Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

                                                                                                                                       DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

   tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019

  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định)

   

   
    1/01/clip_image001.png" width="246" />

   

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

  I. LĨNH VỰC AN NINH

  1

  Nghị quyết

  19/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015

  Quy định mức thu lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 75/2017/QĐ-HĐND ngày 07/12/2017

  01/01/2018

  2

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012

  Thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

  25/9/2014

  II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  3

  Quyết định

  20/2008/QĐ-UBND ngày 24/9/2008

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương.

  Được thay thế bằng Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015

  10/10/2015

  4

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Ban hành Quy định tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

  02/5/2016

  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  5

  Nghị quyết

  77/2007/NQ-HĐND ngày 07/12/2007

  Quy định mức thu phí dự thi, dự tuyển đối với cơ sở giáo dục, đào tạo

  Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

  01/01/2017

  6

  Nghị quyết

  12/2011/NQ-HĐND ngày 15/7/2011

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh quản lý từ năm 2011-2012 đến năm 2014-2015

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015

  01/01/2016

  7

  Nghị quyết

  18/2015/NQ-HĐND ngày 16/12/2015

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

  01/01/2019

  8

  Quyết định

  06/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 26/2/2012

  05/3/2012

  9

  Quyết định

  16/2009/QĐ-UBND ngày 06/8/2009

  Quy định mức thưởng và hỗ trợ kinh phí cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của trường THPT chuyên tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018

  01/02/2018

  10

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND ngày 26/2/2012

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo

  Được thay thế bằng Quyết định số 33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

  26/10/2015

  11

  Quyết định

  16/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

  Về việc ban hành Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018

  01/10/2018

  IV. LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  12

  Nghị quyết

  55/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

  Điều chỉnh mức thu phí qua đò ngang sông trên địa bàn tỉnh Nam Định và mức thu phí qua phà Thành Đại thuộc huyện Trực Ninh.

  Không thuộc danh mục Phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí, lệ phí

  01/01/2017

  13

  Nghị quyết

  25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

   

  Quy định mức thu phí qua phà Sa Cao - Thái Hạc, phà Thịnh Long và Cầu phao Ninh Cường.

  Không thuộc danh mục Phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí, lệ phí

  01/01/2017

  14

  Nghị quyết

  20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

  Quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp phí sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởiNghị quyết số 20/2016/NQ-HĐND  ngày 21/7/2016

  01/8/2016

  15

  Nghị quyết

  07/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

  Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

  Không thuộc danh mục Phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí, lệ phí

  01/01/2017

  16

  Quyết định

  25/2010/QĐ-UBND ngày 12/11/2010

  Về việc quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải

  Được thay thế bằng Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND  ngày 15/9/2017

  01/10/2017

  17

  Quyết định

  01/2012/QĐ-UBND ngày 04/01/2012

  Về việc Ban hành Quy định mức thu phí, chế độ quản lý, thu nộp phí qua phà Sa Cao-Thái Hạc, phà Thịnh Long và cầu phao Ninh Cường

  Theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  01/01/2017

  18

  Quyết định

  02/2012/QĐ-UBND ngày 06/02/2012

  Phân cấp quản lý, cấp giấy phép hoạt động đối với bến thủy nội địa và bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Thông tư số 25/2010/TT-BGTVT ngày 31/8/2010

  01/01/2015

  19

  Quyết định

  42/2013/QĐ-UBND ngày 25/12/2013

  Thành lập Quỹ bảo trì đường bộ tại các huyện, thành phố Nam Định, các xã, phường, thị trấn và quy định sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ từ nguồn thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013

  01/8/2016

  20

  Quyết định

  29/2015/QĐ-UBND ngày 31/8/2015

  Quyết định Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô tại tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

  01/01/2017

  V. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  21

  Nghị quyết

  101/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

  Quy định mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  22

  Quyết định

  19/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

   

