Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

   

   

   

  Mẫu số: 04

  Ban hành kèm theo Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA  HĐND, UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 983/QĐ-UBND ngày 28/02/2019

  của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  1.  

  Nghị quyết

  13/2016/NQ-HĐND Ngày 05/12/2016 của HĐND Thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020.

  điểm 1 Mục I, điểm 1 và điểm 13 Mục II, điểm 1 mục III thuộc Phần B của Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 05/12/2016

  Hết hiệu lực 1 phần  bởi Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ngày 5/7/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung một số định mức phân bổ chi ngân sách của thành phố hà nội giai đoạn 2017-2020 tại nghị quyết số 13/2016/nq-hđnd ngày 05 tháng 12 năm 2016 của hội đồng nhân dân thành phố về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách và định mức phân bổ chi ngân sách thành phố hà nội giai đoạn 2017-2020

  01/08/2018

  1.  

  Nghị quyết

  24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố Về việc ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa

   

  Điều 1

  Hết hiệu lực 1 phần  bởi Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ngày 4/7/2017 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh danh mục biệt thự kèm theo Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND Thành phố về Đề án quản lý quỹ nhà biệt thự trên địa bàn Thành phố; danh mục biệt thự cũ kèm theo Nghị quyết số 24/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về ban hành danh mục phố cổ, làng cổ, làng nghề truyền thống tiêu biểu, biệt thự cũ, công trình kiến trúc khai thác xây dựng trước năm 1954 và di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn Thủ đô cần tập trung nguồn lực để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa.

  4/7/2017

  1.  

  Nghị quyết

  03/2016/NQ-HĐND Ngày 01/08/2016 của HĐND Thành phố về việc Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016 - 2017 và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 của thành phố Hà Nội

  khoản 3 điều 1

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND  ngày 3/7/2017 của HĐND Thành phố về Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2017 - 2018

  13/7/2017

   

  1.  

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố về việc ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND Thành phố

  Tiết c, Khoản 1 Phần A; Khoản 6 Phần A

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định thu phí, lệ phí tại Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND của HĐND Thành phố ban hành một số quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền của HĐND Thành phố

  01/01/2019

  1.  

  Nghị quyết

  25/2013/NQ-HĐND ngày 04/12/2013 của HĐND Thành phố về chính sách khuyến khích phát triển vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh tập trung thành phố Hà Nội giai đoạn 2014-2020; Chính sách khuyến khích phát triển làng nghề thành phố Hà Nội; Chính sách hỗ trợ đầu tư công trình cấp nước sạch nông thôn thành phố Hà Nội

  Điều 1

  Hết hiệu lực 1 phần  bởi Nghị quyết số 10/2018 ngày 5/12/2018 của HĐND Thành phố về một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; xây dựng hạ tầng nông thôn thành phố Hà Nội

  1/1/2019

  1.  

  Nghị quyết

  08/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hà Nội.

  Khoản 3 Điều 1

  Hết hiệu lực 1 phần bởi 1 phần bởi Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của HĐND Thành phố bãi bỏ quy định liên quan đến Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội tại Nghị quyết triển khai Luật Đầu tư công năm 2014 và Nghị quyết hướng dẫn Luật Đầu tư công

  05/12/2018

  1.  

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND Ngày 24/06/2016 của UBND Thành phố Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

   

  Khoản 1, khỏan 2, khoản 3 Điều 2; khoản 2 Điều 5;Điều 9; Điểm b Khoản 4 Điều 3; Khoản 1 Điều 4; Điểm a Khoản 1 Điều 5; Điều 12

   

  Hết hiệu lực 1 phần bởi  Quyết  định số 12/2018/QĐ-UBNĐ ngày  15/5/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Quy định về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  25/5/2018

   

  1.  

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND ngày 25/07/2016 của UBND Thành phố về Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

  ( điểm b khoản 1 Điều 3, điểm b khoản 2 Điều 3, Khoản 1 Điều 6

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định 16/2018/QĐ-UBND Ngày 11/07/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2016 của UBND Thành phố Hà Nội

  11/07/2018

   

  1.  

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội.

  Điểm b khoản 2 điều 3;

  Điểm a Khoản 1 Điều 4

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 02/07/2018 của UBND Thành phố về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của UBND Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội

  12/7/2018

  1.  

  Quyết định

  51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND Thành phố Ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao)

  Điều 11

  Hết hiệu lực 1 phần  bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND Thành phố về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định về thu, sử dụng các khoản thu khác trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).

  05/02/2018

  1.  

  Quyết định

  56/2009/QĐ-UBND ngày 27/03/2009 của UBND Thành phố Hà Nội Về việc ban hành Quy định về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp đi nổi trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Khoản 4,5 Điều 3, Điều 8,Điều 9, Điều 11, Điều 13

  khoản 4, khoản 5 Điều 3; Điều 8, điều 9; Điều 11; Điều 13

  Hết hiệu lực 1 phần bởi  Quyết định số  26/2014/QĐ-UBND  ngày 23/6/2014 của UBND Thành phố Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009 của UBND Thành phố Hà Nội về quản lý, xây dựng công trình ngầm hạ tầng kỹ thuật đô thị sử dụng chung và cải tạo, sắp xếp lại các đường dây, cáp điện trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  03/07/2014

  1.  

  Quyết định

  125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND Thành phố Về việc quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Điểm 1.2, Khoản 1, Điều 1

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 24/4/2015 của UBND Thành phố về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quyết định số 125/2009/QĐ-UBND ngày 31/12/2009 của UBND thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ kinh phí và mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ quản lý Trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội

  04/4/2015

   

  1.  

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố Ban hành Quy định xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  khoản 4 Điều 2; mục a khoản 1 Điều 4

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 17/07/2015 của UBND Thành phố về việc: sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND ngày 06/5/2011 của UBND Thành phố quy định về xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng đang tồn tại dọc theo các tuyến đường giao thông và nguyên tắc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các đường giao thông mới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  27/07/2015

  1.  

  Quyết định

  53/2016/QĐ-UBND ngày 28/12/2016 của UBND Thành phố về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hà Nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố hà nội theo quy định của luật phí và lệ phí

  Khoản 1 điều 1; tiết b, Khoản 2, Điều 3

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 47/2017/QĐ-UBND Ngày 29/12/2017 Của UBND Thành phố Về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định của quyết định số 53/2016/qđ-ubnd ngày 28/12/2016 của ubnd thành phố hà nội về việc ban hành các quy định thu phí, lệ phí trên địa bàn thành phố hà nội thuộc thẩm quyền quyết định của hội đồng nhân dân thành phố hà nội theo quy định của luật phí và lệ phí

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định

  54/2016/QĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Điều 3, Điều 5, điều 7

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND Ngày 02/11/2018 của UBND Thành phố Sửa đổi quyết định số 54/2016/QDĐ-UBND ngày 31/12/2016 của UBND Thành phố ban hành giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt; giá dịch vụ vệ sinh môi trường đối với chất thải rắn công nghiệp thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội

  12/11/2018

   

  1.  

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố Ban hành Quy định một số nội dung về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xen kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Khoản 2 Điều 7; Điểm a, b Khoản 2 Điều 8; Khoản 1 Điều 11; Khoản 1 Điều 12; Điểm a2, a3, b, c, đ Khoản 2, Điều 12; Khoản 1 Điều 13; Điểm a Khoản 2 Điều 13; Điểm a Khoản 2 Điều 14; Điểm a Khoản 1 Điều 15; Khoản 2 Điều 16; Khoản 3 Điều 17; Điểm b Khoản 1 Điều 18; Khoản 2 Điều 18; Khoản 2 Điều 22; Khoản 2 Điều 23; Khoản 5 Điều 4; Điều 5.

  Hết hiệu lực 1 phần bới Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố sửa đổi quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, cá nhân nước ngoài; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề và đất nông nghiệp xem kẹt trong khu dân cư sang đất ở trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

  25/10/2018

  1.  

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND ngày 31/03/2017 của UBND Thành phố về việc ban hành một số quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tên Điều 7; Điểm f3 Khoản 1 Điều 8; Điểm a, Khoản 2 Điều 8; Điều 9; Khoản 1 Điều 13.

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố sửa đổi quy định về đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; đăng ký biến động về sử dụng đất, sở hữu tài sản gắn liền với đất cho các tổ chức trên địa bàn thành phố Hà Nội kèm theo Quyết định 13/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017 của ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

   

  25/10/2018

  1.  

  Quyết định

  44/2017/QĐ-UBND ngày  15/12/2017 của UBND Thành phố về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tiết 1.2, Khoản 1, Mục III Phụ lục

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 8/2/2018 của  UBND Thành phố  về điều chỉnh Phụ lục tại Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 08/02/2018 của UBND Thành phố về giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô trên địa bàn thành phố Hà Nội

  18/02/2018

  1.  

  Quyết định

  91/2009/QĐ-UBND

  ngày 22/07/2009 của UBND Thành phố về việc ban hành Quy định về thu hút, sử dụng, đào tạo tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hà Nội.

  Khoản 2, Điều 2 và toàn bộ chương III từ Điều 7 đến Điều 16.

  Hết hiệu lực 1 phần bởi Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 14/1/2014 của  UBND Thành phố về đào tạo, bồi dưỡng công chức và giảng viên thỉnh giảng thuộc thành phố Hà Nội

   

  24/1/2014

   

   

   

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: