Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệt lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệt lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

   

  DANH MỤC

   Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệt lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước
  của UBND tỉnh trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 28 /02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

  _____________________

   

  A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  STT

  Hình thức

  Số ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  I. LĨNH VỰC NỘI VỤ

   

  1

  Nghị quyết

  Số 59/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về hỗ trợ để thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  2

  Nghị quyết

  Số 60/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về việc phụ cấp kiêm nhiệm công tác Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3; phụ cấp đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận ở cấp, khu phố và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND

  01/8/2018

  3

  Nghị quyết

  Số 82/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND

  01/8/2017

  4

  Nghị quyết

  Số 85/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 75/2017/NQ-HĐND

  20/12/2018

  5

  Nghị quyết

  Số 105/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về việc thông qua Đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 54/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  6

  Nghị quyết

  Số 141/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về thông qua tổng biên chế công chức của tỉnh Long An năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  7

  Nghị quyết

  Số 177/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về thông qua Đề án thành lập thị trấn Bình Phong Thạnh thuộc huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND

  01/8/2017

  8

  Nghị quyết

  Số 56/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 158/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của HĐND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND

  01/8/2018

  9

  Quyết định

  Số 1110/2004/QĐ-UB ngày 23/4/2004

  Về việc quy định số lượng Phó chủ tịch và cơ cấu thành viên UBND cấp huyện

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016)

  01/01/2016

  10

  Quyết định

  Số 06/2008/QĐ-UBND ngày 25/01/2008

  Về việc Ban hành Quy chế thi đua- khen thưởng đối với các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Luật Tổ chức HĐND và UBND hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016)

  01/01/2016

  11

  Quyết định

  Số 26/2009/QĐ-UBND ngày 09/7/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND

  23/5/2016

  12

  Quyết định

  Số 33/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

  15/02/2016

  13

  Quyết định

  Số 48/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Ban Tôn giáo

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

  15/02/2016

  14

  Quyết định

  Số 01/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011

  Về việc ban hành quy định trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND

  15/01/2018

  15

  Quyết định

  Số 04/2011/QĐ-UBND ngày 14/02/2011

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 15/02/2016

  15/02/2016

  16

  Quyết định

  Số 37/2011/QĐ-UBND ngày 05/10/2011

  Ban hành Tiêu chí của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại các cơ quan hành chính nhà nước để thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND

  26/02/2017

  17

  Quyết định

  Số 42/2012/QĐ-UBND ngày 08/8/2012

  Về việc ban hành quy định hỗ trợ để thực hiện tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  18

  Quyết định

  Số 47/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Về việc phụ cấp kiêm nhiệm công tác Tuyên giáo ở xã, phường, thị trấn loại 2, loại 3; phụ cấp đối với Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận ở ấp, khu phố và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND

  10/10/2018

  19

  Quyết định

  Số 50/2012/QĐ-UBND ngày 23/8/2012

  Về chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND

  15/7/2017

  20

  Quyết định

  Số 02/2013/QĐ-UBND ngày 08/01/2013

  Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động của chi hội ấp thuộc các tổ chức chính trị - xã hội ở các xã đặc biệt khó khăn

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND

  15/02/2018

  21

  Quyết định

  Số 08/2013/QĐ-UBND ngày 08/02/2013

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở  Nội vụ tỉnh  Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND

  25/4/2015

  22

  Quyết định

  Số 37/2013/QĐ-UBND ngày 12/08/2013

  Về việc ban hành đề án thí điểm tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp đại học chính quy về công tác tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2017/QĐ-UBND

  20/02/2017

  23

  Quyết định

  Số 44/2013/QĐ-UBND ngày 05/9/2013

  Về việc ban hành quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

  15/3/2017

  24

  Quyết định

  Số 52/2013/QĐ-UBND ngày 25/9/2013

  Về việc ban hành quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND

  15/3/2017

  25

  Quyết định

  Số 53/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

  Về việc sửa đổi quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính và các chức danh lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

  15/3/2017

  26

  Quyết định

  Số 54/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

  Về việc ban hành quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thể bởi Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND

  07/12/2015

  27

  Quyết định

  Số 16/2014/QĐ-UBND ngày 17/3/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 20/12/2014 của UBND tỉnh về chức danh, sô lượng, một số chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND

  10/10/2018

  28

  Quyết định

  Số 18/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014

  Về việc ban hành Quy định nội dung thi đua, khen thưởng đối với đối tượng nộp thuế

  Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND

  22/01/2015

  29

  Quyết định

  Số 49/2015/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

  Ban hành Quy định về quản lý những người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3224/QĐ-UBND ngày 04/8/2016 của UBND

  04/8/2016

  30

  Quyết định

  Số 21/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND

  20/4/2018

  31

  Quyết định

  Số 13/2017/QĐ-UBND ngày 17/3/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Quyết định số 61/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010 của UBND tỉnh về việc quy định chức danh, số lượng một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn ấp, khu phố và lực lượng công an bán vũ trang ở các xã biên giới

  Bị thay thế bởi Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND

  10/10/2018

  32

  Quyết định

  Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

  Về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND

  28/9/2018

  II. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

   

  33

  Quyết định

  Số 2065/2005/QĐ-UB ngày 18/5/2005

  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 4271/QĐ-UBND ngày 04/11/2015

  04/11/2015

  34

  Quyết định

  Số 4877/2005/QĐ-UBND ngày 14/12/2005

  Về việc ban hành kế hoạch triển khai thi hành Bộ Luật Dân sự ngày 14/6/2005

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Bộ Luật Dân sự năm 2005 hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  01/01/2017

  35

  Quyết định

  Số 09/2006/QĐ-UBND ngày 23/3/2006

  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Nghị định số 158/2005/NĐ-CP hết hiệu lực ngày 01/01/2016)

  01/01/2016

  36

  Quyết định

  Số 68/2006/QĐ-UBND ngày 18/12/2006

  Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật Trợ giúp lý 2006 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2018)

  01/01/2018

  37

  Quyết định

  Số 26/2007/QĐ-UBND ngày 28/6/2007

  Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015)

  10/4/2015

  38

  Quyết định

  Số 20/2009/QĐ-UBND ngày 27/5/2009

  Ban hành Quy định về thủ tục, trình tự và thời hạn thực hiện chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015)

  10/4/2015

  39

  Quyết định

  Số 25/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND

  07/5/2015

  40

  Quyết định

  Số 10/2010/QĐ-UBND ngày 16/3/2010

  Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/02/2016)

  01/4/2016

  41

  Quyết định

  Số 16/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

  Quy định về lấy ý kiến đóng góp của nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong tỉnh ban hành có liên quan trực tiếp đến nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  42

  Quyết định

  Số 37/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010

  Ban hành quy định một số mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế 1 phần bởi Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND

  08/11/2014

  Bị thay thế 1 phần bởi Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND

  30/01/2015

  43

  Quyết định

  Số 39/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 25/2009/QĐ-UBND ngày 01/7/2009 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND

  07/5/2015

  44

  Quyết định

  Số 10/2011/QĐ-UBND ngày 08/4/2011

  Ban hành quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  45

  Quyết định

  Số 13/2011/QĐ-UBND ngày 12/5/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự và Chủ tịch UBND cấp huyện về tổ chức, cán bộ và hoạt động của thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND

  15/10/2018

  46

  Quyết định

  Số 20/2011/QĐ-UBND ngày 07/7/2011

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý về tổ chức và hoạt động giám định tư pháp giữa Sở Tư pháp và sở ngành có hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/7/2016

  08/8/2016

  47

  Quyết định

  Số 08/2012/QĐ-UBND ngày 14/02/2012

  Về việc quy định mức thu, tỷ lệ nộp và trích để lại cho đơn vị thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định  số 72/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  48

  Quyết định

  Số 27/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

  Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2453/QĐ-UBND ngày 09/7/2015 của UBND tỉnh

  09/7/2015

  49

  Quyết định

  Số 36/2012/QĐ-UBND ngày 02/8/2012

  Về việc quy định mức chi cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND

  05/9/2017

  50

  Quyết định

  Số 52/2012/QĐ-UBND ngày 25/9/2012

  Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/02/2016)

  01/4/2016

  51

  Quyết định

  Số 56/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

  Ban hành quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 67/2018/QĐ-UBND

  15/12/2018

  52

  Quyết định

  Số 66/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

  Về việc quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND

  05/9/2017

  53

  Quyết định

  Số 42/2013/QĐ-UBND ngày 19/8/2013

  Về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2015/QĐ-UBND

  03/9/2015

  54

  Quyết định

  Số 55/2013/QĐ-UBND ngày 05/11/2013

  Về việc chuyển giao công tác chứng thực các hợp đồng, giao dịch về bất động sản từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23/02/2016

  01/4/2016

  55

  Quyết định

  Số 09/2014/QĐ-UBND ngày 23/01/2014

  Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  56

  Quyết định

  Số 20/2014/QĐ-UBND ngày 16/4/2014

  Ban hành quy định về phối hợp thực hiện công bố, công khai, rà soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

  05/02/2018

  57

  Quyết định

  Số 26/2014/QĐ-UBND ngày 04/7/2014

  Quy định về nội dung, trình tự, thủ tục rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  58

  Quyết định

  Số 37/2014/QĐ-UBND ngày 29/8/2014

  Ban hành Quy định về phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND

  05/02/2018

  59

  Quyết định

  Số 19/2015/QĐ-UBND ngày 27/04/2015

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND

  10/7/2018

  60

  Chỉ thị

  Số 23/2006/CT-UBND ngày 11/12/2006

  Về việc chấn chỉnh công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do  Nghị định số 158/2005/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016)

  01/01/2016

  61

  Chỉ thị

  Số 09/2008/CT-UBND ngày 02/5/2008

  Về việc chấn chỉnh công tác chứng thực trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do  Nghị định số 79/2007/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/4/2015)

  10/4/2015

  62

  Chỉ thị

  Số 18/2011/CT-UBND ngày 13/10/2011

  Về tăng cường chấn chỉnh công tác xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  63

  Chỉ thị

  Số 20/2011/CT-UBND ngày 22/12/2011

  Về việc tăng cường thực hiện Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Nghị định số 17/2010/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017)

  01/7/2017

  III. LĨNH VỰC THANH TRA

   

  64

  Quyết định

  Số 49/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND

  15/5/2015

  65

  Quyết định

  Số 66/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

  Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3057/QĐ-UBND ngày 26/8/2015 và QĐ số 3477/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

  24/9/2015

  66

  Quyết định

  Số 50/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

   Ban hành quy định về quy trình giải quyết tố cáo trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND

  10/12/2018

  67

  Quyết định

  Số 51/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014

  Ban hành quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 65/2018/QĐ-UBND

  10/12/2018

  IV. LĨNH VỰC CÔNG AN

   

  68

  Quyết định

  Số 58/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

  Ban hành quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức hoạt động của lực lượng Dân phòng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND

  06/4/2014

  69

  Chỉ thị

  Số 11/2013/CT-UBND ngày 05/6/2013

  Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và các văn bản hướng dẫn thi hành hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2018)

  01/7/2018

  V. LĨNH VỰC QUÂN SỰ

  70

  Nghị quyết

  Số 61/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 55/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  71

  Quyết định

  Số 30/2017/QĐ-UBND ngày 28/6/2017

  Về việc quy định số lượng Chỉ huy phó Ban chỉ huy quân sự cấp xã; chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND

  28/9/2018

  VI. LĨNH VỰC BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG

   

  72

  Quyết định

  Số 15/2012/QĐ-UBND ngày 16/4/2012

  Về việc ban hành quy chế phối hợp hoạt động tại cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg hết hiệu lưc ngày 01/01/2016)

  01/01/2016

  73

  Chỉ thị

  Số 13/2001/CT-UB ngày 04/5/2001

  Về việc tổ chức triển khai thi hành Nghị định 34/2000/NĐ-CP của Chính phủ về quy chế khu vực biên giới đất liền

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Nghị định số 34/2000/NĐ-CP hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2014)

  15/6/2014

  VII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

   

  74

  Nghị quyết

  Số 100/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh và các chương trình truyền hình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2012 - 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bả

  01/01/2016

  75

  Quyết định

  Số 39/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND

  16/7/2016

  76

  Quyết định

  Số 62/2009/QĐ-UBND ngày 17/11/2009

  Ban hành Quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2018/QĐ-UBND

  25/12/2018

  77

  Quyết định

  Số 36/2010/QĐ-UBND ngày 06/9/2010

  Về việc ban hành quy chế xây dựng, vận hành, khai thác và quản lý hệ thống một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bải bỏ bởi Quyết định số 60/2016/QĐ-UBND

  25/11/2016

  78

  Quyết định

  Số 49/2010/QĐ-UBND ngày 01/12/2010

  Ban hành quy định về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin và bảo mật trên môi trường mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND

  13/10/2014

  79

  Quyết định

  Số 57/2010/QĐ-UBND ngày 15/12/2010

  Ban hành kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2011 - 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  80

  Quyết định

  Số 65/2010/QĐ-UBND ngày 29/12/2010

  Về việc ban hành quy định trách nhiệm trong phối hợp quản lý các hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ Intrenet trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND

  18/5/2014

  81

  Quyết định

  Số 15/2011/QĐ-UBND ngày 13/6/2011

  Về việc ban hành quy định về tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND

  06/01/2017

  82

  Quyết định

  Số 35/2011/QĐ-UBND ngày 19/9/2011

  Ban hành quy chế phối hợp phòng, chống tội phạm trên lĩnh vực thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND)

  26/9/2016

  83

  Quyết định

  Số 40/2011/QĐ-UBND ngày 24/10/2011

  Ban hành quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh

  Đã được công bố tại Quyết định số 1705/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  28/4/2016

  84

  Quyết định

  Số 04/2012/QĐ-UBND ngày 07/02/2012

  Ban hành quy định về sử dụng chung cột điện để treo cáp viễn thông và chỉnh trang làm ngọn cáp viễn thông treo trên cột điện trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND

  21/3/2016

  85

  Quyết định

  Số 17/2012/QĐ-UBND ngày 18/5/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 39/2008/QĐ-UBND ngày 06/10/2008 của UBND tỉnh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND

  16/7/2016

  86

  Quyết định

  Số 23/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013

  Ban hành mức chi hỗ trợ phát lại các chương trình phát thanh và các chương trình truyền hình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  87

  Quyết định

  Số 33/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

  Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND

  20/4/2017

  88

  Quyết định

  Số 43/2013/QĐ-UBND ngày 23/8/2013

  Ban hành quy định về chế độ nhuận bút, thù lao và việc trích lập, quản lý sử dụng quỹ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do  Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11/6/2002 đã hết hiệu lực 1 phần kể từ ngày 29/11/2015)

  29/11/2015

  89

  Quyết định

  Số 10/2014/QĐ-UBND ngày 24/01/2014

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND

  28/6/2017

  90

  Quyết định

  Số 23/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014

  Ban hành Quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định  số 42/2018/QĐ-UBND

  01/10/2018

  91

  Quyết định

  Số 49/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

  Ban hành Quy định đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi  Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND

  05/02/2018

  92

  Quyết định

  Số 34/2015/QĐ-UBND ngày 05/08/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 08/5/2014 của UBND tỉnh quy định về quản lý điểm truy cập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định  số 42/2018/QĐ-UBND

  01/10/2018

  93

  Chỉ thị

  Số 14/2010/CT-UBND ngày 11/8/2010

  Về việc tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 4649/QĐ-UBND ngày 12/12/2018

  12/12/2018

  VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  94

  Nghị quyết

  Số 45/2007/NQ-HĐND ngày 09/7/2007

  Về việc huy động Quỹ bảo trợ trẻ em

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 44/2017/NQ-HĐND

  06/11/2017

  95

  Nghị quyết

  Số 45/2011/NQ-HĐND ngày 12/9/2011

  Về kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực - giải quyết việc làm - giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  96

  Quyết định

  Số 71/2008/QĐ-UBND ngày 16/12/2008

  Ban hành Đề án Đào tạo giáo viên dạy nghề của tỉnh Long An giai đoạn 2009-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  97

  Quyết định

  Số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

  02/5/2016

  98

  Quyết định

  Số 47/2010/QĐ-UBND ngày 15/11/2010

  Ban hành quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND

  08/8/2015

  99

  Quyết định

  Số 10/2012/QĐ-UBND ngày

  20/02/2012

  Ban hành kế hoạch phát triển đồng bộ nguồn nhân lực - giải quyết việc làm - giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  100

  Quyết định

  Số 24/2012/QĐ-UBND ngày 04/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

  02/5/2016

  101

  Quyết định

  Số 40/2012/QĐ-UBND ngày 06/8/2012

  Ban hành quy định về hỗ trợ đột xuất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 61/2018/QĐ-UBND

  05/12/2018

  102

  Quyết định

  Số 32/2015/QĐ-UBND ngày  29/7/2015

  về việc ban hành Quy định chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 56/2016/QĐ-UBND

  24/10/2016

  IX. LĨNH VỰC VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

   

  103

  Quyết định

  Số 55/2009/QĐ-UBND ngày 21/9/2009

  Về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2009- 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  104

  Quyết định

  Số 28/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND

  22/4/2016

  X. LĨNH VỰC Y TẾ

   

  105

  Nghị quyết

  Số 159/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) giai đoạn năm 2011 ‑ 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  106

  Nghị quyết

  Số 56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và mức phụ cấp trực hệ y tế dự phòng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND

  01/10/2017

  107

  Nghị quyết

  Số 129/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về điều chỉnh, bổ sung mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND

  01/10/2017

  108

  Nghị quyết

  Số 139/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014 và 2015 theo Nghị quyết số 18/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011 của HĐND tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  109

  Nghị quyết

  Số 32/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

  Về sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị quyết số 264/2016/NQ-HĐND ngày 26/4/2016 của HĐND tỉnh về đào tạo nguồn lực ngành y tế giai đoạn 2016-2020

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 41/2018/NQ-HĐND

  06/11/2018

  110

  Quyết định

  Số 60/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  Bị thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND

  15/10/2016

  111

  Quyết định

  Số 63/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

  Ban hành chương trình Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 ‑ 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  112

  Quyết định

  Số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011

  Ban hành quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 ‑ 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  113

  Quyết định

  Số 06/2013/QĐ-UBND ngày 16/01/2013

  Về việc sửa đổi Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 24/02/2011 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về một số chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2011 ‑ 2015 trên địa bàn tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  114

  Quyết định

  Số 72/2013/QĐ-UBND ngày 24/4/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 60/2008/QĐ-UBND ngày 26/11/2008 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 53/2016/QĐ-UBND

  15/10/2016

  115

  Quyết định

  Số 67/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

  Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Long An.

  Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND

  01/10/2017

  116

  Quyết định

  Số 34/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

  Về việc điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế năm 2014 ‑ 2015 theo Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND ngày 01/8/2011 của UBND tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  117

  Quyết định

  Số 11/2015/QĐ-UBND ngày 03/03/2015

  Về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 67/2013/QĐ-UBND ngày 26/12/2013 của UBND tỉnh Quy định mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND

  01/10/2017

  118

  Quyết định

  Số 41/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án đào tạo nguồn nhân lực ngành Y tế giai đoạn 2016-2020 của tỉnh Long An ban hành kèm Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2018/QĐ-UBND

  05/12/2018

  XI. LĨNH VỰC NGOẠI VỤ

   

  119

  Quyết định

  Số 51/2009/QĐ-UBND ngày 04/9/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2015/QĐ-UBND

  26/11/2015

  120

  Quyết định

  Số 04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

  Về việc ban hành quy định quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND

  16/7/2017

  XII. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

   

  121

  Nghị quyết

  Số 16/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011

  Về chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011 ‑ 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 43/2017/QĐ-UBND

  06/11/2017

  122

  Nghị quyết

  Số 103/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về mức thu học phí năm học 2013 ‑ 2014 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2014

  123

  Nghị quyết

  Số 104/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về thông qua Đề án Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2014-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  124

  Nghị quyết

  Số 140/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về mức thu học phí năm học 2014 - 2015 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2015

  125

  Nghị quyết

  Số 202/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

  Về mức thu học phí năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non,trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2016

  126

  Nghị quyết

  Số 18/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Về mức thu phí năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2017

  127

  Quyết định

  Số 26/2011/QĐ-UBND ngày 28/7/2011

  Về chương trình thực hiện phổ cập giáo dục trung học giai đoạn 2011 ‑ 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 59/2017/QĐ-UBND

  08/12/2017

  128

  Quyết định

  Số 41/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011

  Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND

  18/9/2015

  129

  Quyết định

  Số 33/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND

  28/02/2016

  130

  Quyết định

  Số 53/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012

  Về việc quy định chế độ thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định 59/2017/QĐ-UBND

  08/12/2017

  131

  Quyết định

  Số 58/2012/QĐ-UBND ngày 19/10/2012

  Ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2015/QĐ-UBND

  28/9/2015

  132

  Quyết định

  Số 22/2013/QĐ-UBND ngày 18/7/2013

  Ban hành mức thu học phí năm học 2013 ‑ 2014 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2014

