• Hiệu lực: Hết hiệu lực một phần
  • Ngày có hiệu lực: 10/07/2012
  • Ngày hết hiệu lực: 02/01/2016
Lịch sử hiệu lực: Thông tư 05/2012/TT-BTP
Ngày Trạng thái Văn bản nguồn Phần hết hiệu lực
23/05/2012 Văn bản được ban hành 05/2012/TT-BTP
10/07/2012 Văn bản có hiệu lực 05/2012/TT-BTP
05/07/2013 Bị thay thế 1 phần 09b/2013/TT-BTP Xem tại đây
05/07/2013 Được bổ sung 09b/2013/TT-BTP Xem tại đây
02/01/2016 Văn bản hết hiệu lực 05/2012/TT-BTP
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.