• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 26/04/2024
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 14/2024/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 15 tháng 4 năm 2024
QUYẾT ĐỊNH
Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật
của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long
__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định sô 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14 ngày 8 tháng 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện Dân chủ ở cơ sở;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long ban hành, cụ thể như sau:

1. Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định số lượng cán bộ, công chức xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

2. Chỉ thị số 06/1999/CT.UBT ngày 01 tháng 02 năm 1999 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai, thực hiện “quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan”.

Lý do: không còn phù hợp với quy định hiện hành.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2024.

2. Giao Sở Nội vụ theo dõi, tổng hợp các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Điều 1 của Quyết định này gửi Sở Tư pháp trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố theo quy định.

3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 2 thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, trị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lữ Quang Ngời

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.