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015

  18/12/2015

  23

  Quyết định

  17/2009/QĐ-UBND ngày 26/8/2009

  Ban hành Quy định về tạm trú của chuyên gia nước ngoài tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

  01/12/2018

  24

  Quyết định

  27/2009/QĐ-UBND

  ngày 25/12/2009

   

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

  24/4/2016

  25

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND

  ngày 09/4/2011

  Ban hành cơ chế hỗ trợ đầu tư; quy định huy động, quản lý vốn; quản lý đầu tư, xây dựng tại các xã tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  26

  Quyết định

  03/2013/QĐ-UBND

  ngày 10/01/2013

  Quy định mức hỗ trợ và cơ chế quản lý nguồn vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với 85 xã, thị trấn thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

  Theo Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  01/01/2016

  VI. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  27

  Quyết định

  07/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008

   

  Định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các Đề tài, Dự án Khoa học và Công nghệ có sử dụng Ngân sách nhà nước

  Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

  17/01/2016

  28

  Quyết định

  24/2008/QĐ-UBND ngày 30/10/2008

  Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015

  19/7/2015

  29

  Quyết định

  03/2010/QĐ-UBND ngày 01/02/2010

  Ban hành Quy định xác định, tổ chức thực hiện và quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

  01/12/2016

  30

  Quyết định

  05/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010

   

  Bổ sung mức chi đối với các Dự án nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ Thông tin  theo Quyết định số 07/2008/QĐ-UBND ngày 14/5/2008 của UBND tỉnh Nam Định

   

  Được thay thế bằng Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

  17/01/2016

  VII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  31

  Nghị quyết

  105/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

  Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  32

  Quyết định

  22/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Được thay thế bằng Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016

  23/5/2016

  33

  Quyết định

  28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008

  Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương

  Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

  29/9/2016

  34

  Quyết định

  13/2009/QĐ-UBND ngày 06/7/2009

  Phê duyệt Đề án: “Tổ chức cai nghiện, quản lý sau cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình và cộng đồng tỉnh Nam Định giai đoạn 2009-2014”

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  35

  Quyết định

  08/2010/QĐ-UBND ngày 07/5/2010

  Điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng đang quản lý, nuôi dưỡng tại trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật thuộc Sở Lao độngThương binh và Xã hội

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

  29/4/2012

  36

  Quyết định

  10/2010/QĐ-UBND ngày 31/5/2010

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 07/5/2010

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

  29/4/2012

  37

  Quyết định

  20/2010/QĐ-UBND ngày 28/9/2010

  Điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng Bảo trợ xã hội tại cộng đồng do xã, phường, thị trấn quản lý

  Được thay thế bằng; Quyết định 17/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 và Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

  16/8/2013

  38

  Quyết định

  21/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010

  sửa đổi khoản 2 Điều 8 Quy chế quản lý, sử dụng vốn cho vay của Quỹ quốc gia về việc làm ban hành kèm theo Quyết định 27/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  30/12/2015

  39

  Quyết định

  22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010

  Sửa đổi khoản 2 Điều 9 Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương ban hành kèm theo Quyết định 28/2008/QĐ-UBND

  Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

  29/9/2016

  40

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND ngày 16/2/2011

  Thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bênh Lao động xã hội Nam Phong thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Được thay thế bằng Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 27/5/2016

  27/5/2016

  41

  Quyết định

  17/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

  Quy định mức trợ cấp, trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi theo quy định của luật người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/5/2016, Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013

  01/01/2014

  42

  Quyết định

  22/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011

  Sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng vốn vay của Quỹ quốc gia về việc làm ban hành kèm theo Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 17/11/2008 của UBND tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 2932/QĐ-UBND ngày 30/12/2015

  30/12/2015

  43

  Quyết định

  23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011

  Sửa đổi Quy chế quản lý, sử dụng Quỹ giải quyết việc làm địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND

  Được thay thế bằng Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

  29/9/2016

  44

  Quyết định

  06/2012/QĐ-UBND ngày 04/4/2012

  Quy định mức hỗ trợ chi phí học nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn thuộc Đề án “Đào tạo  nghề cho lao động nông thôn tỉnh Nam Định đến năm 2020”

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  06/5/2014

  45

  Quyết định

  07/2012/QĐ-UBND ngày 19/4/2012

  Điều chỉnh chế độ trợ cấp xã hội cho đối tượng Bảo trợ xã hội đang quản lý, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội, Trung tâm dạy nghề cho trẻ em khuyết tật thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 1786/QĐ-UBND ngày 08/9/2015

  08/9/2015

  46

  Quyết định

  29/2012/QĐ-UBND ngày 20/12/2012

  Ban hành Quy định các khoản đóng góp, mức đóng góp, chế độ miễn giảm các khoản hỗ trợ đối với người nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Xã hội và người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

  15/4/2016

  47

  Quyết định

  14/2014/QĐ-UBND ngày 26/6/2014

  Quy định mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ chi phí học nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ

  Được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

  21/4/2017

  48

  Quyết định

  12/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015

  Quy định  mức chi phí đào tạo nghề và mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho người khuyết tật học nghề theo Quyết định số 1019/QĐ-TTg ngày 05/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ

  Được thay thế bằng Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

  21/4/2017

  VIII. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  49

  Quyết định

  1287/QĐ-UBND ngày 11/6/2007

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

  01/6/2018

  50

  Quyết định

  2022/2007/QĐ-UBND ngày 05/9/2007

  Quy định về công tác thi đua khen thưởng của tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

  06/11/2015

  51

  Quyết định

  21/2008/QĐ-UBND ngày 17/10/2008

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  20/4/2017

  52

  Quyết định

  05/2011/QĐ-UBND ngày 28/3/2011

  Bổ sung nhiệm vụ cho Sở Nội vụ thành lập Phòng công tác Thanh niên thuộc Sở Nội vụ

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  20/4/2017

  53

  Quyết định

  18/2012/QĐ-UBND ngày 20/9/2012

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án xây dựng các công trình xây dựng trọng điểm tỉnh

  Được thay thế bởi Quyết định số 1589/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

  01/9/2018

  54

  Quyết định

  45/2016/QĐ-UBND ngày 25/10/2016

  Bổ sung nhiệm vụ đối với Ban quản lý dự án xây dựng các công trình trọng điểm tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định 1589/QĐ-UBND ngày 30/7/2018

  01/9/2018

  IX. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  55

  Nghị quyết

  05/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  Quy định mức thu phí sử dụng cảng cá, bến bãi tại Cảng cá Ninh Cơ tỉnh Nam Định

  Không thuộc danh mục Phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí, lệ phí

  01/01/2017

  56

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND ngày 23/12/2008

   

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Được thay thế bằng Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016

  18/01/2016

  57

  Quyết định

  01/2011/QĐ-UBND ngày 05/01/2011

  Đổi tên và chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

  Được thay thế bằng Quyết định số 488/QĐ-UBND ngày 09/03/2016

  09/03/2016

  58

  Quyết định

  20/2012/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

  Ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng cảng cá, bến bãi tại Cảng cá Ninh Cơ tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

  01/7/2017

  59

  Quyết định

  22/2012/QĐ-UBND ngày 04/10/2012

  Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất cây vụ đông trên đất 2 lúa từ năm 2012 đến năm 2015.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  60

  Quyết định

  22/2013/QĐ-UBND ngày 26/6/2013

  Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ mua máy gặt đập liên hợp để cơ giới hóa thu hoạch lúa đến năm 2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  61

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND ngày 02/7/2013

  Ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất cây khoai tây trên đất 2 lúa từ năm 2013 đến năm 2015.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  62

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 17/10/2013

  Ban hành Quy định tạm thời về trình tự, thủ tục, xét, công nhận xã, thị trấn, thôn, xóm đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  63

  Quyết định

  36/2013/QĐ-UBND ngày 15/11/2013

  Ban hành Quy định tạm thời định mức kinh phí cải tạo đất mặt khi chuyển đổi đất trồng lúa sang mục đích phi nông nghiệp.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  14/12/2016

  X. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  64

  Nghị quyết

  16/2004/NQ-HĐND ngày 03/8/2004

  Quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

  Theo pháp lệnh Phí và Lệ phí

  01/01/2017

  65

  Nghị quyết

  102/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008

  Quy định mức thu phí thẩm định kết quả đấu thầu trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Không thuộc Danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, lệ phí

  01/01/2017

  66

  Nghị quyết

  146/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

  Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nghĩa vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2011

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2012

  67

  Nghị quyết

  147/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

  Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị, chi tiếp khách đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  01/01/2018

  68

  Nghị quyết

  23/2011/NQ-HĐND

  ngày 08/12/2011

   

  Về việc quy định tỷ lệ thu phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 23/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  21/12/2014

  69

  Nghị quyết

  08/2012/NQ-HĐND

  ngày 07/12/2012

   

  Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh đối với 85 xã, thị trấn thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2015

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  70

  Nghị quyết

  20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Không thuộc danh mục Phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí, lệ phí

  01/01/2017

  71

  Nghị quyết

  25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Phê chuẩn quy định phân cấp quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

  01/8/2018

  72

  Quyết định

  23/2009/QĐ-UBND ngày 20/10/2009

  Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

  01/01/2017

  73

  Quyết định

  30/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010

  Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Nam Định năm 2011

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2016

  74

  Quyết định

  32/2010/QĐ-UBND ngày 16/12/2010

  Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị, chi tiếp khách đối với cơ quan nhà nước và sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

  Theo Nghị quyết số 147/2010 ngày 10/12/2010

  01/01/2018

  75

  Quyết định

  09/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011

  Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

  07/8/2017

  76

  Quyết định

  12/2011/QĐ-UBND ngày 27/6/2011

  Quy định đơn giá thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2015/ QĐ-UBND ngày 10/2/2015

  20/2/2015

  77

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND ngày 20/7/2011

  Ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí xây dựng bãi chôn lấp rác thải tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 38/2016/ QĐ-UBND ngày 26/9/2016

  06/10/2016

  78

  Quyết định

  12/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

  Quy định giá bán nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015

  01/8/2015

  79

  Quyết định

  13/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

  Quy định giá bán nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015

  01/8/2015

  80

  Quyết định

  19/2012/QĐ-UBND ngày 21/9/2012

  Đính chính Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012 v/v quy định giá bán nước sạch do Công ty TNHH 1 thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định, Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

  Theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND và Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 29/6/2012

  01/8/2015

  81

  Quyết định

  11/2013/QĐ-UBND ngày 04/3/2013

  Điều chỉnh mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

  07/8/2017

  82

  Quyết định

  13/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013

  Ban hành Quy định đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thủy sản) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

  30/9/2016

  83

  Quyết định

  35/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

  Ủy quyền quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

  15/8/2017

  84

  Quyết định

  01/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  01/01/2017

  85

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 09/01/2015

  Quy định về việc phân cấp, quản lý tài sản Nhà nước tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thuộc địa phương quản lý

  Theo Nghị quyết số 25/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  01/8/2018

  86

  Quyết định

  15/2015/QĐ-UBND ngày 05/6/2015

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

  30/4/2016

  87

  Quyết định

  22/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015

   

  Quy định giá bán nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định và Công ty cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn Nam Định sản xuất

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND và Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017

  01/3/2017

  88

  Quyết định

  06/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016

  Ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định.

   

  Được thay thế bằng Quyết định số 18/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

  20/7/2017

  89

  Quyết định

  09/2016/QĐ-UBND ngày 20/4/2016

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 để xác định giá đất tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

  08/01/2017

  90

  Quyết định

  40/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

  Quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn thành phố Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

  01/01/2018

  91

  Quyết định

  51/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 để xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

  01/3/2018

  92

  Quyết định

  21/2017/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

  Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

  09/11/2018

  XI. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  93

  Nghị quyết

  54/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

  Quy định mức thu phí vệ sinh tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 31/7/2015

  01/01/2016

  94

  Nghị quyết

  61/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007

   

  Quy định mức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường và mức thu phí, lệ phí về các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 46/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết số 47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  95

  Nghị quyết

  85/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008

  Quy định mức thu lệ phí địa chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  01/12/2017

  96

  Nghị quyết

  120/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

   

  Quy định mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  16/7/2012

  97

  Nghị quyết

  149/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010

   

  Quy định mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 50/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  98

  Nghị quyết

  04/2012/NQ-HĐND   ngày 06/7/2012

   

  Quy định mức thu lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  99

  Nghị quyết

  27/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Phê chuẩn quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2014.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  100

  Nghị quyết

  28/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Quy định mức thu phí vệ sinh (rác thải) trên địa bàn thành phố Nam Định.

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2015/NQ-HĐND ngày 31/7/2015

  01/01/2016

  101

  Nghị quyết

  08/2015/NQ-HĐND ngày 31/7/2015

  Quy định mức phí vệ sinh  (rác thải sinh hoạt) trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Không thuộc danh mục Phí, lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí.

  01/01/2017

  102

  Nghị quyết

  15/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Thu phí tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Đinh.

  Theo pháp lệnh phí và lệ phí

  01/7/2017

  103

  Quyết định

  3443/2004/QĐ-UBND ngày 25/12/2004

  Ban hành Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 03 loại phí liên quan đến đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 09/12/2004

  01/8/2017

  104

  Quyết định

  928/2006/QĐ-UBND ngày 31/3/2006

  Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn giấy phép thăm dò, khai thác sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

  22/10/2016

  105

  Quyết định

  1958/2007/QĐ-UBND ngày 29/8/2007

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; phí, lệ phí về các hoạt động liên quan đến tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 61/2007/NQ-HĐND ngày 04/7/2007

  01/8/2017

  106

  Quyết định

  25/2008/QĐ-UBND ngày 05/11/2008

  Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường

  Được thay thế bằng Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

  07/01/2016

  107

  Quyết định

  15/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009

   

  Ban hành bản quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 120/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

  20/7/2009

  108

  Quyết định

  04/2010/QĐ-UBND ngày 03/02/2010

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

  13/10/2014

  109

  Quyết định

  33/2010/QĐ-UBND ngày 21/12/2010

  Phân cấp tổ chức thực hiện công tác GPMB trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014.

  10/10/2014

  110

  Quyết định

  10/2011/QĐ-UBND ngày 07/6/2011

  Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, nước mưa axit, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh và nước mặt lục địa.

  Được thay thế bằng Quyết định số 31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

  02/01/2015

  111

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND ngày 18/7/2012

  Giao phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án đầu tư; thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  Được thay thế bằng Quyết định số 30/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

  17/7/2015

  112

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND 26/9/2012

   

  Ban hành chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 04/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  01/8/2017

  113

  Quyết định

  27/2012/QĐ-UBND ngày 14/11/2012

  Quy định tạm thời giá đất ở tại Khu đô thị mới Thống Nhất - thành phố Nam Định năm 2012

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2013

  114

  Quyết định

  21/2013/QĐ-UBND ngày 17/6/2013

  Ban hành quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014.

  20/10/2014

  115

  Quyết định

  43/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

  Ban hành quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2014

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  31/12/2014

  116

  Quyết định

  03/2014/QĐ-UBND ngày 27/01/2014

   

  Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí vệ sinh (rác thải) trên địa bàn thành phố Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

  16/10/2016

  117

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 21/4/2014

  Quy định tạm thời giá đất ở tại đương có mặt cắt ngang 52m thuộc khu đô thị mới Thống Nhất, thành phố Nam Định.

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  01/01/2015

  118

  Quyết định

  21/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014

   

  Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017

  20/10/2017

  119

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

  Ban hành Quy định diện tích đất ở tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

  30/6/2018

  120

  Quyết định

  27/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

  Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở áp dụng khi cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

  15/11/2018

  121

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND ngày 23/12/2014

  Ban hành Bộ đơn giá: hoạt động quan trắc môi trường đất, nước dưới đất, nước mưa axit, môi trường nước biển, khí thải công nghiệp, phóng xạ, môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa và nước thải trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

  01/9/2018

  122

  Quyết định

  08/2015/QĐ-UBND ngày 24/3/2015

   

  Ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

  12/7/2018

  123

  Quyết định

  25/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Hải Hậu.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  124

  Quyết định

  26/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nam Trực.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  125

  Quyết định

  27/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  126

  Quyết định

  28/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Xuân Trường.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  127

  Quyết định

  29/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trực Ninh.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  128

  Quyết định

  30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Nghĩa Hưng.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  129

  Quyết định

  31/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ý Yên.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  130

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vụ Bản.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  131

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

   

  Quy định mức thu phí vệ sinh(rác thải sinh hoạt) tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Giao Thủy.

  Được thay thế bằng Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  09/03/2017

  XII. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  132

  Quyết định

  18/2008/QĐ-UBND ngày 22/9/2008

   

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016

  29/10/2016

  133

  Quyết định

  02/2009/QĐ-UBND ngày 07/01/2009

  Ban hành Quy định cấp giấy phép xây dựng đối với các công trình trạm thu, phát sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BXD-BTTTT ngày 11/12/2007

  15/8/2016

  134

  Quyết định

  16/2010/QĐ-UBND ngày 04/8/2010

  Ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các đại lý Internet trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 30/6/2015

  10/7/2015

  XIII. LĨNH VỰC THUẾ

  135

  Nghị quyết

  23/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Tỷ lệ thu lệ phí trước bạ đã được quy định tại Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016

  01/01/2017

  136

  Quyết định

  17/2014/QĐ-UBND ngày 08/9/2014

   

  Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015

  17/01/2015

  137

  Quyết định

  02/2015/QĐ-UBND ngày 07/01/2015

   

  Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

  07/5/2015

  138

  Quyết định

  10/2015/QĐ-UBND ngày 27/4/2015

   

  Ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016

  02/6/2016

  XIV. LĨNH VỰC THANH TRA

  139

  Nghị quyết

  15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 44/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  140

  Nghị quyết

  16/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/QĐ-UBND ngày 06/7/2018

  01/8/2018

  141

  Quyết định

  10/2009/QĐ-UBND ngày 18/5/2009

   

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  Được thay thế bằng Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014

  05/12/2014

  142

  Quyết định

  45/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

  Thực hiện quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp và Ngân sách Nhà nước

  Theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  01/8/2018

  143

  Quyết định

  04/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

  Thực hiện chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  Theo Nghị quyết số 15/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  01/8/2017

  XV. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  144

  Nghị quyết

  53/2006/NQ-HĐND  ngày 08/12/2006

  Quy định mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  1/8/2017

  145

  Nghị quyết

  86/2008/NQ-HĐND  ngày 03/7/2008

  Miễn thu lệ phí đăng ký hộ tịch

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 53/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  1/8/2017

  146

  Nghị quyết

  132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  01/8/2016

  147

  Nghị quyết

  21/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định mức thu phí đấu giá và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Không thuộc danh mục Phí, Lệ phí ban hành tại Luật Phí, Lệ phí

  1/1/2017

  148

  Quyết định

  775/2007/QĐ-UBND ngày 29/3/2007

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 53/2006/NQ-HĐND ngày 08/12/2006

  1/8/2017

  149

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 01/10/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vàcơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

  Được thay thế bằng Quyết định số 11/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015

  30/5/2015

  150

  Quyết định

  14/2011/QĐ-UBND
  ngày 04/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

  04/4/2014

  151

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND
  ngày 04/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 25/3/2014

  04/4/2014

  152

  Quyết định

  18/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc xây dựng, ban hành văn bản QPPL trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 12/9/2017

  01/10/2017

  153

  Quyết định

  06/2015/QĐ-UBND

  Ngày 06/02/2015

  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí đấu giá trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 21/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  1/1/2017

  XVI. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  154

  Nghị quyết

  136/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

  Quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 52/2017/QĐ-UBND ngày 10/7/2017

  01/8/2017

  155

  Quyết định

  01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009

  Ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

  07/10/2016

  156

  Quyết định

  07/2009/QĐ-UBND ngày 16/3/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  Được thay thế bằng Quyết định số 21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

  14/8/2016

  157

  Quyết định

  19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009

  Ban hành Quy chế Quản lý chất lượng thi công xây dựng các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao BOT), Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT)

  Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

  07/10/2016

  158

  Quyết định

  07/2010/QĐ-UBND ngày 22/3/2010

  Sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số01/2009/QĐ-UBND ngày 06/01/2009ban hành Quy định về trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

  07/10/2016

  159

  Quyết định

  12/2010/QĐ-UBND ngày 30/6/2010

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2009/QĐ-UBND ngày 14/9/2009Ban hành Quy chế quản lý chất lượng thi công xây dựng các Dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao (BOT), Hợp đồng xây dựng chuyển giao kinh doanh (BTO), Hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT)

  Được thay thế bằng Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

  07/10/2016

  160

  Quyết định

  24/2010/QĐ-UBND ngày 28/10/2010

  Quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh

  Theo Nghị quyết số 136/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

  01/8/2017

  161

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 11/4/2013

  Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ nhà, công trình xây dựng,vật kiến trúc khi Nhà nước thu hồi đất

  Được thay thế bằng Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2018

  08/9/2016

  162

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

  Quy định tạm thời giá thuê phòng ở tại Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018

  01/5/2018

  163

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014

  Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

  25/8/2018

  164

  Quyết định

  22/2016/QĐ-UBND ngày 29/8/2016

  Ban hành Đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

  Được thay thế bằng Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017

  13/4/2017

  165

  Quyết định

  07/2017/QĐ-UBND ngày 03/4/2017

  Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

  01/02/2018

  XVII. LĨNH VỰC Y TẾ

  166

  Nghị quyết

  12/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017.

  01/12/2017

  167

  Quyết định

  06/2010/QĐ-UBND ngày 18/3/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế.

  Được thay thế bằng Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017

  20/10/2017

  168

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND ngày 21/01/2013

  Ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

  01/8/2015

  169

  Quyết định

  25/2014/QĐ-UBND ngày 13/10/2014

   

  Quy định tạm thời giá dịch vụ chụp CT-Scanner 64 dãy trong các cơ sở khám, chữa bệnh công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

  01/8/2015

  170

  Quyết định

  17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015

  Ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

  01/12/2017

  XVIII. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

  171

  Nghị quyết

  10/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016.

  01/01/2017

  172

  Quyết định

   

  07/2011/QĐ-UBND ngày 04/4/2011

   

  Ban hành Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh.

  Được thay thế bằng Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016.

  05/6/2016

  173

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND ngày 18/8/2011

  Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

  Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

  01/7/2016

  174

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

  Bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2011-2016.

  Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

  01/7/2016

  175

  Quyết định

  20/2017/QĐ-UBND ngày 21/7/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Được thay thế bằng Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018.

  01/8/2018

  XIX. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  176

  Nghị quyết

  22/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

   

  Quy định mức thu phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Được thay thế bằng Nghị quyết số 76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  01/01/2018

  177

  Quyết định

   

  23/2008/QĐ-UBND ngày 29/10/2008

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

  Được thay thế bằng Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016

  09/9/2016

  178

  Quyết định           

   

  05/2015/QĐ-UBND ngày 27/01/2015

   

  Quy định chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng Phí Thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Theo Nghị quyết số 22/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  01/01/2018

  Tổng số:178 văn bản.

   

   

   

   

   

  Tài liệu đính kèm: