Lên đầu trang
  • Thông tin danh mục hệ thống hóa: DANH MỤC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh LAI CHÂU trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  DANH MỤC văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần của HĐND, UBND tỉnh LAI CHÂU trong kỳ hệ thống hóa 2014 - 2018

  Số TT

  Tên loại

  văn bản

  Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm

  ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

  Nội dung, quy định hết hiệu lực

  Lý do hết hiệu lực

  Ngày hết hiệu lực

  Năm 2005

  1.  

  Nghị quyết

  56/2005/NQ-HĐND ngày 15-12-2005 V/v đặt tên Quảng trường và một số đường trên địa bàn thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi mục 17, Điều 1

  Được sửa đổi bởi NQ 155/2009/NQ-HĐND ngày 10-12-2009

  20-12-2009

  Năm 2006

  1.  

  Quyết định

  56/2006/QĐ-UBND ngày 25-8-2006 V/v ban hành giá xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  - chương IV tập Đơn giá XDCB - phần xây dựng;

  - chương II mục BB.40501 đến BB.40509

  Được điều chỉnh, bổ sung bởi Quyết định 08/2007/QĐ-UBND

  28-4-2007

  1.  

  Quyết định

  67/2006/QĐ-UBND ngày 20/11/2006  ban hành Quy định mức chi trả nhuận bút một số loại hình tác phẩm trong các lĩnh vực báo chí, phát thanh - truyền hình, xuất bản phẩm, văn học nghệ thuật.

  Mục I, II, V, VII tại Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND

  Được quy định tại Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh

  25-10-2016

  Năm 2008

  1.  

  Nghị quyết

  120/2008/NQ-HĐND ngày 04/8/2008 về việc ban hành quy định về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản, phí bảo vệ môi trường đối với chất thải rắn.

  Mục A của Quy định kèm theo Nghị quyết số 120/2008/NQ-HĐND

  Được quy định tại Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND ngày 28/7/2016 của HĐND tỉnh

  10-8-2016

  1.  

  Quyết định

  23/2008/QĐ-UBND ngày 30-09-2008 Ban hành quy định tạm thời chính sách chuyển đổi đất và hỗ trợ đầu tư phát triển cao su đại điền trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Sửa đổi Điểm a, Khoản 3, Điều 2 của Quy định ban hành kèm theo

  Được sửa đổi bởi Quyết định 12/2012/QĐ-UBND)

  18-5-2012

  1.  

  Quyết định

  39/2008/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 V/v ban hành quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi, bổ sung quy định hệ thống chỉ huy điều hành và cơ chế quản lý thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo

  Được sửa đổi bởi Quyết định 36/2010/QĐ-UBND

  10-01-2011

  Năm 2009

  1.  

  Quyết định

  20/2009/QĐ-UBND ngày 19/8/2009 V/v Ban hành Quy định trình tự, thủ tục, cơ chế chính sách thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP chủ Chính phủ

  - Sửa đổi Khoản 2, Điều 3  Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

  - Sửa đổi Điều 4 Quyết định 20/2009/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bởi Quyết định 07/2014/QĐ-UBND

  05-4-2014

  Năm 2010

  1.  

  Nghị quyết

  172/2010/NQ-HĐND ngày 17-5-2010 V/v quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế; đối tượng khách trong nước được mời cơm, đối với từng loại hình cơ quan thuộc tỉnh

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Mục II, Phần II của quy định kèm theo

  Được sửa đổi bởi NQ 187/2010/NQ-HĐND)

  19-12-2010

  Năm 2012

  1.  

  Nghị quyết

  69/2012/NQ-HĐND ngày 07-12-2012 Ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Sửa đổi tiết b, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều 1

  Sửa đổi tiết d, Điểm 2.1, Khoản 2 Điều 1

  Sửa đổi Điểm 2.2, Khoản 2, Điều 1

  Mục III, phụ lục danh mục dự án ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bổ sung Điểm 2.5, Khoản 2, Điều 1

  Bổ sung Điểm 2.7

  Bãi bỏ Tiết b, Điểm 2.5, Khoản 2 Điều 1

  Được sửa đổi bởi NQ  119/2014/NQ-HĐND

  20-12-2014

  1.  

  Quyết định

  26/2012/QĐ-UBND ngày 19/9/2012 Ban hành Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Sửa đổi quy định về Chi tổ chức Hội thi theo ngành, lĩnh vực, địa phương về công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy định tại Điểm 1.3, Khoản 1, Điều 2 của Quy định mức chi bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Được sửa đổi bởi Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

  29-01-2015

  Năm 2013

  1.  

  Nghị quyết

  73/2013/NQ-HĐND ngày 12/7/2013 về việc thông qua quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Lai Châu đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

  - Mục 3 Phần 1 Điều 1;

  - Mục 1  Phần II Điều 1;

  - điểm 2.2, Mục 2, phần II Điều 1;

  - Điểm 3.1, Mục 3, Phần II, Điều 1;

  - Điểm 8.1, Điểm 8.2, Điểm 8.3,  Mục 8, Phần II Điều 1;

  - Mục 10, Phần II, Điều 1

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh

  01-8-2018

  1.  

  Quyết định

  08/2013/QĐ-UBND ngày 03-6-2013 Ban hành quy định về chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, trình tự, thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số nội dung của Quy định ban hành kèm theo:

  Sửa đổi Khoản 2 Điều 3, Khoản 4 Điều 3, Điều 4, Khoản 3 Điều 13

  Sửa đổi Mục III, phụ lục Danh mục Dự án ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bổ sung các Khoản 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 vào sau Khoản 5 Điều 7

  Bổ sung Khoản 6, 7, 8 vào sau Khoản 5 Điều 13

  Bãi bỏ Khoản 2 “Hỗ trợ cước phí vận tải

  Được sửa đổi bởi QĐ 02/2015/QĐ-UBND

  29-1-2015

  1.  

  Quyết định

  09/2013/QĐ-UBND ngày 10-6-2013 V/v ban hành một số nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy điện Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Bản Chát trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

  Sửa đổi Khoản 1, Điều 9

  Sửa đổi Điều 12

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 13/2014/QĐ-UBND

  12-6-2014

  1.  

  Quyết định

  17/2013/QĐ-UBND ngày 28/8/2013 về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 4, Chương 2 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND

  Theo quy định tại Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 15/02/2016 của UBND tỉnh

  24-02-2016

  1.  

  Quyết định

  24/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 V/v ban hành mức chi bảo đảm cho hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi quy định về Chi tổ chức các cuộc thi liên quan đến công tác cải cách thủ tục hành chính tại Mục X, Phụ biểu ban hành kèm theo Quyết định 24/2013/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bằng Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

  29-01-2015

  1.  

  Quyết định

  25/2013/QĐ-UBND ngày 24/9/2013 V/v ban hành mức chi phục vụ hoạt động cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Điểm 1, Mục I, Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND

  Theo quy định tại Quyết định 01/2015/QĐ-UBND

  29-1-2015

  1.  

  Quyết định

  32/2013/QĐ-UBND ngày 14-11-2013 V/v ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi điểm c, Khoản 1, Điều 7

  Được sửa đổi bởi Quyết định số  03/2014/QĐ-UBND

  27-2-2014

  Năm 2014

  1.  

  Nghị quyết

  105/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2014 của HĐND tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Điều 1 Nghị quyết 105/2014/NQ-HĐND

  Được sửa đổi bởi Nghị quyết 144/2015/NQ-HĐND

  21-12-2015

  1.  

  Quyết định

  22/2014/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp hàng tháng và các chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi Điểm 1.2, Khoản 1, Mục II, Điều 1 Quyết định 22/2014/QĐ-UBND

  Theo quy định tại Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của UBND tỉnh

  28-01-2018

  1.  

  Quyết định

  29/2014/QĐ-UBND, ngày 15/9/2014 về việc ban hành quy định xét, công nhận và quản lý hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Sửa đổi, bổ sung Điều 7 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Quyết định 29/2014/QĐ-UBND

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 32/2015/QĐ-UBND

  19-12-2015

  1.  

  Quyết định

  33/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014  ban hành Quy định một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Điểm c, Khoản 7, Điều 22; và Điều 24 của Quy định ban hành kèm theo  Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

  Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  01-12-2016

  Điều 26 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 33/2014/QĐ-UBND

  Quy định tại Quyết định số 39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 của UBND tỉnh

  10-11-2016

  1.  

