• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2022
HĐND TỈNH VĨNH LONG
Số: 50/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho
cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long
____________________________
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 222/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở.

b) Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

3. Điều kiện được hưởng hỗ trợ

Những người được công nhận là cộng tác viên dư luận xã hội theo quyết định của cấp ủy cơ sở và được ký hợp đồng là cộng tác viên dư luận xã hội theo công việc hoặc theo thời gian.

4. Số lượng cộng tác viên

a) Xã loại 1: 07 người.

b) Xã loại 2: 06 người.

c) Xã loại 3: 05 người.

5. Mức chi

a) Mức hỗ trợ từ ngân sách địa phương cho cộng tác viên dư luận xã hội cấp cơ sở là 150.000 đồng/người/tháng.

b) Mức hỗ trợ tại điểm a khoản 5 Điều này không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

6. Nguồn kinh phí thực hiện: Do ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân sách.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khoá X Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2022./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Nghiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.