Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: TẬP HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HOÁ 2019 - 2023

  TẬP HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HOÁ 2019 - 2023

  UỶ BAN NHÂN DÂN

  TỈNH QUẢNG TRỊ

   

   

   

   

   

   

   


  TẬP HỆ THỐNG HOÁ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  CÒN HIỆU LỰC THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

  CỦA UBND TỈNH QUẢNG TRỊ TRONG KỲ HỆ THỐNG HOÁ 2019 - 2023

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 445/QĐ-UBND

  ngày 29 /02/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  Quảng Trị, năm 2024

   

  STT

  Tên loại
  văn bản

  Số, ký hiệu;
  ngày, tháng, năm
  ban hành văn bản

  Tên gọi văn bản

  Thời điểm
  có hiệu lực

  Nội dung văn bản

  I

  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  1.  

  Nghị quyết

  19/2009/NQ-HĐND; 30/7/2009

  Về thành lập Trung tâm chữa bệnh - giáo dục - lao động xã hội tỉnh Quảng Trị

  09/8/2009

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122316&Keyword=19/2009/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  46/2020/NQ-HĐND; 23/7/2020

  Quy định mức đóng góp, hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma tuý công lập và chính sách đối với viên chức, người lao động trực tiếp làm công tác cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143174&Keyword=46/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  47/2020/NQ-HĐND; 23/7/2020

  Quy định mức chi tặng quà, chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143175&Keyword=47/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  
  1.  

  Nghị quyết

  23/2022/NQ-HĐND; 31/5/2022

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/6/2022

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154130&Keyword=23/2022/NQ-H%C4%90ND

  1. 555
  1.  

  Nghị quyết

  72/2022/NQ-HĐND; 18/10/2022

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị quyết số 23/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của HĐND tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156530&Keyword=72/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  86/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Quy định chính sách hỗ trợ thêm mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2026

  19/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158094&Keyword=86/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  102/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ sử dụng kinh phí sự nghiệp đối với một số nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158100&Keyword=102/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  119/2023/NQ-HĐND; 07/12/2023

  Về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026

  01/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163817&Keyword=119/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND; 30/5/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cai nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  10/6/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119482&Keyword=12/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND; 19/6/2013

  Về việc ban hành Quy chế vận động, quản lý và sử dụng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  29/6/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119488&Keyword=15/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND; 16/4/2016

  Về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/4/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=106359&Keyword=14/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  36/2017/QĐ-UBND; 05/12/2017

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  15/12/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126440&Keyword=36/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

   09/2018/QĐ-UBND; 21/06/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 50/2006/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị

  01/7/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129520&Keyword=09/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

   10/2018/QĐ-UBND; 21/6/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2010/QĐ-UBND ngày 22/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc quy định mức trợ cấp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  01/7/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129521&Keyword=10/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

   

   

  Quyết định

  03/2021/QĐ-UBND; 08/02/2021

  Bãi bỏ Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma túy tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị

  18/02/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146589&Keyword=03/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  13/2022/QĐ-UBND; 28/4/2022

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị

  10/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153758&Keyword=13/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  16/2023/QĐ-UBND; 05/7/2023

  Ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161130&Keyword=16/2023/Q%C4%90-UBND

  II

  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  1.  

  Nghị quyết

  12/2008/NQ-HĐND; 24/7/2008

  Luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

  3/8/2008

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122323&Keyword=12/2008/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  20/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

  Về việc quy hoạch và phát triển giáo dục đào tạo tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  27/7/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112080&Keyword=20/2015/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  31/2016/NQ-HĐND

  14/12/2016

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116817&Keyword=31/2016/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  07/2017/NQ-HĐND; 23/5/2017

  Quy định khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn tập trung cho học sinh là đối tượng hưởng  chính sách tại Nghị định số 116/2016/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/5/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122224&Keyword=07/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  34/2017/NQ-HĐND; ngày 14/12/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 12/2008/NQ-HĐND ngày 24/7/2008 của HĐND tỉnh về luân chuyển và chính sách khuyến khích đối với giáo viên công tác tại vùng đặc biệt khó khăn

  24/12/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126789&Keyword=34/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  34/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Về việc thông qua Đề án xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

  18/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132735&Keyword=34/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  35/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Về thực hiện chế độ lương và hỗ trợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với lao động hợp đồng vị trí nấu ăn trong các trường mầm non công lập tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132733&Keyword=35/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  05/2019/NQ-HĐND; 20/7/2019

  Về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 và chính sách khen thưởng đối với học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136667&Keyword=05/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  39/2019/NQ-HĐND;

  06/12/2019

  Về thông qua đề án "Đầu tư cải tạo, xây dựng nhà vệ sinh và cung cấp nước sạch trong trường học giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị"

  16/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139417&Keyword=39/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  112/2020/NQ-HĐND; 09/12/2020

  Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh về xóa phòng học tạm, phòng học mượn giai đoạn 2019-2021

  19/12/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145410&Keyword=112/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  101/2021/NQ-HĐND; 16/7/2021

  Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập từ năm học 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/7/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148537&Keyword=101/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  106/2021/NQ-HĐND; 30/8/2021

  Về chính sách hỗ trợ tiếp cận giáo dục cho học sinh khuyết tật tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2026

  10/9/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149401&Keyword=106/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  15/2022/NQ-HĐND; 15/4/2022

  Ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo trên địa bàn tỉnh

  01/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153587&Keyword=15/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  16/2022/NQ-HĐND; 15/4/2022

  Ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153589&Keyword=16/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  52/2022/NQ-HĐND; 14/07/2022

  Về tiếp tục thực hiện mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  01/09/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155080&Keyword=52/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  85/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Quy định nội dung mức hỗ trợ để khuyến khích người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia học xoá mù chữ

  19/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158092&Keyword=85/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  27/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định nội dung, mức chi hoạt động lựa chọn sách giáo khoa giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159860&Keyword=27/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  31/2023/NQ-HĐND; 28/4/2023

  Ban hành chính sách hỗ trợ cho giáo viên và nhân viên làm việc liên trường hoặc nhiều điểm trường tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159874&Keyword=31/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  02/2013/QĐ-UBND;

  21/ 01/2013

  Về việc ban hành quy định dạy thêm học thêm

  31/01/2013

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-toanvan.aspx?ItemID=41142&Keyword=02/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2020/QĐ-UBND; 13/4/2020

  Về việc bãi bỏ một số điều, khoản của Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  25/4/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141808&Keyword=10/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2020/QĐ-UBND; 21/8/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 23/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng sư phạm Quảng Trị

  02/9/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143666&Keyword=19/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  14/2023/QĐ-UBND; 30/06/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị

  10/07/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160937&Keyword=14/2023/Q%C4%90-UBND

  III

  LĨNH VỰC CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

  1.  

  Quyết định

  1933/2002/QĐ-UB; 10/9/2002

  V/vBan hành Quy chế phối hợp quản lý tại Khu Thương mại Lao Bảo

  10/9/2002

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165515&Keyword=1933/2002/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  2633/2002/QĐ-UB; ngày 10/12/2002

  V/v Ban hành Quy định quản lý hàng hóa nhập khẩu để tiêu thụ tại khu Thương mại Lao Bảo

  25/12/2002

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165514&Keyword=2633/2002/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  21/2007/QĐ-UBND; 31/10/2007

  Về việc Ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch tại Khu Công nghiệp Nam Đông Hà tỉnh Quảng Trị

  10/11/2007

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120119&Keyword=21/2007/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND; 02/2/2010

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh Quảng Trị

  12/2/2010

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122139&Keyword=03/2010/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

   14/2018/QĐ-UBND; 20/8/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/8/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130641&Keyword=14/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  47/2019/QĐ-UBND; 04/12/2019

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 30/9/2009 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy chế hoạt động lối đi từ Siêu thị Thiên Niên Kỷ ra khu vực quản lý Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo

  15/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139242&Keyword=47/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  06/2023/QĐ-UBND; 12/4/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

  22/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160019&Keyword=06/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  25/2023/QĐ-UBND; 20/10/2023

  Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị

  01/11/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163141&Keyword=25/2023/Q%C4%90-UBND

  IV

  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  1.  

  Nghị quyết

  08/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Nâng cao năng lực hoạt động và chế độ chính sách đối với Hội thẩm Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Quảng Trị

  23/4/2012

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119577&Keyword=08/2012/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  14/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/07/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123599&Keyword=14/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  26/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách của Hội đồng nhân dân cấp xã, cấp huyện và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/12/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126781&Keyword=26/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  31/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132738&Keyword=31/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  36/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132723&Keyword=36/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  06/2019/NQ-HĐND; 20/07/2019

   

  Quy định mức chi tiếp khách nước ngoài đến làm việc tại Quảng Trị. chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Quảng trị và chi tiếp khách trong nước

  01/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136668&Keyword=06/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  07/2019/NQ-HĐND; 20/07/2019

   

  Về việc quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/08/2019

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136672&Keyword=07/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  09/2019/NQ-HĐND; 20/07/2019

  Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/08/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136666&Keyword=09/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  28/2020/NQ-HĐND; 09/6/2020

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/6/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142481&Keyword=28/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  110/2020/NQ-HĐND; 09/12/2020

  Phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  01/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145407&Keyword=110/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  111/2020/NQ-HĐND; 09/12/2020

  Quy định thời gian, mức trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145409&Keyword=111/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  02/2021/NQ-HĐND;  10/03/2021

  Ban hành Quy định mức chi, thời gian hưởng chế độ bồi dưỡng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021 -2026 

  20/03/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146955&Keyword=02/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  100/2021/NQ-HĐND;

  16/7/2021

   

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  26/7/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148536&Keyword=100/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  151/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2025

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151587&Keyword=151/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  152/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, ổn định đến năm 2025

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151597&Keyword=152/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  13/2022/NQ-HĐND; 15/4/2022

  Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh

  01/5/2022

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153585&Keyword=13/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  101/2022/NQ-HĐND;

  09/12/2022

  Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2022

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158098&Keyword=101/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  25/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 15/4/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159857&Keyword=25/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  48/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Quy định quy trình, thủ tục thanh toán, quyết toán các nguồn vốn được lồng ghép thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161772&Keyword=48/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  49/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu nộp các khoản phí và lệ phí đối với dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/08/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161775&Keyword=49/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  54/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Ban hành nội dung, mức chi hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, học sinh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào thuộc diện hợp tác đào tạo giữa tỉnh Quảng Trị và các tỉnh Nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161788&Keyword=54/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  123/2023/NQ-HĐND; 07/12/2023

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị về quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163845&Keyword=123/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  1920/2002/QĐ-UBND;09/9/2002

  V/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh

  01/01/2002

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137340&Keyword=1920/2002/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  124/2004/QĐ-UBND; 30/01/2004

  V/v sửa đổi, bổ sung Quyết định Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại cố định tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội thuộc tỉnh

  01/01/2004

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123109&Keyword=124/2004/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  23/2011/QĐ-UBND; 01/9/2011

  Về việc thành lập Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

  11/9/2011

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119945&Keyword=23/2011/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND; 03/7/2014

  Ban hành Quy định về thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  13/7/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112554&Keyword=28/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  48/2014/QĐ-UBND; 24/12/2014

  Về việc phân cấp xác định các khoản được trừ về tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, tiền nhận chuyển nhượng QSD đất vào số tiền thuê đất phải nộp (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

  03/01/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112630&Keyword=48/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  52/2014/QĐ-UBND; 26/12/2014

  Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/01/2015

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112195&Keyword=52/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  13/2015/QĐ-UBND; 16/6/2015

  Về việc Quy định doanh thu tối thiểu (đã bao gồm thuế GTGT) và chi phí tiêu hao nhiên liệu tối đa so với doanh thu của từng loại phương tiện vận tải ô tô, máy thi công để làm cơ sở xác định số thuế phải nộp

  26/6/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112054&Keyword=13/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND; 14/12/2015

  Về việc quy định giá tiêu thụ nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2015

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112324&Keyword=31/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  44/2015/QĐ-UBND; 31/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/1/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116872&Keyword=44/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND; 13/9/2016

  Quy định mức thu, tổ chức thu và quản lý giá dịch vụ thoát nước trên địa bàn thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

  23/9/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116853&Keyword=38/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND; 20/12/2016

  Về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  01/01/2017

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116840&Keyword=50/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND; 15/02/2017

  Về việc điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ cơ cấu tổ chức cơ chế hoạt động và nguồn vốn của Quỹ phát triển đất tỉnh Quảng Trị

  01/03/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121278&Keyword=01/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND; 31/07/2017

  Về việc Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 19/12/2016 của UBND tỉnh về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/8/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123581&Keyword=12/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND

  12/01/2018

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh

  22/01/2018

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127273&Keyword=01/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND

  25/01/2018

  Quy định giá dịch vụ sử dụng bến bãi và diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127626&Keyword=04/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND

  25/01/2018

  Quy định giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127627&Keyword=05/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND

  15/10/2018

  Về việc Quy định quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì đường bộ

  25/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131627&Keyword=27/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2019/QĐ-UBND; 20/01/2019

  V/v quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/02/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=133889&Keyword=01/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  04/2019/QĐ-UBND; 15/02/2019

  Ban hành quy định mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất xây dựng công trình ngầm trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  01/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134168&Keyword=04/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  52/2019/QĐ-UBND; 30/12/2019

  Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, đơn vị và phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  10/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139851&Keyword=52/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  53/2019/QĐ-UBND; 30/12/2019

  Về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/01/2020

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139852&Keyword=53/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2020/QĐ-UBND; 05/02/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/02/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140630&Keyword=01/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  02/2020/QĐ-UBND; 05/02/2020

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị

  15/02/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140678&Keyword=02/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  03/2020/QĐ-UBND; 05/02/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006 của UBND tỉnh về việc ban hành quy trình lập dự toán ngân sách xã, phường, thị trấn

  15/02/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=140675&Keyword=03/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  13/2020/QĐ-UBND; 02/6/2020

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tài chính

  15/6/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142307&Keyword=13/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  15/2020/QĐ-UBND; 05/6/2020

  Về việc quy định đơn giá thuê đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/6/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142396&Keyword=15/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  16/2020/QĐ-UBND; 30/6/2020

  Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/7/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142668&Keyword=16/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  21/2020/QĐ-UBND; 18/9/2020

  Ban hành Quy định thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển mục đích từ đất chuyên trồng lúa sang sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/9/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143998&Keyword=21/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  24/2020/QĐ-UBND; 15/10/2020

  Về việc quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho các cơ quan, tổ chức , đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  25/10/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144724&Keyword=24/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  06/2021/QĐ-UBND; 19/03/2021

  Về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  01/04/2021

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146975&Keyword=06/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  20/2021/QĐ-UBND;

  20/9/2021

  Về việc quy định Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  01/10/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149795&Keyword=20/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  09/2022/QĐ-UBND; 29/3/2022

  Quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  10/4/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153401&Keyword=09/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2022/QĐ-UBND; 20/4/2022

  Về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị

  01/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153757&Keyword=11/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  12/2022/QĐ-UBND; 20/4/2022

  Về việc quy định về quản lý, điều hành và sử dụng Quỹ Phòng, chống tội phạm tỉnh Quảng Trị

  01/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153971&Keyword=12/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  24/2022/QĐ-UBND; 12/09/2022

  Về việc bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

  25/09/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155982&Keyword=24/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  25/2022/QĐ-UBND; 19/09/2022

  Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155889&Keyword=25/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  38/2022/QĐ-UBND; 12/12/2022

  Sửa đổi, bổ sung Phụ lục 01 Ban hành kèm theo Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  12/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158013&Keyword=38/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  41/2022/QĐ-UBND; 20/12/2022

  Về việc quy định phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157983&Keyword=41/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  44/2022/QĐ-UBND; 30/12/2022

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác cơ sở dữ liệu về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/01/2023

  https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/158972/VanBanGoc_QD_QPPL_44_2022.PDF

  1.  

  Quyết định

  02/2023/QĐ-UBND; 30/01/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị

  10/02/2023

  https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/158974/VanBanGoc_QD_Quy_dinh_chuc_nang,_nhiem_vu_So_Tai_ch%C3%ADnh.signed.pdf

  1.  

  Quyết định

  17/2023/QĐ-UBND; 12/7/2023

  Ban hành Quy định cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng theo từng dự án, phương án hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161651&Keyword=17/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  18/2023/QĐ-UBND; 12/7/2023

  Ban hành Quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giao cho cộng đồng tự thực hiện xây dựng công trình theo định mức hỗ trợ (bằng tiền hoặc hiện vật) thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161653&Keyword=18/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  27/2023/QĐ-UBND; 20/11/2023

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 53/2019/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163371&Keyword=27/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  36/2023/QĐ-UBND; 21/12/2023

  Về việc quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2024

  https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/164252/VanBanGoc_36.2023.Q%C4%90.UBND.pdf

  V

  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỂN THÔNG

  1.  

  Nghị quyết

  06/2017/NQ-HĐND; ngày 23/5/2017

  Về Quy hoạch phát triển Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  01/7/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122221&Keyword=06/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  26/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định nội dung, mức chi giải thưởng giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159894&Keyword=26/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  26/2006/QĐ-UBND; 03/3/2006

  Ban hành Quy chế vận hành hệ thống thông tin điện tử tổng hợp kinh tế- xã hội phục vụ điều hành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  13/3/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119810&Keyword=26/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND; 17/5/2012

  Quy chế phối hợp đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng, an ninh thông tin và phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  27/5/2012

   

  1.  

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND; 03/5/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị.

