• Quyết định 34/2022/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  18/11/2022

  01/12/2022

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 33/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế-kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  11/11/2022

  22/11/2022

 • Quyết định 32/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

  04/11/2022

  20/11/2022

 • Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

  04/11/2022

  20/11/2022

 • Quyết định 30/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

  25/10/2022

  10/11/2022

 • Quyết định 29/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  20/10/2022

  01/11/2022

 • Quyết định 28/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế quản lý công nghệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  19/10/2022

  01/11/2022

 • Quyết định 27/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 02/3/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Long

  27/09/2022

  07/10/2022

 • Quyết định 26/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với tổ chức, cá nhân quản lý, vận hành, sử dụng các công trình và tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng, chống thiên tai đối với công trình, nhà ở thuộc quyền sở hữu của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  05/09/2022

  15/09/2022

 • Quyết định 25/2022/QĐ-UBND

  Quy định về quản lý hoạt động của xe ô tô vận tải trung chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  31/08/2022

  15/09/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.