Lên đầu trang

Quy định về giao tài sản để thi hành án và kê biên tài sản để thi hành án

Tôi có mắc nợ ông Nguyễn Văn B một số tiền, ông B làm đơn kiện ra tòa án. Theo quyết định của tòa án tôi phải trả tiền cho ông B. Ngày 25/10/2016, bản án có hiệu lực pháp luật, ông B cùng đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự đến kê biên căn nhà mà tôi đang đi thuê để bán đấu giá tài sản đảm bảo thi hành án. Tôi không nhất trí và đề nghị kê biên quyền sử dụng đất của tôi thay vì kê biên nhà.
Hỏi: Tôi có quyền đề nghị Chấp hành viên kê biên quyền sử dụng đất thay cho căn nhà không?

Gửi bởi: Phan Nguyễn Hồng Nhung

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp của bạn chúng tôi không có hồ sơ thi hành án, không rõ nội dung vụ việc nên trả lời bạn như sau:
Theo quy định pháp luật người phải thi hành án không tự nguyện thi hành án thì Chấp hành viên có quyền kê biên tài sản của người phải thi hành án để đảm bảo thi hành án. Nếu căn nhà không phải là của bạn, bạn có tài sản là quyền sử dụng đất thì bạn cần cung cấp cho Chấp hành viên giấy tờ chứng minh căn nhà là tài sản bạn đang đi thuê và giấy tờ chứng minh bạn có quyền sở hữu đối với quyền sử dụng đất.
Điều 100 Luật Thi hành án dân sự quy định về giao tài sản để thi hành án như sau:
“1. Trường hợp đương sự thỏa thuận để người được thi hành án nhận tài sản đã kê biên để trừ vào số tiền được thi hành án thì Chấp hành viên lập biên bản về việc thỏa thuận.
Trường hợp có nhiều người được thi hành án thì người nhận tài sản phải được sự đồng ý của những người được thi hành án khác và phải thanh toán lại cho những người được thi hành án khác số tiền tương ứng tỷ lệ giá trị mà họ được hưởng.
2. Việc giao tài sản để trừ vào số tiền được thi hành án được thực hiện trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có thỏa thuận.”
Khoản 6 Điều 24 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định kê biên tài sản để thi hành án:
“6. Trường hợp người phải thi hành án tự nguyện giao tài sản theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 7a Luật Thi hành án dân sự để thi hành nghĩa vụ trả tiền thì Chấp hành viên lập biên bản về việc tự nguyện giao tài sản. Biên bản này là cơ sở để Chấp hành viên giao tài sản theo thỏa thuận hoặc tổ chức việc định giá, bán tài sản. Chi phí định giá, bán tài sản và các chi phí cần thiết khác theo quy định của pháp luật do người phải thi hành án chịu.
Trường hợp đương sự tự nguyện giao nhà ở là tài sản duy nhất nhưng số tiền thu được không đủ để thanh toán các nghĩa vụ thi hành án mà người phải thi hành án không còn đủ tiền để thuê nhà ở hoặc tạo lập nơi ở mới thì Chấp hành viên thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Thi hành án dân sự”.
Trường hợp quyền sử dụng đất bạn đề nghị kê biên không đủ để đảm bảo thi hành án và căn nhà được xác định là tài sản của bạn thì Chấp hành viên có quyền kê biên để đảm bảo thi hành án theo Điều 13 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án dân sự quy định áp dụng biện pháp bảo đảm và cưỡng chế thi hành án:
“1. Chấp hành viên căn cứ vào nội dung bản án, quyết định; quyết định thi hành án; tính chất, mức độ, nghĩa vụ thi hành án; điều kiện của người phải thi hành án; yêu cầu bằng văn bản của đương sự và tình hình thực tế của địa phương để lựa chọn việc áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án thích hợp. Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế thi hành án trong trường hợp thi hành quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quy định tại Điều 130 Luật Thi hành án dân sự.
Việc áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế thi hành án phải tương ứng với nghĩa vụ của người phải thi hành án và các chi phí cần thiết, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định này. Trường hợp người phải thi hành án chỉ có một tài sản duy nhất lớn hơn nhiều lần so với nghĩa vụ phải thi hành án mà tài sản đó không thể phân chia được hoặc việc phân chia làm giảm đáng kể giá trị của tài sản thì Chấp hành viên vẫn có quyền áp dụng biện pháp bảo đảm, cưỡng chế để thi hành án”.
 

Trả lời bởi: Nguyễn Thị Thu Hằng