  13/5/2013

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119477&Keyword=10/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND; 26/4/2014

  Ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/5/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112533&Keyword=19/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND; 20/5/2014

  Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/5/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112549&Keyword=24/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND; 16/11/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2013 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị

  26/11/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112217&Keyword=29/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND; 17/12/2015

  Về việc ban hành Quy định chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  27/12/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112331&Keyword=35/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND; 29/8/2016

  Ban hành Quy chế đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

  08/9/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115992&Keyword=35/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND; 21/07/2017

  Ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thực số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/08/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123230&Keyword=10/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  25/2019/QĐ-UBND;

  16/4/2019

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/4/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135135&Keyword=25/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  54/2019/QĐ-UBND;

  31/12/2019

  Quy định quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142306&Keyword=54/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  06/2020/QĐ-UBND;

  14/02/2020

  Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh

  24/02/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141114&Keyword=06/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  25/2020/QĐ-UBND;

  06/11/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 26/8/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/11/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144812&Keyword=25/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  29/2020/QĐ-UBND;

  07/12/2020

  Ban hành Quy chế hoạt động của Cổng Dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh Quảng Trị

  17/12/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145216&Keyword=29/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  05/2022/QĐ-UBND;

  03/03/2022

  Bãi bỏ quyết định số 14/2013/QĐ-UBND ngày 06/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị

  18/03/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153017&Keyword=05/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  36/2022/QĐ-UBND 29/11/2022

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị

  10/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157365&Keyword=36/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  28/2023/QĐ-UBND; 20/11/2023

  Ban hành Quy chế Giải Báo chí tỉnh Quảng Trị

  30/11/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163372&Keyword=28/2023/Q%C4%90-UBND

  VI

  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  1.  

  Nghị quyết

  71/2020/NQ-HĐND; 10/11/2020

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương cân đối theo tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025

  20/11/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145015&Keyword=71/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  91/2021/NQ-HĐND; 16/7/2021

  Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 -2025

  26/7/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148740&Keyword=91/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  149/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

  19/12/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151585&Keyword=149/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  29/2022/NQ-HĐND; 29/06/2022

  Ban hành Quy định cơ chế huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn giữa các chương trình mục tiêu quốc gia, giữa các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025

  10/07/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154518&Keyword=29/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  31/2022/NQ-HĐND; 14/07/2022

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2022

  14/7/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155068&Keyword=31/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  43/2022/NQ-HĐND; 14/07/2022

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  24/7/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155070&Keyword=43/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  68/2022/NQ-HĐND; 18/10/2022

  Quy định mức chi hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025 và mức vốn điều lệ Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Quảng Trị


  28/10/2022

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156525&Keyword=68/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  80/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

  19/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158018&Keyword=80/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  32/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở xã hội hoá sử dụng đất đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159875&Keyword=32/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  56/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Ban hành chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161797&Keyword=56/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  45/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161767&Keyword=45/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  99/2023/NQ-HĐND; 07/12/2023

  Về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2024

  17/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163775&Keyword=99/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND; 18/10/2010

  Ban  hành chính sách hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/10/2010

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124075&Keyword=17/2010/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND; 01/6/2011

  Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi đánh giá kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/6/2011

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119739&Keyword=12/2011/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND; 01/11/2013

  Ban hành Quy trình lập, thực hiện và theo dõi, đánh giá Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hàng năm của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  11/11/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119630&Keyword=28/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  02/2014/QĐ-UBND; 07/1/2014

  Về việc phân cấp ủy quyền quyết định đầu tư và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/01/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=111878&Keyword=02/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  37/2014/QĐ-UBND; 16/9/2014

  Ban hành quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, Quy hoạch  ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/9/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112580&Keyword=37/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND; 14/03/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/03/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121279&Keyword=03/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2022/QĐ-UBND; 28/01/2022

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/02/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=152685&Keyword=01/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2022/QĐ-UBND; 14/07/2022

  v/v Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh

  25/07/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154808&Keyword=19/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  37/2022/QĐ-UBND; 07/12/2022

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  20/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157612&Keyword=37/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  04/2023/QĐ-UBND; 10/02/2023

  Quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn khuyến khích xã hội hoá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2023 - 2025

  20/02/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159232&Keyword=04/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  21/2023/QĐ-UBND; 16/8/2023

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh Ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/8/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162128&Keyword=21/2023/Q%C4%90-UBND

  VII

  LĨNH VỰC NỘI VỤ

  1.  

  Nghị quyết

  10e/1998/NQ-HĐK3; 1/8/1998

  Về việc chuyển và đổi tên xã Triệu Lễ thành phường Đông Lễ và xã Triệu Đông thành phường Đông Lương thuộc thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  01/8/1998

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165519&Keyword=10e/1998/NQ-H%C4%90K3

  1.  

  Nghị quyết

  3.8/2004/NQ-HĐND; 18/12/2004

  Tổ chức bộ máy, cơ quan chuyên môn và biên chế huyện đảo Cồn Cỏ

  18/12/2004

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136296&Keyword=3.8/2004/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  24/2011/NQ-HĐND; 9/12/2011

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết 02/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của HĐND tỉnh khóa V

  19/12/2011

   

  1.  

  Nghị quyết

  09/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã người dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 - 2025, chiến lược đến năm 2030

  28/7/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130233&Keyword=09/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  11/2019/NQ-HĐND; 20/7/2019

  Về việc bãi bỏ một số Điều của Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND và Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  01/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136659&Keyword=11/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  18/2020/NQ-HĐND; 21/4/2020

  Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố; quy định mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/6/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142293&Keyword=18/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  19/2020/NQ-HĐND;

  21/4/2020

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thôi việc do dôi dư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/6/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142294&Keyword=19/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  166/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo đội ngũ viên chức đơn vị sự nghiệp y tế công lập và chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức nữ tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151611&Keyword=166/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  77/2022/NQ-HĐND; 18/10/2022

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  28/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156534&Keyword=77/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  88/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức xã, thị trấn nghỉ hưu trước tuổi, thôi việc ngay vì dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158095&Keyword=88/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  120/2023/NQ-HĐND; 07/12/2023

  Quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163818&Keyword=120/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  1168/2000/QĐ-UB; 01/8/2000

  Về việc thành lập Trường Trung Học Y tế Quảng Trị

  01/8/2000

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131221&Keyword=1168/2000/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  07/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Gio Linh trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119783&Keyword=07/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  08/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Cam Lộ trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119784&Keyword=08/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  09/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119787&Keyword=09/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119788&Keyword=10/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Đakrông trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119789&Keyword=11/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  15/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Triệu Phong trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119793&Keyword=15/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  16/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Trung tâm Y tế dự phòng Hướng Hóa trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119794&Keyword=16/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  22/2006/QĐ-UBND; 20/01/2006

  Thành lập Bệnh viện đa khoa Đông Hà trực thuộc Sở Y tế

  30/01/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119802&Keyword=22/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  55/2006/QĐ-UBND; 13/07/2006

  Về việc thành lập thôn Rào Trường, thuộc xã Vĩnh Hà, Vĩnh Linh

  23/07/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165518&Keyword=55/2006/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  02/2007/QĐ-UBND; 06/2/2007

  Về việc thành lập các thôn: Tân Pun, Hướng Choa, Hướng Hải thuộc xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa

  16/02/2007

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119981&Keyword=02/2007/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  05/2007/QĐ-UBND; 20/3/2007

  Về việc thành lập các thôn: Nông trường thuộc xã Vĩnh Hiền; Thống Nhất thuộc xã Vĩnh Long; Tây Sơn thuộc xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh

  30/3/2007

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119989&Keyword=05/2007/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  13/2007/QĐ-UBND; 10/8/2007

  Về việc thành lập các thôn: Trung Phước, Phong Hải thuộc xã A Dơi, huyện Hướng Hóa

  20/8/2007

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120097&Keyword=13/2007/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  20/2007/QĐ-UBND; 11/10/2007

  Về việc Phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn

  21/10/2007

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120112&Keyword=20/2007/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2008/QĐ-UBND; 13/3/2008

  Về việc Thành lập các thôn: Tân Chính, Cồn Trung thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ

  23/3/2008

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120242&Keyword=10/2008/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  17/2008/QĐ-UBND; 21/7/2008

  Về việc thành lập Khu Công nghiệp Quán Ngang

  31/7/2008

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120628&Keyword=17/2008/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  30/2008/QĐ-UBND; 25/9/2008

  Về việc đổi tên thôn Đơn Thạnh, xã Vĩnh Hòa thành tên: Thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Linh

  05/10/2008

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122052&Keyword=30/2008/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  02/2009/QĐ-UBND; 15/01/2009

  Về việc thành lập thôn Xung, thuộc xã Thanh, huyện Hướng Hóa

  25/01/2009

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121166&Keyword=02/2009/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2009/QĐ-UBND; 21/5/2009

  Về việc thành lập thôn Miệt Cũ, thuộc xã Hướng Linh, huyện Hướng Hóa

  1/6/2009

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122060&Keyword=10/2009/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND; 28/7/2009

  Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, Ban ngành cấp tỉnh

  07/8/2009

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122069&Keyword=15/2009/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND; 26/3/2010

  Về việc thành lập thôn Tân Phước, thuộc xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng

  05/4/2010

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122145&Keyword=08/2010/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND; 29/11/2010

  Về việc ban hành Quy chế làm việc đối với cán bộ luân chuyển, công chức tăng cường về công tác tại các xã nghèo thuộc huyện Đakrông

  9/12/2010

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122281&Keyword=19/2010/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND; 03/8/2011

  Về việc quy định phụ cấp chức vụ lãnh đạo trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Chi cục

  13/8/2011

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119941&Keyword=20/2011/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND; 20/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế Giải thưởng công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu tỉnh Quảng Trị.

  30/11/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117315&Keyword=31/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND; 02/12/2013

  Ban hành Quy định tiêu chí phân loại thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  12/12/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117334&Keyword=32/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND; 16/01/2014

  Ban hành quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/01/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112447&Keyword=04/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND; 04/3/2014

  Ban hành Quy chế sử dụng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Quảng Trị

  14/3/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112497&Keyword=11/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  38/2015/QĐ-UBND; 24/12/2015

  Về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả hoạt động và khen thưởng đối với  các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  3/1/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112343&Keyword=38/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  03/2016/QĐ-UBND; 23/2/2016

  Giao quyền hướng dẫn quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện

  4/3/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=104233&Keyword=03/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND; 13/7/2016

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Trị

  23/7/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115954&Keyword=26/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND; 17/02/2017

  Về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật

  03/03/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121290&Keyword=02/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  41/2017/QĐ-UBND; 28/12/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

  07/01/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126725&Keyword=41/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND; 12/9/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 73/2006/QĐ-UBND ngày 01/9/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (tạm thời)

  22/9/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131072&Keyword=19/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND  20/9/2018

  về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012 của UBND tỉnh Ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131203&Keyword=21/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND   28/9/2018

  về việc bãi bỏ Quyết định số 01/2007/QĐ-UBND ngày 11/01/2007 của UBND tỉnh về việc ủy quyền giải quyết một số công việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

  10/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131360&Keyword=24/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  29/2018/QĐ-UBND

  21/11/2018

  Ban hành Quy chế thi đua - khen thưởng tỉnh Quảng Trị

  01/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132285&Keyword=29/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  06/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nội vụ thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134469&Keyword=06/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  07/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài chính; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134471&Keyword=07/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  08/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Công thương; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực công thương của phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134477&Keyword=08/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  09/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134481&Keyword=09/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

   10/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134483&Keyword=10/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ; Trưởng phòng, Phó Trưởng phụ trách lĩnh vực khoa học và công nghệ phòng Kinh tế, Kinh tế Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134494&Keyword=11/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  12/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc UBND huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng phụ trách lĩnh vực Nông nghiệp của Phòng Kinh tế thuộc UBND thành phố, thị xã tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134503&Keyword=12/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  13/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134512&Keyword=13/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  14/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134513&Keyword=14/2019/Q%C4%90-UBND

   

  1.  

  Quyết định

  15/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134514&Keyword=15/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  16/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phụ trách lĩnh vực Văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch của phòng Văn hóa Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134517&Keyword=16/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  17/2019/QĐ-UBND; 08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Xây dựng; Trưởng phòng, Phó Trưởng phụ trách lĩnh vực xây dựng của Phòng Quản lý đô thị, Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=138872&Keyword=17/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  18/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông; Trưởng phòng, Phó Trưởng phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông của phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134518&Keyword=18/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Y tế thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134528&Keyword=19/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  20/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134529&Keyword=20/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  21/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134530&Keyword=21/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  22/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh cấp Trưởng, cấp Phó các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Quảng Trị

  19/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134531&Keyword=22/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  23/2019/QĐ-UBND

  08/03/2019

  Bãi bỏ Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và chức vụ tương đương cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thị xã; Quyết định số 17/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Ban hành Tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương trong các cơ quan chuyên môn, cơ quan thuộc UBND tỉnh

  20/03/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134443&Keyword=23/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  31/2019/QĐ-UBND

  09/07/2019

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 27/02/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế xét tuyển đặc biệt trong tuyển dụng công chức, xét tuyển và xét tuyển đặc cách trong tuyển dụng viên chức tỉnh Quảng Trị

  22/07/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136117&Keyword=31/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  37/2019/QĐ-UBND

  15/8/2019

  Ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và tương đưuơng thuộc thanh tra tỉnh; Chánh thanh tra, Phó Chánh thanh tra Sở, ban, ngành; Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh Quảng trị

  22/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137262&Keyword=37/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  39/2019/QĐ-UBND

  08/10/2019

  Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/10/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=138297&Keyword=39/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  42/2019/QĐ-UBND

  23/10/2019

  Ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, phó trưởng phòng và tưong đương thuộc Ban Dân tộc tỉnh; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Dân tộc thuộc UBND các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/11/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=138511&Keyword=42/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  09/2020/QĐ-UBND; 06/4/2020

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong lĩnh vực nội vụ

  16/4/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141657&Keyword=09/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  17/2020/QĐ-UBND  03/8/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 11/02/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, bản, khu phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  14/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143351&Keyword=17/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  22/2020/QĐ-UBND;

  02/10/2020

  Ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn

  12/10/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144148&Keyword=22/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  32/2021/QĐ-UBND;  31/12/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về tiêu chuẩn Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng ban hành kèm theo các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  31/12/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=152515&Keyword=32/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  17/2022/QĐ-UBND 26/05/2022

  Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 3 của Quy định kèm theo Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và số người làm việc của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Trị

  06/6/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154101&Keyword=17/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  26/2022/QĐ-UBND;  26/09/2022

  Bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị

  06/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155983&Keyword=26/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  43/2022/QĐ-UBND; 21/12/2022

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc tại các tổ chức hội được giao chỉ tiêu biên chế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158135&Keyword=43/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2023/QĐ-UBND; 03/01/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị

  03/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158560&Keyword=01/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  33/2023/QĐ-UBND; 19/12/2023

  Quy định đánh giá, xếp loại chính quyền địa phương ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165350&Keyword=33/2023

  VIII

  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  1.  

  Nghị quyết

  163/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151606&Keyword=163/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  46/2014/QĐ-UBND; 17/12/2014

  Quy chế giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị

  27/12/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112621&Keyword=46/2014/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND; 31/3/2016

  Ban hành Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/4/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=106243&Keyword=11/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND; 21/12/2016

  Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  01/01/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116845&Keyword=52/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  02/2019/QĐ-UBND; 30/01/2019

  Ban hành Quy định phối hợp quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh QuảngTrị

  15/02/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134166&Keyword=02/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  35/2019/QĐ-UBND; 02/8/2019

   

  V/v bãi bỏ Quyết định số 39/2006/QĐ-UBND ngày 06/4/2006 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc thành lập và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của cơ quan Thông báo và điểm hỏi đáp của tỉnh Quảng Trị về hàng rào kỹ thuật trong thương mại

  15/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136801&Keyword=35/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  45/2019/QĐ-UBND; 02/12/2019

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành trong lĩnh vực Khoa học và Công nghệ

  15/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139181&Keyword=45/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  12/2020/QĐ-UBND 12/5/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hoá nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo

  22/5/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142066&Keyword=12/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  31/2020/QĐ-UBND; 15/12/2020

  Ban hành quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Quảng Trị

  25/12/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145513&Keyword=31/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  39/2022/QĐ-UBND; 16/12/2022

  Bãi bỏ Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  27/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157979&Keyword=39/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  03/2023/QĐ-UBND; 10/02/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Trị

  20/02/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159228&Keyword=03/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  22/2023/QĐ-UBND; 22/9/2023

  Bãi bỏ Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 16/12/2015 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Trị

  01/10/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162413&Keyword=22/2023/Q%C4%90-UBND

  IX

  LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  1.  

  Nghị quyết

  18/2012/NQ-HĐND; 17/8/2012

  Về quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  27/8/2012

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119631&Keyword=18/2012/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  03/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo

  10/6/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119649&Keyword=03/2013/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  29/2015/NQ-HĐND 11/12/2015

  Về nhiệm vụ Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

  21/12/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112394&Keyword=29/2015/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  38/2020/NQ-HĐND

  23/7/2020

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143167&Keyword=38/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  39/2020/NQ-HĐND

  23/7/2020

  Ban hành Chương trình hỗ trợ đầu tư hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143168&Keyword=39/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND; 04/10/2012

  Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020 định hướng đến năm 2025

  14/10/2012

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119816&Keyword=13/2012/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND; 18/7/2013

  Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo.

  28/7/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119544&Keyword=20/2013/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND; 31/07/2017

  Ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị

  10/8/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123580&Keyword=11/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND; 20/09/2017

  Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý và kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125228&Keyword=26/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND;
  20/11/2017

  Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/12/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125789&Keyword=32/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

   23/2018/QĐ-UBND; 25/9/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131209&Keyword=23/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND; 15/10/2018

   Ban hành Quy định về phân cấp và trách nhiệm phối hợp quản lý nhà nước về chợ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131629&Keyword=28/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  34/2018/QĐ-UBND; 12/12/2018

  Quyết định v/v Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132845&Keyword=34/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  36/2019/QĐ-UBND; 08/8/2019

  Ban hành Quy chế Quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị

  19/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137228&Keyword=36/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  24/2019/QĐ-UBND; 08/4/2019

  Quyết định phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/4/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135134&Keyword=24/2019/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  01/2021/QĐ-UBND; 05/01/2021

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  15/01/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145875&Keyword=01/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  05/2021/QĐ-UBND; 02/03/2021

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  15/03/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146761&Keyword=05/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  13/2021/QĐ-UBND; 12/5/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 08/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/5/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=147616&Keyword=13/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  07/2022/QĐ-UBND; 11/3/2022

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh


  21/03/2022

   

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153159&Keyword=07/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  16/2022/QĐ-UBND; 20/05/2022

   Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Quảng Trị

  01/06/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153970&Keyword=16/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  31/2022/QĐ-UBND; 16/11/2022

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành tại Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND

  01/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157243&Keyword=31/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  19/2023/QĐ-UBND; 20/7/2023

  Bãi bỏ Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về xử lý công trình xây dựng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/8/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161652&Keyword=19/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  29/2023/QĐ-UBND; 20/11/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 16/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương

  01/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163373&Keyword=29/2023/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  31/2023/QĐ-UBND; 07/12/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 36/2019/QĐ-UBND ngày 08/8/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Quảng Trị

  17/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163708&Keyword=31/2023/Q%C4%90-UBND

  X

  LĨNH VỰC Y TẾ

  1.  

  Nghị quyết

  40/2019/NQ-HĐND;

  06/12/2019

  Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139419&Keyword=40/2019/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  45/2020/NQ-HĐND; 23/7/2020

  Về chính sách dân số và phát triển tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143172&Keyword=45/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  17/2022/NQ-HĐND; 15/4/2022

  Nghị quyết quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV2 tại các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

  25/4/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153592&Keyword=17/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  53/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Ban hành một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ công tác Y tế - Dân số trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161785&Keyword=53/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND; 24/11/2015

  Về việc quy định mức giá thu dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  04/12/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112194&Keyword=26/2015/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2021/QĐ-UBND; 07/04/2021

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý ngành Y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

  20/04/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=147272&Keyword=10/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  35/2021/QĐ-UBND; 31/12/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bệnh viện Mắt Quảng Trị

  10/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153400&Keyword=35/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  35/2022/QĐ-UBND; 29/11/2022

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị

  10/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157364&Keyword=35/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  24/2023/QĐ-UBND; 19/10/2023

  Bãi bỏ các quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về quản lý và sử dụng quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

  29/10/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162764&Keyword=24/2023/Q%C4%90-UBND

  XI

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA UBND

  1.  

  Nghị quyết

  13/2017/NQ-HĐND; 29/07/2017

  Quy định mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/8/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123598&Keyword=13/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  23/2016/QĐ-UBND; 24/6/2016

  Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao

  05/7/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115937&Keyword=23/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  54/2016/QĐ-UBND; 30/12/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

  10/01/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=117072&Keyword=54/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND; 31/7/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 27/3/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/8/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130250&Keyword=12/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND; 28/8/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 89/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Quảng trị ban hành Quy chế làm việc và mối quan hệ công tác của Văn phòng UBND tỉnh Quảng trị

  07/9/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130755&Keyword=15/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  41/2019/QĐ-UBND; 22/10/2019

  Ban hành Quy định Chế độ báo cáo định kỳ phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/11/2019

  https://bientap.vbpl.vn//FileData/TW/Lists/vbpq/Attachments/138510/VanBanGoc_QPPL_41_2019.signed.pdf

  1.  

  Quyết định

  18/2020/QĐ-UBND;

  07/8/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  18/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143433&Keyword=18/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  26/2020/QĐ-UBND; 06/11/2020

  Ban hành Quy chế hoạt động của công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/11/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144762&Keyword=26/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  30/2020/QĐ-UBND; 08/12/2020

  Ban hành quy định công khai xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  18/12/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145221&Keyword=30/2020/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  23/2021/QĐ-UBND; 18/10/2021

  Ban hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 – 2026

  01/11/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=152263&Keyword=23/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  11/2023/QĐ-UBND; 06/6/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  16/06/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160688&Keyword=11/2023/Q%C4%90-UBND

  XII

  LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND

  1.  

  Nghị quyết

  02/2017/NQ-HĐND; 22/5/2017

  Về việc quy định một số chế độ chi tiêu bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/7/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122211&Keyword=02/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  48/2020/NQ-HĐND; 23/7/2020

  Hỗ trợ duy trì sáng kiến Dân chấm điểm M.Score tại các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020-2023, có tính đến năm 2025

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143176&Keyword=48/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  102/2021/NQ-HĐND;

  16/7/2021

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị khoá VIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

  26/7/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148587&Keyword=102/2021/NQ-H%C4%90ND

  XIII

  LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

  1.  

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND; 06/09/2018

  Quyết định V/v bãi bỏ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 20/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/9/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130890&Keyword=18/2018/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  10/2023/QĐ-UBND; 12/5/2023

  Bãi bỏ Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và sử dụng hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  22/5/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160363&Keyword=10/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  12/2023/QĐ-UBND; 20/6/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị

  01/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161473&Keyword=12/2023/Q%C4%90-UBND

  XIV

  LĨNH VỰC DÂN TỘC

  1.  

  Nghị quyết

  10/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về chính sách hỗ trợ đất ở và kinh phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, đất sản xuất cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2019 -2022

  28/7/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130236&Keyword=10/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  22/2022/NQ-HĐND; 31/5/2022

  Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn vốn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/6/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154129&Keyword=22/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  68/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 31/5/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ nguồn ngân sách nhà nước trung hạn và hàng năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161801&Keyword=68/2023/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  04/2022/QĐ-UBND;

  01/3/2022

  Quyết định ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị

  11/03/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153008&Keyword=04/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  20/2023/QĐ-UBND; 03/8/2023

  Bãi bỏ Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 21/8/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế thực hiện các Chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị

  20/8/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161808&Keyword=20/2023/Q%C4%90-UBND

  XV

  LĨNH VỰC UBMTTQVN TỈNH

  1.  

  Nghị quyết

  41/2019/NQ-HĐND;

  Ngày 06/12/2019

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  16/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139422&Keyword=41/2019/NQ-H%C4%90ND

  XVI

  LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  1.  

  Nghị quyết

  14/2022/NQ-HĐND; 15/4/2022

  Nghị quyết Ban hành Quy định danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

  25/4/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153586&Keyword=14/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND; 01/8/2016

  Về việc Quy định cước vận tải hàng hoá bằng phương tiện ô tô, phương tiện xe thô sơ và sức người trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/8/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115985&Keyword=31/2016/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  38/2017/QĐ-UBND; 25/12/2017

  Ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  04/01/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126715&Keyword=38/2017/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  33/2021/QĐ-UBND; 31/12/2021

  Quyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  10/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153194&Keyword=33/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  33/2022/QĐ-UBND; 22/11/2022

  Ban hành Quy định về hình thức đào tạo, nội dung và phương án tổ chức sát hạch để cấp giấy phép lái xe mô tô hai bánh hạng A1 đối với đồng bào dân tộc thiểu số không biết đọc, viết tiếng Việt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157297&Keyword=33/2022/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  45/2022/QĐ-UBND; 30/12/2022

  ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/3/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158973&Keyword=45/2022/Q%C4%90-UBND

  XVII

  LĨNH VỰC THANH TRA

  1.  

  Nghị quyết

  8.9/2006/NQ-HĐND; 09/12/2006

  Về việc thông qua Đề án Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng - Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

  19/12/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120888&Keyword=8.9/2006/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  33/2018/NQ-HĐND; 08/12/2018

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132736&Keyword=33/2018/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  110/2021/NQ-HĐND;

  30/8/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị “Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149406&Keyword=110/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Quyết định

  18/2021/QĐ-UBND;

  23/6/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  03/7/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148164&Keyword=18/2021/Q%C4%90-UBND

  1.  

  Quyết định

  14/2022/QĐ-UBND; 09/5/2022

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  20/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153829&Keyword=14/2022/Q%C4%90-UBND

  XVIII

  LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  1.  

  Nghị quyết

  16/2015/NQ-HĐND; 17/7/2015

  Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/8/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112094&Keyword=16/2015/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  08/2018/NQ-HĐND; 18/7/2018

  Về việc điều chỉnh Mục 14 của Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/8/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130175&Keyword=08/2018/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  51/2022/NQ-HĐND; 14/07/2022

  Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/08/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155076&Keyword=51/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  29/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc và người giúp việc cho người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159893&Keyword=29/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  30/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định mức phân bổ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159866&Keyword=30/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Quyết định

  01/2008/QĐ-UBND; 07/1/2008

  Về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực pháp luật

  17/01/2008

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120186&Keyword=01/2008/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND; 30/11/2012

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2012

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119917&Keyword=15/2012/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND; 05/6/2015

  Ban hành mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/6/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112068&Keyword=12/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND; 21/8/2015

  Quy định mức chi đối với công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/8/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112222&Keyword=17/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND; 27/8/2015

  Quy định mức chi đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/9/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=123233&Keyword=18/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND; 08/9/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp trong việc cung cấp văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

  18/9/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116000&Keyword=37/2016/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND; 31/08/2017

  Về việc Bãi bỏ Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 11/3/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy chế kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124673&Keyword=16/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND; 11/10/2018

  Về việc bãi bỏ Phụ lục I kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 21/8/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Quy định Mức chi công tác xây dựng, hoàn thiện, kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  22/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131625&Keyword=25/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2018/QĐ-UBND; 28/11/2018

  Quyết định Về việc bãi bỏ Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2007 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Đề án kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy, biên chế của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị

  09/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132286&Keyword=30/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  38/2019/QĐ-UBND; 27/8/2019

  Về việc bãi bỏ một số văn bản QPPL do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

  08/9/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=137466&Keyword=38/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  08/2020/QĐ-UBND; 23/3/2020

  Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp

  04/4/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141500&Keyword=08/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  12/2021/QĐ-UBND; 15/04/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị 

  25/04/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=147370&Keyword=12/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  16/2021/QĐ-UBND; 10/6/2021

  Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  20/6/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148000&Keyword=16/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  28/2021/QĐ-UBND; 17/11/2021

  Ban hành Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/12/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=150783&Keyword=28/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  23/2022/QĐ-UBND; 06/09/2022

  Quy định thẩm quyền và cách thức xác định hồ sơ xử lý vi phạm hành chính có nội dung phức tạp, phạm vi rộng, ảnh hưởng đến nhiều đối tượng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/09/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155745&Keyword=23/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2023/QĐ-UBND; 30/11/2023

  Bãi bỏ các Quyết định của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

  30/11/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163538&Keyword=30/2023/q%C4%91-ubnd

  XIX

  LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  1.  

  Nghị quyết

  04/2014/NQ-HĐND; 25/4/2014

  Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  05/5/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112656&Keyword=04/2014/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND; 25/01/2014

  Ban hành Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thành phố Đông Hà

  04/2/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112452&Keyword=07/2014/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND; 27/10/2014

  Quy định về việc cấp giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/11/2014

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112600&Keyword=41/2014/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  45/2015/QĐ-UBND; 31/12/2015

  Ban hành Quy định phân công trách nhiệm và phân cấp quản lý về thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/1/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116877&Keyword=45/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND; 25/02/2016

  Ban hành Quy định về quản lý việc sử dụng tạm thời một phần hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn thành phố Đông Hà

  06/3/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=104240&Keyword=04/2016/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND; 28/03/2017

  Ban hành Quy chế quy hoạch, kiến trúc đô thị
  thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị

  10/04/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121280&Keyword=04/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND; 09/05/2017

  Ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/05/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121536&Keyword=07/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND; 05/09/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124850&Keyword=21/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND; 05/09/2017

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý chiếu sáng đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124851&Keyword=22/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  27/2020/QĐ-UBND 06/11/2020

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

  16/11/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144813&Keyword=27/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  35/2020/QĐ-UBND 18/12/2020

  Ban hành Quy định về quản lý, xây dựng, sử dụng nghĩa trang nhân dân và cơ sở hỏa táng trên địa bàn tỉnh Quảng trị

  01/01/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145716&Keyword=35/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  08/2021/QĐ-UBND; 01/04/2021

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị 

  11/04/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=147170&Keyword=08/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  17/2021/QĐ-UBND; 21/6/2021

  Quy định phân công, phân cấp tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và Quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/7/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=148162&Keyword=17/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  34/2021/QĐ-UBND; 31/12/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 08/2021/QĐ-UBND ngày 01/4/2021 ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

  10/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153208&Keyword=34/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  22/2022/QĐ-UBND; 12/08/2022

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/08/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155409&Keyword=22/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  28/2022/QĐ-UBND; 03/9/2022

  v/v ban hành Quy định quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156136&Keyword=28/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  29/2022/QĐ-UBND; 10/11/2022

  Ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/11/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157116&Keyword=29/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2022/QĐ-UBND; 10/11/2022

  Quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/11/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157117&Keyword=30/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  32/2022/QĐ-UBND; 16/11/2022

  Quy định về chi phí hỗ trợ chuẩn bị đầu tư, quản lý dự án đối với các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2021 - 2025

  16/11/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157245&Keyword=32/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  42/2022/QĐ-UBND; 20/12/2022

  Về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Xây dựng

  31/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158260&Keyword=42/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  09/2023/QĐ-UBND; 26/4/2023

  Ban hành Quy chế phối hợp xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, chia sẻ, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/5/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160362&Keyword=09/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  15/2023/QĐ-UBND; 30/6/2023

  Ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161028&Keyword=15/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  39/2023/QĐ-UBND; 29/12/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Trị

  10/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164830&Keyword=39/2023/q%C4%91-ubnd

  XX

  LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  1.  

  Nghị quyết

  02/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  11/6/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119647&Keyword=02/2013/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  28/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

  24/12/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=128290&Keyword=28/2016/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  27/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  24/12/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126782&Keyword=27/2017/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND;

  18/7/2018

  Về việc thông qua Đề án tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/7/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130149&Keyword=04/2018/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  29/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Về việc thông qua chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2019

  18/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132717&Keyword=29/2018/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  30/2018/NQ-HĐND

  08/12/2018

  Về việc thông qua “Đề án xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132718&Keyword=30/2018/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  04/2019/NQ-HĐND; 20/07/2019

  về việc quyết định chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất phát sinh trong năm 2019

  01/08/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136665&Keyword=04/2019/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  36/2019/NQ-HĐND;

  06/12/2019

  Về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác trong năm 2020

  16/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139407&Keyword=36/2019/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  38/2019/NQ-HĐND;

  06/12/219

  Thông qua bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139416&Keyword=38/2019/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  111/2021/NQ-HĐND; 30/8/2021

  Về cơ chế tài chính xây dựng kết cấu hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149407&Keyword=111/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  112/2021/NQ-HĐND; 30/8/2021

  Về cơ chế tài chính để thực hiện một số giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh đến năm 2025

  10/9/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149471&Keyword=112/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  50/2022/NQ-HĐND; 14/07/2022

  Về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

  24/07/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155073&Keyword=50/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Quyết định

  54/2014/QĐ-UBND; 30/12/2014

  Ban hành đơn giá cắm mốc phân lô, lập hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người trúng đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

  09/01/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112640&Keyword=54/2014/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND; 27/4/2015

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  7/5/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=111975&Keyword=08/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND; 27/5/2015

  Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  6/6/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=111988&Keyword=10/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND; 23/12/2015

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

  2/01/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112332&Keyword=36/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND; 27/7/2016

  Về việc ban hành Bộ đơn giá xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  06/8/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115982&Keyword=30/2016/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND; 17/10/2016

  Về việc ban hành cơ chế tài chính xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển quỹ đất và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch. 

  01/01/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116014&Keyword=42/2016/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND; 15/12/2016

  Về việc quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà.

  25/12/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116095&Keyword=49/2016/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND; 22/05/2017

  Về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/06/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=121743&Keyword=08/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  35/2017/QĐ-UBND; 30/11/2017

  Về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; đính chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  1/1/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126193&Keyword=35/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  11/2018/QĐ-UBND, 21/6/2018

   

  Ban hành đơn giá đo đạc bản đồ; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/7/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129593&Keyword=11/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND;

  16/08/2018

  Ban hành đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai áp dụng tại Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/9/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=130500&Keyword=13/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND; 17/9/2018

  Ban hành Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131202&Keyword=20/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  36/2018/QĐ-UBND; 21/12/2018

  Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132847&Keyword=36/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  03/2019/QĐ-UBND; 01/02/2019

  Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/02/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=134164&Keyword=03/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  26/2019/QĐ-UBND; 18/04/2019

  về việc Quy định tỷ lệ quy đổi số lượng khoáng sản thành phẩm ra số lượng khoáng sản nguyên khai làm căn cứ tính phí bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/05/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135138&Keyword=26/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

   34/2019/QĐ-UBND; 02/08/2019

  Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà

  15/08/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136808&Keyword=34/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  49/2019/QĐ-UBND; 20/12/2019

  Quyết định ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139538&Keyword=49/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  50/2019/QĐ-UBND; 20/12/2019

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139540&Keyword=50/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  07/2020/QĐ-UBND

  12/3/2020

  Ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/4/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141236&Keyword=07/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  20/2020/QĐ-UBND

  28/8/2020

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ngày 20/6/2014 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/9/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143809&Keyword=20/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  36/2020/QĐ-UBND

  31/12/2020

  Về việc ban hành đơn giá hoạt động quan trắc môi trường, quan trắc và dự báo tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/01/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=145981&Keyword=36/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  02/2021/QĐ-UBND; 18/01/2021

  về việc bãi bỏ Quyết định số 29/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/02/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146330&Keyword=02/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  26/2021/QĐ-UBND;

  27/10/2021

  Ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=150303&Keyword=26/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  29/2021/QĐ-UBND; 20/12/2021

  Quyết định Ban hành Quy định về quản lý tài nguyên khoáng sản và các hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151662&Keyword=29/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2021/QĐ-UBND; 20/12/2021

  Quy định giao đất, công nhận quyến sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; điều kiện tách thửa, hợp thửa, diện tích tối thiểu của thửa đất tách thửa và các trường hợp không đước tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151663&Keyword=30/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  10/2022/QĐ-UBND; 20/4/2022

  Sửa đổi một số Điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

  01/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153583&Keyword=10/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  18/2022/QĐ-UBND; 11/7/2022

  Bãi bỏ Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh về việc uỷ quyền thành lập Hội đồng thẩm định và giao nhiệm vụ tổ chức thẩm định các hồ sơ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh

  21/7/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154580&Keyword=18/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  20/2022/QĐ-UBND; 27/07/2022

  Ban hành Quy định rà soát, công bố, công khai danh mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; việc lấy ý kiến người dân và công khai việc giao đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/8/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155066&Keyword=20/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  21/2022/QĐ-UBND; 27/07/2022

  Quy định điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ phần diện tích đất nằm trong khu đất thực hiện dự án đầu tư để tách thành dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/08/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=155067&Keyword=21/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  34/2022/QĐ-UBND; 28/11/2022

  Ban hành Quy định giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại nơi xử lý sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157373&Keyword=34/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  07/2023/QĐ-UBND; 12/4/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  22/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160020&Keyword=07/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  13/2023/QĐ-UBND; 20/6/2023

  Quy định định mức đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  30/6/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=160792&Keyword=13/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  23/2023/QĐ-UBND; 02/10/2023

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị

  12/10/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162495&Keyword=23/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  35/2023/QĐ-UBND; 20/12/2023

  Ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn  tỉnh Quảng Trị

  30/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164639&Keyword=35/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  37/2023/QĐ-UBND; 22/12/2023

  Ban hành Đơn giá dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai (không bao gồm phí và lệ phí) áp dụng tại Văn phòng Đăng ký Đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164335&Keyword=37/2023/q%C4%91-ubnd

  XXI

  LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  1.  

  Nghị quyết

  4.6/2005/NQ-HĐND;  22/4/2005

  Về đặt tên đường phố tại thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh lần thứ nhất

  02/5/2005

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136266&Keyword=4.6/2005/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  03/2008/NQ-HĐND; 8/4/2008

  Về việc đặt tên đường phố thị trấn Khe Sanh và thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa

  18/4/2008

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122140&Keyword=03/2008/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  20/2009/NQ-HĐND; 30/7/2009

  Về việc đặt tên đường tại thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong và đặt tên, điều chỉnh tên đường, phố, công trình công cộng tại thị xã Quảng Trị

  9/8/2009

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122318&Keyword=20/2009/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  05/2012/NQ-HĐND; 13/4/2012

  Về việc đặt tên, đổi tên và điều chỉnh tên đường thuộc thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị

  23/4/2012

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119565&Keyword=05/2012/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  35/2017/NQ-HĐND; 14/12/2017

  Về việc thông qua Đề án "Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

  24/12/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=126804&Keyword=35/2017/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  13/2018/NQ-HĐND; 12/9/2018

  Về việc đặt tên Công viên Fidel tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  12/9/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131116&Keyword=13/2018/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  12/2019/NQ-HĐND; 20/7/2019

  Nghị quyết về việc đặt tên, đổi tên, điều chỉnh điểm đầu - điểm cuối một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

  20/7/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136661&Keyword=12/2019/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  20/2020/NQ-HĐND; 21/4/2020

  Về việc bãi bỏ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  01/5/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=142309&Keyword=20/2020/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  107/2021/NQ-HĐND;

  30/8/2021

  Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao

  10/9/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149402&Keyword=107/2021/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  12/2022/NQ-HĐND; 15/4/2022

  về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022-2030

  25/4/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153584&Keyword=12/2022/NQ-H%C4%90ND

  1.  

  Nghị quyết

  95/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Bãi bỏ Nghị quyết số 05/2010/NQ-HĐND ngày 20/4/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158101&Keyword=95/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  52/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với Huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao

  29/7/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161780&Keyword=52/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Quyết định

  817/2005/QĐ-UBND; 05/5/2005

  Đặt tên đường phố thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh

  15/5/2005

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136267&Keyword=817/2005/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  969/2005/QĐ-UB; 20/5/2005

  Ban hành quy định tổ chức lễ hội Cách mạng tại Quảng Trị

  20/5/2005

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136133&Keyword=969/2005/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  23/2006/QĐ-UBND; 26/01/2006

  Phê duyệt Quy hoạch quảng cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/2/2006

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119803&Keyword=23/2006/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  07/2007/QĐ-UBND; 28/3/2007

  Về việc Đặt tên công viên (Công viên Lê Duẩn)

  28/3/2007

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=120070&Keyword=07/2007/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND; 24/6/2013

  Ban hành Quy chế giải thưởng Văn học nghệ thuật Chế Lan Viên tỉnh Quảng Trị.

  24/6/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119502&Keyword=17/2013/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

   07/2018/QĐ-UBND; 18/5/2018

  Ban hành Quy chế giải thưởng văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

  28/5/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129105&Keyword=07/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  29/2019/QĐ-UBND;

  13/5/2019

  v/v bãi bỏ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 34/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế xây dựng, công nhận các danh hiệu văn hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  26/5/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135323&Keyword=29/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  43/2019/QĐ-UBND; 25/10/2019

  Ban hành Quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  05/11/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=138513&Keyword=43/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  44/2019/QĐ-UBND; 05/11/2019

  V/v bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch (30/2017/QĐ-UBND; 03/2011/QĐ-UBND)

  15/11/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=138791&Keyword=44/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  21/2021/QĐ-UBND;

  28/9/2021

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Quảng Trị

  10/10/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149793&Keyword=21/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  27/2021/QĐ-UBND;

  29/10/2021

  V/v bãi bỏ Quyết định số 04/2020/QĐ-UBND ngày 10/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Trị quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Quảng Trị lập thành tích tại đại hội, giải thể thao quốc gia

  10/11/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=150304&Keyword=27/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  06/2022/QĐ-UBND; 08/3/2022

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

  08/3/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153059&Keyword=06/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  34/2023/QĐ-UBND; 19/12/2023

  Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  29/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164250&Keyword=34/2023/q%C4%91-ubnd

  XXII

  LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG, AN NINH

  1.  

  Nghị quyết

  07/2009/NQ-HĐND; 24/4/2009

  Về tổ chức và chế độ phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố ở phường, thị trấn

  04/4/2009

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=122298&Keyword=07/2009/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  33/2016/NQ-HĐND; 14/12/2016

  về việc quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

  24/12/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=116819&Keyword=33/2016/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  04/2021/NQ-HĐND; 10/03/2021

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị 

  20/03/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=146959&Keyword=04/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  108/2021/NQ-HĐND; 30/8/2021

  Về việc quy định một số chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/10/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149403&Keyword=108/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  73/2022/NQ-HĐND; 18/10/2022

  Quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156531&Keyword=73/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  74/2022/NQ-HĐND; 18/10/2022

  Xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liên tỉnh Quảng Trị

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156533&Keyword=74/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  28/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định một số mức chi, nội dung chi đối với phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159862&Keyword=28/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  93/2023/NQ-HĐND; 24/10/2023

  quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

   

  01/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162936&Keyword=93/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Quyết định

  258/2004/QĐ-UB; 13/2/2004

  Về việc Ban hành Quy chế hoạt động của các tổ chức, lực lượng trên đảo Cồn Cỏ

  13/2/2004

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165517&Keyword=258/2004/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  1095/2004/QĐ-UB; 27/4/2004

  Ban hành Quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan chức năng hoạt động tại các cửa khẩu phụ trên tuyến biên giới Việt Nam- Lào thuộc địa phận Quảng Trị

  27/4/2004

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=131614&Keyword=1095/2004/Q%C4%90-UB

  1.  

  Quyết định

  22/2011/QĐ-UBND; 23/8/2011

  Ban hành Quy chế hoạt động trong khu vực phòng thủ

  02/9/2011

   

  1.  

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND; 05/11/2015

  Ban hành Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/11/2015

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112199&Keyword=28/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND;
  15/11/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/11/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125787&Keyword=30/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  31/2018/QĐ-UBND, 29/11/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác cảnh vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132287&Keyword=31/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  32/2018/QĐ-UBND

  29/11/2018

  Về việc Bãi bỏ Quyết định số 32/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng Quỹ Quốc phòng - An ninh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/12/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132288&Keyword=32/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  33/2019/QĐ-UBND; 02/8/2019

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136803&Keyword=33/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  28/2020/QĐ-UBND; 09/11/2020

  Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  20/11/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144814&Keyword=28/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  22/2021/QĐ-UBND; 07/10/2021

  Bãi bỏ Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  18/10/2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149930&Keyword=22/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  40/2022/QĐ-UBND; 20/12/2022

  Bãi bỏ Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  31/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=157981&Keyword=40/2022/q%C4%91-ubnd

  XXIII

  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  1.  

  Nghị quyết

  19/2012/NQ-HĐND; 17/08/2012

  Về quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 của tỉnh Quảng Trị

  27/08/2012

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119634&Keyword=19/2012/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  04/2013/NQ-HĐND; 31/5/2013

  Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  11/6/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=119652&Keyword=04/2013/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  37/2020/NQ-HĐND; 23/7/2020

  Quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/8/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=143166&Keyword=37/2020/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  160/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Nghị quyết ban hành Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, quy định vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151599&Keyword=160/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  161/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Nghị quyết quy định mức hỗ trợ và ngân sách bố trí cho công tác khuyến nông và thú y trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151602&Keyword=161/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  162/2021/NQ-HĐND; 09/12/2021

  Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022-2026

  01/01/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=151603&Keyword=162/2021/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  21/2022/NQ-HĐND; 31/5/2022

  Ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương, vốn đối ứng ngân sách địa phương và cơ chế hỗ trợ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/6/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=154128&Keyword=21/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  69/2022/NQ-HĐND;

  18/10/2022

  Quy định mức hỗ trợ phát triển thuỷ lợi nhỏ, thuỷ lợi nội đồng và tưới tiên tiến tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  28/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156529&Keyword=69/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  99/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Quy định về nội dung, mức hỗ trợ trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  19/12/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158096&Keyword=99/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  100/2022/NQ-HĐND; 09/12/2022

  Ban hành Quy định chính sách hỗ trợ lãi suất vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025

  01/01/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=158097&Keyword=100/2022/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  33/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159876&Keyword=33/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  34/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Quy định chính sách hỗ trợ cho hộ gia đình, cá nhân thuộc Chương trình bố trí, ổn định dân cư các vùng: Thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, di cư tự do, khu rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2025

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159879&Keyword=34/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  37/2023/NQ-HĐND; 28/3/2023

  Kéo dài và sửa đổi, bổ sung một số mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Quy hoạch bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh quy định tại Nghị quyết số 19/2012/NQ-HĐND ngày 17/8/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

  08/4/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159880&Keyword=37/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  55/2023/NQ-HĐND; 19/7/2023

  Quy định chính sách hỗ trợ cước thuê bao dịch vụ vệ tinh giám sát hành trình tàu cá trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2023 - 2025

  01/8/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=161793&Keyword=55/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Nghị quyết

  118/2023/NQ-HĐND; 07/12/2023

  Phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  17/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163816&Keyword=118/2023/nq-h%C4%91nd

  1.  

  Quyết định

  1615/1998/QĐ-UB; 24/12/1998

  v/v thành lập Trạm Kiểm lâm Lao Bảo

  08/01/1999

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162879&Keyword=1615/1998/q%C4%91-ub

  1.  

  Quyết định

  626/1999/QĐ-UB; 11/5/1999

  V/v đổi tên Trạm Kiểm lâm Tân Long thành Trạm Kiểm lâm Hướng Tân

  11/5/1999

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164086&Keyword=626/1999/q%C4%91-ub

  1.  

  Quyết định

  2592/2002/QĐ-UB; 03/12/2002

  Về việc thành lập Trạm Kiểm lâm trực thuộc Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn Đakrông

  03/12/2002

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162881&Keyword=2592/2002/q%C4%91-ub

  1.  

  Quyết định

  3298/2004/QĐ-UB; 23/11/2004

  Về việc thành lập Trạm Kiểm lâm khu vực Hướng Lập trực thuộc Hạt Kiểm lâm Hướng Hoá

  23/11/2004

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=162880&Keyword=3298/2004/q%C4%91-ub

  1.  

  Quyết định

  19a/2013/QĐ-UBND; 15/7/2013

  Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/7/2013

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=141516&Keyword=19a/2013/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND; 23/12/2015

  Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ di dân ra đảo Cồn Cỏ

  02/01/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=112342&Keyword=37/2015/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND; 28/6/2016

  Ban hành Quy định về giao khoán quản lý, bảo vệ, khai thác tỉa thưa rừng trồng phòng hộ và hưởng lợi của Dự án trồng rừng phòng hộ đầu nguồn lưu vực sông Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị, vốn vay Ngân hàng hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC)

  08/7/2016

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=115940&Keyword=24/2016/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND; 01/09/2017

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý và phạm vi bảo vệ đê điều, kè bảo vệ bờ sông, bờ biển tỉnh Quảng Trị

  15/09/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=124677&Keyword=17/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND; 25/10/2017

  Ban hành quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2017

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=125593&Keyword=27/2017/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

   02/2018/QĐ-UBND; 18/01/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị

  29/01/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=127274&Keyword=02/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

   08/2018/QĐ-UBND; 25/5/2018

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định hỗ trợ di dân ra đảo Cồn cỏ ban hành kèm theo Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị

  05/6/2018

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=129018&Keyword=08/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  35/2018/QĐ-UBND; 21/12/2018

  Quyết định v/v Ban hành Quy định về cấp giấy phép đối với các hoạt động liên quan đên đê điều trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/01/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=132846&Keyword=35/2018/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  30/2019/QĐ-UBND; 20/5/2019

  Ban hành Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp văn bản chấp thuận đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển; Quy định về đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá hoạt động trong nội địa trên địa bàn tỉnh Quảng  Trị

  01/6/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=135451&Keyword=30/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  32/2019/QĐ-UBND;

  29/7/2019

  Quyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và PTNT trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/8/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=136671&Keyword=32/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  40/2019/QĐ-UBND; 17/10/2019

  Ban hành Quy chế quản lý Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ tỉnh Quảng Trị

  01/11/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=138509&Keyword=40/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  46/2019/QĐ-UBND; 04/12/2019

   

  Quyết định ban hành Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  15/12/2019

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139183&Keyword=46/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  51/2019/QĐ-UBND; 25/12/2019

  Về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành

  05/01/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=139743&Keyword=51/2019/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  23/2020/QĐ-UBND; 13/10/2020

  Ban hành quy định về công nhận và một số nội dung, chính sách hỗ trợ phát triển ngành, nghề nông thôn và làng nghề, làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  23/10/2020

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=144381&Keyword=23/2020/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  19/2021/QĐ-UBND;

  23/8/2021

  Quy định mức chi cho người không hưởng lương từ ngân sách nhà nước được huy động tham gia chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  02/9//2021

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=149223&Keyword=19/2021/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  02/2022/QĐ-UBND;

  25/02/2022

  Quyết định bãi bỏ Khoản 4 Điều 9 Quy định phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 46/2019/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị

  25/02/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153007&Keyword=02/2022/q%C4%91-ubnd

   

   

   

  1.  

  Quyết định

  15/2022/QĐ-UBND; 10/5/2022

  Quyết định bãi bỏ Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 09/4/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị

  20/5/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=153883&Keyword=15/2022/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  27/2022/QĐ-UBND; 30/09/2022

  Quyết định Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

  15/10/2022

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=156755&Keyword=27/2022/q%C4%91-ubnd

   

  1.  

  Quyết định

  05/2023/QĐ-UBND; 15/03/2023

  Ban hành Quy định chi tiết nội dung chi và mức chi của Quỹ Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  25/03/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=159609&Keyword=05/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  26/2023/QĐ-UBND; 01/11/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  10/11/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163142&Keyword=26/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  32/2023/QĐ-UBND; 12/12/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thuỷ sản tỉnh Quảng Trị

  22/12/2023

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=163843&Keyword=32/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  38/2023/QĐ-UBND; 29/12/2023

  Quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030

  10/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=164640&Keyword=38/2023/q%C4%91-ubnd

  1.  

  Quyết định

  40/2023/QĐ-UBND; 31/12/2023

  Quy định khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

  01/02/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165263&Keyword=40/2023/q%C4%91-ubnd

   

  1.  

  Quyết định

  41/2023/QĐ-UBND; 31/12/2023

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị

  11/01/2024

  https://vbpl.vn/quangtri/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?ItemID=165266&Keyword=41/2023/q%C4%91-ubnd

  Tổng số: 490văn bản

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: