Lên đầu trang

Quy định về quyền yêu cầu thi hành án

Trước đây tôi làm kế toán của một Công ty. Giám đốc Công ty vay tiền của tôi nhưng không trả nên tôi đã khởi kiện ra Tòa án. Tại Tòa án hai bên thống nhất với số tiền vay mượn và Giám đốc Công ty hứa trả tôi số tiền đã vay. Tuy nhiên, đến nay đã trên 180 ngày Giám đốc Công ty không trả tiền cho tôi như đã hứa.
Hỏi: Tôi phải làm gì để lấy lại số tiền đã cho Giám đốc Công ty vay? 

Gửi bởi: Nguyễn Đình Hà

Trả lời có tính chất tham khảo

Trường hợp bạn hỏi chúng tôi không rõ nội dung vụ việc của bạn đã được cơ quan Thi hành án dân sự thụ lý hay chưa thụ lý giải quyết nên chúng tôi trả lời bạn như sau:
- Trường hợp Tòa án ban hành Quyết định công nhận sự thỏa thuận về việc vay và trả tiền giữa bạn và Giám đốc Công ty nhưng Giám đốc Công ty không thực hiện theo quyết định của Tòa án, tuy nhiên bạn chưa gửi đơn yêu cầu thi hành án đến cơ quan Thi hành án dân sự thì bạn cần thực hiện các trình tự thủ tục theo quy định tại khoản 13 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự, cụ thể:
“1. Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.
Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi.
2. Đơn yêu cầu phải có các nội dung sau đây:
a) Tên, địa chỉ của người yêu cầu;
b) Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;
c) Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;
d) Nội dung yêu cầu thi hành án;
đ) Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;
e) Ngày, tháng, năm làm đơn;
g) Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.
3. Trường hợp người yêu cầu trực tiếp trình bày bằng lời nói thì cơ quan thi hành án dân sự phải lập biên bản có các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, có chữ ký của người lập biên bản; biên bản này có giá trị như đơn yêu cầu”.
Để được cơ quan có thẩm quyền thi hành án bạn cần gửi đơn yêu cầu thi hành án và Quyết định công nhận sự thỏa thuận của Tòa án đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 35 Luật Thi hành án dân sự. Thời hiệu yêu cầu thi hành án là 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật.
- Trường hợp bạn đã có đơn yêu cầu thi hành án và được cơ quan có thẩm quyền thi hành nhưng Giám đốc Công ty chưa thi hành án trả tiền cho bạn thì bạn cần liên hệ với Chấp hành viên tổ chức thi hành vụ việc để nắm bắt thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án. Bạn có quyền tự mình hoặc ủy quyền cho người khác xác minh, cung cấp thông tin về điều kiện thi hành án của người phải thi hành án; đề nghị Chấp hành viên áp dụng biện pháp bảo đảm, áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án theo quy định tại khoản 4 Điều 1 của Luật số 64/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự. 
 

Trả lời bởi: ;#Nguyễn Thị Thu Hằng - Tổng cục Thi hành án dân sự;#