• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 01/12/1998
  • Ngày hết hiệu lực: 24/08/2015
UBND TỈNH VĨNH LONG
Số: 56/1998/CT.UBT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vĩnh Long, ngày 1 tháng 12 năm 1998

CHỈ THỊ

V/v thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội

_______________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Những năm qua, thực hiện chủ trương của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Chỉ thị số 01/CT-TU, ngày 10/9/1996 của Tỉnh ủy về cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh ta đã hình thành một số mô hình tiến bộ trong cuộc sống, tình làng nghĩa xóm cũng như quan hệ gia đình theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc ngày càng được củng cố và phát huy, góp phần quan trọng trong việc ổn định trật tự xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh nhà.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, do bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực trong cơ chế thị trường và lối sống thực dụng từ nước ngoài việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn của tỉnh đã phát sinh nhiều hiện tượng không lành mạnh, thậm chí vi phạm pháp luật. Tình trạng này đã trở thành vấn đề xã hội nhức nhối, làm xói mòn các giá trị đạo đức truyền thống, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc, ảnh hưởng xấu tới đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, đi ngược lại chủ trương tiết kiệm của Đảng và Nhà nước ta.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang, lễ hội, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã có trách nhiệm phổ biến, triển khai Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg, ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 04/1998/TT-BVHTT, ngày 11/7/1998 của Bộ Văn hóa -Thông tin về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đến tất cả cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân thuộc đơn vị và địa phương mình quản lý.

2. Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long và các đoàn thể cùng cấp xây dựng Qui ước về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội phù hợp với phong tục tập quán của từng dần tộc và tôn giáo, để triển khai thực hiện trong toàn tỉnh, chậm nhất là cuối quý I năm 1999 ban hành.

3. Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình và Tổng Biên tập Báo Vĩnh Long phải có chuyên mục, để thường xuyên tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện nếp sốíig văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tham gia chỉ đạo cuộc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và lồng ghép với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư, theo tinh thần Chỉ thị số 01 của Tỉnh ủy.

5. Cán bộ, công chức Nhà nước phải gương mẫu chấp hành những qui định của Nhà nước, qui ước của dịa phương về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xem đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá cán bộ, công chức. Nghiêm khắc phê binh và xử lý kỷ luật thích đáng đối với những cán bộ, công chức vi phạm nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội là một yêu cầu có tính bức thiết và lâu dài do đó các ngành, các cấp cần quán triệt những chủ trương của Trung ương, để tổ chức vận động và giáo dục nhân dân xóa bỏ những hủ tục, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, nhằm từng bước xây dựng gia đình và xã hội ngày càng văn minh, tiến bộ.

Hàng tháng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin theo dõi, tổng hợp tình hình, báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các ngành, các cấp báo cáo về UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Văn Cương

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.