Lên đầu trang

Giấy tờ chứng minh khi đăng ký thay đổi tên

Trong trường hợp công dân muốn thay đổi tên với lý do việc sử dụng tên đó gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, Luật Hộ tịch có yêu cầu phải có các giấy tờ liên quan. Vậy, các giấy tờ đó là gì?

Gửi bởi: Đặng Thị Ngọc

Trả lời có tính chất tham khảo

Điều 28 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về quyền thay đổi tên như sau:
1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi tên trong trường hợp sau đây:
a) Theo yêu cầu của người có tên mà việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó;
b) Theo yêu cầu của cha nuôi, mẹ nuôi về việc thay đổi tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi làm con nuôi và người này hoặc cha đẻ, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại tên mà cha đẻ, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi tên của người bị lưu lạc đã tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
đ) Thay đổi tên của vợ, chồng trong quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài để phù hợp với pháp luật của nước mà vợ, chồng người nước ngoài là công dân hoặc lấy lại tên trước khi thay đổi;
e) Thay đổi tên của người đã xác định lại giới tính, người đã chuyển đổi giới tính;
g) Trường hợp khác do pháp luật về hộ tịch quy định.
2. Việc thay đổi tên cho người từ đủ chín tuổi trở lên phải có sự đồng ý của người đó”.
Về phạm vi thay đổi tên, khoản 1 Điều 26 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định như sau: “1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự”.
Bên cạnh đó, Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch quy định về điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch như sau:
“1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tuổi theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịch phải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đối với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó”.
Như vậy, căn cứ vào các quy định trên, cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay đổi tên trong nội dung khai sinh đã đăng ký trong trường hợp việc sử dụng tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích hợp pháp của người đó.
Về thủ tục thay đổi tên, Điều 28 Luật Hộ tịch năm 2014 quy định:
1. Người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy tờ liên quan cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
2. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc thay đổi, cải chính hộ tịch là có cơ sở, phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và pháp luật có liên quan, công chức tư pháp - hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
Trường hợp thay đổi, cải chính hộ tịch liên quan đến Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn thì công chức tư pháp - hộ tịch ghi nội dung thay đổi, cải chính hộ tịch vào Giấy khai sinh, Giấy chứng nhận kết hôn.
Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 03 ngày làm việc.
3. Trường hợp đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch không phải tại nơi đăng ký hộ tịch trước đây thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Ủy ban nhân dân nơi đăng ký hộ tịch trước đây để ghi vào Sổ hộ tịch.
Trường hợp nơi đăng ký hộ tịch trước đây là Cơ quan đại diện thì Ủy ban nhân dân cấp xã phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao trích lục hộ tịch đến Bộ Ngoại giao để chuyển đến Cơ quan đại diện ghi vào Sổ hộ tịch”.
Căn cứ vào quy định trên, khi đăng ký thay đổi tên, người yêu cầu cần nộp “tờ khai theo mẫu quy định” và “giấy tờ liên quan” cho cơ quan đăng ký hộ tịch. “Giấy tờ liên quan” có thể được hiểu là các loại giấy tờ chứng minh các căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự về việc đổi tên. Như vậy, tuỳ thuộc vào từng trường hợp “ảnh hưởng tình cảm” cụ thể như thế nào mà người yêu cầu có thể cung cấp các loại giấy tờ chứng minh khác nhau phù hợp với từng hoàn cảnh. Do bạn không cung cấp cụ thể thông tin về việc sử dụng tên đó gây ảnh hưởng đến tình cảm gia đình như thế nào nên chúng tôi không thể hướng dẫn chi tiết, cụ thể các loại giấy tờ liên quan cần nộp. Tuy nhiên, chúng tôi xin gợi ý loại giấy tờ chứng minh có thể được chấp nhận trong trường hợp cụ thể sau: Tên của cá nhân (dưới 9 tuổi) trùng với tên của người thân và bị người thân đó phản đối việc trùng tên, do đó, gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Khi đó, các loại giấy tờ mà người yêu cầu cần chứng minh là: Giấy khai sinh hoặc bằng cấp hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu) của 02 người bị trùng tên để chứng minh cho việc trùng tên.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#