Lên đầu trang

Thời điểm xác định giá trị các thiệt hại được bồi thường

Xin được hỏi giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại thời điểm nào?
 

Gửi bởi: Hồ Diệu Trang

Trả lời có tính chất tham khảo

Theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước (TNBTCNN) thì giá trị các thiệt hại được bồi thường được tính tại một trong các thời điểm sau:
- Thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 43 Luật TNBTCNN (đối với trường hợp người yêu cầu bồi thường yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết bồi thường).
- Thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 52 Luật TNBTCNN, bao gồm hai trường hợp:
+ Người yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường nhưng chưa yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết bồi thường mà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường (điểm a khoản 1 Điều 52 Luật TNBTCNN);
+ Người yêu cầu bồi thường nhận được văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường đã yêu cầu cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại giải quyết bồi thường nhưng rút yêu cầu bồi thường trước khi cơ quan giải quyết bồi thường tiến hành xác minh thiệt hại và sau đó khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường (điểm b khoản 1 Điều 52 Luật TNBTCNN);
- Thời điểm Tòa án cấp sơ thẩm xác định giá trị thiệt hại đối với trường hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại Tòa án quy định tại Điều 55 Luật TNBTCNN.
- Trường hợp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan giải quyết bồi thường là cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ mà người yêu cầu bồi thường không đồng ý với quyết định đó hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng thành quy định tại khoản 7 Điều 46 mà cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại không ra quyết định giải quyết bồi thường hoặc kể từ ngày có biên bản kết quả thương lượng không thành quy định tại khoản 7 Điều 46 Luật TNBTCNN mà khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết yêu cầu bồi thường thì giá trị các thiệt hại vẫn được tính tại thời điểm thụ lý hồ sơ yêu cầu bồi thường trước đó tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại.
 

Trả lời bởi: ;#;#