• Quyết định 38/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Vĩnh Long

  23/12/2022

  05/01/2023

 • Quyết định 37/2022/QĐ-UBND

  Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2022

  22/12/2022

  31/12/2022

 • Quyết định 36/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

  19/12/2022

  01/01/2023

 • Quyết định 35/2022/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  30/11/2022

  10/12/2022

 • Quyết định 34/2022/QĐ-UBND

  Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  18/11/2022

  01/12/2022

 • Quyết định 33/2022/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 04/2021/QĐ-UBND ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định định mức kinh tế-kỹ thuật mô hình khuyến nông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  11/11/2022

  22/11/2022

 • Quyết định 32/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

  04/11/2022

  20/11/2022

  Hết hiệu lực một phần

 • Quyết định 31/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Long

  04/11/2022

  20/11/2022

 • Quyết định 30/2022/QĐ-UBND

  Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Long

  25/10/2022

  10/11/2022

 • Quyết định 29/2022/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định tiêu chuẩn công nhận, hướng dẫn chấm điểm và trình tự, thủ tục xét công nhận danh hiệu "Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị" trong phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

  20/10/2022

  01/11/2022

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.