  133

  Quyết định

  Số 31/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

  Về việc ban hành đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2014 - 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  134

  Quyết định

  Số 30/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

  Về việc sửa đổi Quyết định số 33/2012/QĐ-UBND ngày 19/7/2012 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND

  28/02/2016

  135

  Quyết định

  Số 35/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

  Về việc ban hành mức thu học phí năm học 2014 ‑ 2015 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2015

  136

  Quyết định

  Số 37/2015/QĐ-UBND ngày 12/08/2015

  Về việc ban hành mức thu học phí năm học 2015-2016 đối với giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2016

  137

  Quyết định

  Số 40/2016/QĐ-UBND ngày 11/8/2016

  Về việc ban hành mức thu học phí năm học 2016-2017 đối với giáo dục mầm non, trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường trung cấp, cao đẳng công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/5/2017

  XIII. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  138

  Nghị quyết

  Số 146/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Long An 5 năm giai đoạn 2011- 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  139

  Nghị quyết

  Số 27/2011/NQ-HĐND ngày 03/11/2011

  Quy định về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND

  26/7/2015

  140

  Nghị quyết

  Số 120/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục xã hội hóa năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  141

  Nghị quyết

  Số 160/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản và danh mục xã hội hóa năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  142

  Nghị quyết

  Số 50/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016

  Về HĐND tỉnh ủy quyền Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách Trung ương, vốn trái phiếu Chính phủ do địa phương quản lý và quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án nhóm B, dự án trọng điểm nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND

  10/5/2018

  143

  Quyết định

  Số 41/2011/QĐ-UBND ngày 25/10/2011

  Quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND

  18/9/2015

  144

  Quyết định

  Số 30/2012/QĐ-UBND ngày 12/7/2012

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND

  10/10/2016

  145

  Quyết định

  Số 21/2013/QĐ-UBND ngày 01/7/2013

  Ban hành quy chế phối hợp quản lý đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND

  01/4/2016

  146

  Quyết định

  Số 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Luật Đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015)

  01/7/2015

  147

  Quyết định

  Số 02/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

  Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn tiền sử dụng đất và nguồn vốn hỗ trợ các mục tiêu ngân sách trung ương thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  148

  Quyết định

  Số 04/2014/QĐ-UBND ngày 08/01/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về trình tự, thủ tục tiếp nhận và quản lý các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 27/2013/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Luật Đầu tư năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015)

  01/7/2015

  149

  Quyết định

  Số 07/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

  Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  150

  Quyết định

  Số 08/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

  Về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung và nguồn vốn xổ số kiến thiết thuộc ngân sách nhà nước năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  151

  Quyết định

  Số 43/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

  Về việc sửa đổi Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh Long An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 49/2018/QĐ-UBND

  15/10/2018

  XIV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  152

  Nghị quyết

  Số 122/2009/NQ-HĐND ngày 07/12/2009

  Về mức chi hỗ trợ cho tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 156/2014/NQ-HĐND

  20/12/2014

  153

  Nghị quyết

  Số 148/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  154

  Nghị quyết

  Số 153/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước cho các huyện, thành phố giai đoạn 2011 ‑ 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  155

  Nghị quyết

  Số 157/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Về chế độ công tác, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND

  20/12/2017

  156

  Nghị quyết

  Số 20/2011/NQ-HĐND ngày 18/7/2011

  Về mức vận động đóng góp quỹ QPAN trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND

  06/11/2017

  157

  Nghị quyết

  Số 21/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011

  Về chương trình tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh khóa VIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  21/5/2016

  158

  Nghị quyết

  Số 38/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về mức thu lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và tỷ lệ trích để lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  159

  Nghị quyết

  Số 40/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về ban hành quy định một số chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  160

  Nghị quyết

  Số 50/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND

  10/5/2018

  161

  Nghị quyết

  Số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND

  21/12/2014

  162

  Nghị quyết

  Số 52/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015 (Nghị định số 45/2011/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  01/01/2017

  163

  Nghị quyết

  Số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về phân cấp đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, liên doanh, liên kết tài sản nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND

  01/8/2018

  164

  Nghị quyết

  Số 67/2012/NQ-HĐND ngày 19/11/2012

  Về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND

  01/8/2017

  165

  Nghị quyết

  Số 89/2013/NQ-HĐND ngày 07/3/2013

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 157/2014/NQ-HĐND

  20/12/2014

  166

  Nghị quyết

  Số 95/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND

  01/8/2018

  167

  Nghị quyết

  Số 96/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND

  21/12/2014

  168

  Nghị quyết

  Số 102/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Về chế độ chi tiêu tài chính đối với công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 197/2015/NQ-HĐND

  25/7/2015

  169

  Nghị quyết

  Số 112/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc phân bổ chi ngân sách địa phương năm 2014 và số bổ sung từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  170

  Nghị quyết

  Số 113/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của tỉnh Long An năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  171

  Nghị quyết

  Số 116/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2012

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2014

  172

  Nghị quyết

  Số 117/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về tạm ứng vốn kho bạc nhà nước năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  173

  Nghị quyết

  Số 121/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về giao dự toán thu, chi từ nguồn thu hoạt động xổ số kiến thiết của tỉnh Long An năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  174

  Nghị quyết

  Số 124/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về trích ngân sách tỉnh năm 2014 bổ sung cho Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  175

  Nghị quyết

  Số 125/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 51/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND

  21/12/2014

  176

  Nghị quyết

  Số 157/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 19/2016/NQ-HĐND

  03/8/2016

  177

  Nghị quyết

  Số 159/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 40/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành một số chế độ chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  178

  Nghị quyết

  Số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  179

  Nghị quyết

  Số 191/2015/NQ-HĐND ngày 22/01/2015

  Về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND

  03/8/2016

  180

  Nghị quyết

  Số 192/2015/NQ- HĐND ngày 22/01/2015

  Về mức thu và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Nghị định số 17/2010/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2017)

  01/7/2017

  181

  Nghị quyết

  Số 20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 169/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  182

  Quyết định

  Số 4988/2004/QĐ-UB ngày 22/12/2004

  Về việc quy định thời gian trình Hội đồng nhân dân các cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước

  Bị thay thế bởi Quyết định số 67/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  183

  Quyết định

  Số 38/2009/QĐ-UBND ngày 27/7/2009

  Về việc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

  Bị thay thế bởi Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  184

  Quyết định

  Số 53/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

  Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2011 và giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  185

  Quyết định

  Số 60/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

  Về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND

  10/01/2018

  186

  Quyết định

  Số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011

  Về việc ban hành quy chế vận động đóng góp Quỹ Quốc phòng- an ninh trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND

  15/12/2017

  187

  Quyết định

  Số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011

  Về việc ban hành tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND

  21/11/2014

  188

  Quyết định

  Số 42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND

  22/02/2015

  189

  Quyết định

  Số 12/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012

  Về việc ban hành quy định một số chế độ, chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 03 cấp

  Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

  25/3/2017

  190

  Quyết định

  Số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND

  15/12/2017

  191

  Quyết định

  Số 43/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND

  08/01/2015

  192

  Quyết định

  Số 44/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Về việc ban hành cơ chế tài chính để đầu tư kết cấu hạ tầng thành phố Tân An, tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND

  30/5/2018

  193

  Quyết định

  Số 46/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012

  Về việc ban hành thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi kể cả lái xe trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Nghị định số 45/2011/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2017)

  01/01/2017

  194

  Quyết định

  Số 65/2012/QĐ-UBND ngày 17/12/2012

  Về việc quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND

  09/4/2016

  195

  Quyết định

  Số 69/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách địa phương giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  196

  Quyết định

  Số 70/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

  Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND

  05/9/2017

  197

  Quyết định

  Số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013

  Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

  20/3/2017

  198

  Quyết định

  Số 10/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010, Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012 của UBND tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  199

  Quyết định

  Số 12/2013/QĐ-UBND ngày 26/3/2013

  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2014/QĐ-UBND

  10/01/2015

  200

  Quyết định

  Số 17/2013/QĐ-UBND ngày 31/5/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 54/2014/QĐ-UBND

  16/11/2014

  201

  Quyết định

  Số 30/2013/QĐ-UBND ngày 30/7/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND

  08/01/2015

  202

  Quyết định

  Số 32/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

  Về việc quy định thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng, mua sắm, điều chuyển, bán, thanh lý, thuê, cho thuê, sửa chữa, bảo dưỡng, thu hồi, sản xuất kinh doanh dịch vụ, liên doanh, liên kết tài sản nhà nước đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Long An

  Bị thay thế bằng Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND

  01/8/2018

  203

  Quyết định

  Số 38/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 34/2011/QĐ-UBND ngày 05/9/2011 của UBND tỉnh về việc ban hành tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất và khung giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND

  21/11/2014

  204

  Quyết định

  Số 39/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

  Về việc bổ sung Quyết định số 42/2011/QĐ-UBND ngày 08/11/2011 của UBND tỉnh về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định  số 10/2015/QĐ-UBND

  22/02/2015

  205

  Quyết định

  Số 49/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013

  Ban hành quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  206

  Quyết định

  Số 56/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013

  Về việc miễn, giảm tiền sử dụng đất ở đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi  Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND

  28/3/2016

  207

  Quyết định

  Số 64/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 10/8/2012 của UBND tỉnh về việc mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định  số 62/2014/QĐ-UBND

  08/01/2015

  208

  Quyết định

  Số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013

  Về mức thu phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

  01/6/2017

  209

  Quyết định

  Số 05/2014/QĐ-UBND ngày 09/01/2014

  Ban hành Quy định về Quy trình phối hợp trong việc luân chuyển hồ sơ, xác định, thu nộp nghĩa vụ tài chính về đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND

  01/8/2017

  210

  Quyết định

  Số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014

  Về việc bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND

  15/12/2017

  211

  Quyết định

  Số 54/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bảng gía tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

  20/3/2017

  212

  Quyết định

  Số 58/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  213

  Quyết định

  Số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

  Về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  214

  Quyết định

  Số 65/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Về việc ban hành mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND)

  15/9/2016

  215

  Quyết định

  Số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

  Ban hành quy định phân cấp quản lý nhà nước về giá; thẩm quyền tiếp nhận, rà soát biểu mẫu đăng ký giá đối với hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá, kê khai giá, niêm yết giá trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND

  10/6/2018

  216

  Quyết định

  Số 07/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

  Về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 24/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành một số chế độ chính sách đảm bảo hoạt động cho các tổ chức của Hội đồng nhân dân 3 cấp

  Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

  25/3/2017

  217

  Quyết định

  Số 10/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  218

  Quyết định

  Số 13/2015/QĐ-UBND ngày 11/03/2015

  Về việc điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  219

  Quyết định

  Số 14/2015/QĐ-UBND ngày 17/03/2015

  Về mức thu và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí đấu giá, phí tham gia đấu giá tài sản; mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Nghị định số 17/2010/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2017)

  01/7/2017

  220

  Quyết định

  Số 15/2015/QĐ-UBND ngày 17/03/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND)

  10/9/2016

  221

  Quyết định

  Số 65/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 65/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND

  01/6/2017

  222

  Quyết định

  Số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

  Về phân công cơ quan quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  223

  Quyết định

  Số 04/2016/QĐ-UBND ngày 21/01/2016

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  224

  Quyết định

  Số 42/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

  Về sửa đổi, bổ sung Quyết định số  62/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh về mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí, lệ phí trên địa bàn Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 72/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  225

  Quyết định

  Số 49/2016/QĐ-UBND ngày 22/9/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND ngày 26/02/2013 của UBND tỉnh Long An về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô và phương tiện thủy trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

  20/3/2017

  226

  Quyết định

  Số 64/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

  Về việc phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu của Nhà nước đối với tài sản do các tổ chức, cá nhân tự nguyện chuyển giao quyền sở hữu cho Nhà nước và thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn ftinhr Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND

  01/8/2018

  227

  Quyết định

  Số 70/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/016

  Về mức thu phí và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND

  01/6/2017

  228

  Quyết định

  Số 72/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

  Về ban hành mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND

  01/6/2017

  229

  Quyết định

  Số 73/2016/QĐ-UBND ngày 20/12/2016

  Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2018

  230

  Quyết định

  Số 61/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế vận động đóng góp Quỹ quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh Long An; Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 29/5/2012 và Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh về việc bổ sung Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND

  Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND

  15/12/2017

  231

  Quyết định

  Số 62/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017

  Về việc bổ sung Điều 1 Quy định về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách tỉnh Long An giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 68/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2017/QĐ-UBND

  15/12/2017

  232

  Chỉ thị

  Số 26/2002/CT-UB ngày 29/8/2002

  Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh phí, lệ phí và Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Nghị định số 57/2002/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2017)

  01/01/2017

  XV. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

   

  233

  Quyết định

  Số 3886/2003/QĐ-UB ngày  6/11/2003

  Về việc thành lập Ban hội nhập kinh tế quốc tế

  Bị thay thế bởi Quyết định số 2966/QĐ-UBND ngày 19/8/2015

  19/8/2015

  234

  Quyết định

  Số 1390/2004/QĐ-UB ngày 20/5/2004

  Về việc ban hành quy chế hoạt động của Ban hội nhập kinh tế quốc tế

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Quyết định số 3886/2003/QĐ-UB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/8/2015)  

  19/8/2015

  235

  Quyết định

  Số 05/2009/QĐ-UBND ngày 19/01/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý Thị trường

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 14/3/2016

  14/3/2016

  236

  Quyết định

  Số 63/2009/QĐ-UBND ngày 19/11/2009

  Về việc phê duyệt đề án giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng trọng yếu của tỉnh Long An đến năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  237

  Quyết định

  Số 66/2009/QĐ-UBND ngày 01/12/2009

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND

  05/02/2018

  238

  Quyết định

  Số 38/2010/QĐ-UBND ngày 16/9/2010

  Về việc ban hành quy chế xây dựng, tổ chức thực hiện, quản lý chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công và quản lý sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 61/2014/QĐ-UBND

  04/01/205

  239

  Quyết định

  Số 62/2010/QĐ-UBND ngày 24/12/2010

  Ban hành chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2011- 2015 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  240

  Quyết định

  Số 32/2011/QĐ-UBND ngày 24/8/2011

  Về việc ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 54/2016/QĐ-UBND

  15/10/2016

  241

  Quyết định

  Số 41/2012/QĐ-UBND ngày 07/8/2012

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2016/QĐ-UBND

  21/11/2016

  XVI. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

   

  242

  Nghị quyết

  Số 54/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Về chính sách khuyến khích phát triển thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 35/2018/NQ-HĐND

  06/11/2018

  243

  Nghị quyết

  Số 86/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2015

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 158/2014/NQ-HĐND

  20/12/2014

  244

  Nghị quyết

  Số 158/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về mức hỗ trợ vốn NSNN thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nôn thôn mới

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND

  06/11/2017

  245

  Quyết định

  Số 975/UB.QĐ.84 ngày 31/5/1984

  Về việc chuyển Trạm bảo vệ thực vật của tỉnh thành Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  246

  Quyết định

  Số 1054/1998/QĐ- UBND ngày 18/5/1998

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục Thú y Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  247

  Quyết định

  Số 582/2004/QĐ- UB ngày

  03/3/2004

  Về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Khu Bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  248

  Quyết định

  Số 45/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND

  26/5/2016

  249

  Quyết định

  Số 30/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  250

  Quyết định

  Số 31/2009/QĐ-UBND ngày 22/7/2009

  V/v quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và thủy sản Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  251

  Quyết định

  Số 03/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  252

  Quyết định

  Số 08/2011/QĐ-UBND ngày 01/4/2011

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt, bão tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND

  01/10/2016

  253

  Quyết định

  Số 22/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi, chi phí đầu tư vào đất còn lại, phương tiện sinh hoạt và mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 57/2016/QĐ-UBND

  28/10/2016

  254

  Quyết định

  Số 54/2011/QĐ-UBND ngày 20/12/2011

  Về việc  phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND

  03/5/2017

  255

  Quyết định

  Số 29/2012/QĐ-UBND ngày 09/7/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 45/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND

  26/5/2016

  256

  Quyết định

  Số 54/2012/QĐ-UBND ngày 05/10/2012

  Quy định chính sách khuyến khích phát triển nuôi thủy sản trên địa bàn các huyện vùng Đồng Tháp Mười của tỉnh Long An

  Bị bải bỏ bởi Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND

  26/11/2018

  257

  Quyết định

  Số 68/2012/QĐ-UBND ngày 27/12/2012

  Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2014/QĐ-UBND

  10/01/2015

  258

  Quyết định

  Số 45/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

  Vềviệc ban hành quy định quản lý các hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND

  13/3/2016

  259

  Quyết định

  Số 59/2013/QĐ-UBND ngày 05/12/2013

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND)

  01/10/2016

  260

  Quyết định

  Số 64/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND

  25/11/2017

  261

  Quyết định

  Số 17/2015/QĐ-UBND ngày 02/04/2015

  Về việc ban hành Quy định về chính sách hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

  10/4/2017

  262

  Quyết định

  Số 29/2015/QĐ-UBND ngày 24/07/2015

  Về việc sửa đổi bổ sung Quyết định số 49/2013/QĐ-UBND ngày 13/9/2013 của UBND tỉnh quy định về thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 76/2016/QĐ-UBND

  01/01/2017

  263

  Quyết định

  Số 35/2015/QĐ-UBND ngày 07/08/2015

  Về việc ban hành quy định mức hỗ trợ phát triển sản xuất của Chương trình 135 giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND

  28/9/2018

  264

  Quyết định

  Số 05/2016/QĐ-UBND ngày 25/01/2016

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hỗ trợ mô hình đầu tư xây dựng ao lắng trong nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND

  10/4/2017

  265

  Quyết định

  Số 26/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016

  Về việc ban hành Quy định mức độ đạt chuẩn của từng tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Long An đến năm 2020

  Bị bãi bỏ bằng Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND

  23/6/2017

  XVII. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

   

  266

  Quyết định

  Số 26/2012/QĐ-UBND
  ngày 08/6/2012

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 57/2015/QĐ-UBND

  11/12/2018

  267

  Quyết định

  Số 37/2012/QĐ-UBND
  ngày 02/8/2012

  Ban hành quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành khách bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND

  25/7/2018

  268

  Quyết định

  Số 11/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

  Ban hành phạm vi quản lý và bảo vệ hành lang an toàn đường bộ đối với các tuyến đường trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND

  30/5/2018

  269

  Quyết định

  Số 14/2013/QĐ-UBND
  ngày 16/4/2013

  Quy định về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô khách, bãi đỗ xe ô tô khách trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 66/2015/QĐ-UBND

  09/01/2016

  270

  Quyết định

  Số 48/2013/QĐ-UBND
  ngày 13/9/2013

  Ban hành quy định về quản lý, sử dụng và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND

  12/4/2018

  271

  Quyết định

  Số 38/2014/QĐ-UBND
  ngày 06/9/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải và UBND cấp huyện trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND

  13/4/2018

  XVIII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

   

  272

  Quyết định

  Số 27/2009/QĐ-UBND ngày 15/7/2009

  Về việc ban hành quy định thực hiện một số nội dung về quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2930/QĐ-UBND ngày 18/8/2015 của UBND tỉnh

  18/8/2015

  273

  Quyết định

  Số 45/2009/QĐ-UBND ngày 17/8/2009

  Ban hành quy chế quản lý kiến trúc đô thị thị xã Tân An, tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 3265/QĐ-UBND ngày 08/8/2016 của UBND tỉnh

  08/8/2016

  274

  Quyết định

  Số 53/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

  09/6/2016

  275

  Quyết định

  Số 15/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2010

  Về việc ban hành quy định trách nhiệm và phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Nghị định số 180/2007/NĐ-CP hết hiệu lực kể từ ngày 15/01/2018)

  15/01/2018

  276

  Quyết định

  Số 38/2011/QĐ-UBND ngày 06/10/2011

  Ban hành danh mục các tuyến, trục đường phố chính đô thị trên địa bàn tỉnh Long An để áp dụng cho việc phân cấp giấy phép xây dựng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND

  08/01/2016

  277

  Quyết định

  Số 18/2012/QĐ-UBND ngày 22/5/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 53/2009/QĐ-UBND ngày 07/9/2009 của UBND tỉnh quy đinh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND

  09/6/2016

  278

  Quyết định

  Số 31/2012/QĐ-UBND ngày 13/7/2012

  Ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND

  17/7/2014

  279

  Quyết định

  Số 57/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

  Về việc ban hành quy định về phân cấp quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định  số 62/2016/QĐ-UBND

  01/12/2016

  280

  Quyết định

  Số 58/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013

  Về việc ban hành quy chế phối hợp trách nhiệm của các sở, ngành tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác báo cáo tình hình triển khai đầu tư xây dựng và kinh doanh các dự án bấdtđộng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Thông tư số 11/2013/TT-BXD hết hiệu lực một phần kể từ ngày 01/02/2017)

  01/02/2017

  281

  Quyết định

  Số 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/3/2014

  Về việc ban hành Quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

  30/3/2017

   

  282

  Quyết định

  Số 19/2014/QĐ-UBND ngày 11/4/2014

  Về việc ban hành Quy định về quản lý sử dụng nhà ở tái định cư trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

  10/4/2017

  283

  Quyết định

  Số 22/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014

  Ban hành quy trình thẩm tra thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND

  01/12/2016

  284

  Quyết định

  Số 24/2014/QĐ-UBND ngày 09/5/2014

  Ban hành quy định về bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

  30/3/2017

   

  285

  Quyết định

  Số 27/2014/QĐ-UBND ngày 07/7/2014

  Ban hành đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mã trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND

  06/8/2015

  286

  Quyết định

  Số 39/2014/QĐ-UBND ngày 09/9/2014

  Ban hành quy định về việc cho thuê và quản lý sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

  30/3/2017

   

  287

  Quyết định

  Số 45/2014/QĐ-UBND ngày 23/9/2014

  Ban hành quy định về quản lý sử dụng nhà ở công vụ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

  30/3/2017

   

  288

  Quyết định

  Số  04/2015/QĐ-UBND ngày 16/01/2015

  V/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định 14/2014/QĐ-UBND ngày 10/3/2014 và Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND ngày 18/4/2014 của UBND tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND

  30/3/2017

   

  289

  Quyết định

  Số 30/2015/QĐ-UBND ngày 27/07/2015

  Ban hành quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở công trình xây dựng vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 58/2016/QĐ-UBND

  01/11/2016

  290

  Quyết định

  Số 58/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

  Về việc ban hành Quy định đơn giá xây dựng mới loại nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc và đơn giá mồ mả trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND

  10/11/2017

  291

  Quyết định

  Số 49/2017/QĐ-UBND ngày 13/9/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định đầu tư thẩm định phê duyệt dự án và thiết kế dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh long an ban hành kèm theo quyết định số 63/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND

  28/5/2018

  292

  Chỉ thị

  Số 04/2007/CT-UBND ngày 12/02/2007

  Về việc tăng cường quản lý chất lượng các công trình xây dựng

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

  10/4/2017

  293

  Chỉ thị

  Số 06/2009/CT-UBND ngày 16/7/2009

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2008/NQ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ thực hiện thí điểm một số thủ tục hành chính trong đầu tư xây dựng đối với dự án khu đô thị mới, dự án khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

  10/4/2017

  294

  Chỉ thị

  Số 03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

  Về tăng cường thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở trên địa bàn tinh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND

  10/4/2017

  XIX. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

   

  295

  Nghị quyết

  Số 105/2009/NQ-HĐND ngày 17/7/2009

  Về mức thu phí bảo vệ môi trừng đối với khai thác khoáng sản

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND

  01/01/2017

  296

  Nghị quyết

  Số 99/2013/NQ-HĐND ngày 05/7/2013

  Quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường của ngân sách địa phương trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 64/2017/NQ-HĐND

  20/12/2017

  297

  Nghị quyết

  Số 118/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  298

  Nghị quyết

  Số 130/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về mức thu phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bải bỏ bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND

  01/6/2017

  299

  Nghị quyết

  Số 134/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa (đợt 1)

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  300

  Nghị quyết

  Số 154/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2014 (kinh phí đợt 2 năm 2013)

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  301

  Nghị quyết

  Số 173/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và mức vốn ngân sách nhà nước cấp cho việc bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa tỉnh Long An trong năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  302

  Nghị quyết

  Số 229/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

  Về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 130/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu phí và tỷ lệ (%) trích để lại từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bải bỏ bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND

  01/6/2017

  303

  Nghị quyết

  Số 37/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016

  Về mức thu phí và tỷ lệ (%) phân chia giữa ngân sách các cấp từ nguồn thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND

  01/6/2017

  304

  Quyết định

  Số 33/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006

  Về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

   

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND

  10/10/2014

  305

  Quyết định

  Số 30/2007/QĐ-UBND ngày 06/7/2007

  Về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND

  27/4/2014

  306

  Quyết định

  Số 46/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009


  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Long An

   

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND

  29/11/2015

  307

  Quyết định

  Số 50/2009/QĐ-UBND ngày 01/9/2009

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Quản lý đất đai tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND

  29/11/2015

  308

  Quyết định

  Số 77/2009/QĐ-UBND ngày 15/12/2009

  Về việc sửa đổi một số điều của quy định về bảo vệ môi trường hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND

  27/4/2014

  309

  Quyết định

  Số 07/2010/QĐ-UBND ngày 01/3/2010

  Ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nha nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND

  23/11/2014

  310

  Quyết định

  Số 31/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010

  Về việc ban hành quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2587/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

  26/7/2013

  311

  Quyết định

  Số 64/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010

  Về việc sửa đổi, bổ sung quy định về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất

  Hết hiệu lực theo quy định tại điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh)

  26/7/2013

  312

  Quyết định

  Số 02/2012/QĐ-UBND ngày 31/02/2012

  Ban hành quy định trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 35/2016/QĐ-UBND

  17/7/2014

  313

  Quyết định

  Số 55/2012/QĐ-UBND ngày 08/10/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 33/2006/QĐ-UBND ngày 25/7/2006 của UBND tỉnh Long An về hạn mức giao, công nhận quyền sử dụng một số loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND

  10/10/2014

  314

  Quyết định

  Số 18/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

  Quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND

  27/10/2014

  315

  Quyết định

  Số 41/2013/QĐ-UBND ngày 13/8/2013

  Quy định nhiệm vụ chi về bảo vệ môi trường của ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND

  14/5/2018

  316

  Quyết định

  Số 46/2013/QĐ-UBND ngày 11/9/2013

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND

  26/6/2015

  317

  Quyết định

  Số 50/2013/QĐ-UBND ngày 19/9/2013

  Ban hành quy định trình tự thủ tục kiểm kê nhà, đất và tài sản gắn liền với đất để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND

  10/10/2014

  318

  Quyết định

  Số 51/2013/QĐ-UBND ngày 20/9/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 01/3/2010 của UBND tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 56/2014/QĐ-UBND

  23/11/2014

  319

  Quyết định

  Số 61/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

  Ban hành quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính về quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND

  02/10/2014

  320

  Quyết định

  Số 62/2013/QĐ-UBND ngày 09/12/2013

  Ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Long An trong trường hợp các bên tranh chấp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND

  02/10/2014

  321

  Quyết định

  Số 63/2013/QĐ-UBND ngày 18/12/2013

  Về việc ban hành bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  322

  Quyết định

  Số 21/2014/QĐ-UBND ngày 17/4/2014

  Về việc ban hành Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND

  15/12/2016

  323

  Quyết định

  Số 40/2014/QĐ-UBND ngày 17/9/2014

  Về việc quy định thời hạn sử dụng đối với đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp trong bảng giá các loại đất năm 2014 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  324

  Quyết định

  Số 52/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014

  Về việc quy định về diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị và nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND

  15/12/2016

  325

  Quyết định

  Số 56/2014/QĐ-UBND ngày 13/11/2014

  Về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND

  02/04/2018

  326

  Quyết định

  Số 09/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND ngày 17/10/2014 của UBND tỉnh về việc quy định diện tích đất tối thiểu được tách thửa đối với đất ở tại đô thị và đất ở tại nông thôn trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND

  15/12/2016

  327

  Quyết định

  Số 58/2015/QĐ-UBND ngày 01/12/2015

  Về việc phân cấp quyết định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND

  20/8/2018

  328

  Quyết định

  Số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

  Quy định tạm giá tính thuế tài nguyên năm 2016  trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  329

  Quyết định

  Số 25/2016/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

  Về việc bổ sung Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Quy định tạm giá tính thuế tài nguyên năm 2016  trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  330

  Quyết định

  Số 33/2016/QĐ-UBND ngày 07/7/2016

  Về việc ban hành quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc giải quyết thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

  15/5/2017

  331

  Quyết định

  Số 65/2016/QĐ-UBND ngày 05/12/2016

  Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 66/2018/QĐ-UBND

  10/12/2018

  332

  Quyết định

  Số 05/2017/QĐ-UBND ngày 09/02/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của UBND tỉnh Quy định tạm giá tính thuế tài nguyên năm 2016 trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  333

  Quyết định

  Số 26/2017/QĐ-UBND ngày 31/5/2017

  Về việc sửa đổi Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 và Quyết định số 61/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2017/QĐ-UBND

  02/10/2017

  334

  Quyết định

  Số 58/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND ngày 16/6/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND

  11/6/2018

  335

  Quyết định

  Số 20/2018/QĐ-UBND ngày 14/5/2018

  Về việc bổ sung Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015-2019) trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 60/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND

  16/7/2018

  XX. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

   

  336

  Quyết định

  Số 33/2008/QĐ-UBND ngày 01/09/2008

  Về việc ban hành các thủ tục hành chính đối với các công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do áp dụng theo bộ thủ tục hành chính hiện hành)

  02/02/2016

  337

  Quyết định

  Số 74/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND

  22/8/2015

  338

  Quyết định

  Số 40/2010/QĐ-UBND ngày 08/10/2010

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND

  26/11/2015

  339

  Quyết định

  Số 46/2011/QĐ-UBND ngày 01/12/2011

  Về việc ban hành quy định hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên Hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 74/2016/QĐ-UBND

  09/01/2017

  340

  Quyết định

  Số 25/2012/QĐ-UBND ngày 08/6/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của UBND tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND

  22/8/2015

  341

  Quyết định

  Số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015

  Về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND

  22/7/2016

  342

  Quyết định

  Số 39/2015/QĐ-UBND ngày 17/08/2015

  Ban hành Quy định quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND

  15/6/2017

  343

  Quyết định

  Số 36/2016/QĐ-UBND ngày 08/7/2016

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 14/01/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục thẩm định công nghệ dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND

  22/7/2016

  344

  Quyết định

  Số 42/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 38/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Long An

  Bi thay thế bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND

  05/6/2018

  XXI. LĨNH VỰC KHÁC

   

  345

  Nghị quyết

  Số 122/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013

  Về chương trình xây dựng Nghị quyết năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  346

  Nghị quyết

  Số 127/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về chương trình hoạt động giám sát năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  347

  Nghị quyết

  Số 131/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  348

  Nghị quyết

  Số 132/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  349

  Nghị quyết

  Số 147/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014

  Về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VIII

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản (theo nhiệm kỳ của Hội đồng nhân dân)

  21/5/2016

  350

  Nghị quyết

  Số 166/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Về phương hướng nhiệm vụ năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  351

  Nghị quyết

  Số 206/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015

  Về tiếp tục phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  352

  Nghị quyết

  Số 238/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015

  Về phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  353

  Quyết định

  Số 57/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

  Về việc phê duyệt, ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

  03/10/2014

  354

  Quyết định

  Số 12/2010/QĐ-UBND ngày 02/4/2010

  Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh)

  03/10/2014

  355

  Quyết định

  Số 29/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND

  15/10/2016

  356

  Quyết định

  Số 14/2011/QĐ-UBND ngày 18/5/2011

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND

  24/3/2016

  357

  Quyết định

  Số 44/2007/QĐ-UBND ngày 07/9/2007

  Về việc ban hành quy chế làm việc của Đài phát thanh và truyền hình tỉnh Long An

  Bị thay thế bởi Quyết định 42/2015/QĐ-UBND

  05/9/2015

  358

  Quyết định

  Số 45/2016/QĐ-UBND ngày 13/9/2016

  Quyết định về việc ban hành quy chế làm việc của UBND tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 17/2017/QĐ-UBND

  20/4/2017

  359

  Chỉ thị

  Số 14/2004/CT-UB ngày 26/3/2004

  Về việc tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thống kê

  Hết hiệu lực theo khoản 4, Điều 154 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (Luật Thống kê 2003 hết hiệu lực từ ngày 01/7/2016)

  01/7/2016

  Tổng cộng: 359 văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

                       

  B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/2014[1]

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  1

  Nghị quyết

  Số 86/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

  Về miễn thu phí xây dựng đối với các dự án đầu tư nhà ở cho công nhân, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg)

  01/02/2011

  2

  Quyết định

  Số 803/2003/QĐ-UB ngày 25/02/2003

  Về việc ban hành một số chế độ phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm giáo dục lao động xã hội

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Thông tư liên tịch số 12/2002/TTLT-BLĐTBXH-BTC hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 26/9/2007)

  26/9/2007

  3

  Quyết định

  Số 76/2008/QĐ-UBND ngày 25/12/2008

  Về việc miễn thu phí xây dựng đối với các dự án đầu tư nhà ở công nhân, nhà công vụ cho giáo viên và ký túc xá cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh theo Quyết định số 80/2010/QĐ-TTg)

  01/02/2011

  4

  Quyết định

  Số 57/2009/QĐ-UBND ngày 12/10/2009

  Về việc ban hành Quy chế thực hiện một cửa liên thông trong việc giải quyết cấp giấy phép quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Pháp lệnh quảng cáo số 39/2001/PL-UBTVQH10  hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2013)

  01/01/2013

  5

  Quyết định

  Số 22/2010/QĐ-UBND ngày 05/7/2010

  Về việc phân loại đường phố thị trấn Mộc Hóa, huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Pháp lệnh Thuế nhà, đất hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012)

  01/01/2012

  6

  Quyết định

  Số 02/2011/QĐ-UBND ngày 30/01/2011

  Về việc sửa đổi, bổ sung bảng phân loại đường phố trên địa bàn thành phố Tân An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Pháp lệnh Thuế nhà, đất hết hiệu lực kể từ ngày 01/01/2012)

  01/01/2012

  7

  Chỉ thị

  Số 11/2008/CT-UBND ngày 08/5/2008

  Chấn chỉnh và tăng cường thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật và các kết luận, kiến nghị sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Long An

  Hết hiệu lực theo điểm d, khoản 1, Điều 53 Luật Ban hành văn bản QPPL của HĐND, UBND năm 2004 (Không còn đối tượng điều chỉnh do Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998 hết hiệu lực kể từ ngày 01/7/2012)

  01/7/2012

  Tổng cộng: 07 văn bản

  II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

   

   


   

     [1] Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

   

   

  Tài liệu đính kèm: