Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hết hiệu lực toàn bộ trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Phụ lục 3
  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, 
  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH  HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018
  (Ban hành kèm theo Quyết định 618/QĐ-UBND ngày 01/03/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình)
  Stt Tên loại văn bản Số, ký hiệu; Ngày tháng năm ban hành Tên gọi của văn bản Lý do Hết hiệu lực Ngày hết hiệu lực
  I  LĨNH VỰC TÀI CHÍNH+ THUẾ+ NGÂN HÀNG
  1 Nghị quyết Khóa IX, kỳ họp thứ 3 ngày 17/6/1982 Về viêc thành lập quỹ kinh tế mới ở địa phương Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  2 Nghị quyết Kỳ họp thứ 8 ngày 26/4/1984 Về việc điều chỉnh mức đóng góp của nhân dân vào quỹ xây dựng kinh tế mới cho thích hợp với tình hình giá cả Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  3 Nghị quyết 10/1998/NQ-HĐND ngày 25/7/1998 Phê chuẩn mức sinh hoạt phí hàng tháng của Phó Chủ tịch UBMTTQ và phó các đoàn thể ở xã, phường, thị trấn Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  4 Nghị quyết  16/NQ-HĐND ngày 26/7/2000 Phê chuẩn mức phụ cấp hàng tháng của công an viên xã, phường, thị trấn Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  5 Nghị quyết 19/2001/NQ-HĐND ngày 11/01/2002 Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2001 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2002
  6 Nghị quyết 12/NQ-HĐND ngày 28/01/2001 Phê duyệt mức thu phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Thái Bình  Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh bãi bỏ 12/12/2006
  7 Nghị quyết 28/2002/NQ-HĐND ngày 18/01/2002 Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2002 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2003
  8 Nghị quyết 33/2002/NQ-HĐND ngày 18/01/2002 Mức thu học phí ở các trường Trung học cơ sở và THPT bán công Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  9 Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003 Phê duyệt dự toán ngân sách năm 2003 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2004
  10 Nghị quyết 03/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003 Về mức thu các loại phí  Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh bãi bỏ 12/12/2006
  11 Nghị quyết 04/2003/NQ-HĐND ngày 11/01/2003 Về huy động nhân dân đóng góp xây dựng Quỹ quốc phòng địa phương Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  12 Nghị quyết 06/2003/NQ-HĐND ngày 10/1/2003 Về quy định mức phụ cấp cho phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, phường, thị trấn Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  13 Nghị quyết 10/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách; định mức phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương  Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND ngày 16/07/2010 của HĐND tỉnh bãi bỏ 16/07/2010
  14 Nghị quyết 11/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 Về tổ chức thu phí, phân chia nguồn thu, công tác quản lý và tỷ lệ trích để trích cho việc tổ chức thu phí  Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 của HĐND tỉnh bãi bỏ 12/12/2006
  15 Nghị quyết 12/2003/NQ-HĐND ngày 30/7/2003 Về kinh phí chi cho công tác chỉ đạo và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  16 Nghị quyết 17/2003/NQ-HĐND ngày 31/12/2003 Về phê duyệt dự toán ngân sách và phân bổ ngân sách tỉnh năm 2004 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2015
  17 Nghị quyết 13/2004/NQ-HĐND ngày 30/7/2004 Về việc điều chỉnh mức thu học phí tại các cơ sở giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân tỉnh Thái Bình Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  18 Nghị quyết 16/2004/NQ-HĐND ngày 30/7/2004 Về huy động nguồn kinh phí hỗ trợ xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  19 Nghị quyết 18/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004 Về việc phê duyệt dự toán và phân bổ ngân sách năm 2005 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2006
  20 Nghị quyết 22/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004 Về việc phê chuẩn mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Nghị quyết 51/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ 01/01/2017
  21 Nghị quyết 39/2005/NQ-HĐND ngày 18/4/2005  Về việc chuyển nhiệm vụ chi trả chế độ đối với cán bộ y tế xã, phường, thị trấn Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  22 Nghị quyết 40/2005/NQ-HĐND ngày 18/4/2005 Về việc nâng mức phụ cấp cho cán bộ Phó Công an xã, công an xã, thị trấn Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  23 Nghị quyết 47/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 Về việc phê chuẩn dự toán và phân bổ ngân sách năm 2006 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2017
  24 Nghị quyết 48/2005/NQ-HĐND ngaỳ 15/12/2005 Về việc điều chỉnh giá vé qua phà Hiệp và phà Tịnh Xuyên Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  25 Nghị quyết 50/2005/NQ-HĐND ngày 15/12/2005 Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng nguồn thu xổ số kiến thiết Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  26 Nghị quyết 70/2006/NQ-HĐND ngày 12/12/2006 Về việc mức thu phí và lệ phí Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  27 Nghị quyết 121/2008/NQ-HĐND ngày 24/07/2008 Về mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND ngày 25/06/2015 của HĐND tỉnh thay thế 07/05/2015
  28 Nghị quyết 140/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2008 Về việc ban hành mức thu một số loại phí, lệ phí và tỷ lệ để lại cho đơn vị thu Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  29 Nghị quyết 141/2008/NQ-HĐND ngày 17/12/2018 Về việc điều chỉnh quy định phân cấp nguồn thu và tỷ lệ % phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất và thuế tài nguyên giữa các cấp ngân sách Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  30 Nghị quyết 36/2009/NQ-HĐND ngày 12/10/2009 Về viêc ban hành mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch cho người Lào Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  31 Nghị quyết 44/2010/NQ-HĐND ngày 16/07/2010 Về việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương năm 2011 Nghị quyết 48/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  32 Nghị quyết 45/2010/NQ-HĐND ngày 16/07/2010 Về việc bổ sung và phân bổ kế hoạch xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2010 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2011
  33 Nghị quyết 46/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 Về việc quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình Nghị quyết 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HDND tỉnh thay thế 25/07/2017
  34 Nghị quyết 64/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc phê duyệt dự toán ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2011. Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2012
  35 Nghị quyết 65/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn Ngân sách tập trung do tỉnh quản lý năm 2011. Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2012
  36 Nghị quyết 67/2010/NQ-HĐND ngày 12/10/2010 Về phân cấp nguồn thu và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách địa phương từ năm 2011 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  37 Nghị quyết 68/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc gia hạn khoản vay từ Quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh. Nghị quyết số  32/2011/NQ-HĐND ngày14/12/2011 của HĐND tỉnh bãi bỏ 14/12/2011
  38 Nghị quyết 69/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc phê duyệt chế độ công tác phí, chế độ chi phí tổ chức hội nghị. Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày14/7/2017 của HĐND tỉnh thay thế 25/07/2017
  39 Nghị quyết 70/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về việc bổ sung và điều chỉnh mức thu, tỷ lệ phần trăm để lại đơn vị thu một số loại lệ phí Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  40 Nghị quyết 71/2010/NQ-HĐND ngày 12/10/2010 Về việc phê duyệt định mức phân bổ dự toán chi phí thường xuyên NSNN năm 2011 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương. Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  41 Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu phí một số loại phí Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  42 Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2012 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2013
  43 Nghị quyết 32/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Về việc gia hạn khoản vay từ quỹ dự trữ tài chính của tỉnh cho chi nhánh Ngân hành Chính sách xã hội tỉnh Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 của HĐND tỉnh bãi bỏ 12/12/2012
  44 Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Về tỷ lệ phần trăm (%) phân chia tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; thuế bảo vệ môi trường; chuyển nhiệm chi ngân sách hỗ trợ cho các trường mầm non từ ngân sách cấp xã về nhiệm vụ chi của ngân sách cấp huyện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  45 Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND ngày 12/07/2012 Về việc điều chỉnh mực thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  46 Nghị quyết 11/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  47 Nghị quyết 13/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012  Về việc điều chỉnh mức thu lệ phí tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  48 Nghị quyết 17/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2013. Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2014
  49 Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 Về việc phê duyệt kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương quản lý; vốn chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013. Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2014
  50 Nghị quyết 02/2013/NQ-HĐND ngày 31/07/2013 Về việc phê duyệt mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Nghị quyết 10/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh thay thế 25/07/2017
  51 Nghị quyết 03/2013/NQ-HĐND ngày 31/07/2013 Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán chi ngân sách cấp huyện, ngân sách cấp tỉnh năm 2013 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2014
  52 Nghị quyết 16/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về việc phê duyệt dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn và chi ngân sách địa phương năm 2014 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2015
  53 Nghị quyết 20/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về việc điều chỉnh mức thu phí vệ sinh Nghị quyết số 27/2014/NQ-HĐND  ngày 10/9/2014 của HĐND tỉnh thay thế 20/09/2014
  54 Nghị quyết 22/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về việc phê duyệt định mức phân bổ chi sự nghiệp giáo dục năm 2014-2015 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  55 Nghị quyết 24/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về việc huy động từ quỹ dự trữ tài chính Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  56 Nghị quyết 25/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về việc phê duyệt mức giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2015
  57 Nghị quyết 09/2014/NQ-HĐND ngày 10/07/2014 Về việc phê duyệt mức thu phí thoát nước tại trạm xử lý nước thải khu công nghiệp Gia Lễ Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  58 Nghị quyết 10/2014/NQ-HĐND ngày 10/7/2014 Về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/7/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ 25/07/2016
  59 Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 10/07/2014 Về việc phê duyệt tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Thái Bình Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  60 Nghị quyết 27/2014/NQ-HĐND ngày 10/09/2014 Về việc quy định mức thu phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Thái Bình Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  61 Nghị quyết 37/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 Về việc sửa đổi Khoản 2, Điều 1, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khóa XV về việc bổ sung, điều chỉnh mức thu một số loại phí. Nghị quyết 50/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh thay thế 01/01/2017
  62 Nghị quyết 38/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 Về việc thu huy động từ Quỹ dự trữ tài chính. Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  63 Nghị quyết 13/2015/NQ-HĐND ngày 25/6/2015  Về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 cuả HĐND tinh thay thế 01/01/2018
  64 Nghị quyết 28/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc tạm dừng thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Thái Bình Nghị quyết 29/2016/NQ-HĐND ngày 15/07/2016 của HĐND tỉnh bãi bỏ 25/07/2016
  65 Quyết định 373/QĐ-UBND ngày 14/06/1993 Quy định quản lý vốn thủy lợi phí Quyết định 41/QĐ-UBND ngày 14/01/2010 của UBND tỉnh thay thế 14/01/2010
  66 Quyết định 251/QĐ-UBND ngày 14/4/2000 Quy định mức giá thuế đất nuôi trồng thủy sản Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  67 Quyết định 505/QĐ-UBND ngày 14/6/2000 Giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp Hết hiệu lực theo thời gian 31/12/2000
  68 Quyết định 1169/2000/QĐ-UBND ngày 23/10/2000 Về việc quy định một số chế độ, chính sách tạm thời đối với vận động viện, huấn luyện viên thể thao tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  69 Quyết định 40/2002/QĐ-UBND ngày 04/06/2002 Ấn định giá sản lượng khai thác và giá tính thuế đối với các cơ sở khai thác thủy sản Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  70 Quyết định 2575/QĐ-UBND ngày 9/10/2002 Giá thu các hoạt động dịch vụ từ bến xe, bến sông Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  71 Quyết định 05/2003/QĐ-UBND ngày 22/01/2003 Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2003 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2004
  72 Quyết định 08/2003/QĐ-UBND ngày 14/02/2003 Ban hành mức thu các loại phí thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  73 Quyết định 968/QĐ-UBND ngày 25/4/2003 Quy định mức phụ cấp cho Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra xã, phường Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  74 Quyết định 327/2003/QĐ-UBND ngày 15/08/2003 Về việc ban hành định mức phân ổ dự toán chi ngân sách năm 2004 các cấp ngân sách của chính quyền địa phương Hết hiệu lực theo thời gian 31/12/2004
  75 Quyết định 328/2003/QĐ-UBND ngày 15/08/2003 Về việc ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách Quyết định số 1605/QĐ-UBND ngày 24/8/2010 bãi bỏ 24/08/2010
  76 Quyết định 368/2003/QĐ-UBND ngày 20/08/2003 Ban hành quy định về quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo quyết định số 08/2003/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  77 Quyết định 1996/2003/QĐ-UBND ngày 13/8/2003 Về việc thành lập Hội đồng phân loại chủ đầu tư định giá bán đấu giá tài sản thuộc vốn đánh bắt xa bờ Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  78 Quyết định 405/2003/QĐ-UBND ngày 31/12/2003 Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2004 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2005
  79 Quyết định 62/2004/QĐ-UBND ngày 29/06/2004 Quy định quản lý nhà nước về giá tại Thái Bình Quyết định 02/2005/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của UBND tỉnh thay thế 12/02/2015
  80 Quyết định 103/2004/QĐ-UBND ngày 27/10/2004 Về việc quy định giá bán nước sạch cho nhu cầu sinh hoạt dân cư Quyết định 2024/QĐ-UBND ngày 18/9/2013 bãi bỏ 18/09/2013
  81 Quyết định 123/2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2004 Về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2004 Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  82 Quyết định 124/2004/QĐ-UBND ngày 31/12/2004 Về thu phí tham quan di tích Chùa Keo Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  83 Quyết định 01/2005/QĐ-UBND ngày 05/01/2005 Về việc điều chỉnh và bổ sung kế hoạch chương trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong dự toán chi ngân sách năm 2005 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2006
  84 Quyết định 06/2005/QĐ-UBND ngày 19/01/2005 Về việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt Quyết định 17/2016/QĐ-UBND ngày 15/12/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2017
  85 Quyết định 11/2005/QĐ-UBND ngày 24/1/2005 Về việc huy động quỹ dự trữ của tỉnh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  86 Quyết định 17/2005/QĐ-UBND ngày 30/01/2005 Về việc công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2005 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2006
  87 Quyết định 24/2005/QĐ-UBND ngày 25/02/2005 Về mức phụ cấp hàng tháng cho báo cáo viên cơ sở xã, phường, thị trấn Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  88 Quyết định 1361/2005/QĐ-UBND ngày 27/5/2005 Về thu tiền sử dụng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 27/04/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 27/04/2016
  89 Quyết định 78/2005/QĐ-UBND ngày 23/12/2005 Về việc phân bổ vốn xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh năm 2006 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2007
  90 Quyết định 80/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005  Về việc điều chỉnh tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu lệ phí trước bạ, nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết và sử dụng vốn XSKT Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  91 Quyết định 81/2005/QĐ-UBND ngày 27/12/2005 Về việc giao dự toán thu chi ngân sách năm 2006 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2007
  92 Quyết định 3105/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 Ban hành mức thu phí và lệ phí Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  93 Quyết định 08/2007/QĐ-UBND ngày 5/9/2007  Về việc điều chỉnh phân loại đường phố để tính thuế nhà đất, đất ở đối với phường Tiền Phong và phường Trần Lãm -thành phố Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  94 Quyết định 07/2008/QĐ-UBND ngày 29/08/2008 Về việc phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố xác định giá sàn để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh thay thế 07/01/2013
  95 Quyết định 08/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 Về việc ban hành quy định về quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp môi trường trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 16/2017/QĐ-UBND ngày 16/8/2017 của UBND tỉnh thay thế 01/09/2017
  96 Quyết định 2860/QĐ-UBND ngày 24/12/2010 Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh thay thế 25/08/2017
  97 Quyết định 13/2011/QĐ-UBND ngày 22/09/2011 Ban hành đơn giá thuê đất sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 34/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh thay thế 01/07/2014
  98 Quyết định 1775/QĐ-UBND ngày 08/3/2012 Về việc điều chỉnh mức thu phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 30/11/2017
  99 Quyết định 1776/QĐ-UBND ngày 8/3/2012 Phê duyệt giá dịch vụ khám chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  100 Quyết định 13/2012/QĐ-UBND ngày 21/8/2012  Về mức thu phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất vùng bãi triều ven biển để nuôi ngao Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  101 Quyết định 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 Ban hành quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 30/11/2017
  102 Quyết định 12/2013/QĐ-UBND ngày 15/8/2013 Về mức chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Quyết định số14/2017/QĐ-UBND ngày 08/11/2017 của UBND tỉnh thay thế 01/09/2017
  103 Quyết định 24/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 Về việc bãi bỏ nội dung quy định tại khoản 3, điều 8, quyết định số số 21/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012  của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  104 Quyết định 1572/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 Về việc điều chỉnh chế độ hỗ trợ công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đối với các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương Quyết định 28/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh thay thế 01/01/2018
  105 Chỉ thị 24/2002/CT-UBND ngày 10/10/2002 Tăng cường công tác quản lý và thu hồi nợ đối với HTX đánh bắt hải sản xa bờ Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  106 Chỉ thị 18/2002/CT-UBND ngày 2/8/2002  Triển khai thực hiện Pháp lệnh Phí, lệ phí Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  107 Chỉ thị 17/2004/CT-UBND ngày 29/06/2004 Về việc thực hiện ủy nhiệm thu một số khoản thuế và thu khác đối với UBND xã, phường, thị trấn Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  II LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG
  1 Quyết định 02/2008/QĐ-UBND ngày 07/04/2008 Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 của UBND tỉnh thay thế 25/09/2014
  2 Quyết định 03/2008/QĐ-UBND ngày 07/04/2008 Về việc ban hành quy định tiêu chí và quy trình xét, công nhận làng nghề Quyết định 11/2015/QĐ-UBND ngày 19/15/2015 của UBND tỉnh thay thế 29/10/2015
  3 Quyết định 12/2008/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND ngày 15/09/2014 của UBND tỉnh thay thế 25/09/2014
  4 Quyết định 13/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 Ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí khuyến thương Quyết định 15/2017/QĐ-UBND ngày 11/08/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 26/08/2017
  5 Chỉ thị 20/2005/CT-UBND ngày 22/11/2005 Về việc đẩy mạnh hoạt động nâng cao chất lượng sử dụng hàng hóa và DVC lần thứ hai 2006-2015 Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  III LĨNH VỰC NỘI VỤ
  1 Nghị quyết 24/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004 Về việc phê chuẩn mô hình tổ chức cơ quan chuyên môn thuôn UBND huyện, thành phố thuộc tỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  2 Nghị quyết 28/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004 Về việc phê duyệt tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  3 Nghị quyết 29/2004/NQ-HĐND ngày 29/12/2004 Về việc phê duyệt số lượng, chế độ phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  4 Quyết định 289/QĐ-UBND ngày 08/05/1993 Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Chi cục Bảo vệ thực vật thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 11/9/2005 của UBND tỉnh thay thế  
  5 Quyết định 551/1999/QĐ-UBND ngày 15/04/1999 Về việc chuyển bộ phận làm công tác thú y các huyện, thị xã về trực thuộc chi cục thú y - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định số 2160/QĐ-UBND ngày 22/9/2015 của UBND tỉnh thay thế 22/09/2015
  6 Quyết định 916/QĐ-UBND ngày 14/7/1999  Quy định về tổ trưởng tổ dân phố thuộc phường, thị trấn Quyết định 398/2003/QĐ-UBND ngày 30/12/2003 của UBND tỉnh thay thế 14/01/2004
  7 Quyết định 290/2001/QĐ-UBND ngày 24/4/2001 Ban hành danh mục các cơ quan là nguồn nộp lưu hồ sơ tài liệu lưu trữ vào Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của UBND tỉnh thay thế 06/11/2015
  8 Quyết định 689/2001/QĐ-UBND ngày 16/10/2001 Ban hành quy chế quản lý tổ chức bộ máy biên chế cán bộ công chức, tiền lương khu vực hành chính sự nghiệp và quản lý doanh nghiệp nhà nước Quyết định 09/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của UBND tỉnh thay thế 01/08/2014
  9 Quyết định 694/2001/QĐ-UBND ngày 25/10/2001 Ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh Quyết định 301/QĐ-UBND ngày 06/02/2009 của UBND tỉnh thay thế 06/02/2009
  10 Quyết định 01/2003/QĐ-UBND ngày 13/1/2003 Về việc ban hành quy định xét tuyển công chức giáo viên mầm non Quyết định 36/2005/QĐ-UBND ngày 12/4/2005 của UBND tỉnh thay thế 22/04/2005
  11 Quyết định 36/2005/QĐ-UBND ngày 12/04/2005 Về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 của UBND tỉnh thay thế 02/11/2007
  12 Quyết định 09/2007/QĐ-UBND ngày 23/10/2007 Quyết định ban hành quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước Quyết định 03/2015/QĐ-UBND ngày 05/03/2015 của UBND tỉnh thay thế 15/03/2015
  13 Quyết định 01/2008/QĐ-UBND ngày 04/04/2008 Về việc sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố Quyết định 2039/QĐ-UBND ngày 27/07/2016 của UBND tỉnh thay thế 27/07/2016
  14 Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 11/05/2017 Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của UBND tỉnh thay thế. 15/08/2018
  15 Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 23/7/1999 Chấn chỉnh hoạt động của Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  16 Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 05/10/1999 Thanh lập các tổ chức hội cựu chiến binh trong cơ quan hành chính sự nghiệp Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  17 Chỉ thị 06/2001/CT-UBND ngày 07/03/2001 Về việc phát huy vai trò của Hội khuyến học các cấp trong tỉnh Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  18 Chỉ thị 13/CT-UBND ngày 16/07/2013 Về việc thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính tỉnh giai đoạn 2012-2015 Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  IV LĨNH VỰC XÂY DỰNG
  1 Nghị quyết 11/2004/NQ-HĐND ngày 30/7/2004 Về việc quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, đô thị An Hòa Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  2 Quyết định 01/2010/QĐ-UBND ngày 25/01/2010 Về việc ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 30/2014//QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh thay thế 22/12/2014
  3 Quyết định 02/2010/QĐ-UBND ngày 26/01/2010 Ban hành quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 23/2017/QĐ-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 15/12/2017
  4 Quyết định 05/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 Phê duyệt chương trình phát triển nhà ở đô thị, tỉnh Thái Bình đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 Quyết định 244/QĐ-UBND ngày 18/01/2012 của UBND tỉnh thay thế 18/01/2012
  5 Quyết định 10/2012/QĐ-UBND ngày 13/6/2012 Quyết định ban hành quy định một số nội dung thực hiện đầu tư Dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 21/2016/QĐ-UBND ngày 27/12/2016 của UBND tỉnh thay thế 01/10/2017
  6 Quyết định 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/02/2013  Quyết định về việc ban hành hệ số điều chỉnh đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 30/2014//QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh thay thế 22/12/2014
  7 Quyết định 10/2013/QĐ-UBND ngày 31/7/2013 Ban hành quy định đối tượng và điều kiện được mua nhà ở xã hội tại thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình Quyết định 09/2015//QĐ-UBND ngày18/9/2015 của UBND tỉnh thay thế 28/09/2014
  8 Quyết định 21/2013QĐ-UBND ngày 22/11/2013 Về việc ban hành Quy định phân cấp Quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh thay thế 08/05/2016
  9 Quyết định 23/2013/QĐ-UBND  ngày 30/12/2013 Về việc ban hành quy chế quản lý thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 08/2017/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh thay thế 01/08/2017
  10 Quyết định 09/2015/QĐ-UBND ngày 18/9/2015 V/v ban hành Quy định về đối tượng và điều kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 20/2017/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh thay thế 27/10/2017
  11 Quyết định 25/2014/QĐ-UBND ngày 26/11/2014 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng; Quản lý cấp giấy phép xây dựng; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quyết định 07/2016/QĐ-UBND ngày 21/7/2016 của UBND tỉnh thay thế 08/05/2016
  12 Quyết định 539/QĐ-UBND ngày 06/03/2017 Phê duyệt mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh thay thế 01/01/2019
  13 Quyết định 1509/QĐ-UBND ngày 14/06/2017 Phê duyệt điều chỉnh mức giá tối đa dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước Quyết định 16/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh thay thế 01/01/2019
  V LĨNH VỰC VĂN HÓA
  1 Quyết định 2080/2001/QĐ-UBND ngày 13/12/2001 Ban hành quy định về thực hiện nếp sống văn hóa Quyết định 02/2009/QĐ-UBND ngày18/3/2009 của UBND tỉnh thay thế 28/03/2009
  2 Quyết định 82/2002/QĐ-UBND ngày 9/12/2002 Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Thái Bình thời kỳ 2002-2010 và định hướng đến 2020 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  3 Chỉ thị 24/2000/CT-UBND ngày 9/10/2000  Về việc tăng cường các biện pháp chỉ đạo thực hiện cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  VI LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI
  1 Nghị quyết 15/2004/NQ-HĐND ngày 30/7/2004 Về một số giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  2 Quyết định 397/QĐ-UBND ngày 25/8/1995 Quy định quản lý sửa chữa đường giao thông nông thôn Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  3 Quyết định 95/QĐ-UBND ngày 14/3/1996 Quy định về bề rộng đường bộ trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  4 Quyết định 1737/QĐ-UBND ngày 30/6/2003 Phân luồng giao thông trên địa bàn thị xã Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  5 Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 20/01/1992 Về việc triển khai thực hiện bảo hiểm bắt buộc đối với xe cơ giới Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  6 Chỉ thị 14/2001/CT-UBND ngày 31/05/2001 Về việc sắp xếp lại các đơn vị sản xuất kinh doanh dịch vụ và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  7 Chỉ thị 05/2003/CT-UBND ngày 27/03/2003 Về việc triển khai chỉ thị số 04 của Chính phủ về trật tự an toàn giao thông Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/06/2016
  VII LĨNH VỰC VĂN PHÒNG HĐND, UBND
  1 Nghị quyết 35/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  2 Nghị quyết 36/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016 Do Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  3 Nghị quyết 27/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về việc bổ sung Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 của HĐND tỉnh về việc ban hành quy định một số chế độ hoạt động và định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp tỉnh Thái Bình, nhiệm kỳ 2011-2016 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  4 Quyết định 17/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 Ban hành Quy chế làm việc của Ủy Ban nhân dân tỉnh Thái Bình. Quyết định 03/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh thay thế 01/03/2017
  VIII  LĨNH VỰC LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
  1 Quyết định 292/QĐ-UBND ngày 01/03/1999 Quy định về quản lý và sử dụng vốn vay từ quỹ quốc gia giải quyết việc làm Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  2 Quyết định 303/2003/QĐ-UBND ngày 23/6/2003 Cơ chế hỗ trợ cho các hộ vay vốn dự án tín dụng xóa đói, giảm nghèo Việt Đức Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  3 Quyết định 07/2013/QĐ-UBND ngày 10/5/2013 Ban hành quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  4 Chỉ thị 09/2004/CT-UBND ngày 26/3/2004  Về việc tăng cường thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  5 Chỉ thị 21/2004/CT-UBND ngày 22/9/2004 Về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  6 Chỉ thị 15/2007/CT-UBND ngày 26/11/2007 Về việc tăng cường thực hiện Bộ luật Lao động Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  IX  LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
  1 Nghị quyết 13/2011/NQ-HĐND ngày 20/7/2011  Về việc phê duyệt một số cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  2 Nghị quyết 07/2014/NQ-HĐND ngày 25/4/2014   Về việc phê duyệt một số giải pháp tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ xi măng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  3 Nghị quyết 31/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014   Phê duyệt kế hoạch vốn tăng thu cho đầu tư xây dựng cơ bản năm 2014; kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2015 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  4 Nghị quyết 19/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2016 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  5 Nghị quyết 22/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Phê duyệt kế hoạch vốn tăng thu cho đầu tư xây dựng cơ bản, vốn sổ xố kiến thiết, vốn quy hoạch và chỉ tiêu kế hoạch đào tạo có cân đối ngân sách năm 2016 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  6 Nghị quyết 41/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  7 Quyết định 631/QĐ-UBND ngày 26/12/1995 Phê duyệt quy chế hoạt động của hội đồng liên minh các HTX và doanh nghiệp ngoài quốc doanh tỉnh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  8 Quyết định 579/2001/QĐ-UBND ngày 13/7/2001  Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Quyết định số 10/2002/QĐ-UBND ngày 27/2/2002 của UBND tỉnh thay thế 27/02/2002
  9 Quyết định 10/2002/QĐ-UBND ngày 27/2/2002  Chính sách khuyến khích chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  10 Quyết định 86/2002/QĐ-UBND ngày 30/12/2002 Cấp giấy phép đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và phát triển nhà Khu phố số 1 khu dân cư đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  11 Quyết định 25/2004/QĐ-UBND ngày  25/2/2004 Về việc cấp phép đầu tư dự án xây dựng Khu phố 5 khu đô thị Trần Hưng Đạo - thị xã Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  12 Quyết định 41/2004/QĐ-UBND ngày 12/5/2004 Về việc cấp phép đầu tư cho dự án đầu tư xây dựng khu đô thị Kỳ Bá - thị xã Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  13 Quyết định 55/2004/QĐ-UBND ngày 7/6/2004  Về việc phê chuẩn quy chế làm việc của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  14 Quyết định 73/2004/QĐ-UBND ngày23/7/2004  Ban hành quy định về chính sách hỗ trợ chuyển đổi cây trồng, vật nuôi trong nông nghiệp Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  15 Quyết định 01/2009/QĐ-UBND ngày 25/02/2009 Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng thương mại Thái Bình giai đoạn 2009-2015 Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  16 Quyết định 11/2009/QĐ-UBND ngày 14/08/2009 Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển công nghệ chế biến nông sản thực phẩm của tỉnh Thái Bình giai đoạn 2009-2015 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  17 Quyết định 12/2009/QĐ-UBND ngày 14/8/2009 Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư vào cụm công nghiệp Mỹ Xuyên - huyện Thái Thụy Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  18 Quyết định 17/2009/QĐ-UBND ngày 06/11/2009 Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  19 Quyết định 11/2010/QĐ-UBND ngày 7/9/2010 Về việc ban hành quy định một số cơ chế, chính sách bổ sung hỗ trợ nông dân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Bình, thực hiện trong giai đoạn 2010-2015 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  20 Quyết định 04/2011/QĐ-UBND ngày 31/5/2011  Ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  21 Quyết định 05/2011/QĐ-UBND ngày 3/6/2011 Về việc ban hành quy chế giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  22 Quyết định 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011  Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  23 Quyết định 16/2011/QĐ-UBND ngày 16/11/2011 Về việc ban hành quy chế quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 06/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh thay thế 10/07/2014
  24 Quyết định 05/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012  Ban hành quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất giống ngao tỉnh Thái Bình giai đoạn 2011-2015 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  25 Quyết định 09/2012/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích đầu tư tại Thái Bình Quyết định 18/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  26 Quyết định 15/2012/QĐ-UBND ngày 28/8/2012 Ban hành quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng - Chuyển giao (BT) trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  27 Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngày 09/11/2012 Ban hành quy định cư chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2012-2015 Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  28 Quyết định 02/2013/QĐ-UBND ngày 7/2/2013 Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  29 Quyết định 16/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013  Ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh thay thế 06/02/2014
  30 Quyết định 19/2013/QĐ-UBND ngày 7/11/2013  về việc bổ sung một số nội dung của Quyết định số 02/2013/QĐ-UBNDngày 07/02/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/08/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  31 Quyết định 02/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 Ban hành quy định về thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư tại tỉnh Thái Bình. Quyết định 12/2014/QĐ-UBND ngày 25/08//2014 của UBND tỉnh thay thế 04/09/2014
  X  LĨNH VỰC Y TẾ
  1 Quyết định 403/QĐ-UBND ngày 28/9/1995 Quy định về tổ chức và chế độ chính sách đối với y tế cơ sở Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  2 Quyết định 02/2005/QĐ-UBND ngày 10/1/2005 Về việc quy định tạm thời việc chuyển nhiệm vụ chi trả đối với cán bộ y tế cơ sở Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  XI  LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  1 Nghị quyết 66/1996/NQ-HĐND ngày 31/7/1996 Về việc tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy, hải sản Nghị quyết 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  2 Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất ngao giống sinh sản và chế biến ngao giai đoạn 2011-2015 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  3 Nghị quyết 30/2011/NQ-HĐND ngày 14/12/2011 Về cơ chế quản lý, thực hiện quy hoạch khu chăn nuôi tập trung và cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển chăn nuôi trang trại quy mô lớn giai đoạn 2011-2015 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  4 Quyết định 1042/QĐ-UBND ngày 9/8/1999 Thành lập trạm kiểm dịch động vật cầu Nghìn Quỳnh Phụ Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  5 Quyết định 1257/QĐ-UBND ngày 28/9/1999 Thành lập các trạm kiểm soát động vật tại các đầu mối giao thông trong tỉnh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  6 Quyết định 104/2003/QĐ-UBND ngày 14/4/2003 Thành lập Trạm khuyến nông thị xã Thái Bình  Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  7 Quyết định 96/2004/QĐ-UBND ngày 11/10/2004  Về việc đổi tên Ban quản lý dự án thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Ban Quản lý Dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  8 Chỉ thị 13/2001/CT-UBND ngày 22/05/2001 Về việc khơi thông dòng chảy tiêu úng phục vụ sản xuất nông nghiệp Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  9 Chỉ thị 23/2002/CT-UBND ngày 02/10/2002 Nghiêm cấm lấy đất phá vỡ mặt bằng đất canh tác Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  10 Chỉ thị 04/2004/CT-UBND ngày 30/01/2004 Về việc tăng cường triển khai các biện pháp ngăn chặn dịch cúm ở người và gia cầm Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  11 Chỉ thị 05/2004/CT-UBND ngày 13/02/2004 Về việc tăng cường chỉ đạo, quản lý chất lượng con giống, thức ăn, thuốc thú y và an toàn vệ sinh thủy sản Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  12 Chỉ thị 06/2005/CT-UBND ngày 10/03/2005 Về việc tập trung chỉ đạo các biện pháp cấp bách phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1 ở người Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  13 Chỉ thị 15/2005/CT-UBND ngày 29/07/2005 Về việc tập trung chỉ đạo và tổ chức tiêm vacxin phòng dịch cúm gia cầm Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  14 Chỉ thị 19/2005/CT-UBND ngày 19/10/2005 Về việc tăng cường công tác quản lý và ngăn cấm tình trạng giết mổ thịt mèo và động vật hoang dã Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  15 Chỉ thị 21/2005/CT-UBND ngày 24/11/2005 Về việc phát động toàn dân tham gia chiến dịch dọn vệ sinh, xử lý, khử trùng, tiêu độc, ngăn dịch cúm H5N1 ở người Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  16 Chỉ thị 20/1998/CT-UBND ngày 17/10/1998 Về việc nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất nổ để khai thác thủy sản Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  17 Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 28/3/2014 Về việc tăng cường công tác chỉ đạo, phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, quản lý công trình thủy lợi, đê điều trong mùa mưa lũ, bão năm 2014 Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  XII LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
  1 Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 18/07/2014 Về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2014 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  2 Nghị quyết 35/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 Phê duyệt việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015. Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  3 Nghị quyết 36/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 Về việc phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2016
  4 Nghị quyết 09/2015/NQ-HĐND ngày 25/06/2015 Phê duyệt bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2015. Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2016
  5 Nghị quyết 61/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 Phê duyệt thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  6 Nghị quyết 01/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2017 Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  7 Nghị quyết 30/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 Về việc phê duyệt danh mục dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2017
  8 Nghị quyết 24/2016/NQ-HĐND ngày 15/07/2016 Phê duyệt bổ sung dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2016. Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2017
  9 Quyết định 41/2006/QĐ-UBND ngày 20/06/2006 Về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở; xác định diện tích đất ở của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở có vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư  Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh thay thế 01/07/2014
  10 Quyết định 16/2009/QĐ-UBND ngày 03/11/2009 Về việc ban hành quy định một số chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình  Quyết định 08/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh thay thế 01/07/2014
  11 Quyết định 03/2011/QĐ-UBND ngày 26/04/2011 Ban hành quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh Thái Bình  Quyết định 07/2014/QĐ-UBND ngày 30/6/2014 của UBND tỉnh thay thế 01/07/2014
  12 Quyết định 09/2009/QĐ-UBND ngày 29/07/2009 Về việc ban hành quy định phân công trách nhiệm của các sở, ngành về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quyết định 13/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh thay thế 23/11/2015
  13 Quyết định 19/2012/QĐ-UBND ngày 19/12/2012 Về việc ban hành quy định chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đô thị, đất ở trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh thay thế 24/09/2014
  14 Quyết định 3167/QĐ-UBND ngày 31/12/2012  Quyết định phê duyệt Quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình đến năm 2020 Quyết định 18/2018/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh thay thế 16/01/2019
  15 Quyết định 23/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014 Ban hành Quy chế phối hợp quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  16 Chỉ thị 03/2003/CT-UBND ngày 20/01/2003 Về việc dừng giao đất làm nhà ở bám sát các quốc lộ tỉnh lộ Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  17 Chỉ thị 16/2004/CT-UBND ngày 28/06/2004 Về việc triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2003 Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  18 Chỉ thị 18/2006/CT-UBND ngày 16/10/2006 Về việc tổ chức triển khai thi hành Luật Bảo vệ môi trường Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  XIII  LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
  1 Nghị quyết 73/2010/NQ-HĐND ngày 12/10/2010 Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi loại hình trường mầm non bán công sang công lập Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 11/12/2018 của HĐND tỉnh bãi bỏ 22/12/2018
  2 Quyết định 657/2001/QĐ-UBND ngày 4/9/2001 Quy định tạm thời việc sử dụng quỹ, kết dư hàng năm bảo hiểm y tế học sinh Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  3 Quyết định 81/2002/QĐ-UBND ngày 18/11/2002 Thực hiện chế độ BHXH và BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  4 Quyết định 84/2002/QĐ-UBND ngày  18/12/2002 Đóng BHXH và BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  5 Quyết định 38/2005/QĐ-UBND ngày 14/4/2005  Về việc thành lập Trung tâm tin học ngoại ngữ trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  6 Quyết định 42/2005/QĐ-UBND ngày 19/4/2005 Về việc bổ sung giáo viên mầm non ngoài công lập hưởng BHXH và BHYT Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  7 Quyết định 08/2011/QĐ-UBND ngày 08/7/2011 Về việc ban hành quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 20/2016/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh thay thế 01/01/2017
  8 Chỉ thị 15/2002/CT-UBND ngày 27/05/2002 Tổ chức thực hiện việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  XIV  LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  1 Quyết định 373/2003/QĐ-UBND ngày 24/9/2003 Ban hành tiêu chuẩn địa phương 27/TCV01/2003 rau an toàn - yêu cầu chất lượng Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  2 Quyết định 3336/QĐ-UBND ngày 16/12/2003 Về việc ban hành tiêu chuẩn địa phương27/TCV02-2003 tơ vàng thủ công - yêu cầu kỹ thuật Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  3 Quyết định 24/2006/QĐ-UBND ngày 27/03/2006  Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và Công nghệ  Quyết định 10/2016/QĐ-UBND ngày 20/09/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 10/10/2016
  4 Quyết định 25/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 Về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  5 Quyết định 26/2006/QĐ-UBND ngày 27/3/2006 Về việc ban hành quy định về quản lý các chương trình, đề tài, dự án Khoa học và Công nghệ của tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  6 Quyết định 51/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về một số chính sách khuyến khích áp dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất của tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  7 Quyết định 52/2006/QĐ-UBND ngày  25/8/2006 Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số26/2006/QĐ-UBND ngày 25/8/2006 về quản lý các chương trình, đề tài, dự án khoa học và công nghệ của tỉnh Thái Bình Quyết định 17/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/01/2019
  8 Quyết định 10/2007/QĐ-UBND ngày 25/10/2007  Về việc ban hành định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách sự nghiệp khoa học và công nghệ của tỉnh Quyết định 04/2016/QĐ-UBND ngày 13/6/2016 của UBND tỉnh thay thế 23/06/2016
  9 Chỉ thị 20/CT-UBND ngày 24/12/1997 Tăng cường quản lý nhà nước về tiêu chuẩn đo lường hàng hóa chất lượng Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  XV  LĨNH VỰC TƯ PHÁP
  1 Quyết định  2692/QĐ-UBND ngày 26/9/2008 Về việc quy định mức chi tiêu cụ thể thù lao cho hòa giải viên  Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 30/11/2017
  2 Quyết định 13/2009/QĐ-UBND ngày 10/9/2009 Về việc ban hành quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản QPPL của UBND các cấp Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/09/2017
  3 Quyết định 14/2010/QĐ-UBND ngày 07/12/2010 Về chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã sang tổ chức hành nghề công chứng thực hiện Quyết định 22/2017/QĐ-UBND ngày 13/11/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 30/11/2017
  4 Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 14/12/2011 Về việc sửa đổi bổ sung một số nội dung của Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND của UBND tỉnh ban hành Quy định về trình tự, thủ tục soạn thảo, ban hành và kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân các cấp. Quyết định 18/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/09/2017
  XVI  LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
  1 Quyết định 60/2002/QĐ-UBND ngày 16/08/2002 Về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của đài truyền thanh xã, phường, thị trấn. Quyết định 13/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh thay thế. 01/11/2018
  2 Quyết định 04/2008/QĐ-UBND ngaỳ 18/6/2008 Ban hành quy định về cấp phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng di động trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/11/2017
  3 Quyết định 02/2011/QĐ-UBND ngày 22/04/2011 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình. Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014 của UBND tỉnh thay thế 06/07/2014
  4 Quyết định 14/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Thái Bình. Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/11/2017
  5 Quyết định 15/2013/QĐ-UBND  ngày 28/8/2013 Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 21/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 của UBND tỉnh bãi bỏ 01/11/2017
  6 Chỉ thị 02/2008/CT-UBND ngày 05/05/2008 Về việc tăng cường công tác quản lý tần số và thiết bị thu, phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh Thái Bình Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  XVII LĨNH VỰC KHÁC
  1 Nghị quyết Kỳ họp bất thường 08/11/1997 Nhiệm vụ ổn định tình hình chính trị và trật tự xã hội trong tỉnh Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND tỉnh bãi bỏ 05/12/2014
  2 Nghị quyết 61/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2015 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2016
  3 Nghị quyết 15/2012/NQ-HĐND ngày 12/12/2012 Về mục tiêu và những giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2014
  4 Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2014 Hết hiệu lực theo thời gian 01/10/2015
  5 Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND ngày 13/12/2013 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội năm 2014. Hết hiệu lực theo thời gian 01/10/2015
  6 Nghị quyết 29/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội năm 2015 Hết hiệu lực theo thời gian 01/01/2016
  7 Quyết định 706/2001/QĐ-UBND ngày 11/12/2001 Ban hành quy chế hoạt động của Ban hậu cần địa phương khu vực phòng thủ Thái Bình Quyết định số 104/QĐ-HĐCPT ngày 31/5/2017 thay thế 31/05/2017
  8 Quyết định 326/2003/QĐ-UBND ngày 14/8/2003 Giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về xây dựng và huy động lực lượng dự bị động viên Quyết định số 1656/QĐ-UBND ngày 17/8/2011 của UBND tỉnh thay thế 17/08/2011
  9 Quyết định 3346/QĐ-UBND ngày 19/12/2003  Về việc thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng cấp tỉnh Quyết định số 453/QĐ-UBND ngày 19/02/2016 thay thế 19/02/2016
  10 Quyết định 10/2009/QĐ-UBND ngày 04/8/2009 Về việc ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà nước các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình Quyêt định 03/2016/QĐ-UBND ngày 30/5/2016 của UBND tỉnh thay thê 06/09/2016
  11 Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 08/05/1999 Triển khai thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  12 Chỉ thị 08/CT-UBND ngày 10/03/2000 Tăng cường công tác giải quyết khiếu nại của công dân Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  13 Chỉ thị 05/2001/CT-UBND ngày 05/03/2001 Về việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục Luật Phòng chống ma túy Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  14 Chỉ thị 23/2001/CT-UBND ngày 10/9/2001 Về việc triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và Chữa cháy Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  15 Chỉ thị 12/2002/CT-UBND ngày 27/5/2002 Tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa bài trừ tệ nạn xã hội nghiêm trọng Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  16 Chỉ thị 26/2002/CT-UBND ngày 06/11/2002 Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy, chữa cháy Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  17 Chỉ thị 29/2002/CT-UBND ngày 16/12/2002 Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số13/2002/NQ-CP ngày 29/11/2002 Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  18 Chỉ thị 18/2005/CT-UBND ngày 27/09/2005 Về việc tăng cường công tác phòng cháy - chữa cháy Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  19 Chỉ thị 04/2007/CT-UBND ngày 08/03/2007 Về việc tổ chức tuyên tuyền, phổ biến và thực hiện Luật Thống kê Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
  20 Chỉ thị 04/2010/CT-UBND ngày 17/03/2010 Về việc tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo Chỉ thị 11/2014/CT-UBND ngày 21/04/2014 của UBND tỉnh thay thế 06/05/2014
  21 Chỉ thị 11/2014/CT-UBND ngày 21/04/2014 Về tăng cường công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân Quyết định 717/QĐ-UBND ngày 25/03/2016 của UBND tỉnh bãi bỏ 25/03/2016
   

   

   

  Tài liệu đính kèm: