Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

                                                                                                                                DANH MỤC

  Văn bản quy phạm pháp luật cần đình chỉ thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2019

  của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định)

   

   
    1/01/clip_image001.png" width="258" />

   

   

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị xử lý

  Nội dung kiến nghị/Lý do kiến nghị

  Cơ quan đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/ tình hình xây dựng

  1

  Quyết định

  2816/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001

  Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp phía tây thành phố Nam Định”

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

   

   

  Ban quản lý các Khu Công nghiệp

   

   

   

  2019

  2

  Quyết định

  2168/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

  Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

   

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

   

  2019

  3

  Quyết định

  2169/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

  Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

  Bãi bỏ

  Không còn đối tượng điều chỉnh

   

   

  Ban quản lý các Khu Công nghiệp

   

   

  2019

  4

  Quyết định

  2702/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004

  Ban hành quy định chi tiết tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa xá theo Quyết định 2816/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Nam Định

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

  Ban quản lý các Khu Công nghiệp

   

  2019

  5

  Quyết định

   

  798/2005/QĐ-UBND ngày 29/3/2005

  Một số quy định khuyến khích đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nam Định

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

  2019

  6

  Quyết định

  3074/2005/QĐ-UB ngày 10/10/2005

  Về việc hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Mỹ trung do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam làm chủ đầu tư

  Bãi bỏ

  Không còn đối tượng điều chỉnh

  Ban quản lý các khu Công nghiệp

   

   

  2019

  7

  Quyết định

  08/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

  Về việc Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng KCN tỉnh Nam Định

  Sửa đổi, bổ sung

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

  Ban quản lý các Khu Công nghiệp

   

   

  2019

  8

  Quyết định

  18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

   

  Quy định số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng BHXH, BHYT cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn

  Bãi bỏ

  Không còn đối tượng điều chỉnh

  Sở Giáo dục và Đào tạo

   

   

   

  2019

  9

  Quyết định

   

  24/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

   

  Về việc ban hành Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

   

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

   

  2019

  10

  Quyết định

   

  08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

   

  Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

  Thay thế hoặc bãi bỏ

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

   

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

   

  2019

  11

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

  Ban hành Quy chế mẫu  công tác Văn thư – Lưu trữ

  Thay thế

  Cho phù hợp với văn bản pháp luật mới

  Sở Nội vụ

   

  2019

  12

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  Sửa đổi, bổ sung

   

  Cho phù hợp với các văn bản pháp luật mới

   

  Sở Kế hoạch và Đầu tư

   

  2019

  13

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017

   

  Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Thay thế

  Cho phù hợp với văn bản pháp luật mới

  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

   

   

  2019

  Tổng số: 13 văn bản

   

   

  Tài liệu đính kèm: