Lên đầu trang

Thiệt hại được bồi thường

Xin hỏi theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường những loại thiệt hại nào?

Gửi bởi: Hoàng Văn Hùng

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 1 Điều 22 Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước người bị thiệt hại được bồi thường thiệt hại thực tế đã phát sinh, các khoản lãi và chi phí khác, cụ thể:
- Điều 23: Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm;
- Điều 24: Thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút;
- Điều 25: Thiệt hại về vật chất do người bị thiệt hại chết;
- Điều 26: Thiệt hại về vật chất do sức khỏe bị xâm phạm;
- Điều 27: Thiệt hại về tinh thần;
- Điều 28: Các chi phí khác được bồi thường.
 

Trả lời bởi: ;#;#