  Quyết định

  34/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 về việc ban hành quy định về trình tự thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bãi bỏ các Điều 5, 6, 7 và Điều 8 của Quy định ban hành kèm Quyết định 34/2014/QĐ-UBND

  Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  01-12-2016

  Bãi bỏ Khoản 4 Điều 7

  Quy định tại Quyết định số 09 /2015/QĐ-UBND ngày 23/4/2015 của UBND tỉnh

   

  1.  

  Quyết định

  35/2014/QĐ-UBND ngày 05/11/2014 về việc ban hành Quy định hạn mức giao đất, hạn mức công nhận đất ở; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa; hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bãi bỏ Khoản 1, Điều 8 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 35/2014/QĐ-UBND

  Quy định tại Quyết định số 46/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  01-12-2016

  1.  

  Quyết định

  43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014  về việc ban hành giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Bảng giá đất ở tại nông thôn (Mục VIII); Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại nông thôn; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại nông thôn (Mục IX);  Bảng giá đất ở tại đô thị (Mục X); Bảng giá đất thương mại dịch vụ tại đô thị; Bảng giá đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thương mại dịch vụ tại đô thị (Mục XI)  ban hành kèm theo Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh Lai Châu

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ngày 24/9/2018 của UBND tỉnh

  15-10-2018

  Năm 2015

  1.  

  Quyết định

  05/2015/QĐ-UBND ngày 26-3-2015 Ban hành Quy định về Quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Khoản 2, Khoản 3 Điều 4; tên Điều 6; Điều 7; tên Điều 9; tên Điều 10; Khoản 1, Khoản 2 Điều 10; Khoản 2 Điều 11; Khoản 1 Điều 13; Điều 15; Phụ lục 5

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh

  01-01-2019

  1.  

  Quyết định

  31/2015/QĐ-UBND ngày 30/11/2015  ban hành quy định về chủng loại, số lượng và quản lý sử dụng xe ô tô chuyên dùng của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh quản lý

  Điều 2 Quy định ban hành kèm theo Quyết định 31/2015/QĐ-UBND

  Quy định tại Quyết định số 47/2016/QĐ-UBND ngày 21/11/2016 của UBND tỉnh

  10-12-2016

  Năm 2016

  1.  

  Quyết định

  19/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016  ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với Trưởng, Phó trưởng các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp thuộc UBND huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  - Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND;

  - Điểm c và Điểm d Khoản 2 Điều 6 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 19/2016/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 của UBND tỉnh

  16-11-2018

  1.  

  Quyết định

  39/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2016 Quy định mức trích, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh

  Khoản 2, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 39/2016/QĐ-UBND

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 17/7/2017 của UBND tỉnh

  27-7-2017

  1.  

  Quyết định

  55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016  ban hành  Quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Khoản 3, Điều 3 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 16/2017/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh

  03-7-2017

  Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 19; Điều 22 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Lai Châu

  Được sửa đổi bởi  Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của UBND tỉnh

  20-11-2018

  Năm 2017

  1.  

  Quyết định

  02/2017/QĐ-UBND ngày 18/01/2017 về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Khoản 3, Điều 2 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh

  29-6-2017

  Khoản 1, Điều 3 của Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

  18-9-2017

  1.  

  Quyết định

  08/2017/QĐ-UBND ngày 12/4/2017 ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lai Châu

  Khoản 1, Điều 1 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bởi, Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

  18-9-2017

  1.  

  Quyết định

  09/2017/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 ban hành Quy định tiêu chí cho bến xe khách thấp hơn bến xe khách loại 6 đối với các bến xe khách thuộc vùng sâu, vùng xa, các khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn của tỉnh Lai Châu

  Điều 3 của Quyết định số 09/2017/QĐ-UBND

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 45/2017/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh

  18-9-2017

  1.  

  Quyết định

  11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017  ban hành  Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Điều 11 của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 07/02/2018 của UBND tỉnh

  13-02-2018

  1.  

  Quyết định

  56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017  về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Khoản 1 Điều 1; Khoản 2, Khoản 3 Điều 2; Khoản 3 Điều 4 Quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Lai Châu

  Được  sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

  15-6-2018

  1.  

  Quyết định

  62/2017/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn đối với các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lai Châu

  Khoản 3, Điều 6 Quy định Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu

  Được sửa đổi bởi Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018

  10-8-2018

   

  Tài liệu đính kèm: