Lên đầu trang

Yêu cầu cung cấp thông tin

Thời gian gần đây một số Cục Thuế tỉnh, và Chi cục thuế huyện, thị yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân đã đến giao dịch chuyển nhượng tài sản và yêu cầu cung cấp bản sao các hợp đồng, giao dịch . Việc yêu cầu này có đúng pháp luật không? nếu các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thuế có vi phạm Luật công chứng không, xin đưộc tư vấn, xin chân thành cảm ơn!

Gửi bởi: Thu Hà

Trả lời có tính chất tham khảo

Thời gian gần đây một số Cục Thuế tỉnh và Chi cục Thuế huyện, thị yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân đã đến giao dịch chuyển nhượng tài sản và yêu cầu cung cấp bản sao các hợp đồng, giao dịch. Việc yêu cầu này có đúng pháp luật không? Nếu các tổ chức hành nghề công chứng cung cấp theo yêu cầu của cơ quan thuế có vi phạm Luật công chứng không?
Điểm a khoản 1 Điều 7 của Luật công chứng cấm công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng tiết lộ thông tin về nội dung công chứng, trừ trường hợp được người yêu cầu công chứng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác; sử dụng thông tin về nội dung công chứng để xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Theo quy định này thì công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng có thể cung cấp thông tin về nội dung công chứng (bao gồm cả hồ sơ công chứng) cho các cơ quan thuế nếu như pháp luật thuế có quy định.
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Văn Hà - Cục Bổ trợ tư pháp;#