Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023

  Mẫu số 06

  DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ

  hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh trong kỳ hệ thống hoá 2019 - 2023

   (Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày  29  tháng 02  năm 2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị)

   

  TT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi

  của văn bản

  Kiến nghị

  Nội dung kiến nghị/lý do kiến nghị

  Cơ quan đơn vị chủ trì, phốihợp soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định mức chi Giải thưởng Bùi Dục Tài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

   

  Ban hành mới

  Trong quá trình triển khai Quyết định số 62/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Trị ngày 16/12/2013 về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Bùi Dục Tài xảy ra nhiều vướng mắc, không còn phù hợp, mức chi thưởng còn thấp chưa thực sự khuyến khích, động viên các cá nhân trên địa bàn tỉnh để phát triển phong trào khuyến học của tỉnh Quảng Trị.

  Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng)

  Quý II năm 2024

  1.  

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

  Ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng khen thưởng năm 2022,có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2024.

  Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng)

  Quý I, II năm 2024

  1.  

  Quyết định

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ)

  Ban hành mới

  Thực hiện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  Sở Nội vụ (Ban Tôn giáo)

  Quý I năm 2024

  1.  

  Quyết định

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng (Sở Nội vụ)

  Ban hành mới

  Thực hiện quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 03/01/2023 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng)

  Quý I năm 2024

  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  1.  

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Hiện nay, Bộ Công Thương đã trình Chính phủ ban hành Nghị định về quản lý, phát triển CCN thay thế các Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP (dự kiến ban hành trong năm 2023);

  Để đảm bảo kịp thời phù hợp với văn bản cấp trên, Sở Công Thương đề xuất xây dựng Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm thay thế các Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND và Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND.

  Sở Công Thương

   

  Năm 2024

  (Trong khoảng 3 tháng sau khi có Nghị định của Chính phủ thay thế các Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghịđịnh số

  66/2020/NĐ-CP)

  1.  

  Quyết định

  31/2022/QĐ-UBND ngày 16/11/2022

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND

  LĨNH VỰC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  - Căn cứ khoản 1 Điều 2 Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài chính quy định như sau: “Các định mức lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại Thông tư này là định mức tối đa áp dụng đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước. Căn cứ quy định tại Thông tư này, các địa phương căn cứ tình hình thực tế và khả năng ngân sách được giao để phê duyệt định mức lập dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc phạm vi quản lý để thực hiện thống nhất trong phạm vi địa phương, đảm bảo phù hợp với đặc thù hoạt động khoa học và công nghệ của địa phương và khả năng cân đối ngân sách được giao, nhưng tối đa không vượt quá định mức quy định tại Thông tư này…” Tuy nhiên, hiện nay tại địa phương chưa có văn bản quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  - Căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước và khoản 1 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước thì thẩm quyền quyết định về định mức xây dựng và phân bổ dự toán thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh là của Hội đồng nhân dân tỉnh.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Quý II/ 2024

  1.  

  Nghị quyết

  163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021

  Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 -2026

  Sửa đổi, bổ sung

  Mức hỗ trợ quy định tại  Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND không còn phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần thiết phải sửa đổi theo hướng tăng mức hỗ trợ nhằm khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Quý II  năm 2024

  1.  

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  Thay thế

  1. Các căn cứ ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND đã được bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung:

  - Luật Sở hữu trí tuệ 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2009 được thay thế bởi Luật Sở hữu trí tuệ ngày năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày năm 2022;

  - Nghị định số 65/2023/NĐ-CP ngày 23/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ thay thế các Nghị định:  Nghị định số 103/2006/NĐ-CP; Nghị định số 105/2006/NĐ-CP; Nghị định số 119/2010/NĐ-CP; Nghị định số 122/2010/NĐ-CP.

  2. Điểm b Khoản 1 Điều 9 Nghị định 65/2023/NĐ-CP quy định UBND có trách nhiệm "Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy định của địa phương về sở hữu công nghiệp".

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Quý III năm 2024

  1.  

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016

  Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Căn cứ quy định tại Điều 17 Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

  Mặt khác, Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND không còn phù hợp với thực tế địa phương hiện nay. Lý do:

  1. Một số văn bản làm căn cứ ban hành Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND đã được bãi bỏ, sửa đổi bổ sung gồm:

  - Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN ngày 19/9/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN đã được bãi bỏ bởi Thông tư 08/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/ 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước hết hiệu lực thi hành do đã được bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2023/TT-BKHCN ngày 25/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.

  - Thông tư số 09/2014/TT-BKHCN ngày 27/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia hết hiệu lực một phần do đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 04/2023/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia.

  2. Trong thời gian qua, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Tài Chính đã ban hành các Thông tư mới có liên quan đến hoạt động quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, sau:

  - Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN ngày 10/8/2020 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn thi hành khoản 1 Điều 41 Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước;

  - Thông tư số 02/2023/TT-BKHCN ngày 08/5/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn một số nội dung chuyên môn phục vụ công tác xây dựng dự toán thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

  - Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN ngày 26/6/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11/6/2014 về việc quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28/6/2017 quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

  - Thông tư số 20/2023/TT-BKHCN ngày 12/10/2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước;

  - Thông tư số 03/2023/TT-BTC ngày 10/01/2023 của Bộ Tài Chính quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

  Sở Khoa học và Công nghệ

  Quý III năm 2024

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1.  

  Nghị quyết

   

  Ban hành quy định nhiệm vụ chi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và mức hỗ trợ đối với từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện sắp xếp

  Ban hành mới

  Căn cứ Khoản 3 Điều 22  Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15 ngày 12/7/2023 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

  Sở Tài chính

  Quý I/2024

  1.  

  Nghị quyết

  06/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019

  Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại tỉnh Quảng Trị, chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Quảng Trị và chi tiếp khách trong nước

  Sửa đổi, bổ sung

  Một số nội dung của quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 20/7/2019 của HĐND tỉnh không còn phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh.

  Sở Tài chính

  Quý II/2024

  1.  

  Nghị quyết

  31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

  Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng trị

   

  Thay thế

  - Điểm b, Khoản 2, Điều 3; Khoản 3, Điều 17; Điểm c, Khoản 1, Điều 20; Điểm d, Khoản 2, Điều 22; Khoản 2, Điều 28... Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính Phủ.

  - Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước;  Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 10/10/2023 của UBND tỉnh  về việc chấn chỉnh, tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấp hành pháp luật về tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng trị.

  Sở Tài chính

  Quý IV/2024

  1.  

  Nghị quyết

  100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Quyết định

  24/2020/QĐ-UBND ngày 15/10/2020

  Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức , đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  - Căn cứ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

  - Căn cứ ban hành của Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND là Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô đã hết hiệu lực thi hành do đã được thay thế bởi Nghị định số Nghị định số 72/2023/NĐ-CP.

   

  Sở Tài chính

  Quý III/2024

  1.  

  Quyết định

  20/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021

  Về việc Quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  - Căn cứ Điều 13 Thông tư số 23/2023/TT-BTC ngày 25/4/2023 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

  - Quyết định số 20/2021/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh căn cứ Thông tư số 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Thông tư số 23/2023/TT-BTC.

  Sở Tài chính

  Quý III/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Quy định số lượng, chủng loại xe ô tô phục vụ công tác chung của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứ quy định tại điểm b khoản 6 Điều 8 Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

  Sở Tài chính

  Quý III/2024

  1.  

  Quyết định

  52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014

  Về việc Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  - Quyết định là cơ sở pháp lý mang tính lâu dài, áp dụng rộng lớn đến nhiều lĩnh vực và nhiều đối tượng, giúp cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành có hiệu quả các chính sách pháp luật về giá trên địa bàn tỉnh, cũng là cơ sở pháp lý cần thiết để các cơ quan nhà nước; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng; tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực giá trên địa bàn tỉnh thuận lợi trong việc áp dụng cơ chế chính sách về giá tại địa phương.

  - Ngày 19/6/2023, Quốc hội đã ban hành Luật Giá có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, vì vậy cần thiết phải ban hành Quyết định mới để thay thế Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND; Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND nhằm đảm bảo phù hợp với quy định mới của Luật.

  Sở Tài chính

  Quý IV/2024

  1.  

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh Quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Quyết định

  06/2021/QĐ-UBND ngày 19/3/2021

  Về việc Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  Quyết định là cơ sở pháp lý xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, vật kiến trúc và cây, hoa màu gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh phù hợp với thực tế; đồng thời để tháo gỡ vướng mắc trong công tác hỗ trợ đền bù, giải phóng mặt bằng phù hợp với điều kiện thực tế hiện nay.

  Sở Tài chính

  Quý IV/2024

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứ khoản 3 Điều 5, khoản 2 Điều 8, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ quy định Chính sách phát triển giáo dục mầm non

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Quý III/2024

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án ‘‘Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  -Căn cứ Thông tư số 33/2021/TT-BGDĐT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình xoá mù chữ.

  - Căn cứ Khoản 3, khoản 4 Điều 6 Thông tư số 17/2022/TT-BTC ngày 08/3/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030”

  Sở Giáo dục và Đào tạo

  Quý III/2024

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định mức thu, đơn vị tính phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ Quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, cụ thể:  khoản 4 Điều 6 và điểm a khoản 1 Điều 9

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quý IV/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Ban hành Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi tỉnh Quảng Trị chưa được quy định tại quyết định số 05/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Ban hành mới

  Căn cứ quy định tại khoản 3 Điều 5 Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước

   

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quý I/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Ban hành Quy định thu gom, vận chuyển, và xử lý chất thải rắn y tế, chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  - Căn cứ khoản 6 Điều 62 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.

  - Căn cứ Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai Luật Bảo vệ môi trường.

  - Căn cứ khoản 5 Điều 42 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

   

   

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quý IV/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Ban hành Quy định về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứ khoản 7 Điều 72 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quý IV/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm 2025-2029 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứu khoản 1 Điều 114 của Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất.

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quý IV/2024

  1.  

  Quyết định

  07/2023/QĐ-UBND ngày 12/4/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  Để phù hợp với quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (quy định về cơ cấu tổ chức) và thực tiễn tại đơn vị sau khi sắp xếp, cơ cấu tổ chức lại các phòng của Sở.

  Sở Tài nguyên và Môi trường

  Quý I/2024

  LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1.  

  Nghị quyết

  16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

  Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Căn cứ khoản 2 Điều 5 Thông tư số 56/2023/TT-BTC ngày 18 tháng 8 năm 2023 Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí đảm bảo cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật và hòa giải ở cơ sở.

  Sở Tư pháp

  Quý III/2024

  1.  

  Nghị quyết

  08/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018

  Về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015

  Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Bãi bỏ

  - Căn cứ trực tiếp để ban hành các Quyết định đã hết hiệu lực thi hành.

  - Nội dung Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Thông tư số 09/2023/TT-BTC;

  - Nội dung Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND không phù hợp với quy định tại Thông tư số 56/2023/TT-BTC;

  - Nội dung Quyết định số 15/2012/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định tại Nghị định số 99/2022/NĐ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ về đăng ký biện pháp bảo đảm và Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp Hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,tài sản gắn liền với đất

  Sở Tư pháp

  Quý II/2024

  1.  

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

  Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1.  

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND ngày  30/11/2012

  Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1.  

  Nghị quyết

  46/2020/NQ-HĐND ngày 23/7/2020

  Quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  - Luật phòng chống ma tuý năm 2021;

  - Khoản 1 Điều 85 Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và sau cai nghiện ma túy.

  -  Khoản 8, 14 Điều 5, khoản 4 Điều 7 Thông tư số 62/2022/TT-BTC ngày 05/10/2022 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp từ ngân sách nhà nước thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng, cơ sở cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Năm 2024

  1.  

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND ngày 05/12/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  Bãi bỏ

  - Luật Phòng, chống ma túy năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008 đã hết hiệu lực thi hành do đã được thay thế bởi Luật Phòng, chống ma túy năm 2021;

  - Nghị định số 94/2010/NĐ-CP ngày 09/9/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng đã hết hiệu lực thi hành do được thay thế bởi Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống ma túy, Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy;

  - Nội dung Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND không còn phù hợp với quy định hiện hành.

  Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

  Năm 2024

  1.  

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

  Về việc ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1.  

