Lên đầu trang

Chứng thực bản sao của sơ yếu lý lịch

Tôi có làm 01 bản sơ yếu lý lịch tự thuật và đã được Ủy ban nhân dân xã nơi có hộ khẩu thường trú đóng dấu giáp lai lên ảnh dán trong sơ yếu lý lịch. Hiện nay tôi có nhu cầu cần làm thêm 02 bản sơ yếu lý lịch nhưng tôi không có điều kiện về quê (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú). Tôi có thể tự làm thêm sơ yếu lý lịch sau đó mang ra Phòng công chứng hay Ủy ban nhân dân xã tại nơi tạm trú để được chứng thực giống với bản gốc không?

Gửi bởi: Nguyễn Đăng Đức

Trả lời có tính chất tham khảo

Trước hết, theo thông tin bạn cung cấp thì sơ yếu lý lịch của bạn chỉ mới được Ủy ban nhân dân xã đóng dấu giáp lai lên ảnh dán. Tuy nhiên, sơ yếu lý lịch của bạn chỉ có giá trị khi được cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân) xác nhận (ký, đóng dấu và đóng dấu giáp lai tất cả các trang). Nếu sơ yếu lý lịch của bạn chưa có đủ yêu cầu này thì bạn phải về nơi có hộ khẩu thường trú để xin xác nhận sơ yếu lý lịch (vì sơ yếu lý lịch có các thông tin về hộ tịch, nhân thân). Nếu bạn xin xác nhận ở nơi đang tạm trú thì chỉ được xác nhận chữ ký mà không được xác nhận thông tin nhân thân, hộ tịch trong sơ yếu lý lịch.
Trường hợp sơ yếu lý lịch của bạn đã được ký, đóng dấu đầy đủ thì bạn hoàn toàn có thể thực hiện thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính sơ yếu lý lịch đã có tại Phòng Tư pháp (Ủy ban nhân dân cấp huyện), Phòng Công chứng (thuộc Sở Tư pháp), Văn phòng công chứng (tư nhân) hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi bạn tạm trú (căn cứ Điều 77 Luật Công chứng năm 2014, các điều 5, 18, 20 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).
Bạn không được làm thêm bản sơ yếu lý lịch mới để chứng thực mà phải thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính đã có. Cần lưu ý là nếu bản chính sơ yếu lý lịch bị tẩy xóa, sửa chữa, hư hỏng, không xác định được nội dung,... thì không được dùng làm cơ sở bản sao (căn cứ Điều 22 Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch).
 

Trả lời bởi: Trương Hồng Quang - Viện Khoa học pháp lý