• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2022
HĐND TỈNH VĨNH LONG
Số: 44/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT
Quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm
thực hiện Đề án Di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

____________________________

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
 KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 218/TTr-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thuộc Đề án Di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ đặc thù bảo tồn lò gạch, gốm thực hiện Đề án Di sản đương đại Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long và trách nhiệm thực hiện của các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ.

2. Đối tượng áp dụng

a) Các tổ chức, cá nhân có tài liệu chứng minh hoặc có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã quyền làm chủ lò gạch, gốm (lò tròn) tọa lạc trên địa bàn 04 xã Mỹ An, Mỹ Phước, Nhơn Phú, Hòa Tịnh thuộc huyện Mang Thít là đối tượng được hỗ trợ để thực hiện chính sách bảo tồn lò gạch, gốm thực hiện Đề án Di sản đương đại Mang Thít.

b) Các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết này.

Điều 2. Định mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ

1. Định mức hỗ trợ đối với từng loại lò

a) Lò Loại I: Là những lò còn nguyên vẹn, được hỗ trợ 15 triệu đồng/lò.

b) Lò loại II: Là những lò đã hư hại hoặc phá dỡ một phần, độ cao từ 5m trở lên được hỗ trợ 10 triệu đồng/lò.

c) Lò loại III: Là những lò chỉ còn là phế tích, chân lò, độ cao dưới 5m được hỗ trợ 05 triệu đồng/lò.

 2. Thời gian hỗ trợ

Chính sách hỗ trợ được thực hiện trong thời gian 01 (một) năm và thực hiện hỗ trợ 01 (một) lần 100% mức hỗ trợ đối với từng loại lò.

Điều 3. Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ

Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh được bố trí cho Đề án Di sản đương đại Mang Thít.

Điều 4. Điều kiện hỗ trợ và xử lý cam kết

1. Điều kiện hỗ trợ

Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được hỗ trợ theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị quyết này phải cam kết không phá dỡ lò trong thời hạn 5 năm tính từ ngày nhận hỗ trợ.

2. Xử lý vi phạm cam kết

Trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm cam kết, phá dỡ lò sau khi được hỗ trợ phải có trách nhiệm hoàn trả lại ngân sách số tiền đã được hỗ trợ trong thời hạn 01 năm kể từ khi vi phạm cam kết.

Điều 5. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2022./.

 

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Nghiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.