Lên đầu trang

Xử phạt về từng hành vi vi phạm hành chính

Công ty A thực hiện 10 hành vi vi phạm hành chính giống nhau (hành vi không tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng), quy định tại điểm k khoản 2 Điều 9 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, tại 10 công trình khác nhau, tại các thời điểm khác nhau. Người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt đối với công ty A, theo đó, phạt từng hành vi vi phạm. Vậy, việc xử phạt đó có phù hợp với quy định tại Luật XLVPHC không?

Gửi bởi: Trịnh Quỳnh Trang

Trả lời có tính chất tham khảo

Điểm d khoản 1 Điều 3 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định như sau:
“d) Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định.
Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần.
Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó.
Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm;…”
Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 cũng quy định: “Trường hợp một cá nhân, tổ chức thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính mà bị xử phạt trong cùng một lần thì chỉ ra 01 quyết định xử phạt, trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từng hành vi vi phạm hành chính”.
 Tại Điều 9 Nghị định 121/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng; kinh doanh bất động sản; khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; quản lý phát triển nhà và công sở quy định như sau:
2. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:
…….
k) Không tổ chức nghiệm thu hoặc tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng không đúng quy định.
…..
5. Biện pháp khắc phục hậu quả (áp dụng đối với cả trường hợp đã tổ chức đấu thầu):
a) Buộc lập, thẩm định, phê duyệt lại thiết kế, dự toán hoặc giá gói thầu có vi phạm theo đúng quy định của Nhà nước làm cơ sở phê duyệt lại giá chỉ định thầu hoặc giá trúng thầu đối với hành vi quy định tại Khoản 2, Khoản 4 Điều này;
b) Buộc thiết kế, thanh toán, quyết toán lại theo đúng quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước”.
Như vậy, theo quy định tại điểm k khoản 2 và khoản 5 Điều 9 Nghị định 121/2013/NĐ-CP thì đối với hành vi vi phạm “không tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng” sẽ bị phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng (đây là mức phạt áp dụng đối với tổ chức theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 121/2013/NĐ-CP), bị áp dụng biện pháp buộc lập, thẩm định, phê duyệt lại thiết kế theo đúng quy định của Nhà nước làm cơ sở phê duyệt lại giá chỉ định thầu hoặc giá trúng thầu; buộc thiết kế, thanh toán, quyết toán lại theo đúng quy định đối với công trình sử dụng vốn nhà nước.
Mặt khác, căn cứ vào các quy định tại điểm d khoản 1 Điều 3 và khoản 1 Điều 67 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, đối chiếu với vụ việc mà bạn đã nêu, Công ty A thực hiện 10 hành vi vi phạm giống nhau (không tổ chức nghiệm thu hồ sơ thiết kế xây dựng”), quy định tại điểm k khoản 2 Điều 9 Nghị định 121/2013/NĐ-CP, 10 hành vi giống nhau nêu trên được thực hiện tại 10 công trình xây dựng khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, như vậy, Công ty A đã thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính tại nhiều công trình khác nhau. Do đó, Công ty A sẽ bị xử phạt về từng hành vi vi phạm. Với lý do đó, việc người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 10 hành vi vi phạm của công ty A là phù hợp với các quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
 

Trả lời bởi: ;#Đặng Thị Lưu - Cục QLXLVPHC&TDTHPL;#