  Quyết định

   

  Quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Tại khoản 2 Điều 46 Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Lâm nghiệp có quy định “Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi có rừng ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng”. Do vậy, việc tham mưu UBND tỉnh ban hành  Quyết định quy định cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo cháy rừng là cần thiết

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Quý III/2024

  LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định việc hỗ trợ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước ở cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứ Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư. (3. Căn cứ điều kiện thực tiễn và khả năng cân đối ngân sách địa phương, đề nghị Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định việc hỗ trợ kinh phí xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư trên địa bàn từ nguồn ngân sách của địa phương theo quy định của pháp luật.)

  Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch

  Quý III, IV/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Quy định tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa, danh hiệu Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, danh hiệu Thôn, tổ dân phố văn hóa, danh hiệu Xã, phường, thị trấn tiêu biểu trên cơ sở khung tiêu chuẩn do Chính phủ quy định theo quy định tại khoản 2 Điều 29, khoản 2 Điều 30, khoản 2 Điều 31 Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022.

   

  Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch

  Quý I/2024 (sau khi Chính phủ ban hành Nghị định Quy định về khung tiêu chuẩn, quy trình xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Thôn, tổ dân phố văn hóa, Xã, phường, thị trấn tiêu biểu)

  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  1.  

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017

  Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thực số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Thay thế

  Căn cứ ban hành văn bản đã hết hiệu lực thi hành do đã được thay thế bằng các văn bản khác, cụ thể:

  - Luật giao dịch điện tử ngày  29/11/2005 đã được thay thế bởi Luật giao dịch điện tử ngày 22/6/2023, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2024.

  - Thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội đã được thay thế bởi Thông tư số 185/TT-BQP ngày 04/12/2019.

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Quý III/2024

  1.  

  Quyết định

  06/2020/QĐ-UBND ngày 05/3/2020

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Thay thế

  Căn cứ khoản 3 Điều 18 Quyết định số 08/2023/QĐ-TTg ngày 05 tháng 4 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về Mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước.

  Sở Thông tin và Truyền thông

  Quý III/2024

  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1.  

  Quyết định

   

  Ban hành quy trình thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã quyết định đầu tư

  Ban hành mới

  Khoản 4 Điều 109 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 được sửa đổi tại điểm a khoản 35 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

  Sở Xây dựng

  Quý II/2024

  1.  

  Quyết định

   

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Quy định về quản lý cây xanh đô thị được quy định tại Nghị định 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về Quản lý cây xanh đô thị, cụ thể như sau:

  - Theo quy định tại khoản 6 Điều 14: “6. UBND cấp tỉnh quy định thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị.”.

  - Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 21:“1. Thống nhất quản lý cây xanh các đô thị trên địa bàn tỉnh. Phân công trách nhiệm cho các cơ quan chuyên môn và phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn. 2. Ban hành hoặc phân cấp cho UBND cấp huyện ban hành các văn bản quy định cụ thể về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn.”

  Vì vậy, cần thiết phải ban hành Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định về quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị để có cơ sở quản lý quy hoạch, trồng, chăm sóc, ươm cây, bảo vệ và chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị, đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị nhằm mục đích phục vụ lợi ích cộng đồng, đồng thời góp phần tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học. Từ đó xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển cây xanh sử dụng công cộng đô thị.

  Sở Xây dựng

  Quý IV/2024

  1.  

  Quyết định

  29/2022/QĐ-UBND ngày 10/11/2022

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Sửa đổi, bổ sung

  Nhằm bổ sung một số nội dung còn thiếu về quy định cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị

  Sở Xây dựng

  Quý III/2024

  LĨNH VỰC Y TẾ

  1.  

  Nghị quyết

   

  quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  Ban hành mới

  Căn cứ quy định tại khoản 6 Điều 110 Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09/01/2023 và khoản 2 Điều 4 Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17 tháng 11 năm 2023 của Bộ Y tế quy định khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

  Sở Y tế

  Quý I/2024

  LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG

  1.  

  Nghị quyết

   

  Quy định mức hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và  Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (hoặc Đội có chức năng điều tra tội phạm về ma túy) Công an huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024-2026

  Ban hành mới

  Căn cứ điểm h khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước,  khoản 3 Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước và khoản 2 Điều 11 Nghị định số 165/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước đối với một số hoạt động thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh

  Công an tỉnh

  Quý II/2024

  Tổng số: 46 văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: