

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND; 03/3/2016

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  10/7/2023

  LĨNH VỰC BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

  1.  

  Quyết định

  2462/2005/QĐ-UB; 10/10/2005

  Ban hành danh mục hàng hóa được miễn làm thủ tục hải quan tại cổng B Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị

  01/11/2023

  1.  

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND; 30/9/2009

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ siêu thị Thiên niên kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

  Bị bãi bỏ tại Quyết định số 47/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

  15/12/2019

  1.  

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND; 20/5/2015

  Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh  tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị

  01/11/2023

  1.  

  Quyết định

  43/2015/QĐ-UBND; 31/12/2015

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định việc quản lý xe mô tô, xe gắn máy sản xuất tại nội địa đưa vào tiêu thụ trong Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo ban hành kèm theo Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND ngày 20/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị

  01/11/2023

  1.  

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND; 06/7/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị

  22/4/2023

  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1.  

  Quyết định

  21/2008/QĐ-UBND; 04/8/20108

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị

  28/4/2017

  1.  

  Quyết định

  08/2012/QĐ-UBND; 18/06/2012

  Về việc ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bằng Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 16/4/2019 ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/4/2019

  1.  

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND; 29/01/2013

  Phê duyệt quy hoạch phát triển ngành xuất bản, in, phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  Đã thực hiện xong

  31/12/2020

  1.  

  Quyết định

  14/2013/QĐ-UBND; 06/6/2013

  Về việc ban hành Quy định về đánh giá Chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 03/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

  18/3/2022

  1.  

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND; 26/8/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/11/2020

  1.  

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND; 14/01/2014

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 14/02/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  24/02/2020

  1.  

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND; 09/7/2014

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/01/2020

  1.  

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND; 18/04/2017

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  17/6/2021

  1.  

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND;
   01/09/2017

  Ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng và khai thác Cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến và ứng dụng Một cửa điện tử được tích hợp trên cổng giao tiếp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2020/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị

  17/12/2020

  1.  

  Quyết định

  37/2017/QĐ-UBND; 18/12/2017

  Ban hành Quy chế Giải báo chí tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND ngày 20/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

  30/11/2023

  1.  

  Quyết định

  15/2021/QĐ-UBND; 07/6/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 36/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  10/12/2022

  1.  

  Quyết định

  31/2021/QĐ-UBND; 29/12/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 15/2021/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1.  

  Nghị quyết

  7e/2002/NQ-HĐND; 31/01/2002

  Phê duyệt Đề án giải phóng mặt bằng để xây dựng cơ sở hạ tầng theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm

  Các căn cứ ban hành các Nghị quyết đã hết hiệu lực và đã hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết

  6.5/2005/NQ-HĐND; 15/12/2005

  Bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết 7e của HĐND tỉnh khoá IV, về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”

  Các căn cứ ban hành các Nghị quyết đã hết hiệu lực và đã hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản.

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết

  14/2008/NQ-HĐND; 24/7/2008

  Về việc bổ sung, điều chỉnh Nghị quyết số 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002 và Nghị quyết số 6.5/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 của HĐND tỉnh về giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  Các căn cứ ban hành các Nghị quyết đã hết hiệu lực và đã hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản. (Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND có quy định:Áp dụng để giải phóng mặt bằng xây dựng các tuyến đường giao thông theo Chương trình kiên cố hóa giao thông tỉnh Quảng Trị với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm" giai đoạn 2002 - 2015 được HĐND tỉnh khóa IV, kỳ họp thứ 7 thông qua tại Nghị quyết 7e/2002/NQ-HĐND ngày 31/01/2002”.)

  01/01/2016

  1.  

  Nghị quyết

  22/2010/NQ-HĐND; 10/12/2010

  Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước tại tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết 06/2019/NQ-HĐND ngày 20/07/2019 Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước

  01/8/2019

  1.  

  Nghị quyết

  23/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Nghị quyết về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017-2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  01/5/2022

  1.  

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND

  18/7/2018

  Về việc bãi bỏ một số loại lệ phí tại Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/11/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Nghị quyết

  25/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Quy định bổ sung tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn Quảng Trị thời kỳ ổn định 2017-2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  19/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  61/2020/NQ-HĐND; 10/9/2020

  Về việc giảm mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh quy định tại Nghị quyết 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  35/2006/QĐ-UBND; 31/3/2006

  Về việc ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 về việc Bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

  15/02/2020

  1.  

  Quyết định

  28/2008/QĐ-UBND; 25/8/2008

  Về việc ban hành phương án giải phóng mặt bằng để xây dựng các tuyến đường giao thông theo phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm"

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính

  15/6/2020

  1.  

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND; 27/11/2014

  Quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2020

  1.  

  Quyết định

  50/2014/QĐ-UBND; 24/12/2014

  Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/6/2020 Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính

  15/6/2020

  1.  

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND; 16/7/2015

  Về việc bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2020

  1.  

  Quyết định

  39/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các Sở, Ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh.

  Đã thực hiện xong

  31/12/2019

  1.  

  Quyết định

  40/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016 cho các huyện, thị xã, thành phố

  Đã thực hiện xong

  31/12/2019

  1.  

  Quyết định

  42/2015/QĐ-UBND; 29/12/2015

  Về việc điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên đối với khoáng sản vàng tại Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2020

  1.  

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND; 29/3/2016

  Về việc Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh quản lý

  Được thay thế bởi Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020 Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức , đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  25/10/2020

  1.  

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND; 17/5/2016

  Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 Về việc Quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  01/10/2021

  1.  

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Về việc bổ sung Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 27/11/2014 của UBND tỉnh quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2020/QĐ-UBND ngày 30/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2020

  1.  

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND;

  20/12/2016

  Quyết định ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 Về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/4/2021

  1.  

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND; 21/12/2016

  Về việc quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 12/09/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

   

  25/09/2022

  1.  

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND;

  04/9/2018

  Về việc bãi bỏ khoản thu lệ phí cấp bản sao trích lục hộ tịch

  1.  

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND; 29/6/2017

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  12/4/2021

  1.  

  Quyết định

  15/2017/QĐ-UBND; 09/8/2017

  Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 05/02/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/02/2020

  1.  

  Quyết định

  14/2020/QĐ-UBND; 03/6/2020

  Về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển để khai thác, sử dụng tài nguyên biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

   

  10/4/2022

  1.  

  Quyết định

  09/2021/QĐ-UBND;  02/04/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị 

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  10/02/2023

  1.  

  Quyết định

  03/2022/QĐ-UBND; 01/03/2022

  Quyết định bãi bỏ điểm đ khoản 1 Điều 2 Quy định kèm theo Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 02/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 02/2023/QĐ-UBND ngày 30/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  10/02/2023

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1.  

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND; 03/6/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 13/2022/QĐ-UBND ngày 28/4/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

  10/5/2022

  1.  

  Quyết định

  40/2017/QĐ-UBND; 26/12/2017

  Về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  18/02/2021

  LĨNH VỰC Y TẾ

  1.  

  Nghị quyết

  08/2008/NQ-HĐND; 8/4/2008

  Về quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Quảng Trị đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  13/2010/NQ-HĐND; 23/7/2010

  Sửa đổi, bổ sung nội dung một số Nghị quyết của Hội ñồng nhân dân tỉnh khóa V

  Các Nghị quyết được sửa đổi, bổ sung đã hết hiệu lực thi hành

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  11/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc nâng cao năng lực hệ thống y tế huyện, thành phố, thị xã, xã, phường, thị trấn, thôn, bản, khu phố đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  11/2017/NQ-HĐND; 29/7/2017

  Về chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Trị giai  đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản;

  Mặt khác, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐND  ngày 23/7/2020 về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  12/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã bị thay thế bằng Nghị quyết số  40/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/12/2019

  1.  

  Quyết định

  487/2005/QĐ-UBND; 28/3/2005

  Bổ sung đối tượng được hưởng quyền lợi từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  Đã bị thay thế bởi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/6/2014

  (chưa được công bố trong ký hệ thống hóa trước)

  1.  

  Quyết định

  801/2005/QĐ-UBND; 29/4/2005

  Quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ đã quy định cụ thể chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.

  01/7/2009

  (chưa được công bố trong ký hệ thống hóa trước)

  1.  

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND; 03/6/2014

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  29/10/2023

   

   

   

   

  1.  

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND; 21/01/2015

   

  Về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  29/10/2023

   

  1.  

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND; 29/3/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 về ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  29/10/2023

   

  1.  

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND; 15/11/2016

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị. 

  Được thay thế bởi Quyết định 35/2022/QĐ-UBND ngày 29/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  10/12/2022

  1.  

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND;

  05/9/2017

  Về việc giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của Quỹ Bảo hiểm Y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do căn cứ để ban hành Quyết định là Nghị quyết số 12/2017/ NQ-HĐND ngày 29/07/2017 của HĐND Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng cho các đối tượng không thuộc phạm vi chi trả của quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã được thay thế bằng Nghị quyết số  40/2019/NQ-HĐND

  16/12/2019

  1.  

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND; 27/11/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 19/10/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  29/10/2023

   

  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1.  

  Nghị quyết

  08/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 -2020

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  31/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đọan 2017 -2025

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  209/1999/QĐ-UB; 12/2/1999

  Về việc ban hành Quy chế giải thưởng sáng tạo tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

  15/12/2019

  1.  

  Quyết định

  2084/2004/QĐ-UB; 05/7/2004

  Ban hành Quy chế về hoạt động và quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

  15/12/2019

  1.  

  Quyết định

  39/2006/QĐ-UBND; 06/4/2006

  Thành lập và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2019/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  15/8/2019

  1.  

  Quyết định

  08/2009/QĐ-UBND; 15/4/2009

  Về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 02/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

  15/12/2019

  1.  

  Quyết định

  15/2010/QĐ-UBND; 29/11/2010

  Về hoạt động tư vấn, phản biện, và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bằng Quyết định số 31/2020/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị  Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

  25/12/2020

  1.  

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND; 25/10/2013

  về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2022/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  27/12/2022

  1.  

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND; 13/12/2013

  Về việc ban hành Quy chế phối thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

   Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 12/5/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  22/5/2020

  1.  

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND; 25/6/2015

   

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

   

  Được thay thế bởi Quyết định số 03/2023/QĐ-UBND ngày 10/02/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

  20/02/2023

  1.  

  Quyết định

  32/2015/QĐ-UBND; 16/12/2015

  Về việc ban hành quy định về định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2023/QĐ-UBND ngày 22/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về định mức xây dựng phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

  01/10/2023

  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  1.  

  Nghị quyết

  13/2007/NQ-HĐND; 10/8/2007

  Về quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại – du lịch Quảng Trị và tuyến hành lang kinh tế Đông Tây giai đoạn 2007 – 2010, tầm nhìn đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  09/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/8/2020

  1.  

  Quyết định

  53/2014/QĐ-UBND; 30/12/2014

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định  số 01/2021/QĐ-UBND ngày 05/01/2021 Về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/01/2021

  1.  

  Quyết định

  41/2015/QĐ-UBND; 29/12/2015

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí xúc tiến thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bằng Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị

  19/8/2019

  1.  

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định  số 07/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  11/4/2021

  1.  

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND; 30/11/2016

  Phân cấp quản lý nhà nước về an  toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

  Được thay thế bằng Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 8/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về phân cấp quản lý nhà nước về an  toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  18/4/2019

  1.  

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND; 01/9/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/3/2021

  1.  

  Quyết định

   22/2018/QĐ-UBND; 25/9/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý Nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND ngày 20/7/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/8/2023

  1.  

  Quyết định

   07/2021/QĐ-UBND; 01/04/2021

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/05/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Trị

  01/06/2022

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1.  

  Nghị quyết

  09/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy định chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 77/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  28/10/2022

  1.  

  Nghị quyết

  12/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc Quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 114/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 Về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị.

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  26/2013/NQ-HĐND; 11/12/2013

  Về số lượng chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường thị trấn và thôn, bản, khu phố

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 18/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ỏ cấp xã; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/6/2020

  1.  

  Nghị quyết

  37/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  - Một trong các căn cứ trực tiếp ban hành văn bản hết hiệu lực;

  - Hết thời hạn thực hiện theo lộ trình quy định trong văn bản;

  - Hiện nay, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính  và Thông tư số 26/2019/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước (thay thế Thông tư số 172/2012/TT-BTC từ ngày 01/7/2019) không quy định việc hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

   

   

   

   

   

  01/01/2020

  1.  

  Nghị quyết

  09/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND ngày 31/05/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 114/2020/NQ-HĐND ngày 09/12/2020 Về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị.

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  49/2020/NQ-HĐND

  23/7/2020

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức cấp xã thôi việc hoặc bố trí lại chức danh người hoạt động không chuyên trách do dôi dư khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  1.  

  Nghị quyết

  114/2020/NQ-HĐND; 09/12/2020

  Về việc kéo dài thời gian áp dụng chính sách quy định tại Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  464/2004/QĐ-UBND; 05/3/2004

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trạm kiểm soát Liên hợp - Tân hợp, Hướng Hóa tỉnh Quảng trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nội vụ

  16/4/2020

  1.  

  Quyết định

  3572/2004/QĐ-UB; 16/12/2004

  Về việc Áp dụng cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nội vụ

  16/4/2020

  1.  

  Quyết định

  852/2005/QĐ-UBND; 07/5/2005

  Về việc Ban hành bản quy định việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ theo cơ chế 01 cửa tại UBND các xã, phường, thị trấn

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2020/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nội vụ

  16/4/2020

  1.  

  Quyết định

  12/2009/QĐ-UBND; 08/6/2009

  Về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc Bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

  20/3/2019

  1.  

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND; 27/08/2009

  Về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức vụ tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2019/QĐ-UBND ngày 08/3/2019 về việc Bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

  20/3/2019

  1.  

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND; 16/5/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn và Nội quy kỳ thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn.

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 02/10/2020 Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  12/10/2020

  1.  

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND; 15/7/2013

  Ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  1.  

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND; 26/9/2013

  Ban hành Quy định về chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị 2013-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND; 11/2/2014

  Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 17/2020/QĐ-UBND ngày 03/8/2020 Về việc bãi bỏ Quyết đíịnh số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/8/2020

  1.  

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND; 27/02/2014

  Ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức; xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức của tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 31/2019/QĐ-UBND ngày 09/7/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng trị

  22/7/2019

  1.  

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND; 20/5/2014

  Ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định 26/2022/QĐ-UBND ngày 26/09/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

  06/10/2022

  1.  

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND; 31/7/2014

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức Hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu

  Được thay thế bởi Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu

  01/7/2020

  1.  

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND; 10/2/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị.

   

   

  Được thay thế bởi Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  03/01/2023

   

  1.  

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND; 02/01/2016

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị  ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/10/2019

  1.  

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND; 15/11/2017

  Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 33/2023/QĐ-UBND ngày 19/12/2023 Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/12/2023

  1.  

  Quyết định

  05/2020/QĐ-UBND

  14/02/2020

  Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  1.  

  Quyết định

   

   

   

   

   

   

   

   

  11/2020/QĐ-UBND  17/4/2020

  Ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước, UBND tỉnh làm đại diện chủ sở

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  1.  

  Quyết định

  08/2022/QĐ-UBND; 26/03/2022

   Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 05/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2022/QĐ-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1.  

  Nghị quyết

  02/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

  Về quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  21/2014/NQ-HĐND; 10/12/2014

  Về Chương trình, dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân tỉnh; quy định tiêu chí dự án trọng điểm nhóm C

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết 43/2022/NQ-HĐND ngày 14/07/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  24/7/2022

  1.  

  Nghị quyết

  27/2015/NQ-HĐND; 11/12/2015

  Về phê duyệt và chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  12/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Về phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/9/2021

  1.  

  Nghị quyết

  16/2016/NQ-HĐND; 19/8/2016

  Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý giai đoạn 2017 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  26/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Về phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016-2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  05/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Về một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2017 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  23/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 -2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  02/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2018 - 2021

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  17/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH năm 2019

  Đã thực hiện xong

  01/01/2020

  1.  

  Nghị quyết

  22/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Nghị quyết về bổ sung điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

   Về kế hoạch sử dụng phần vốn dự phòng ngân sách địa phương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư XDCB sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2019

  Đã thực hiện xong

  01/01/2020

  1.  

  Nghị quyết

  01/2019/NQ-HĐND; 20/07/2019

  Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng cuối năm 2019

  Đã thực hiện xong

  01/01/2020

  1.  

  Nghị quyết

  23/2019/NQ-HĐND;

  25/11/2019

   Bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 (lần 2) và điều chỉnh kế hoạch năm 2019 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  31/2019/NQ-HĐND; 06/12/2019

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  35/2019/NQ-HĐND;

  06/12/2019

  Về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  34/2020/NQ-HĐND; 23/7/2020

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  83/2020/NQ-HĐND; 09/12/2020

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  90/2021/NQ-HĐND;

  16/7/2021

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  105/2021/NQ-HĐND;

  30/8/2021

  Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết 56/2023/NQ-HĐND ngày 19/07/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/7/2023

  1.  

  Quyết định

  31/2011/QĐ-UBND; ngày 18/10/2011

  Về việc ban hành Quy chế quản lý các hoạt động phi Chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

   

  Được thay thế bởi Quyết định 01/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2022

  1.  

  Quyết định

  04/2015/QĐ-UBND; 26/3/2015

  Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2023/QĐ-UBND ngày 16/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/8/2023

  1.  

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND; 27/4/2016

  Ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

  25/7/2022

  1.  

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND; 06/6/2016

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 37/2022/QĐ-UBND ngày 07/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  20/12/2022

  1.  

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND; 21/9/2016

  Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

  25/7/2022

  1.  

  Quyết định

   03/2018/QĐ-UBND; 25/01/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 14/07/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị v/v Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

  25/7/2022

  LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1.  

  Nghị quyết

  15/2015/NQ-HĐND;ngày 17/7/2015

  Quy định mức chi đối với công tác xây dựng hoàn thiện, kiểm tra rà soát và hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND các cấp

  Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP ngày 17/8/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực kể từ ngày 01/4/2023 do được thay thế bởi Thông tư số 09/2023/TT-BTC ngày 08/02/2023 quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, dẫn đến Nghị quyết số 15/2015/NQ-HĐND quy định chi tiết thi hành điều, khoản, điểm được giao tại Thông tư liên tịch số 122/2011/TTLT-BTC-BTP đồng thời hết hiệu lực (theo quy định tại khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành VBQPPL năm 2025 và khoản 2 Điều 38 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)

  30/3/2023

  1.  

  Nghị quyết

  07/2018/NQ-HĐND; ngày 18/7/2018

  Quy định mức phân bổ và mức kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật

  Đã  được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  1.  

  Nghị quyết

  32/2018/NQ-HĐND; ngày 08/12/2018

  Về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021

  Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnhQuảng Trị Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

   

  1.  

  Nghị quyết

  109/2021/NQ-HĐND; ngày 30/8/2021

  Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về chế độ hỗ trợ giám định viên tư pháp và người giúp việc cho giám định viên tư pháp giai đoạn 2019 - 2021

  Đã được thay thế bằng Nghị quyết số 29/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

   

  1.  

  Quyết định

  2177/2005/QĐ-UBND;

  ngày 13/9/2005

  Ban hành Đề án kiện toàn tổ chức, cán bộ cơ quan Tư pháp các cấp

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành

  08/9/2019

  1.  

  Quyết định

  26/2009/QĐ-UBND; ngày 6/11/2009

  Về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  04/4/2020

  1.  

  Chỉ thị

  11/2010/CT-UBND; ngày 13/10/2010

  Về việc Tăng cường công tác xây dựng, kiểm tra và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  20/6/2021

  1.  

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND; ngày 30/3/2012

  Ban hành Quy định hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng TrịBãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  20/6/2021

  1.  

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND; ngày 11/11/2013

  Ban hành Quy chế phối hợp về tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp, cập nhật, rà soát thông tin lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 23/3/2020 của UBND tỉnh Quảng Trịvề việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  04/4/2020

  1.  

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND; ngày 19/5/2014

  Về việc quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 38/2019/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành

  08/9/2019

  1.  

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND; ngày 29/02/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 12/2021/QĐ-UBND ngày 15/4/2021 của UBND tỉnh Quảng TrịBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị

  25/4/2021

  1.  

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND; ngày 08/4/2016

  Ban hành Quy chế thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  30/11/2023

  1.  

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND; ngày 13/12/2016

  Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 16/2021/QĐ-UBND ngày 10/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  20/6/2021

  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1.  

  Nghị quyết

  01/2007/NQ-HĐND; ngày 12/4/2007

  Về Quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị tỉnh Quảng Trị đến năm 2010, chiến lược đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  05/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013

  Về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  06/2013/NQ-HĐND; ngày 31/5/2013

  Về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  35/2016/NQ-HĐND; ngày 14/12/2016

  Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  36/2016/NQ-HĐND; ngày 14/12/2016

  Nghị quyết về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  180/2005/QĐ-UB; ngày 27/01/2005

  V/v Ban hành Quy định bảo đảm an toàn công trình lân cận và vệ sinh môi trường trong quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

  31/12/2022

  1.  

  Quyết định

  24/2007/QĐ-UBND; ngày 07/12/2007

  Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, sử dụng hè phố, lòng đường và cấp giấy phép xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật dưới hè phố các trục đường thị xã Đông Hà (nay là thành phố Đông Hà) và thị xã Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 34/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND; ngày 01/10/2010

  Về việc Công bố Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

  31/12/2022

  1.  

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND; ngày 04/6/2013

  Ban hành Quy chế về phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở xây dựng

  16/11/2020

  1.  

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND; ngày 09/05/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/08/2022

  1.  

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND;

  Ngày 12/9/2017

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

  Đã bị thay thế bằng Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  11/4/2021

  1.  

  Quyết định

  33/2018/QĐ-UBND; ngày 12/12/2018

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/08/2022

  1.  

  Quyết định

  37/2018/QĐ-UBND; ngày 21/12/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 30/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/7/2023

  1.  

  Quyết định

  28/2019/QĐ-UBND; ngày 25/4/2019

  Ban hành quy định lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở xây dựng

  16/11/2020

  1.  

  Quyết định

  48/2019/QĐ-UBND;

  ngày 10/12/2019

  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 22/2022/QĐ-UBND ngày 12/08/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/08/2022

  1.  

  Quyết định

  34/2020/QĐ-UBND; ngày 18/12/2020

  Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/11/2022

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1.  

  Nghị quyết

  12/2012/NQ-HĐND; ngày 17/8/2012

  Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) của tỉnh Quảng Trị

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  25/2012/NQ-HĐND; ngày 19/12/2012

  Về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Quảng Trị

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  26/2014/NQ-HĐND; ngày 10/12/2014

  Thông qua Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh QuảngTrị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2020

  1.  

  Nghị quyết

  14/2016/NQ-HĐND; ngày 19/8/2016

  Về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) của tỉnh Quảng Trị

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  17/2016/NQ-HĐND; ngày 19/8/2016

  Về cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch

  Đã được thay thế bởi Nghị quyết số 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND; ngày 18/7/2018

  Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các mục đích khác bổ sung trong năm 2018

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  09/2014/QĐ-UBND; ngày 25/02/2014

  Ban hành Quy định quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND; ngày 20/6/2014

  Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày  28/8/2020 Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/9/2020

  1.  

  Quyết định

  11/2015/QĐ-UBND; ngày 28/5/2015

  Về việc quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo trên địa bàn tỉnh và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn sống bằng nghề lâm nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo Quyết định số 755/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ

  Được thay thế bởi Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định định mức đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/06/2023

  1.  

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND; ngày 12/10/2015

  Về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  01/3/2019

  1.  

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND; ngày 07/12/2015

  Về việc ủy quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2022/QĐ-UBND ngày 11/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  21/7/2022

  1.  

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND; ngày 17/12/2015

  Ban hành Quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/12/2023

  1.  

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND; ngày 27/4/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 15/02/2019 Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  01/3/2019

  1.  

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND; ngày 18/7/2016

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2020

  1.  

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND;ngày 18/7/2016

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/02/2021

  1.  

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND; ngày 16/8/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 07/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  22/4/2023

  1.  

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND; ngày 23/9/2016

  Về việc quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Do căn cứ pháp lý của Quyết định là Nghị quyết số 18/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị hết hiệu lực

  24/12/2017(chưa được công bố trong kỳ hệ thống hoá trước)

  1.  

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND; ngày 15/11/2016

  Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị. 

  Được thay thế bởi Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2020

  1.  

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND; ngày 09/11/2017

  Về việc ban hành bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 -2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 27/2019/QĐ-UBND ngày 24/04/2019 về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/05/2019

  1.  

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND; ngày 20/11/2017

  Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2021

  1.  

  Quyết định

  39/2017/QĐ-UBND; ngày 26/12/2017

  Về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 30/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND, ngày 28/8/2018

   

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 31/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh Quảng trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2021

  1.  

  Quyết định

  27/2019/QĐ-UBND; ngày 24/4/2019

  Quyết định về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã thực hiện xong

  01/01/2020

  LĨNH VỰC VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1.  

  Nghị quyết

  10f/2003/NQ-HĐND; ngày 30/7/2003

  Ban hành quy định về xây dựng, phê duyệt và thực hiện quy ước

  Đã bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  01/05/2020

  1.  

  Nghị quyết

  05/2009/NQ-HĐND;

  ngày 24/4/2009

  Về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  04/2010/NQ-HĐND; ngày 20/04/2010

  Về quy hoạch, kế hoạch phát triển du lịch huyện đảo Cồn Cỏ đến năm 2015, có tính đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  05/2010/NQ-HĐND;ngày 20/4/2010

  về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 95/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2022

  1.  

  Nghị quyết

  04/2012/NQ-HĐND;

  ngày 13/4/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của NQ số 05/2009/NQ-HĐND ngày 24/4/2009 về phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục thể thao; xây dựng thiết chế văn hóa, thể dục thể thao cơ sở và phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  17/2013/NQ-HĐND; ngày 31/7/2013

  Về việc đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  08/2019/NQ-HĐND; ngày 20/07/2019

  Nghị quyết quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 52/2023/NQ-HĐND ngày 19/7/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao

  29/7/2023

  1.  

  Quyết định

  79/2006/QĐ-UBND; ngày 23/11/2016

  Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu dịch vụ - du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến năm 2015, có tính đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  81/2006/QĐ-UBND; ngày 04/12/2006

  Ban hành quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ  hội

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành quy định thực hiện   nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/11/2019

  1.  

  Quyết định

  29/2007/QĐ-UBND; ngày 25/12/2007

  Về việc Phê duyệt quy hoạch chung xây dựng khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Vịnh Mốc đến năm 2015, có tính đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  30/2007/QĐ-UBND; ngày 28/1/2007

  Về việc phê duyệt  Quy hoạch hoạt động nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  15/11/2019

  1.  

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND; ngày 26/11/2011

  Phê duyệt quy hoạch bổ sung cơ sở hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2019/QĐ-UBND; ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  15/11/2019

  1.  

  Quyết định

  18/2013/QĐ-UBND; ngày 24/6/2013

  Ban hành Quy chế  xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị V/v bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 34/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/5/2019

  1.  

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND; ngày 19/10/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị. 

  Đã được thay thế bởi Quyết định số 14/2021/QĐ-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

  17/6/2021

  1.  

  Quyết định

  04/2020/QĐ-UBND; ngày 10/02/2020

  Quyết định Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2021/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 V/v bãi bỏ Quyết định số 04/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia

  10/11/2021

  1.  

  Quyết định

  14/2021/QĐ-UBND;

  ngày 07/06/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 8/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

   

  08/3/2022

  LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH

  1.  

  Nghị quyết

  34/2016/NQ-HĐND; ngày 14/12/2016

  Nghị quyết về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liên tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 74/2022/NQ-HĐND ngày 18/10/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liên tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  1.  

  Nghị quyết

  32/2017/NQ-HĐND; ngày 14/12/2017

  Về một số chính sách hỗ trợ nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả của lực lượng trực tiếp phòng, chống ma tuý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2021

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  42/2019/NQ-HĐND;

  ngày 06/12/2019

  Nghị quyết Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 28/2023/NQ-HĐND ngày 28/3/2023 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  1.  

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND;ngày 27/4/2012

  Về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2022/QĐ-UBND ngày 20/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/12/2022

  1.  

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND; ngày 22/7/2014

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 07/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/10/2021

  1.  

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND; ngày 29/3/2016

  Ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  30/11/2023

  1.  

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND, ngày 26/3/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2023/QĐ-UBND ngày 30/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  30/11/2023

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1.  

  Nghị quyết

  01/2014/NQ-HĐND; 25/4/2014

  Về quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  27/2016/NQ-HĐND; ngày 14/12/2016

  Về chương trình kiên cố hóa kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  03/2017/NQ-HĐND; ngày 23/5/2017

  Về hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị  giai đoạn 2022 - 2026

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  04/2017/NQ-HĐND; ngày 23/5/2017

  Kiện toàn mạng lưới khuyến nông và thú y cơ sở tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 161/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  30/2017/NQ-HĐND; ngày 14/12/2017

  Về xây dựng nông thôn mới đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  03/2018/NQ-HĐND; ngày 18/7/2018

  Về định mức hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Quảng trị giai đoạn 2018 -2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 34/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  02/2019/NQ-HĐND; ngày 20/7/2019

  Khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và nông nghiệp hữu cơ; khuyến khích liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030

  Được thay thế bởi Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị Quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2022

  1.  

  Nghị quyết

   03/2019/NQ-HĐND; ngày 20/7/2019

  Nghị quyết về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án trong năm 2019

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  10/2019/NQ-HĐND; ngày 20/7/2019

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Nghị quyết số 99/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020

  01/01/2022

  1.  

  Nghị quyết

  37/2019/NQ-HĐND;

  ngày 06/12/2019

  Nghị quyết Về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác năm 2019

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Nghị quyết

  99/2021/NQ-HĐND;

  ngày 16/7/2021

  Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 10/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  53/2006/QĐ-UBND; ngày 14/06/2006

  Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  38/2008/QĐ-UBND; ngày 28/11/2008

  Về việc Ban hành Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến năm 2020 của tỉnh Quảng Trị

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND;

  ngày 09/4/2013

  về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 10/5/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

  20/5/2022

  1.  

  Quyết định

  12/2014/QĐ-UBND; ngày 20/3/2014

  Ban hành chính sách củng cố, khôi phục và phát triển nghề, làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 23/2020/QĐ-UBND ngày 13/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/10/2020

  1.  

  Quyết định

  44/2014/QĐ-UBND; ngày 28/11/2014

  Ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 25/12/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

  05/01/2020

  1.  

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND; ngày 14/9/2015

  Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND; ngày 18/9/2015

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/8/2019

  1.  

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND; ngày 25/2/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND ngày 01/11/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2023

  1.  

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND; ngày 13/7/2016

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTG ngày 04/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND; ngày 15/8/2016

  Ban hành Quy định danh mục, định mức hỗ trợ phát triển sản xuất và ngành nghề, dịch vụ nông thôn thuộc nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 25/12/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

  05/01/2020

  1.  

  Quyết định

  47/2016/QĐ-UBND; ngày 08/12/2016

  Ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2016 - 2020 

  Hết thời hạn có hiệu lực quy định trong Quyết định

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  55/2016/QĐ-UBND; ngày 30/12/2016

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất,  kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND; ngày 01/08/2017

  Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn xét chọn, hợp đồng, quản lý, sử dụng đối với khuyến nông và thú y cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 12/04/2021 của UBND tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND;
  ngày 07/09/2017

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025

  Hết thời hạn có hiệu lực theo Quyết định số 11/2021/QĐ-UBND ngày 12/04/2021 của UBND tỉnh kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  33/2017/QĐ-UBND; ngày 23/11/2017

  Quy định mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và tiền nước để phục vụ các mục đích không phải sản xuất lương thực trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 51/2019/QĐ-UBND tỉnh Quảng Trị ngày 25/12/2019 về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

  05/01/2020

  1.  

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND;

  ngày 15/10/2018

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ cho hộ gia đình và chi phí quản lý Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018-2020

  Hết thời hạn có hiệu lực theo quy định tại Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 của UBND tỉnh Kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  04/2021/QĐ-UBND; ngày 09/02/2021

  Kéo dài thời hạn áp dụng một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  1.  

  Quyết định

  11/2021/QĐ-UBND; ngày 12/04/2021

  Kéo dài thời hạn áp dụng toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Đã thực hiện xong

  01/01/2022

  LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1.  

  Nghị quyết

  07/2014/NQ-HĐND; 25/7/2014

  Về Chương trình kiên cố hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2015 - 2020

  Đã thực hiện xong

  01/01/2021

  1.  

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND; 27/9/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Trị.

  Được thay thế bởi Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  10/01/2022

  1.  

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND; 24/6/2016

  Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 45/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/3/2023

  LĨNH VỰC THANH TRA

  1.  

  Quyết định

  07/2008/QĐ-UBND; 20/02/2008

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bởi Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 07/5/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

  07/5/2015

  (Chưa công bố hết hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018)

  1.  

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND; 16/3/2015

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  Đã bị thay thế bằng Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/06/2021 của UBND tỉnh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  03/07/2021

  LĨNH VỰC DÂN TỘC

  1.  

  Nghị quyết

  06/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Về việc giảm nghèo bền vững đối với các xã, thôn, bản, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có tỷ lệ hộ nghèo cao

  Đã thực hiện xong trong giai đoạn 2012-2015

  01/01/2016

  (chưa công bố hết hiệu lực trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018)

  1.  

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND; 24/04/2015

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 04/2022/QĐ-UBND ngày 01/3/2022 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  11/3/2022

  1.  

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND; 21/8/2014

  về việc ban hành Quy chế thực hiện các Chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

   

   

         

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND ngày 03/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thực hiện các Chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

  20/8/2023

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

  1.  

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND; 24/3/2014

  Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được bãi bỏ bằng Quyết định số 18/2020/QĐ-UBND ngày 08/8/2020 của UBND tinh Quảng trị Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  18/8/2020

  1.  

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND; 14/7/2014

  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Đã được thay thế bằng Quyết định số 26/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối  thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  16/11/2020

  1.  

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND; 14/4/2011

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  Đã bị thay thế bởi QĐ số 25/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

  01/11/2021

  1.  

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND; 09/08/2017

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 23/2021/QĐ-UBND ngày 18/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2026

  01/11/2021

  1.  

  Quyết định

  25/2021/QĐ-UBND; 18/10/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

  Được thay thế bởi Quyết định số 11/2023/QĐ-UBND ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị

  16/06/2023

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND TỈNH

  1.  

  Nghị quyết

  19/2016/NQ-HĐND 19/8/2016

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Quảng Trị, Khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021

  Đã thực hiện xong

  24/6/2021

  LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  1.  

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND; 22/02/2016

  ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị.

  Được thay thế bởi Quyết định số 12/2023/QĐ-UBND ngày 20/6/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

  01/7/2023

  1.  

  Quyết định

  05/2019/QĐ-UBND; 07/3/2019

   

   

   

   

   

  Ban hành Quy định sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND ngày 12/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị Bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  22/5/2023

  Tổng số: 260 văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

   

  Tài liệu đính kèm: