Lên đầu trang

Tìm hiểu về xử lý vi phạm hành chính

1. Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính nêu tại khoản 2 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính thì có thể ra chung 01 quyết định xử phạt vi phạm hành chính không? Nếu không thể thì quy định như vậy được hiểu như thế nào?
2. Biện pháp quản lý tại gia đình được hiểu là gì?

Gửi bởi: Ngô Quang Hùng

Trả lời có tính chất tham khảo

1. Khoản 2 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định: “Trường hợp nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì có thể ra 01 hoặc nhiều quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức”. Như vậy, theo quy định này, trong trường hợp có nhiều cá nhân, tổ chức cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính có thể ra 01 quyết định xử phạt để quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng cá nhân, tổ chức.
2. Theo khoản 4 Điều 2 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính là biện pháp mang tính giáo dục được áp dụng để thay thế cho hình thức xử phạt vi phạm hành chính hoặc biện pháp xử lý hành chính đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính, bao gồm biện pháp nhắc nhở và biện pháp quản lý tại gia đình.
Về biện pháp quản lý tại gia đình, tại khoản 1 Điều 140 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau:
1. Quản lý tại gia đình là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với người chưa thành niên thuộc đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 90 của Luật này khi có đủ các điều kiện sau:
a) Người chưa thành niên vi phạm đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi về hành vi vi phạm của mình;
b) Có môi trường sống thuận lợi cho việc thực hiện biện pháp này;
c) Cha mẹ hoặc người giám hộ có đủ điều kiện thực hiện việc quản lý và tự nguyện nhận trách nhiệm quản lý tại gia đình”.
Như vậy, biện pháp quản lý tại gia đình được hiểu là biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính áp dụng đối với đối tượng là người từ đủ 14 tuổi đến dưới 18 tuổi 02 lần trở lên trong 06 tháng có hành vi trộm cắp, lừa đảo, đánh bạc, gây rối trật tự công cộng mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự khi thỏa mãn đủ 03 điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 140 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#