• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 04/12/2023
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 36/2023/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 24 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Bãi bỏ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về đối tượng, điều
kiện, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC 
thuộc tỉnh Vĩnh Long

__________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ Quyết định số 21/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành Quy định về đối tượng, điều kiện, thủ tục xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc tỉnh Vĩnh Long.

Lý do: không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 04 tháng 12 năm 2023.

2. Giao Công an tỉnh tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố hết hiệu lực theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Liệt

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.