• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 24/12/2022
HĐND TỈNH VĨNH LONG
Số: 54/2022/NQ-HĐND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 14 tháng 12 năm 2022
NGHỊ QUYẾT
Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn 
bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác do thực hiện Đề án Điều động
Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Quyết định
số 658/QĐ-UBND ngày 27/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long
______________________________
 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Xét Tờ trình số 224/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về ban hành Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an viên xã, thị trấn bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác do thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác có quyết định thôi việc do thực hiện Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn theo Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long.

2. Đối tượng áp dụng

a) Nghị quyết này áp dụng đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách chưa đủ 15 năm công tác có quyết định thôi việc từ ngày 01 tháng 4 năm 2019 đến trước ngày 16 tháng 5 năm 2021 do thực hiện Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về việc phê duyệt Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc thanh chi chế độ hỗ trợ.

b) Không áp dụng Nghị quyết này đối với Công an xã, thị trấn bán chuyên trách tự ý bỏ việc hoặc bị buộc thôi việc do vi phạm kỷ luật.

Điều 2. Mức hỗ trợ, thời gian công tác được tính hưởng hỗ trợ thôi việc và nguồn kinh phí

1. Mức hỗ trợ

a) Mỗi năm công tác được hưởng mức hỗ trợ thôi việc bằng 01 tháng mức phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm thôi việc (không bao gồm phụ cấp kiêm nhiệm).

b) 06 (sáu) tháng công tác được hưởng 0,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng.

2. Thời gian công tác được tính hưởng hỗ trợ thôi việc

a) Thời gian được tính hưởng hỗ trợ thôi việc là thời gian công tác trong Công an xã, thị trấn liên tục tới khi có quyết định thôi việc.

b) Thời gian công tác từ trên 06 tháng đến dưới 12 tháng thì được tính là 01 năm; dưới 06 tháng thì được tính là 06 tháng.

3. Nguồn kinh phí: Kinh phí thực hiện hỗ trợ do ngân sách nhà nước đảm bảo theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  

4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long Khóa X, Kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 24 tháng 12 năm 2022./.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Bùi Văn Nghiêm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.