Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  Tập hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định trong kỳ hệ thống hóa 2014-2018

  ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

   

   

   

   

  TẬP HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

  CÒN HIỆU LỰC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

  TRONG KỲ HỆ THỐNG HÓA 2014-2018

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 405/QĐ-UBND  ngày 28 tháng 02 năm 2019

  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Nam Định, năm 2019

  STT

  Tên loại văn bản

  Số, ký hiệu, ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Trích yếu nội dung

  Thời điểm có hiệu lực

  Ghi chú, chỉ dẫn đến nội dung của văn bản

  I. LĨNH VỰC AN NINH

  1

  Nghị quyết

  75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017([1])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/01/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật )

  2

  Quyết định

  10/2012/QĐ-UBND ngày 26/6/2012

  Ban hành Quy định về khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh và tổ chức thực hiện việc đặt các biển báo trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  06/7/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  3

  Quyết định

  25/2012/QĐ-UBND ngày 22/10/2012

  Ban hành Quy định về khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, cơ sở tôn giáo đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/11/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  4

  Quyết định

  18/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

  Kiện toàn quy định chức năng, nhiệm vụvà quyền hạn của Ban chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nam Định.

  25/9/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  5

  Quyết định

  06/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý cư trú và hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  09/03/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  6

  Quyết định

   

  11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016([2])

  Thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định.

  02/5/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  II.LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI

  7

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 10/10/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp công tác trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.

  20/10/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  III. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG

  8

  Quyết định

  26/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

  Quy chế phối hợp giữa các sở, ngành, UBND các cấp và đơn vị liên quan trong việc quản lý nhà nước đối với Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  26/11/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  9

  Quyết định

  23/2013/QĐ-UBND ngày 28/6/2013

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình, hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệsỹnhân dân, nghệ nhân ưu tú ngành thủ công mỹ nghệ tỉnh Nam Định.

  08/7/2013

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  10

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND ngày 30/9/2015([3])

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Nam Định.

  10/10/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  11

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND ngày 26/10/2015

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp kinh tế đối với hoạt động khuyến công tỉnh Nam Định.

  05/11/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  12

  Quyết định

  10/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016

  Ban hành Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Nam Định.

  02/5/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  13

  Quyết định

  44/2016/QĐ-UBND ngày 21/10/2016

  Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của ngành Công thương trên địa bàn tỉnh Nam Định cho UBND cấp huyện quản lý.

  31/10/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  14

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017([4])

  Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  31/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  15

  Quyết định

  24/2018/QĐ-UBND ngày 25/10/2018

  Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  05/11/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  16

  Nghị quyết

  141/2010/NQ-HĐND ngày 09/7/2010

  Về phát triển Giáo dục Mầm non tỉnh Nam Định từ năm 2010 đến năm 2015

  01/9/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Côngbáo tỉnh)

  17

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018([5])

   

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

  01/01/2019

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  18

  Quyết định

  18A/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

  Chuyển các trường Mầm non bán công sang trường Mầm non công lập

  01/9/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  19

  Quyết định

  18B/2010/QĐ-UBND ngày 01/9/2010

  Quy định số lượng, mức hỗ trợ tiền lương và tiền đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế cho giáo viên mầm non ngoài biên chế trong các trường mầm non công lập ở các xã, phường, thị trấn

  01/9/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh)

  20

  Quyết định

  17/2012/QĐ-UBND ngày 31/8/2012

  Ban hành Quy định về nội dung, mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi và ra đề thi khảo sát học sinh tại các cơ sở giáo dục phổ thông

  10/9/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  21

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND ngày 28/5/2013

  Quy định lượng một số tiêu chí trong tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục của Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

  07/6/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  22

  Quyết định

  33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015([6])

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  26/10/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  23

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018([7])

  Quy định mức thưởng cho học sinh trường THPT trường chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp quốc gia, quốc tế của tỉnh Nam Định

  01/02/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  24

  Quyết định

  08/2018/QĐ-UBND ngày 18/4/2018

  Ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Phòng giáo dục và Đào tạo thuộc UBND các huyện, thành phố

  01/5/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  25

  Quyết định

  22/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018

  Quy định về việc dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/10/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  V.LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

  26

  Nghị quyết

  20/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Bãi bỏ Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 11/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định thu phí sử dụng đường bộ đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định và phân cấp sử dụng quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Nam Định

  31/7/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  27

  Quyết định

  08/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009

  Ban hành quy định điều kiện an toàn đối với phương tiện đường thủy nội địa thô sơ có trọng tải toàn phần dưới 01 tấn hoặc có mức có mức chở dưới 5 người hoặc bè

  24/4/2009

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  28

  Chỉ thị

  28/2011/CT-UBND ngày 04/11/2011

  Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông

  14/11/2011

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  29

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014([8])

   

  Quy định mức chi cho lực lượng tham gia hoạt động kiểm tratải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nam Định

  13/10/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  30

  Quyết định

  20/2015/QĐ-UBND ngày 01/7/2015

  Ban hành Quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

  11/7/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  31

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 12/8/2015

  Về việc ban hành Quy định tạm thời về tải trọng, khổ giới hạn của đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

  22/8/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  32

  Quyết định

  52/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016([9])

  Quy định khung giá dịch vụ sử dụng phà tại Bến phà Sa Cao - Thái Hạc

  01/01/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  33

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017([10])

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  01/10/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  34

  Quyết định

  33/3017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017

  Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/12/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  VI. LĨNH VỰC KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  35

  Nghị quyết

  02/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  Thông qua điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  Không có  hiệu lực văn bản

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  36

  Nghị quyết

  09/2015/NQ-HĐND ngày 15/7/2015

  Ban hành tiêu chí xác định dự án đầu tư công trọng điểm nhóm C trên địa bàn tỉnh Nam Định

  25/7/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  37

  Nghị quyết

  51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([11])

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  38

  Quyết định

  2816/2001/QĐ-UB ngày 29/11/2001

  Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển khu công nghiệp phía tây thành phố Nam Định”

  29/11/2001

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  39

  Quyết định

  2702/2004/QĐ-UB ngày 25/10/2004

  Ban hành quy định chi tiết tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư vào Khu công nghiệp Hòa xá theo Quyết định 2816/2001/QĐ-UB của UBND tỉnh Nam Định

  25/10/2004

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  40

  Quyết định

  2168/2004/QĐ-UB ngày 31/8/2004

  Ban hành “Một số cơ chế chính sách khuyến khích đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

  31/8/2004

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  41

  Quyết định

  2169/2004/QĐ-UB

  ngày 31/8/2004

  Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

  31/8/2004

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  42

  Quyết định

  798/2005/QĐ-UBND

  ngày 29/3/2005

  Một số quy định khuyến khích đầu tư nước ngoài tại tỉnh Nam Định

  29/3/2005

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  43

  Quyết định

  3074/2005/QĐ-UBND ngày 10/10/2005

  Hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng khu công nghiệp Mỹ trung do Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam làm chủ đầu tư

  10/10/2005

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  44

  Quyết định

  08/2008/QĐ-UBND ngày 22/5/2008

  Ban hành “Một số cơ chế, chính sách khuyến khích Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy Việt Nam đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Nam Định”

  01/6/2008

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  45

  Quyết định

  24/2011/QĐ-UBND ngày 07/10/2011

  Ban hành Quy định cơ chế, chính sách khuyến khích hỗ trợ dự án đầu tư có vốn lớn, công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Nam Định

  17/10/2011

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  46

  Quyết định

  08/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012

  Ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào các điểm công nghiệp trên địa bàn nông thôn tỉnh Nam Định

  17/5/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  47

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND ngày 30/7/2015

  Phân cấp, ủy quyền cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung một số loại Giấy phép

  09/8/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  48

  Quyết định

  37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015([12])

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Nam Định

  18/12/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  49

  Quyết định

  08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016([13])

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  24/4/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  50

  Quyết định

  34/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc cấp, điều chỉnh quyết định chủ trường đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư thực hiện ngoài khu công nghiệp

  19/9/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  51

  Quyết định

  28/2018/QĐ-UBND ngày 13/11/2018

  Ban hành Quy định quản lý tạm trú của người nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/12/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  VII. LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  52

  Nghị quyết

  42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([14])

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  53

  Quyết định

  02/2010/QĐ-UBND ngày 08/01/2010

  Ban hành Quy định phân công trách nhiệm trong hoạt động quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định

  18/01/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  54

  Quyết định

  14/2010/QĐ-UBND ngày 02/8/2010

  Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

  12/8/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  55

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND ngày 16/11/2010

  Ban hành Quy định quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý thuộc tỉnh Nam Định

  26/11/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  56

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 12/3/2014

  Ban hành Quy định về quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Nam Định

  22/3/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  57

  Quyết định

   

  21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015([15])

   

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

  19/7/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  58

  Quyết định

   

  01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016[16]

  Quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ của tỉnh Nam Định có sử dụng ngân sách nhà nước

  17/01/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  59

  Quyết định

  35/2016/QĐ-UBND ngày 09/9/2016

  Ban hành Quy định quản lý công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  19/9/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  60

  Quyết định

  47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016

  Ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/12/2016

  Nội dung” (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  VIII. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  61

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([17])

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  62

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 06/8/2013

  Quy định mức trợ cấp xã hội hàng tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng, mức hỗ trợ chi phí mai táng, mức trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng và mức trợ cấp chăm sóc người khuyết tật được tiếp nhận vào cơ sở Bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

  16/8/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  63

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Nam Định

  09/9/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  64

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND ngày 12/11/2014

  Phê duyệt mức hỗ trợ tiền ăn, tiền đi lại cho trẻ em khám, phẫu thuật tim bẩm sinh của tỉnh Nam Định

  22/11/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  65

  Quyết định

  07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016

  Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng

  15/4/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  66

  Quyết định

   

  12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016([18])

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao Động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

  23/5/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  67

  Quyết định

  36/2016/QĐ-UBND ngày 19/9/2016

  Bãi bỏ Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 18/11/2008; Quyết định số 22/2010/QĐ-UBND ngày 29/9/2010; Quyết định 23/2011/QĐ-UBND ngày 12/9/2011 của UBND tỉnh Nam Định

  29/9/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  68

  Quyết định

  46/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  26/11/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  69

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND ngày 24/11/2016

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  04/12/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  70

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017

  Quy định mức chi phí đào tạo và mức hỗ trợ chi phí đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo Quyết định số 46/2015/QĐ-TTg ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ

  21/4/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  71

  Quyết định

  23/2018/QĐ-UBND ngày 23/10/2018

  Bãi bỏ một số nội dung Quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ với người chưa thành niên, người tự nguyện chữa trị cai nghiện ma túy, người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng ban hành kèm theo Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 30/3/2016.

  09/11/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ

  72

  Nghị quyết

  28/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí quy định tại Nghị quyết số 108/2008/NQ-HĐND ngày 10/12/2008 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ kinh phí  đối với cán bộ là Ủy viên Ban thường trực Ủy ban mặt trận tổ quốc, Ủy viên Ban thường vụ các đoàn thể cấp xã: Hội phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, và Trưởng ban công tác mặt trận, Bí thư chi đoàn, Chi Hội trưởng: Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân ở thôn (xóm), tổ dân phố

  01/01/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  73

  Nghị quyết

  14/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về việc điều chỉnh mức hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở; điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; quy định mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn; quy định cán bộ kiêm cộng tác viên dân số - gia đình và trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố.

  01/01/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  74

  Nghị quyết

  43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([19])

  Quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  75

  Quyết định

  11/2011/QĐ-UBND  ngày 27/6/2011

  Quy định nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định.

  07/7/2011

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  76

  Quyết định

  16/2012/QĐ-UBND ngày 27/8/2012

  Ban hành Quy chế mẫu  công tác Văn thư Lưu trữ

  06/9/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  77

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 10/01/2013

  Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn (xóm) và tổ dân phố

  20/01/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  78

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND ngày 22/01/2013

  Điều chỉnh hỗ trợ sinh hoạt phí kiêm nhiệm đối với cán bộ Đảng, đoàn thể ở cơ sở; mức phụ cấp đối với Công an viên thường trực xã, thị trấn; mức phụ cấp đối với nhân viên y tế tổ dân phố ở phường, thị trấn; số cán bộ kiêm cộng tác viên Dân số - Gia đình & Trẻ em ở thôn (xóm), tổ dân phố

  01/2/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  79

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

  Ban hành Quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

  26/8/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  80

  Quyết định

   

  29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/2014([20])

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  05/12/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  81

  Quyết định

   

  11/2015/QĐ-UBND ngày 20/5/2015([21])

   

  Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

  30/5/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  82

  Quyết định

  21/2015/QĐ-UBND ngày 09/7/2015([22])

   

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nam Định

  19/7/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  83

  Quyết định

  32/2015/QĐ-UBND ngày 12/10/2015

  Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Nam Định

  22/10/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  84

   

  Quyết định

   

  33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015([23])

  Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo

  26/10/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  85

  Quyết định

  36/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015

  Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/11/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  86

  Quyết định

   

   

  37/2015/QĐ-UBND ngày 08/12/2015([24])

   

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban quản lý các khu công nghiệp

  18/12/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  87

  Quyết định

   

   

  39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015([25])

   

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  07/01/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  88

  Quyết định

   

  03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016([26])

   

  Về việc quy định chức năng nhiêm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

  28/01/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  89

  Quyết định

   

  08/2016/QĐ-UBND ngày 14/4/2016([27])

   

  Về việc quy định chức năng nhiêm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

  24/4/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  90

  Quyết định

  12/2016/QĐ-UBND ngày 13/5/2016([28])

   

  Về việc quy định chức năng nhiêm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

  23/5/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  91

  Quyết định

  14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016([29])

  Về việc quy định chức năng nhiêm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh

  05/6/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  92

  Quyết định

   

  21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016([30])

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  14/8/2016

  Nội dung:(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  93

  Quyết định

   

  23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016([31])

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

  09/9/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  94

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/2016([32])

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

  29/10/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  95

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016([33])

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  01/01/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  96

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND ngày 10/4/2017

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ

  20/4/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  97

  Quyết định

  10/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017

  Ban hành Quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước về thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

  05/5/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  98

  Quyết định

  26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017([34])

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải

  01/10/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  99

  Quyết định

  29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017([35])

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  20/10/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  100

  Quyết định

  31/2017/QĐ-UBND ngày 31/10/2017

  Về việc ban hành Quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Nam Định

  10/11/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  101

  Quyết định

  10/2018/QĐ-UBND ngày 18/5/2018

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 11/6/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh

  01/6/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  X. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  102

  Nghị Quyết

  03/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012

  Phê duyệt Quy hoạch phòng, chống lũ chi tiết cho các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  16/7/2012

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  103

  Nghị Quyết

  16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016([36])

  Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  31/7/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  104

  Nghị Quyết

  32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016([37])

   

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên canh trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Không có hiệu lực văn bản

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  105

  Nghị Quyết

  46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([38])

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  106

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018([39])

  Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020

  01/01/2019

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  107

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 21/7/2010

  Phân cấp công tác quản lý, khai thác, vận hành và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  31/7/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  108

  Quyết định

  19/2010/QĐ-UBND ngày 10/9/2010

  Phê duyệt mức hỗ trợ vốn đầu tư thực hiện kiên cố hóa kênh mương cấp 3 sử dụng nguồn vốn vay tín dụng.

  20/9/2010

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  109

  Quyết định

   

  04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011([40])

   

  Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/4/2011

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  110

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm công trình đê điều, thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  15/9/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  111

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 23/10/2015

  Phê duyệt quy định tạm thời phương án chia sẻ lợi ích thực hiện Đề án thí điểm đồng quản lý nuôi ngao quảng canh tại phân khu phục hồi sinh thái Cồn Lu thuộc Vườn Quốc gia Xuân Thủy.

  02/11/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  112

  Quyết định

   

  03/2016/QĐ-UBND ngày 18/01/2016([41])

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định.

  28/01/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  113

  Quyết định

  48/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016

  Quy định một số tiêu chí xã nông thôn mới thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh giai đoạn 2016-2020.

  01/12/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  114

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017([42])

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất.

  01/3/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  115

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017([43])

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch tỉnh Nam Định sản xuất.

  01/3/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  116

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017([44])

  Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  117

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017([45])

  Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  118

  Quyết định

  12/2018/QĐ-UBND ngày 06/6/2018

  Ban hành Bộ Tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020.

  18/6/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XI. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH

  119

  Nghị quyết

  29/2013/NQ-HĐND ngày 12/12/2013

  Quy định mức hỗ trợ đối với hội thẩm tòa án nhân dân và hoạt động của ngành tòa án nhân dân tỉnh Nam Định

  01/01/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định)

  120

  Nghị quyết

  18/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014([46])

  Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  21/12/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  121

  Nghị quyết

  16/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016([47])

  Quy định mức hỗ trợ vốn đầu tư, mức thưởng từ ngân sách tỉnh đối với các xã, thị trấn; các huyện, thành phố xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

  31/7/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  122

  Nghị quyết

  17/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Quy định tỷ lệ điều tiết khoản thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất các Khu đô thị tại thị trấn trung tâm các huyện trên địa bàn tỉnh

  31/7/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  123

  Nghị quyết

  27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020

  Không có hiệu lực văn bản

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  124

  Nghị quyết

  28/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  Ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020

  Không có hiệu lực văn bản

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  125

  Nghị quyết

  32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016([48])

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên canh trồng lúa nước sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Không có hiệu lực văn bản

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  126

  Nghị quyết

  35/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  Về việc quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn Ủy ban nhân dân gửi báo cáo quyết toán ngân sách hàng năm

  Không có hiệu lực văn bản

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  127

  Nghị quyết

  42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([49])

  Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  128

  Nghị quyết

  43/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([50])

  Về việc quy định mức chi hỗ trợ đối với công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  129

  Nghị quyết

  44/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([51])

  Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  130

  Nghị quyết

  46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([52])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  131

  Nghị quyết

  47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([53])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  132

  Nghị quyết

  48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([54])

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  01/12/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  133

  Nghị quyết

  49/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([55])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  134

  Nghị quyết

  50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([56])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  135

  Nghị quyết

  51/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([57])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  136

  Nghị quyết

  52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/201(7[58])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017           

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  137

  Nghị quyết

  53/2017/NQ-HĐND   ngày 10/7/2017([59])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  138

  Nghị quyết

  54/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017([60])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  139

  Nghị quyết

  56/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  Ban hành Quy định thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương hằng năm; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên

  01/8/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  140

  Nghị quyết

  74/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017

  Ban hành Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị của các cơ quan, đơn vị thuộc địa phương quản lý

  01/01/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  141

  Nghị quyết

  75/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017([61])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/01/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  142

  Nghị quyết

  76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017([62])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/01/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  143

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018([63])

  Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  144

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018([64])

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  145

  Nghị quyết

  06/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018

  Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2018

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  146

  Nghị quyết

  23/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018([65])

  Quy định giá cụ thể sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2018-2020

  01/01/2019

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  147

  Nghị quyết

  24/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018([66])

  Quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do tỉnh Nam Định quản lý từ năm học 2018-2019 đến năm học 2020-2021

  01/01/2019

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  148

  Nghị quyết

  30/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

  Sửa đổi, bổ sung Quy định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2017 và thời kỳ ổn định ngân sách 2017-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

  01/01/2019

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  149

  Quyết định

  09/2009/QĐ-UBND ngày 16/4/2009

  Về việc ban hành Quy định quản lý giá trên địa bàn tỉnh Nam Định

  26/4/2009

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  150

  Quyết định

  18A/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009([67])

  Về việc quy định phương thức bán, giá nhà ở thuộc SHNN ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Nam Định

  03/9/2009

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  151

  Quyết định

  40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013([68])

   

  Về việc quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Nam Định

  30/12/2013

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  152

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND ngày 03/10/2014([69])

   

  Về việc quy định mức chi cho lực lượng tham gia hoạt động kiểm tra tải trọng xe lưu động trên địa bàn tỉnh Nam Định

  13/10/2014

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  153

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND ngày 10/2/2015

  Về việc quy định tỷ lệ phần trăm(%) giá đất để xác định đơn giá thuê đất và đơn giá thuê đất đối với đất có mặt nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/2/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  154

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND ngày 27/3/2015

  Về việc ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ một số loại tài sản, vật kiến trúc, cây trồng vật nuôi phục vụ công tác giải phóng mặt bằngDự án đầu tư xây dựng Khu công nghiệpdệt may Rạng Đông.

  06/4/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  155

  Quyết định

  01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016([70])

  Về việc quy định định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ của tỉnh Nam Định có sử dụng ngân sách nhà nước

  17/01/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  156

  Quyết định

  11/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016([71])

  Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm tỉnh Nam Định

  02/5/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  157

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016([72])

  Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

  02/6/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  158

  Quyết định

  18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016([73])

   

  Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  10/7/2016

  Nội dung:(Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  159

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 14/7/2016

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 10/02/2015 của UBND tỉnh Nam Định

  24/7/2015

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  160

  Quyết định

  37/2016/QĐ-UBND ngày 20/9/2016

  Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi (nuôi trồng thuỷ sản) phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  30/9/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  161

  Quyết định

  38/2016/QĐ-UBND ngày 26/9/2016

  Về việc ban hành Quy định về cơ chế hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở xử lý rác thải sinh hoạt tập trung tại các xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/10/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  162

  Quyết định

  41/2016/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

  Về việc quy định mức giá dịch vụ ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

  16/10/2016

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  163

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016([74])

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính

  01/01/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  164

  Quyết định

  01/2017/QĐ-UBND ngày 03/01/2017

  Về việc ban hành Quy định mức giá dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô trên địa bàn tỉnh Nam Định

  13/01/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  165

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017([75])

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty Cổ phần nước sạch và vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

  01/3/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  166

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017([76])

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

  01/3/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  167

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/2017([77])

  Ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định

  09/03/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  168

  Quyết định

  13/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017([78])

  Ban hành Quy định khung giá dịch vụ sử dụng cảng cá trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  169

  Quyết định

  14/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017([79])

  Ban hành Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi và giá thu tiền sử dụng nước hoặc làm dịch vụ từ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  170

  Quyết định

  16/2017/QĐ-UBND ngày 30/6/2017

  Về việc quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất để khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể dục thể thao, môi trường, giám định tư pháp sử dụng đất tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

  10/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  171

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/2017([80])

  Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  15/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  172

  Quyết định

  18/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phươngủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với ngườinghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/7/2017

  Nội dung: (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  173

  Quyết định

  22/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017

  Phân cấp cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng thuộc diện được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công

  15/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  174

  Quyết định

  23/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/201781

  Quy định mức giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định

  31/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  175

  Quyết định

  24/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017

  Ban hành Bảng giá làm căn cứ tính lệ phí trước bạ nhà trên địa bàn tỉnh Nam Định                                         

  01/9/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  176

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/201782

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/10/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  177

  Quyết định

  34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017

  Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Nam Định

   

  01/01/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  178

  Quyết định

  02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/201883

   

   

  Về việc quy định mức hỗ trợ cho học sinh trường THPT trường chuyên và mức thưởng, hỗ trợ cho bồi dưỡng học sinh giỏi cấp Quốc gia, Quốc tế của tỉnh Nam Định

   

  01/02/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  179

  Quyết định

  03/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018

  Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 đề xác định giá đất tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/3/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  180

  Quyết định

  04/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

  Quy định về chế độ và biểu mẫu báo cáo tình hình thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công

   

  15/4/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  181

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/201884

   

  Về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại

  Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

   

  01/5/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  182

  Quyết định

   

  11/2018/QĐ-UBND ngày 15/5/201885

   

  Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất

  nông nghiệp năm 2018

  15/6/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  183

  Quyết định

  19/2018/QĐ-UBND ngày 17/8/2018

   

  Quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc địa phương quản lý

   

  05/9/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  184

  Quyết định

  25/2018/QĐ-UBND ngày 31/10/2018

  Quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

   

  09/11/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XII. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  185

  Nghị quyết

  22/2011/NQ-HĐND ngày 08/12/2011

  Về việc phê chuẩn Quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

  01/01/2012

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  186

  Nghị quyết

  18/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014

  Quy định về giá các loại đất giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  21/12/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  187

  Nghị quyết

  05/2016/NQ-HĐND ngày 15/01/2016

  Về việc bổ sung quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

  25/01/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  188

  Nghị quyết

  32/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/201686

   

  Quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa khi chuyển đất chuyên trồng lúa sang sử dụng mục đích phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  Không có hiệu lực văn bản

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  189

  Nghị quyết

  45/2017/NQ-HĐND  ngày 10/7/201787

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  190

  Nghị quyết

  46/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/201788

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án khai thác, sử dụng nước mặt, nước biển; phí thẩm định đề án xả nước vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  191

  Nghị quyết

  47/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/201789

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  192

  Nghị quyết

  49/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/201790

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  193

  Nghị quyết

  50/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/201791

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  194

  Quyết định

  04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/201192

   

  Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/4/2011

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  195

  Quyết định

  01/2014/QĐ-UBND ngày 17/01/2014

  Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  27/01/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  196

  Quyết định

  20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

  Về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định thu hồi đất

  10/10/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  197

  Quyết định

  32/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014

  Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2015-2020.

  01/01/2015

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  198

  Quyết định

  30/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015

  Về việc ủy quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Nam Định.

  17/9/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  199

  Quyết định

   

  39/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/201593

   

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường.

  07/01/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  200

  Quyết định

  04/2016/QĐ-UBND ngày 18/02/2016

  Phê duyệt bổ sung quy hoạch khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020.

  28/02/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  201

  Quyết định

  24/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan khác có liên quan.

  10/9/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  202

  Quyết định

  42/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016

  Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

  22/10/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  203

  Quyết định

  05/2017/QĐ-UBND ngày 27/02/201794

   

  Ban hành Quy định mức giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn các huyện thuộc tỉnh Nam Định.

  09/3/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  204

  Quyết định

  12/2017/QĐ-UBND ngày 16/5/2017

  Ban hành Quy định trách nhiệm bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  26/5/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  205

  Quyết định

  17/2017/QĐ-UBND ngày 05/7/201795

   

  Về việc quy định giá dịch vụ đo đạc, lập bản đồ địa chính trong trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao đất, cho thuê đất mới hoặc cho phép thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất ở những nơi chưa có bản đồ địa chính có tọa độ trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  15/7/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  206

  Quyết định

  30/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/201796

   

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  20/10/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  207

  Quyết định

  09/2018/QĐ-UBND ngày 02/5/2018

  Ban hành Quy định trách nhiệm phối hợp quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  20/5/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  208

  Quyết định

  14/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

  Ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  30/6/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  209

  Quyết định

  16/2018/QĐ-UBND ngày 02/7/2018

  Về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  12/7/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  210

  Quyết định

  20/2018/QĐ-UBND ngày 20/8/2018

  Ban hành Bộ đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/9/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  211

  Quyết định

  26/2018/QĐ-UBND ngày 02/11/2018

  Ban hành Quy định hạn mức giao đất ở và hạn mức công nhận đất ở trên địa bàn tỉnh Nam Định

  15/11/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  212

  Quyết định

  27/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/11/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XIII.LĨNH VỰC THANH TRA

  213

  Nghị quyết

  44/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  Ban hành Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  214

  Nghị quyết

  04/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/201897

   

  Quy định về mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  215

  Quyết định

   

  29/2014/QĐ-UBND ngày 25/11/201498

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

  05/12/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  216

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND ngày 28/11/2014

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Nam Định

  08/12/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  217

  Quyết định

  17/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016

  Về việc quy định tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Thanh tra tỉnh; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra sở; Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố Nam Định

  09/7/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XIV. LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  218

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND ngày 13/8/2010

  Về việc phê duyệt Đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa” tại Sở Thông tin và truyền thông

  23/8/2010

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  219

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND ngày 05/6/2013

  Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Nam Định

  15/6/2013

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  220

  Quyết định

  19/2015/QĐ-UNBD ngày 30/6/2015

  Về việc ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internettại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  10/7/2015

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  221

  Quyết định

  05/2016/QĐ-UBND ngày 16/3/2016

  Ban hành Quy định về việc trao đổi và sử dụng văn bản điện tử trong các cơ quan nhà nước tỉnh Nam Định

   

  26/3/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  222

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND ngày 19/10/201699

   

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Nam Định

  29/10/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  223

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017

  Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp và khai thác thông tin, dịch vụ trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Nam Định

  14/5/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  224

  Quyết định

  21/2018/QĐ-UBND ngày 06/9/2018

  Ban hành Quy chế quản lý hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/9/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XV. LĨNH VỰC THUẾ

  225

  Quyết định

   

   

  11/2018/QĐ-UBND ngày 25/5/2018100

   

  Về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018

  15/6/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  226

  Quyết định

  13/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016101

   

   

  Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ tàu thuyền, xe ô tô, xe gắn máy trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  02/6/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  227

  Quyết định

   

  18/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016102

   

  Về việc ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ xe máy điện trên địa bàn tỉnh Nam Định

  10/7/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XVI. LĨNH VỰC TƯ PHÁP

  228

  Nghị Quyết

  21/2016/NQ-HĐND             ngày 21/7/2016

  Bãi bỏ Nghị quyết số 132/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009 của Hội đồng nhan dân tỉnh về việc thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực

  31/7/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  229

  Nghị Quyết

  45/2017/NQ-HĐND  ngày 10/7/2017103

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký giao dịch bảo đảm; phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  230

  Nghị Quyết

   

  53/2017/NQ-HĐND   ngày 10/7/2017104

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  231

  Quyết định

  21/2009/QĐ-UBND   ngày 14/10/2009

  Chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện

  24/10/2009

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  232

  Quyết định

  10/2014/QĐ-UBND ngày 10/4/2014

  Chuyển giao thẩm quyền chứng thực các hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và  tài sản khác gắn liền với đất từ UBND cấp huyện, cấp xã sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện.

  01/5/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  233

  Quyết định

  38/2013/QĐ-UBND  ngày 18/11/2013

  Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Nam Định

  28/11/2013

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  234

  Quyết định

  39/2013/QĐ-UBND     ngày 09/12/2013

  Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Nam Định

  19/12/2013

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  235

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND  ngày 25/03/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định

  03/4/2014

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  236

  Quyết định

  07/2014/QĐ-UBND  ngày 25/03/2014

  Ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Nam Định

  03/4/2014

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  237

  Quyết định

  08/2014/QĐ-UBND   ngày 25/03/2014

  Ban hành Quy chế phối hợp công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh Nam Định

  03/4/2014

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  238

  Quyết định

   

  11/2015/QĐ-UBND  ngày 20/5/2015105

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp

  30/5/2015

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  239

  Quyết định

  14/2015/QĐ-UBND    ngày 03/6/2015

  Về việc quy định mức trần thù lao công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  13/6/2015

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  240

  Quyết định

  16/2016/QĐ-UBND    ngày 14/6/2016

  Về việc ban hành “Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh Nam Định”

  24/6/2016

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  241

  Quyết định

  25/2017/QĐ-UBND  ngày 12/9/2017

  Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh”

  01/10/2017

   Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XVII. LĨNH VỰC XÂY DỰNG

  242

  Nghị quyết

  119/2009/NQ-HĐND ngày 10/7/2009

  Về việc quy định phương thức bán, giá bán nhà ở thuộc SHNN ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lợi cao trên địa bàn thành phố Nam Định

  17/7/2009

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  243

  Nghị quyết

  52/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017106

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  244

  Quyết định

  18A/2009/QĐ-UBND ngày 03/9/2009107

   

  Về việc quy định phương thức bán, giá bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước ở vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao trên địa bàn thành phố Nam Định

  03/9/2009

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  245

  Quyết định

  28/2013/QĐ-UBND ngày 16/8/2013

  Về việc công bố hệ số điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công trong dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ ngày 01/01/2013

  26/8/2013

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  246

  Quyết định

  13/2014/QĐ-UBND ngày 05/6/2014

  Về  việc ban hành lộ trình và mức hỗ trợ xóa bỏ lò gạch thủ công, lò đứng liên tục, lò vòng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  15/6/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  247

  Quyết định

  28/2015/QĐ-UBND ngày 27/8/2015

  Ban hành quy định về xây dựng và quản lý nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Nam Định

  06/9/2015

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  248

  Quyết định

   

  21/2016/QĐ-UBND ngày 04/8/2016108

   

  Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng

  14/8/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  249

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  07/10/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  250

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017109

   

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty cổ phần Nước sạch và Vệ sinh nông thôn tỉnh Nam Định sản xuất

   

  01/3/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  251

  Quyết định

  03/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017110

   

  Quy định giá tiêu thụ nước sạch do Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Nam Định sản xuất

   

  01/3/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  252

  Quyết định

  01/2018/QĐ-UBND ngày 15/01/2018

  Ban hành Quy định đơn giá bồi thường, hỗ trợ thiệt hại về nhà, công trình xây dựng khác gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/02/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  253

  Quyết định

  05/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

  Ban hành Quy định phân cấp, quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/4/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  254

  Quyết định

  06/2018/QĐ-UBND ngày 03/4/2018

  Ban hành Quy định quản lý, phân cấp sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/4/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  255

  Quyết định

  07/2018/QĐ-UBND ngày 12/4/2018111

   

  Về việc quy định giá cho thuê phòng ở tại

  Cụm nhà ở sinh viên tập trung thành phố Nam Định

   

  01/5/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  256

  Quyết định

  13/2018/QĐ-UBND ngày 20/6/2018

  Ban hành Quy định chi tiết một số nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan có liên quan trong cấp Giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  05/7/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  257

  Quyết định

  15/2018/QĐ-UBND ngày 29/6/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin, dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  20/7/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  258

  Quyết định

  18/2018/QĐ-UBND ngày 10/8/2018

  Bãi bỏ Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Nam Định

   

  25/8/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XVIII. LĨNH VỰC Y TẾ

  259

  Nghị quyết

  48/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017112

   

  Quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định

  01/12/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  260

  Quyết định

  40/2013/QĐ-UBND ngày 20/12/2013113

   

  Về việc Quy định tạm thời giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone trong các cơ sở y tế công lập tỉnh Nam Định

  30/12/2013

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  261

  Quyết định

  23/2015/QĐ-UBND ngày 22/7/2015

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Nam Định

  01/8/2015

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  262

  Quyết định

  04/2017/QĐ-UBND ngày 23/02/2017

  Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách địa phương cho đối tượng là người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Nam Định

  05/3/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  263

  Quyết định

   

  29/2017/QĐ-UBND ngày 06/10/2017114

   

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế

  20/10/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  264

  Quyết định

  32/2017/QĐ-UBND ngày 14/11/2017

  Bãi bỏ Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 19/6/2015 của UBND tỉnh ban hành giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nam Định.

  01/12/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XIX. LĨNH VỰC VĂN PHÒNG

  265

  Nghị quyết

  09/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định

  19/7/2014

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  266

  Nghị quyết

  09/2016/NQ-HĐND ngày 16/6/2016

  Về việc quy định số lượng thành viên cơ cấu thành phần các Ban HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021

  26/6/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  267

  Nghị quyết

  11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016

  Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021

  31/7/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  268

  Nghị quyết

  30/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016

  Ban hành Quy định một số chế độ, chính sách và điểu kiện đảm bảo hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Nam Định

  01/01/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  269

  Nghị quyết

  62/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017

  Bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh

  01/8/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  270

  Nghị quyết

  31/2018/NQ-HĐND ngày 08/12/2018

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh nhiêm kỳ 2016-2021 được ban hành kèm theo Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2016 và Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2017 về bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh

  01/01/2019

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  271

  Quyết định

  01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013

  Về việc ban hành Quy chế về trình tự, thủ tục cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Nam Định.

  15/01/2013

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  272

  Quyết định

   

  14/2016/QĐ-UBND ngày 26/5/2016115

   

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh Nam Định

  05/6/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  273

  Quyết định

  20/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

  Về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

  01/7/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  274

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND ngày 04/10/2017

  Về việc bổ sung Quy chế làm việc của UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016-2021.

  20/10/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  275

  Quyết định

  17/2018/QĐ-UBND ngày 16/7/2018

  Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến các dự án đầu tư không sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Nam Định.

  01/8/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  XX. LĨNH VỰC VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  276

  Nghị quyết

  76/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017116

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện công cộng trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/01/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  277

  Nghị quyết

  05/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018117

   

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/8/2018

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  278

  Quyết định

   

  04/2011/QĐ-UBND ngày 22/3/2011118

   

  Về việc ủy quyền, phân cấp quản lý, tổ chức thực hiện một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Nam Định

  01/4/2011

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh)

  279

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013

  Về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng (thôn, xóm) văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”, “Cơ quan (đơn vị), doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, “ Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” và quy định thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Nam Định

  10/6/2013

   

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên Công báo tỉnh)

  280

  Quyết định

   

  23/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016119

   

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định

  09/9/2016

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  281

  Quyết định

  19/2017/QĐ-UBND ngày 07/7/2017

  Ban hành Quy định phân cấp, quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Nam Định

  20/7/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  282

  Quyết định

  27/2017/QĐ-UBND ngày 19/9/2017

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 30/5/2013 của UBND tỉnh Nam Định

  01/10/2017

  Nội dung

  (Đường dẫn đến địa chỉ văn bản được đăng tải trên cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật)

  Tổng số:    225văn bản

  Ghi chú:

   

  81Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Công thương.

  82Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

  83Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Giáo dục Đào tạo.

  84Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Xây dựng.

  85Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Thuế.

  86Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp.

  87Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường và Tư pháp.

  88Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp.

  89Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

  90Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

  91Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

  92Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường, Xây dựng, Văn hóa và Nông nghiệp

  93Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường và Nội vụ.

  94Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường và Tài chính.

  95Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường và Tài chính.

  96Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường và Tài chính.

  97Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra và Tài chính.

  98Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thanh tra và Nội vụ.

  99Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thông tin Truyền thông và Nội vụ.

  100Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực:Thuế và Tài chính.

  101Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thuế và Tài chính.

  102Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Thuế và Tài chính.

  103Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tư pháp và Tài nguyên Môi trường.

  104Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tư pháp

  105Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tư pháp và Nội vụ.

  106Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng và Tài chính.

  107Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng và Tài chính.

  108Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng và Nội vụ.

  109Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực:Tài chính, Nông nghiệp và Xây dựng.

  110Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, Nông nghiệp và Xây dựng.

  111Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Xây dựng và Tài chính.

  112Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Y tế và Tài chính.

  113Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Y tế và Tài chính.

  114Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Y tế và Nội vụ.

  115Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Văn phòng và Nội vụ.

  116Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa và Tài chính.

  117Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa và Tài chính.

  118Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa, Tài nguyên Môi trường, Xây dựng và Nông nghiệp.

  119Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Văn hóa và Nội vụ.

   

     ([1])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: An ninh và Tài chính.

  ([2])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: An ninh và Tài chính

  ([3]) Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công thương và Nội vụ

   

  ([4])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Công thương và Tài chính

  ([5])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo và Tài chính

   

  ([6])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo và Nội vụ.

  ([7])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giáo dục Đào tạo và Tài chính.

  ([8])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giao thông vận tải và Tài chính.

  ([9])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giao thông vận tải và Tài chính.

  ([10])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Giao thông vận tải và Nội vụ.

   

  ([11]) Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch Đầu tư và Tài chính

   

  ([12])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch Đầu tư và Nội vụ.

  ([13])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Kế hoạch Đầu tư và Nội vụ.

  ([14])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Khoa học Công nghệ và Tài chính.

  ([15])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Khoa học Công nghệ và Tài chính

  ([16])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Khoa học Công nghệ và Tài chính

  ([17])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Lao động Xã hội và Tài chính

  ([18])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Lao động Xã hội và Nội vụ.

  ([19])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Tài chính.

  ([20])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Thanh tra.

  ([21])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Tư pháp.

  ([22])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Khoa học Công nghệ.

  ([23])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Giáo dục Đào tạo.

  ([24])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Kế hoạch Đầu tư.

  ([25])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Tài nguyên Môi trường.

  ([26])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Nông nghiệp.

  ([27])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Kế hoạch Đầu tư.

  ([28])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Lao động Thương binh – Xã hội

  ([29])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Văn phòng

  ([30])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Xây dựng..

  ([31])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Văn hóa

  ([32])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Thông tin Truyền thông.

  ([33])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Tài chính.

  ([34])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Giao thông vận tải

  ([35])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nội vụ và Y tế

  ([36])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Tài chính.

  ([37])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Tài chính.

  ([38])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp, Tài nguyên Môi trường và Tài chính.

   

  ([39])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Tài chính..

  ([40])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp , Xây dựng, Tài nguyên Môi trường và Văn hóa

  ([41])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Nội vụ

  ([42])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp, Tài chính và Xây dựng

  ([43]) Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp, Tài chính và Xây dựng.

  ([44])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Tài chính.

  ([45])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Tài chính

  ([46])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường

  ([47])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Nông nghiệp và Tài chính

  ([48])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp.

  ([49])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Khoa học Công nghệ.

  ([50])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Nôi vụ.

  ([51])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Thanh tra

  ([52])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, Tài nguyên Môi trường và Nông nghiệp..

  ([53])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên.

  ([54])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Y tế.

  ([55])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường

  ([56])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

   

  ([57])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Kế hoạch Đầu tư.

  ([58])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Xây dựng.

  ([59])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tư pháp

  ([60])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Lao động Thương binh Xã hội

  ([61])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và An ninh.

  ([62])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Văn hóa.

  ([63])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Thanh tra.

  ([64])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Văn hóa.

  ([65])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Nông nghiệp.

  ([66])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Giáo dục Đào tạo.

  ([67])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Xây dựng.

  ([68])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Y tế.

  ([69])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Giao thông vận tải.

  ([70])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Khoa học Công nghệ.

  ([71])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và An ninh.

  ([72])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Thuế.

  ([73])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Thuế.

  ([74])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Nội vụ.

  ([75])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực:Tài chính, Nông nghiệp và Xây dựng.

  ([76])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính, Nông nghiệp và Xây dựng.

  ([77])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

  ([78])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Nông nghiệp.

  ([79])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Nông nghiệp.

  ([80])Văn bản này có nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Tài chính và Tài nguyên Môi trường.

   

   

  Tài liệu đính kèm: