Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH CẦN BÃI BỎ

  DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH CẦN BÃI BỎ

   

  Mẫu số 06

  Ban hành kèm theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

  DANH MỤC

  VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HĐND, UBND THÀNH PHỐ BAN HÀNH

  CẦN BÃI BỎ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 983/QĐ-UBND ngày 28/02/2019

  của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

   

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Kiến nghị

  Nội dung kiến nghị/ Lý do kiến nghị

  Cơ quan/ đơn vị chủ trì soạn thảo

  Thời hạn xử lý hoặc kiến nghị xử lý/tình hình xây dựng

  1.  

  Quyết định

  31/2010/QĐ-UBND

  ngày 03/08/2010

  Về việc ban hành Bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

  Tài chính

   

  1.  

  Quyết định

  39/2010/QĐ-UBND

  ngày 24/08/2010

  Về việc điều chỉnh Bảng phân loại đường phố ban hành theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/8/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010

  Tài chính

   

  1.  

  Quyết định

  75/2014/QĐ-UBND ngày 08/10/2014

  Về việc phê duyệt cơ chế thực hiện tiền lương và tạo nguồn cải cách tiền lương đối với các cơ sở giáo dục công lập chất lượng theo Luật Thủ đô.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 sửa đổi Nghị quyết 15/2013/NQ-HĐND về cơ chế tài chính áp dụng đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô Hà Nội

  Tài chính – Giáo dục và Đào tạo

   

   

  1.  

  Quyết định

  44/2010/QĐ-UBND

  ngày 10/09/2010

  Ban hành Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày  25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  Công thương

   

  1.  

  Quyết định

  24/2012/QĐ-UBND

  ngày 18/9/2012

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 44/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010 của UBND thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày  25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

   

  Công thương

   

  1.  

  Quyết định

  43/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp Quản lý Nhà nước đối với cụm công nghiệp trên đại bàn thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày  25/05/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

  Công thương

   

  1.  

  Quyết định

  92/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009

  Quy định quản lý Hồ Tây

  Bãi bỏ

  Không còn phù hợp với các quy định Quyết định 41/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 về việc ban hành Quy định về Quản lý hoạt động thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Xây  dựng

   

  1.  

  Quyết định

  123/2009/QĐ-UBND ngày 22/12/2009

  Về việc ban hành Quy định điều kiện đảm bảo kinh doanh đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng kinh doanh có điều kiện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Luật số 03/2016/QH14 ngày 22/11/2016 sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư thì kinh doanh vật liệu xây dựng không nằm trong danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện; Luật Quy hoạch 2018 có hiệu lực từ 01/01/2019; Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch.

  Xây  dựng

   

  1.  

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

  Về việc ban hành Quy định một số nội dung Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình sử dụng nguồn vốn Nhà nước do UBND Thành phố Hà Nội quản lý

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 06/2016/TT-BXD về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2016.

  Xây  dựng

   

  1.  

  Quyết định

  12/2013/QĐ-UBND ngày 12/4/2013

  Về việc quy định quản lý đầu tư, sản xuất gạch, ngói nung trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định 24a/2016/NĐ-CP ngày 05/04/2016 về quản lý vật liệu xây dựng

  Xây  dựng

   

  1.  

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 01/8/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà ở sinh viên trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Do các căn cứ pháp lý thay đổi, các nội dung chi tiết đã được quy định tại Luật Nhà ở 2014; Nghị định số 99/2015 ngày 20/10/2015 hướng dẫn Luật Nhà ở; Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 hướng dẫn thực hiện Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  Xây  dựng

   

  1.  

  Quyết định

  35/2010/QĐ-UBND

  ngày 16/08/2010

  Quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Luật Bảo vệ môi trường 2014

   

  Tài nguyên môi trường

   

  1.  

  Quyết định

  70/2008/QĐ-UBND
  ngày 31/12/2008

  Về việc quy định mức phụ cấp và kinh phí trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố

  Tài chính -Công an

   

   

  1.  

  Quyết định

  71/2008/QĐ UBND
  ngày 31/12/2008

  Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết 21/2008/NQ-HĐND ngày 11/12/2008 quy định mức phụ cấp và kinh phí mua sắm trang bị phương tiện làm việc đối với lực lượng bảo vệ dân phố

  Tài chính -Công an

   

   

  1.  

  Quyết định

  72/2008/QĐ-UBND

  ngày 31/12/2008

  Về việc quy định mức phụ cấp với một số cán bộ chuyên ngành Xã, phường, thị trấn và ở thôn bản trên địa bàn thành phố Hà Nội

   

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 vì Nghị quyết số 14/2008/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2008 của HĐND Thành phố Hà Nội về việc quy định mức phụ cấp đối với một số cán bộ chuyên ngành xã, phường, thị trấn và ở thôn, bản trên địa bàn thành phố Hà Nội; đã quy định

  Nội vụ;  Tài chính

   

   

  1.  

  Quyết định

  42/2009/QĐ-UBND ngày 15/01/2009

  Về mức thu học phí và các khoản thu khác đối với học sinh nghèo, cận nghèo Thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Quyết định 41/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 Ban hành quy định về mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội năm học 2015 – 2016 và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân của thành phố Hà Nội từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021.

  Lao động – Thương binh xã hội - Tài chính

   

  1.  

  Quyết định

  80/2009/QĐ-UBND ngày 16/6/2009

  Ban hành Quy định việc thực hiện kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Xây dựng 2014  và nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng

  Xây dựng

   

  1.  

  Quyết định

  101/2009/QĐ-UBND

  ngày 23/09/2009

   

  Ban hành Quy định trách nhiệm trong công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và tất toán tài khoản tại hệ thống Kho bạc Nhà nước thành phố đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước của TP Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Thông tư 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Tài chính

   

   

  1.  

   

  Quyết định

   

  10/2011/QĐ-UBND

  ngày 02/3/2011

  Về phân cấp nhiệm vụ chi thực hiện Luật Dân quân tự vệ giữa các cấp ngân sách và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Nghị quyết 13/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về cơ cấu tổ chức (thời bình); phân cấp nhiệm vụ chi và định mức chi từ ngân sách địa phương thực hiện theo Luật Dân quân tự vệ, trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Tài chính - Bộ tư lệnh thủ đô

   

   

  1.  

  Quyết định

  19/2011/QĐ-UBND

  ngày 23/6/2011

  Về kiện toàn tổ chức, chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Nghị quyết 23/2010/NQ-HĐND ngày 10/12/2010 về quy định kiện toàn tổ chức và chế độ chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Nội vụ, Tài chính – Công an

   

   

  1.  

  Quyết định

  14/2012/QĐ-UBND

  ngày 04/7/2012

  Về việc Ban hành chính sách bán nhà tái định cư theo phương thức trả dần tiền mua nhà cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất, thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Luật Tổ chức chính quyền địa phương 2015 và Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015

  Xây dựng

   

  1.  

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND

  ngày 21/9/2012

  Về việc ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với dự án khu đô thị mới, dự án phát triển khu nhà ở trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Phù hợp với Nghị định 11/2013/NĐ-CP ngày 14/01/2013 về quản lý đầu tư phát triển đô thị

   

   

  Xây dựng

   

  1.  

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND ngày 24/6/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo trì nhà chung cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Luật nhà ở 2014

  Xây dựng - Tài chính

   

  1.  

  Quyết định

  31/2013/QĐ-UBND
  ngày 06/8/2013

  Về số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013 số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Nội vụ - Tài chính

   

   

  1.  

  Quyết định

  56/2013/QĐ-UBND ngày 11/12/2013

  Ban hành Quy định về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Luật Xây dựng 2014  và Luật đầu tư 2014

   

  Xây dựng

   

  1.  

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND

  ngày 15/8/2014

   Về quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết 04/2018/NQ-HĐND ngày 05/7/2018 về việc ban hành quy định nội dung, mức chi đặc thù thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố Hà Nội

  Tài chính, GTVT

   

  1.  

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND

  ngày 22/06/2010

  Về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước của thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Thông tư  71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 quy định về chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  Tài chính

   

  1.  

  Quyết định

  92/2014/QĐ-UBND

  ngày 22/12/2014

  Về việc áp dụng mức chi cho công tác phổ biến , giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết 19/2014/NQ/HĐND Ngày 05/12/2014 Về mức chi đón tiếp, thăm hỏi, chúc mừng do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp thành phố, cấp huyện thực hiện ; mức chi cho công tác giáo dục, phổ biến pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân và công tác hòa giải ở cơ sở

  Tài chính -

  Tư pháp

   

  1.  

  Quyết định

  93/2014/QĐ-UBND

  Ngày 22/12/2014

  Về việc áp dụng mức chi hỗ trợ từ nguồn ngân sách Nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị quyết số 20/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Thành phố về việc quy định mức chi hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các tổ chức tôn giáo, chức sắc tôn giáo thuộc thành phố Hà Nội quản lý

  Tài chính – Nội vụ

   

  1.  

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 16/11/2015

  Về việc cho phép áp dụng chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ đối với các đơn vị trực thuộc Sở Lao động thương binh và xã hội có chức năng, nhiệm vụ, chăm sóc và nuôi dưỡng người tâm thần

   

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 quy định chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công, viên chức và người lao động làm việc tại cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người sau cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập

  Lao động thương binh và Xã hội

   

  1.  

  Quyết định

  46/2017/QĐ-UBND

  Ngày  29/12/2017

  về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai thuộc hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

   

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định  87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 về kinh doanh khí

  Công thương

   

  1.  

  Quyết định

  49/2008/QĐ-UBND

  Ngày 25/11/2008

  Ban hành Quy định về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước do các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và công ty Nhà nước đang sử dụng, thuộc Thành phố quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

  Tài chính

   

  1.  

   

  Quyết định

  09/2012/QĐ-UBND
  ngày 21/5/2012

  Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015; Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015; Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015; Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015, Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ)

  Kế hoạch – Đầu tư

   

  1.  

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND

  Ngày 16/10/2015

  Ban hành Quy định một số nội dung thuộc thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định số 15/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  Bãi bỏ

  Hiện đang áp dụng Nghị định số 63/2018/NĐ-CP    ngày 04 /05 /2018  của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư

  Kế hoạch – Đầu tư

   

  1.  

  Quyết định

  44/2006/QĐ-UBND

  Ngày 10/4/2006

  Về quy chế quản lý điều hành chương trình CNTT thành phố Hà Nội.

  Bãi bỏ

  Hiện không còn phù hợp với Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND Thành phố về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 05/12/2017 của HĐND Thành phố về việc điều chỉnh nội dung Nghị quyết số 05/2015/NQ-HĐND ngày 01/12/2015 của HĐND thành phố Hà Nội về Chương trình mục tiêu Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020

  Thông tin – Truyền thông

   

   

  Tài liệu đính kèm: