Lên đầu trang

Thẩm quyền giải quyết khiếu nại

Ông X bị Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Y xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xây dựng sai giấy phép bằng hình thức phạt tiền và buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng sai phép. Nếu ông X muốn thực hiện việc khiếu nại đối với quyết định xử phạt này vi phạm hành chính này thì ông cần khiếu nại lần đầu, khiếu nại lần hai đến cơ quan nào?

Gửi bởi: Lê Thị Trà My

Trả lời có tính chất tham khảo

Khoản 8 Điều 2 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Quyết định hành chính là văn bản do cơ quan hành chính nhà nước hoặc người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước ban hành để quyết định về một vấn đề cụ thể trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước được áp dụng một lần đối với một hoặc một số đối tượng cụ thể”. Căn cứ quy định này thì Quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Y ban hành là quyết định hành chính.
Về thẩm quyền, trình tự khiếu nại quyết định hành chính, Khoản 1 Điều 7 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định như sau:
1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”.
Mặt khác, Điều 19 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định: “Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của cán bộ, công chức do mình quản lý trực tiếp”.
Khoản 2 Điều 20 Luật Khiếu nại năm 2011 quy định về thẩm quyền của Giám đốc sở và cấp tương đương như sau: “Giải quyết khiếu nại lần hai đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Thủ trưởng cơ quan thuộc sở và cấp tương đương đã giải quyết lần đầu nhưng còn khiếu nại hoặc khiếu nại lần đầu đã hết thời hạn nhưng chưa được giải quyết”.
Như vậy, theo các quy định trên, khi có căn cứ cho rằng quyết định xử phạt vi phạm hành chính do Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Y ban hành là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì ông X có thể thực hiện việc khiếu nại lần đầu đến Chánh thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Y (người đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính) hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính. Trường hợp ông X không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Y hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#