• Thông tư 25/2016/TT-BXD

  Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  09/09/2016

  25/10/2016

 • Thông tư 25/2016/TT-BXD

  Về việc công bố danh mục và mã số HS vật liệu amiăng thuộc nhóm amfibole cấm nhập khẩu

  09/09/2016

  25/10/2016

 • Thông tư 23/2016/TT-BXD

  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành

  01/07/2016

  01/07/2016

 • Thông tư 22/2016/TT-BXD

  Bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành hoặc liên tịch ban hành

  01/07/2016

  01/07/2016

 • Thông tư 21/2016/TT-BXD

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 101/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư

  30/06/2016

  15/08/2016

 • Thông tư 19/2016/TT-BXD

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở

  30/06/2016

  15/08/2016

 • Thông tư 20/2016/TT-BXD

  Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội

  30/06/2016

  15/08/2016

 • Thông tư 17/2016/TT-BXD

  Hướng dẫn về năng lực của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng

  30/06/2016

  01/09/2016

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Thông tư 16/2016/TT-BXD

  Hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về hình thức tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng

  30/06/2016

  15/08/2016

 • Thông tư 18/2016/TT-BXD

  Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình

  30/06/2016

  15/08/2016

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.