Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

   

   

   

   

  Mẫu số 03

  Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA  HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 983/QĐ-UBND ngày 28/02/2019

  của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  1.       

  Nghị quyết

  08/2011/NQ-HĐND
  Ngày 09/12/2011

  Về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp thành phố Hà Nội năm 2012

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của HĐND thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố; Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Thành phố Về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố; Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/01/2019

  2.       

  Nghị quyết

  01/2017/NQ-HĐND

  Ngày 3/7/2017

   

  Về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017 - 2018.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND Ngày 05/07/2018 của HĐND Thành phố quy định mức thu phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2018 - 2019

  15/7/2018

   

  3.       

  Nghị quyết

  14/2009/NQ-HĐND
  ngày 11/12/2009

  Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố

  Hết hiệu lực bởi  Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND  ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố Hà Nội

  01/08/2018

  4.       

  Nghị quyết

  04/2009/NQ-HĐND

  ngày 17/07/2009

  Về Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Thành phố Hà Nội đến năm 2015

  Hết hiệu lực theo thời gian

  (thực hiện đến hết năm 2015)

   

  01/1/2016

  5.       

  Nghị quyết

  04/2012/NQ-HĐND
  ngày 05/4/2012

  Về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 (Điều 1 Nghị quyết 17/2015/NQ-HĐND sửa đổi một số điều của Nghị quyết 04/2012/NQ-HĐND  ngày 02/12/2015 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 quy định kéo dài hiệu lực Nghị quyết đến hết năm 2020).

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

   

   

   

   

  01/01/2019

   

  6.       

  Nghị quyết

  03/2015/NQ-HĐND

  Ngày 08/07/2015

  Về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

   

  7.       

  Nghị quyết

  17/2015/NQ-HĐND ngày 02/12/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

   

  8.       

  Quyết định

  38/2011/QĐ-UBND

  ngày 15/12/2011

   

  Về việc ban hành Quy định về Quản lý thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nộị

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND Ngày  09/05/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

  19/5/2018

  9.       

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND

  Ngày 22/01/2014

  V/v ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND Ngày  09/05/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế quản lý phát triển điện lực trên địa bàn thành phố Hà Nội

  19/5/2018

  10.   

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013

  Quy định quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND Ngày  3/5/3018 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

  13/5/2018

  11.   

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND

  Ngày 21/07/2015

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng hệ thống đường đô thị trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 09/5/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND Ngày  3/5/3018 của UBND Thành phố ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

   

  13/5/2018

  12.   

  Quyết định

  57/2016/QĐ-UBND

  ngày 31/12/2016

  về việc ban hành giá dịch vụ đò, phà ngang sông trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND Ngày 13/03/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành giá dịch vụ sử dụng đò, phà trên địa bàn thành phố Hà Nội

  23/3/2018

  13.   

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND

  Ngày 22/03/2017

  Ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND Ngày 24/04/2018 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 22/3/2017 ban hành Quy định về đảm bảo an toàn phương tiện thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 1 tấn hoặc có sức chở dưới 5 người hoạt động trên địa bàn thành phố Hà Nội

  4/5/2018

  14.   

  Quyết định

  21/2010/QĐ-UBND
  ngày 31/05/2010

  Về việc ban hành Quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  26/01/2018

   

  15.   

  Quyết định

  23/2010/QĐ-UBND
  ngày 31/05/2010

  Về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú".

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 16/01/2018 của UBDND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú”

  26/01/2018

   

  16.   

  Quyết định

  38/2010/QĐ-UBND

  ngày 23/08/2010

  Ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường

  Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND Ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  05/03/2018

   

  17.   

  Quyết định

  07/2011/QĐ-UBND

  ngày 26/01/2011

  Về việc ban hành Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND Ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  05/03/2018

   

  18.   

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND ngày 28/02/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của  Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội kèm theo Quyết định 38/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND Ngày 21/02/2018 của UBND Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển thành phố Hà Nội

  05/03/2018

  19.   

  Quyết định

  42/2013/QĐ-UBND
  ngày 09/10/2013

  Về việc sửa đổi Điều 5 Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010 của UBND thành phố ban hành quy định xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND Ngày 16/01/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế xét tặng danh hiệu "Người tốt, việc tốt" trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  26/01/2018

   

  20.   

  Quyết định

  35/2014/QĐ-UBND

  ngày 15/8/2014

  Ban hành Quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội được Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ, Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng giao cho về việc bán nhà ở cũ, tiếp nhận nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 6/8/2018 của UBND Thành phố ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

  16/08/2018

  21.   

