Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh LAI CHÂU trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018

  DANH MỤC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ của HĐND, UBND tỉnh LAI CHÂU trong kỳ hệ thống hóa năm 2014-2018

  Số TT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

  Tên gọi của văn bản

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày, tháng năm hết hiệu lực

  Năm 2004

  1.  

  Nghị quyết

  12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004

  Ban hành chính sách đất ở bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động và tiếp nhận đến công tác tại các cơ quan tỉnh đóng trên địa bàn thị trấn Phong Thổ; tại các cơ quan huyện Tam Đường đóng trên địa bàn xã Bình Lư; tại các cơ quan huyện Phong Thổ đóng trên địa bàn xã Pa So

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Quyết định

  73/2004/QĐ-UBND ngày 25/10/2004

  V/v thành lập Hội đồng giám định y khoa tỉnh Lai Châu

  Bị Bãi bỏ bởi Quyết định số 70/2017/QĐ-UBND ngày 06/12/2017 của UBND tỉnh

  20/12/2017

  Năm 2005

  1.  

  Nghị quyết

  54/2005/NQ-HĐND ngày 14/12/2005

  Phê duyệt Đề án thành lập và xây dựng công trường lao động xã hội tại các huyện, thị xã tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh

  18/12/2017

  1.  

  Quyết định

  26/2005/QĐ-UB ngày 04/02/2005

  Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng và quản lý xây dựng theo giấy phép trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND ngày 16/10/2017 của UBND tỉnh

  27/10/2017

  1.  

  Quyết định

  27/2005/QĐ-UBND ngày 03/3/2005

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

  Quy định tại Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  39/2005/QĐ-UBND ngày 25-4-2005

  Phê duyệt mức thu, chi tiền giấy thi, giấy nháp, tiền bằng tốt nghiệp phục vụ kỳ thi tốt nghiệp các cấp

  Bị thay thế bởi Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND ngày 24/5/2005 của UBND tỉnh

  24/5/2005

  1.  

  Quyết định

  58/2005/QĐ-UBND ngày 21/6/2005

  V/v quy định những tiêu thức đánh giá, xếp loại chính quyền cơ sở

  Bị thay thế bởi Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh

  15/04/2017

  1.  

  Quyết định

  75/2005/QĐ-UBND ngày 15/9/2005

  V/v Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

  Bị thay thế bởi Quyết định 25/2015/QĐ-UBND

  12/11/2015

  1.  

  Quyết định

  78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005

  Ban hành Quy định chính sách đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ, huyện Tam Đường

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 06/8/2017 của UBND tỉnh

  16/8/2017

  1.  

  Quyết định

  92/2005/QĐ-UBND ngày 16/11/ 2005

  Về việc thành lập lại Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng

  Bị thay thế bởi Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/201 của UBND tỉnh

  01/01/2018

  1.  

  Chỉ thị

  05/2005/CT-UBND ngày 24-5-2005

  V/v triển khai thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004

  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân năm 2004 đã hết hiệu lực thi hành

  01/7/2016

  1.  

  Chỉ thị

  13/2005/CT-UBND ngày 16-9-2005

  Về xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học

  Hiện nay việc xây dựng, củng cố tủ sách pháp luật được thực hiện theo Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010 về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Do đó Chỉ thị 13/2005/CT-UBND đã hết hiệu lực thi hành

  02/4/2010

  Năm 2006

  1.  

  Quyết định

  68/2006/QĐ-UBND ngày 30-11-2006

  V/v Ban hành quy định về lập, thẩm định quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư các dự án thuỷ điện trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2008/QĐ-UBND

  24/01/2008

  Năm 2007

  1.  

  Nghị quyết

  95/2007/NQ-HĐND ngày 20/7/2007

  V/v Thông qua Đề án phát triển lâm nghiệp tỉnh Lai Châu giai đoạn 2007-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  110/2007/NQ-HĐND ngày 11/12/2007

  V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ tiền sử dụng đất ở đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại Thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Nghị quyết số 12/2004/NQ-HĐ12 ngày 25/6/2004 của HĐND tỉnh Lai Châu khóa XII

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Quyết định

  13/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

  Ban hành Quy định trách nhiệm quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

  21/8/2017

  1.  

  Quyết định

  14/2007/QĐ-UBND ngày 07/6/2007

  V/v: Ban hành Quy định một số điểm cụ thể về quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của UBND tỉnh

  21/8/2017

  1.  

  Quyết định

  20/2007/QĐ-UBND ngày 26-9-2007

  V/v Phê duyệt quy hoạch phát triển Giao thông Vận tải giai đoạn 2006-2020 tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 1854/QĐ-UBND ngày 26/12/2013

  26/12/2013

  1.  

  Quyết định

  32/2007/QĐ-UBND ngày 24/12/2007

  V/v Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ thu tiền sử dụng đất đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang được điều động, tuyển dụng đến nhận công tác tại thị xã Lai Châu, huyện Phong Thổ và huyện Tam Đường đã được quy định tại Quyết định số 78/2005/QĐ-UBND ngày 26/9/2005 của UBND tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 06/8/2017 của UBND tỉnh

  16/8/2017

  Năm 2008

  1.  

  Nghị quyết

  145/2008/NQ-HĐND ngày 05/12/2008

  Về chương trình phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm 2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  05/2008/QĐ-UBND ngày 05/02/2008

  V/v: Ban hành Quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý, thực hiện  phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2008

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2008

  1.  

  Quyết định

  18/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

  Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND tỉnh

  20/12/2018

  1.  

  Quyết định

  19/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND

  22/5/2017

  1.  

  Quyết định

  20/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công thương tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

  28/5/2016

  1.  

  Quyết định

  21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

  02/9/2016

  1.  

  Quyết định

  31/2008/QĐ-UBND ngày 11/12/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của hệ thống cơ quan Kiểm lâm tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  34/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 08/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  35/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  36/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 17/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của UBND tỉnh

  14/7/2016

  Năm 2009

  1.  

  Nghị quyết

  150/2009/NQ-HĐND ngày 14/7/2009

  V/v Thông qua đề án về công tác Dân số-Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  158/2009/ NQ-HĐND ngày 10/12/2009

  Ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm, thuê, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý và tiêu hủy tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị Thay thế bởi Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của UBND tỉnh

  01/8/2018

  1.  

  Quyết định

  04/2009/QĐ-UBND ngày 27/3/2009

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 13/2017/QĐ-UBND ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh

  20/5/2017

  1.  

  Quyết định

  18/2009/QĐ-UBND ngày 30/7/2009

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Tài chính tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 23/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

  02/9/2016

  1.  

  Quyết định

  22/2009/QĐ-UBND ngày 18/9/2009

  Ban hành quy định về phân cấp thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định

  25/2009/QĐ-UBND ngày 28/9/2009

  V/v Phê duyệt kế hoạch thực hiện Nghị quyết 150/2009/NQ-HĐND về công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai ,đoạn 2009-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  36/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND

  20/5/2017

  1.  

  Quyết định

  39/2009/QĐ-UBND ngày 28/12/2009

  V/v Quy định thực hiện các chế độ, chính sách về công tác dân số-kế hoạch hoá gia đình tỉnh Lai Châu giai đoạn 2009-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  42/2009/QĐ-UBND ngày 30/12/2009

  Ban hành quy định cụ thể một số nội dung quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  Năm 2010

  1.  

  Nghị quyết

  173/2010/NQ-HĐND12 ngày 17/5/2010

  V/v Ban hành chính sách hỗ trợ bảo vệ rừng; cán bộ tăng cường đối với các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Tam Đường và Thị xã Lai Châu giai đoạn 2010-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

  V/v Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  181/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010

  Về phân cấp nguồn thu; nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  188/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  Thông qua quy định về chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  193/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010

  V/v Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 175/2010/NQ-HĐND ngày 13/7/2010 của HĐND tỉnh Lai Châu V/v ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  13/2010/QĐ-UBND ngày 29/7/2010

  V/v Quy định thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

  19/9/2015

  1.  

  Quyết định

  17/2010/QĐ-UBND ngày 23/8/2010

  Về việc phân cấp nguồn thu và nhiệm vụ chi ngân sách địa phương năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Quyết định

  23/2010/QĐ-UBND ngày 18/10/2010

  V/v Quy định “Một số điểm cụ thể về quản lý, thăm dò, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước theo Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu”

  Bị thay thế bởi Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh

  09/10/2015

  1.  

  Quyết định

  25/2010/QĐ-UBND ngày 17/11/2010

  V/v sửa đổi quy định về kinh phí thực hiện hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở tại Quyết định số 34/2009/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2009  của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  26/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

  28/5/2016

  1.  

  Quyết định

  27/2010/QĐ-UBND ngày 02/12/2010

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 10/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

  28/5/2016

  1.  

  Quyết định

  33/2010/QĐ-UBND ngày 22/12/2010

  Ban hành Quy chế về trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016 của UBND tỉnh

  01/8/2016

  1.  

  Quyết định

  37/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

  Ban hành Quy định về chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh

  04/9/2017

  1.  

  Quyết định

  38/2010/QĐ-UBND ngày 31/12/2010

  Ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  Năm 2011

  1.  

  Nghị quyết

  12/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

  V/v thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  15/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

  Về Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu

  giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  19/2011/NQ-HĐND ngày 16/7/2011

  Về Chương trình duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  29/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về Chương trình phát triển đô thị thị xã Lai Châu để đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2013 và thành lập thành phố Lai Châu vào năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  31/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Thông qua đề án tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục  tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  32/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  V/v Quy định mức đóng góp Quỹ Quốc phòng-An ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Quy định tại Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016 của HĐND tỉnh

  01/11/2016

  1.  

  Nghị quyết

  37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011

  Về chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2011-2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  02/2011/QĐ-UBND ngày 29/01/2011

  Về việc thực hiện Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND ngày 14/11/2016 của UBND tỉnh

  24/11/2016

  1.  

  Quyết định

  04/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Lâm nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  05/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Phát triển nông thôn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  06/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống lụt bão trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  07/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thủy sản trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  08/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Thú y trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  09/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định 06/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 của UBND tỉnh

  08/5/2016

  1.  

  Quyết định

  10/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 12/2016/QĐ-UBND ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh

  28/5/2016

  1.  

  Quyết định

  11/2011/QĐ-UBND ngày 24/3/2011

  Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 66/2017/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh

  01/12/2017

  1.  

  Quyết định

  15/2011/QĐ-UBND ngày 20/5/2011

  V/v Ban hành Quy định quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ xúc tiến thương mại bằng nguồn vốn Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  16/2011/QĐ-UBND ngày 01/6/2011

  Ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý văn bản, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về việc kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  18/2011/QĐ-UBND ngày 19/7/2011

  Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu nhiệm kỳ 2011 -2016

  Quy định tại Quyết định số 26/2016/QĐ-UBND ngày 25/8/2016 của UBND tỉnh

  04/9/2016

  1.  

  Quyết định

  20/2011/QĐ-UBND ngày 11/8/2011

  Phê duyệt Chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững tỉnh Lai Châu giai đoạn 2011-2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  21/2011/QĐ-UBND ngày 12/8/2011

  Ban hành Quy định các tiêu thức xác định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh

  03/10/2016

  1.  

  Quyết định

  25/2011/QĐ-UBND ngày 09/9/2011

  Ban hành "Quy chế thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu".

  Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  34/2011/QĐ- UBND, ngày 15/11/2011

  Quy định mức phụ cấp đặc thù đối với cán bộ, viên chức làm việc tại các cơ sở quản lý người nghiện ma túy, người bán dâm và người sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Hết hiệu lực theo Nghị định số 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007 của Chính phủ vì Nghị định số 26/2016/NĐ-CP ngày 06/4/2016 của Chính phủ đã bãi bỏ Nghị định 114/2007/NĐ-CP ngày 03/7/2007

  01/6/2016

  Năm 2012

  1.  

  Nghị quyết

  48/2012/NQ-HĐND ngày 13/07/2012

  Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

  10/8/2016

  1.  

  Nghị quyết

  55/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 13/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  56/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012

  Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2013.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2013

  1.  

  Nghị quyết

  60/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Thông qua Đề án công nhận đô thị thị xã Lai Châu tỉnh Lai Châu là đô thị loại III.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  63/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2013.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2013

  1.  

  Nghị quyết

  66/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012

  Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính bảo đảm hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Lai Châu.

  Quy định tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

  10/8/2016

  1.  

  Nghị quyết

  68/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012

  V/v “ Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Quyết định

  04/2012/QĐ-UBND ngày 18/01/2012

  Về việc ban hành Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 44/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh

  01/12/2016

  1.  

  Quyết định

  05/2012/QĐ-UBND 19/01/2012

  V/v Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế trang trại trên địa tỉnh Lai Châu đến năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  11/2012/QĐ-UBND ngày 06/4/2012

  Quy định điều kiện xác định học sinh không thể đi từ nhà đến trường và trở về trong ngày đối với học sinh bán trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

  11/9/2016

  1.  

  Quyết định

  15/2012/QĐ-UBND ngày 25/7/2012

  Về việc quy định giá tài sản và tỷ lệ phần trăm(%) chất lượng còn lại của tài sản đã qua sử dụng để tính lệ phí trước bạ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh

  10/7/2018

  1.  

  Quyết định

  21/2012/QĐ-UBND ngày 05/9/2012

  V/v ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND

  01/8/2017

  1.  

  Quyết định

  27/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012

  Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

  10/9/2016

  1.  

  Quyết định

  29/2012/QĐ-UBND ngày 28/9/2012

  Ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  05/9/2017

  1.  

  Quyết định

  32/2012/QĐ-UBND ngày 12/10/2012

  Về việc quy định mức chi đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  05/9/2017

  1.  

  Quyết định

  35/2012/QĐ-UBND ngày 15/11/2012

  Ban hành Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  27/4/2018

  1.  

  Quyết định

  39/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/ 2012

  V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2013

  Năm 2013

  1.  

  Nghị quyết

  74/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  V/v ban hành chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014-2016

  Hết thời hạn thực hiện được quy định trong văn bản

  01/01/2017

  1.  

  Nghị quyết

  75/2013/NQ-HĐND ngày 12/07/2013

  Sửa đổi một số nội dung Nghị quyết số 181/2010/NQ-HĐND của HĐND tỉnh V/v phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi NSĐP năm 2011 và ổn định cho các năm tiếp theo và Nghị quyết số 82/2010/NQ-HĐND ngày 12/7/2010 về ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên Ngân sách địa phương năm 2011

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  76/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013

  Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  84/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2014

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2014

  1.  

  Nghị quyết

  86/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  87/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2014 tỉnh Lai Châu

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2014

  1.  

  Nghị quyết

  92/2013/NQ-HĐND ngày 06/12/2013

  Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu năm 2014

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2014

  1.  

  Quyết định

  05/2013/QĐ-UBND ngày 08/4/2013

  Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 40/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016 của UBND tỉnh

  14/11/2016

  1.  

  Quyết định

  06/2013/QĐ-UBND ngày 18/4/2013

  Ban hành Quy chế tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân

  Bị thay thế bằng Quyết định số 40/2015/QĐ-UBND 

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  10/2013/QĐ-UBND

  ngày 16/7/2013

  Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 14/2018/ QĐ-UBND ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh

  01/5/2018

  1.  

  Quyết định

  14/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

  Về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của UBND tỉnh

  15/5/2017

  1.  

  Quyết định

  15/2013/QĐ-UBND ngày 21/8/2013

  Về việc bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2008/QĐ-UBND ngày 10/9/2008 của UBND tỉnh Lai Châu về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông

  Quy định tai Quyết định số 24/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

  02/9/2016

  1.  

  Quyết định

  19/2013/QĐ-UBND ngày 29/8/2013

  Về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh

  01/9/2017

  1.  

  Quyết định

  20/2013/QĐ-UBND ngày 30/8/2013

   

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh

  01/4/2018

  1.  

  Quyết định

  22/2013/QĐ-UBND ngày 16/9/2013

  Về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 13/8/2018 của UBND tỉnh

  01/9/2018

  1.  

  Quyết định

  26/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013

  Ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp

  Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh

  21/5/2018

  1.  

  Quyết định

  27/2013/QĐ-UBND ngày 02/10/2013

  Sửa đổi một số điều của Quy chế thẩm định văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND

  Hết hiệu lực theo Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004 và Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

  01/7/2016

  1.  

  Quyết định

  29/2013/QĐ-UBND ngày 29/10/2013

  V/v ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2014 - 2016

  Hết thời hạn có hiệu lực đã được quy định trong văn bản

  1/1/2017

  1.  

  Quyết định

  30/2013/QĐ-UBND ngày 30/10/2013

  Về việc quy định một số nội dung trong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định trong Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  01/12/2016

  1.  

  Quyết định

  33/2013/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

  Quy định điều kiện cụ thể được hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg ngày 24/01/2013 của Thủ Tướng Chính phủ đối với học sinh trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016 của UBND tỉnh

  11/9/2016

  Năm 2014

  1.  

  Nghị quyết

  100/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014 -2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  102/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  103/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014

  Quy định danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  113/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng – an ninh năm 2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  114/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  115/2014/NQ-HĐND ngày 10/12/2014

  Kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2015 tỉnh Lai Châu

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  04/2014/QĐ-UBND ngày 06/3/2014

  Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 của UBND tỉnh

  25/4/2017

  1.  

  Quyết định

  05/2014/QĐ-UBND ngày 21/3/2014

  Ban hành Quy định đánh giá, xếp loại kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính của các sở, ban, ngành tỉnh; UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của UBND tỉnh

  22/5/2016

  1.  

  Quyết định

  06/2014/QĐ-UBND ngày 26/3/2014

  Ban hành Quy định thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp và thủy sản bằng nguồn vốn Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh

  20/4/2018

  1.  

  Quyết định

  11/2014/QĐ-UBND ngày 30/5/2014

  Ban hành quy định về phân cấp thẩm quyền thẩm tra thiết kế xây dựng công trình và thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh

  01/01/2017

  1.  

  Quyết định

  16/2014/QĐ-UBND ngày 08/7/2014

  Ban hành Quy định một số nội dung thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh

  20/4/2018

  1.  

  Quyết định

  18/2014/QĐ-UBND ngày 18/7/2014

  V/v điều chỉnh, bổ sung một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2014

  1.  

  Quyết định

  19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014

  Về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh

  21/02/2018

  1.  

  Quyết định

  21/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014

  Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Lai Châu.

  Bị thay thế bằng Quyết định 24/2015/QĐ-UBND

  16/10/2015

  1.  

  Quyết định

  23/2014/QĐ-UBND ngày 06/8/2014

  Ban hành mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Lai Châu năm học 2014-2015

  Quy định tại Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh

  02/9/2016

  1.  

  Quyết định

  24/2014/QĐ-UBND ngày 20/8/2014

  Ban hành danh mục, mức thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm trích nộp ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017của UBND tỉnh

  05/9/2017

  1.  

  Quyết định

  26/2014/QĐ-UBND ngày 26/8/2014

  Ban hành Quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Lai Châu năm 2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  28/2014/QĐ-UBND ngày 15/9/2014

  Về việc ban hành quy định một số nội dung cụ thể quản lý về giá trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 của UBND tỉnh

  20/11/2017

  1.  

  Quyết định

  30/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014

  Ban hành quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2017/QĐ-UBND ngày 11/4/2017 của UBND tỉnh

  20/4/2017

  1.  

  Quyết định

  31/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014

  Ban hành quy định tạm thời về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Lai Châu năm 2015

  Bị thay thế bởi Quyết định số 74/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh

  01/01/2018

  1.  

  Quyết định

  38/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014

  Về việc quy định tổ chức thực hiện và quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  1.  

  Quyết định

  39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

  V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  40/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

  Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  41/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014

  V/v giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2015.

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  42/2014/QĐ-UBND ngày 16/12/2014

  V/v ban hành đơn giá bồi thường về nhà, công trình xây dựng trên đất, cây trồng, vật nuôi và các tài sản khác gắn liền với đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 của UBND tỉnh

  24/8/2017

  1.  

  Quyết định

  45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

  Về ban hành Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

  15/3/2018

  Năm 2015

  1.  

  Nghị quyết

  128/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

  Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2015

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015

  Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đi với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  137/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  138/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Phê chuẩn Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Nghị quyết

  140/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ dự toán thu, chi Ngân sách địa phương năm 2016

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  141/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Về kế hoạch vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2016

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Nghị quyết

  146/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015

  Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2016

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Quyết định

  03/2015/QĐ-UBND ngày 12/02/2015

  Về việc ban hành Quy định giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 28/9/2017 của UBND tỉnh

  09/10/2017

  1.  

  Quyết định

  07/2015/QĐ-UBND ngày 14/4/2015

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND ngày 21/7/2014 của UBND tỉnh về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet tại các điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh

  21/02/2018

  1.  

  Quyết định

  09/2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015

  Về việc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; phê duyệt và thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 77/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh

  15/01/2018

  1.  

  Quyết định

  16/2015/QĐ-UBND ngày 06/7/2015

  Ban hành Quy chế quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Bị thay thế bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh

  22/3/2018

  1.  

  Quyết định

  18/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

  V/v điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2015

  1.  

  Quyết định

  19/2015/QĐ-UBND ngày 25/8/2015

  Ban hành quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  05/9/2017

  1.  

  Quyết định

  25/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015

  Về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 67/2017/QĐ-UBND ngày 20/11/2017 của UBND tỉnh

  01/12/2017

  1.  

  Quyết định

  26/2015/QĐ-UBND ngày 03/11/2015

  Ban hành Quy định việc cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  08/9/2017

  1.  

  Quyết định

  27/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý công tác tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Quy định tại Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh

  25/10/2016

  1.  

  Quyết định

  34/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

  V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  1.  

  Quyết định

  35/2015/QĐ-UBND ngày 11/12/2015

  V/v giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2016

  Năm 2016

  1.  

  Nghị quyết

  39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016

  Quy định mức thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  55/2016/NQ-HĐND ngày 14/10/2016

  Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 130/2015/NQ-HĐND ngày 17/7/2015 của HĐND tỉnh Quy định mức thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của HĐND tỉnh

  01/8/2017

  1.  

  Nghị quyết

  59/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017

  Hết thời hạn có hiệu lực được quy định trong văn bản

  31/12/2017

  1.  

  Nghị quyết

  63/2016/NQ-HĐND ngày 10/12/2016

  Ban hành Quy định định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2017

  1.  

  Quyết định

  02/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016

  Phân cấp thẩm quyền xác lập, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu nhà nước thuộc phạm vi quản lý

  Bị thay thế bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của UBND tỉnh

  01/12/2018

  1.  

  Quyết định

  15/2016/QĐ-UBND ngày 23/6/2016

  Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 của UBND tỉnh

  28/01/2017

  1.  

  Quyết định

  21/2016/QĐ-UBND ngày 22/7/2016

  Về việc ban hành bổ sung giá đất trong bảng giá đất của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

  15/10/2018

  1.  

  Quyết định

  32/2016/QĐ-UBND ngày 01/9/2016

  Quy định về việc thu và chế độ quản lý, sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  05/9/2017

  1.  

  Quyết định

  33/2016/QĐ-UBND ngày 14/9/2016

  Về sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014 của UBND tỉnh

  Bị thay thế bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 21/02/2018 của UBND tỉnh

  15/3/2018

  1.  

  Quyết định

  43/2016/QĐ-UBND ngày 18/11/2016

  Sửa đổi Khoản III, bổ sung Khoản IV Điều 3 Quy định về thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng (thu đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu) công trình dịch vụ tiện ích công cộng khác trong Khu kinh tế Cửa khẩu Ma Lù Thàng tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2015 của UBND tỉnh Lai Châu

  Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của UBND tỉnh

  05/9/2017

  1.  

  Quyết định

  49/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

  Ban hành Quy định về thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2017

  1.  

  Quyết định

  50/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

  V/v giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017

  Được quy định trong văn bản

  01/01/2018

  Năm 2017

  1.  

  Nghị quyết

  05/2017/NQ-HĐND ngày 13/7/2017

  Về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2018

  1.  

  Nghị quyết

  19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2018

  1.  

  Quyết định

  28/2017/QĐ-UBND ngày 09/08/2017

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điểu của Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1 cho đồng bào dân tộc thiểu số có trình độ văn hoá quá thấp ban hành kèm theo Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 30/09/2013 của UBND tỉnh Lai Châu

  Bị thay thế bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 09/5/2018 của UBND tỉnh

  21/5/2018

  1.  

  Quyết định

  71/2017/QĐ-UBND ngày 08/12/2017

  Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018

  Được quy định trong văn bản

  31/12/2018

   

  Tài liệu đính kèm: