• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 01/01/2023
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 36/2022/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04
tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long

__________________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG


Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BYT ngày 27 tháng 05 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức

a) Các phòng tham mưu, tổng hợp và chuyên môn thuộc Sở:

- Phòng Tổ chức Hành chính.

- Thanh tra.

- Phòng Nghiệp vụ.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính.

b) Các Chi cục trực thuộc Sở:

- Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.

c) Các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến tỉnh trực thuộc Sở:

- Lĩnh vực y tế dự phòng : Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Vĩnh Long

- Lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, gồm:

+ Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Phú.

+ Bệnh viện Đa khoa khu vực kết hợp Quân Dân y.

+ Bệnh viện Y dược Cổ truyền tỉnh Vĩnh Long.

+ Bệnh viện Chuyên khoa Mắt tỉnh Vĩnh Long.

+ Bệnh viện Phổi Vĩnh Long.

+ Bệnh viện Tâm thần Vĩnh Long.

- Lĩnh vực Kiểm nghiệm: Trung tâm Kiểm nghiệm.

- Lĩnh vực Pháp Y: Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long.

- Lĩnh vực Giám định Y khoa: Trung tâm Giám định Y khoa.

d) Các đơn vị sự nghiệp công lập tuyến huyện trực thuộc Sở:

- Trung tâm y tế thành phố Vĩnh Long.

- Trung tâm y tế huyện Long Hồ.

- Trung tâm y tế huyện Mang Thít.

- Trung tâm y tế Nguyễn Văn Thủ huyện Vũng Liêm.

- Trung tâm y tế huyện Trà Ôn.

- Trung tâm y tế huyện Tam Bình.

- Trung tâm y tế thị xã Bình Minh.

- Trung tâm y tế huyện Bình Tân.”

Điều 2. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023.

2. Quyết định này bãi bỏ Quyết định số 2346/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh đính chính một số nội dung tại điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định số 32/2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lữ Quang Ngời

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.