  Quyết định

  90/2007/QĐ-UBND

  Ngày 8/8/2007

  Về việc ban hành quy chế xét tặng bằng “sáng kiến, sáng tạo thủ đô”

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND Ngày 27/08/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định xét, công nhận sáng kiến cơ sở và xét, tặng Bằng "Sáng kiến Thủ đô"

  06/9/2018

  22.   

  Quyết định

  05/2014/QĐ-UBND ngày 06/02/2014

  Về việc Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số  21/2018/QĐ-UBND ngày 5/09/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội

  15/09/2018

  23.   

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

  Về việc ban hành quy chế về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của Thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy định về công tác lễ tân trong việc tổ chức các hoạt động đối ngoại của thành phố Hà Nội

  11/10/2018

  24.   

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND
  ngày 09/3/2011

  Ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND Ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  26/11/2018

   

  25.   

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND

  ngày 30/5/2012

  Về việc ban hành Quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của  UBND Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  26/11/2018

  26.   

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND
  ngày 17/7/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 12/2012/QĐ-UBND ngày 30/5/2012 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND Thành phố Ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn thành phố Hà Nội

  26/11/2018

  27.   

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND

  Ngày ngày 18/02/2014

  về việc quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại Chi cục Phòng chống tệ nạn Xã hội; Cán bộ, viên chức làm việc tại bệnh viện 09 và khoa truyền nhiễm bệnh viện đa khoa Đống Đa.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của UBND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/01/2019

  28.   

  Quyết định

  18/2012/QĐ-UBND
  ngày 31/7/2012

  Về việc ban hành quy định quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi  Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/01/2019

   

  29.   

  Quyết định

  63/2008/QĐ-UBND
  ngày 31/12/2008

  Về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp Thành phố Hà Nội

  Hêt hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND Ngày 01/08/2016 của HĐND Thành phố Về quy định một số chế độ, mức chi phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội thay thế Nghị quyết số Nghị quyết số 10/2008/NQ-HĐND ngày 09/12/2008 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XIII, kỳ họp thứ 17 về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND 12 tháng 12 năm 2011của HĐND TP  về việc quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội

  11/8/2016

   

  30.   

  Quyết định

  49/2011/QĐ-UBND
  ngày 30/12/2011

  Về việc quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố

  01/01/2019

  31.   

  Quyết định

  51/2011/QĐ-UBND

  ngày 30/12/2011

  Về việc nâng mức chi khác phục vụ đối tượng bảo trợ xã hội tại các trung tâm Bảo trợ xã hội do Sở Lao động thương binh và xã hội Hà Nội quản lý

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND Thành phố Về việc quy định một số chính sách, nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân Thành phố.

  01/01/2017

   

  32.   

  Quyết định

  97/2014/QĐ-UBND

  Ngày 29/12/2014

  Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về quản lý, sử dụng, ký hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và Thông tư số 14/2013/TT-BXD ngày 19/9/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND của UBND Thành phố ngày 6/8/2018 ban hành quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền của ủy ban nhân dân thành phố về quản lý, sử dụng nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

  16/08/2018

  33.   

  Quyết định

  47/2013/QĐ-UBND
  ngày 30/10/2013

  Ban hành quy định mức hỗ trợ hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên, chức làm việc công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  (thực hiện hết ngày 31/12/2017)

   

  01/1/2018

  34.   

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND

  Ngày 23/05/2016

  sửa đổi Quyết định 47/2013/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ hàng tháng cán bộ, công chức, viên chức làm công tác chuyên môn về công nghệ thông tin, viễn thông tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực theo thời gian

  (thực hiện hết ngày 31/12/2017)

  01/1/2018

  35.   

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND

  Ngày 10/02/2015

  Quy định về việc tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Hêt hiệu lực bởi  Quyết định 27/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 của UBND Thành phố ban hành quy trình tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố hà nội

  23/11/2018

  36.   

  Quyết định

  03/2011/QĐ-UBND

  ngày 25/01/2011

  Ban hành Quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường đối với các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND Thành phố về việc thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố quy định mức hỗ trợ bằng tiền đối với người dân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải rắn bằng phương pháp chôn lấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  31/12/2018

   

  37.   

  Quyết định

  126/2009/QĐ-UBND
  ngày 31/12/2009

  Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của thành phố

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 của HĐND Thành phố về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của thành phố hà nội thay Nghị qưyết số 14/2009/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân Thành phố Khóa XIII về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Thành phố

  01/8/2018

  38.   

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND
  ngày 26/01/2011

  Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố thay thế Nghị quyết số  21/2010/NQ-HĐND của HĐND thành phố về việc quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

  01/01/2018

   

  39.   

  Quyết định

  72/2013/QĐ-UBND
  ngày 31/12/2013

  Ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (tuy nen, hào, cống bể kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND Ngày 28/12/2018 của UBND Thành phố  ban hành Quy chế thu hồi vốn đầu tư xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung (cống cáp, hào và tuy nen kỹ thuật) trên địa bàn thành phố Hà Nội

  07/01/2019

  40.   

  Quyết định

  109/2009/QĐ-UBND

  ngày 07/10/2009

  Về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về hoạt động khí tượng thuỷ văn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày  24/5/2018 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động Khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  03/06/2018

   

  41.   

  Quyết định

  23/2012/QĐ-UBND

  ngày 05/9/2012

  Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành Phố Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/5/2014

   

  42.   

  Quyết định

  39/2012/QĐ-UBND

  ngày 19/12/2012

  Về việc bổ sung Điều 1 Quyết định số 23/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012 của UBND thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014 của UBND Thành Phố Về việc phê duyệt phương án giá vé vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố Hà Nội

  01/5/2014

   

  43.   

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND

  Ngày 7/8/2017

  ban hành Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân Thành phố về một số chính sách đối với Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020

  Hết hiệu lực vì Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội thay thế Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/07/2015 của HĐND Thành phố  Về một số chính sách thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 đã hết hiệu lực được

  01/01/2019

   

  44.   

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND

  ngày 27/11/2012

  Về hệ số điều chỉnh giá đất làm cơ sở thu tiền sử dụng đất đối với diện tích vượt hạn mức sử dụng đất ở trong trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với đất đang sử dụng, chuyển mục đích đối với đất đang sử dụng không phải đất ở sang đất ở của các hộ gia đình cá nhân.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  (áp dụng  đến ngày  31/12/2013)

   

  01/1/2013

   

  45.   

  Quyết định

  58/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008

  Về việc ban hành Điều lệ Quỹ hỗ trợ ổn định đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm cho các hộ dân bị thu hồi trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3149/QĐ-UBND ngày 28/6/2010 của UBND Thành phố về việc chấm dứt hoạt động của quỹ hỗ trợ ổn định  đời sống, học tập, đào tạo nghề và việc làm  cho các hộ dân bị thu hội trên 30% diện tích đất sản xuất nông nghiệp thành phố hà nội

  28/6/2010

  46.   

  Quyết định

  75/2009/QĐ-UBND

  ngày 29/5/2009

  Về việc ban hành Quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 của UBND Thành về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025


  26/01/2018

   

  47.   

  Quyết định

  53/2013/QĐ-UBND
  ngày 2/12/2013

  Sửa đổi một số tiêu chí ban hành quy chế đánh giá, xét chọn và hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội tại Quyết định số 75/2009/QĐ-UBND ngày 29/5/2009 của UBND thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Số Quyết định 496/QĐ-UBND ngày 26/1/2018 của UBND Thành về việc phê duyệt Đề án Phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025

   


  26/01/2018

   

  48.   

  Quyết định

  53/2009/QĐ-UBND ngày 03/3/2009

  Ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 5/7/2018 của UBND Thành phố về việc giải thể Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng

  1/8/2018

  49.   

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND

  ngày 06/7/2012

  Ban hành Quy định thí điểm một số chính sách phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 được thay bằng Nghị quyết số 10/2018 ngày 5/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

  50.   

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND
  ngày 11/3/2013

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định thí điểm chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 kèm theo Quyết định 16/2012/QĐ-UBND ngay 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 được thay bằng Nghị quyết số 10/2018 ngày 5/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

  51.   

  Quyết định

  11/2008/QĐ-UBND ngày 19/9/2008

  Về  viêc thành lập Trung tâm dân số kế hoạch hóa gia đình quận, huyện và tương đương thuộc thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày ngày 5/7/2018 của UBND Thành phố về việc tổ chức lại trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc ubnd quận, huyện, thị xã và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế

  5/7/2018

  52.   

  Quyết định

  12/2008/QĐ-UBND

  ngày 19/9/2008

  Đổi tên Trung tâm Y tế Dự phòng quận, huyện và tương đương thành Trung tâm Y tế quận, huyện và tương đương, xác định vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế của Trung tâm Y tế quận, huyện và tương đương.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày ngày 5/7/2018 của UBND Thành phố về việc tổ chức lại trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế trên cơ sở sáp nhập trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc ubnd quận, huyện, thị xã và trung tâm y tế quận, huyện, thị xã trực thuộc sở y tế

  05/7/2018

  53.   

  Quyết định

  32/2008/QĐ-UBND

  ngày 10/10/2008

  Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 3455/QĐ-UBND ngày 5/7/2018 của UBND Thành phố về việc giải thể Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng

  01/8/2018

  54.   

  Quyết định

  74/2009/QĐ-UBND

  ngày 28/05/2009

  Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức Ban quản lý chỉnh trang đô thị Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Quyết định 7287/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Thành phố Hà Nội

   

  01/1/2017

  55.   

  Quyết định

  06/2011/QĐ-UBND

  ngày 26/01/2011

  Về việc thành lập Quỹ Phát triển đất thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định 418/QĐ-UBND ngày 21/1/2017 của UBND Thành phố về tổ chức lại quỹ đầu tư phát triển thành phố hà nội trên cơ sở hợp nhất quỹ đầu tư phát triển thành phố hà nội, quỹ phát triển đất thành phố hà nội, quỹ bảo vệ môi trường hà nội trực thuộc sở tài nguyên và môi trường

  01/02/2017

  56.   

  Quyết định

  03/2012/QĐ-UBND

  ngày 4/2/2012

  Về việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Báo Kinh tế và Đô thị.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 7433/QĐ-UBND ngày 25 /10/2017 về của UBND Thành phố việc quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của báo kinh tế và đô thị

  25 /10/2017

  57.   

  Quyết định

  46/2013/QĐ-UBND ngày 25/10/2013

  Về việc  kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 6172/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND Thành phố về việc kiện toàn tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở Xây dựng Hà Nội.

  9/11/2018

  58.   

  Quyết định

  01/2008/QĐ-UBND

  ngày 01/8/2008

  Quy định tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất từ kết quả đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư dự án có sử dụng đất trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND Ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố Về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

  01/01/2017

  59.   

  Quyết định

  64/2008/QĐ-UBND
  ngày 31/12/2008

  Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của HĐND thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  1/8/2017

   

  60.   

  Quyết định

  12/2009/QĐ-UBND

  ngày 09/01/2009

  Về việc thu lệ phí hộ tịch trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

  01/01/2017

  61.   

  Quyết định

  14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009

  Về việc thu phí xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

  01/01/2017

  62.   

  Quyết định

  41/2009/QĐ-UBND
  ngày 15/01/2009

  Về việc trợ cấp hàng tháng cho người già yếu, bị bệnh hiểm nghèo, gia đình không có khả năng thoát nghèo

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 03/07/2017 của HĐND thành phố về việc quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

  1/8/2017

   

  63.   

  Quyết định

  73/2009/QĐ-UBND

  ngày 25/05/2009

  Về việc điều chỉnh, bổ sung một số quy định tại Quyết định số 14/2009/QĐ-UBND ngày 09/01/2009 của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu phí xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Luật phí và lệ phí năm 2015 và Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

   

  01/01/2017

  64.   

  Quyết định

  87/2014/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2014

  Về việc thu phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Hết hiệu lực bởi Nghị định số 28/2016/NĐ-CP ngày 20/4/20116 của Chính phủ sửa đổi một số điều của nghị định số 56/2014/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2014 và nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

  05/06/2016

  65.   

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND

  Ngày 25/02/2016

  ban hành Quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ từ ngân sách Thành phố thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại thành phố Hà Nội năm 2016.

  Hết hiệu lực theo thời gian

  (Thực hiện trong năm 2016)

  01/1/2017

  66.   

  Quyết định

  55/2016/QĐ-UBND            ngày 31/12/2016

  về giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn Thành phố.

  Hết hiệu lực bởi Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 10/1/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  20/01/2019

  67.   

  Quyết định

  52/2011/QĐ-UBND
  ngày 30/12/2011

  Về việc quy định cơ chế hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh trên địa bàn thành phố Hà nội

  Hết hiệu lực theo thời gian  quy định trong văn bản (từ 01/01/2012 đến 31/12/2015)

  01/1/2016

  68.   

  Quyết định

  59/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016

  về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016.

  Hết hiệu lực bởi Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 05/4/2012 của HĐND Thành phố về thí điểm một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội giai đoạn 2012-2016 được thay bằng Nghị quyết số 10/2018 ngày 5/12/2018 về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  01/01/2019

  69.   

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND

  Ngày 01/03/2012

  ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.

  Hết hiệu lực, thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

   

  70.   

  Quyết định

  28/2012/QĐ-UBND
  ngày 02/10/2012

  Về việc quy định chế độ và mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của thành phố Hà Nội.

  Thực hiện theo Nghị quyết số 07/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND Thành phố khóa XIV kỳ họp thứ 5 về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội và thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2012 của thành phố Hà Nội

   

  71.   

  Quyết định

  81/2014/QĐ-UBND

  ngày 14/11/2014

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/03/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành quy định về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố trình.

  Hết hiệu lực, thực hiện theo Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: