• Nghị quyết 19/2019/NQ-HĐND

  Quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trong thời gian tập trung tập luyện và thi đấu của tỉnh Cao Bằng

  12/07/2019

  22/07/2019

 • Nghị quyết 18/2019/NQ-HĐND

  Ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân; Phân cấp thẩm quyền phê duyệt đề án cho thuê quyền khai thác và xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/07/2019

  22/07/2019

 • Nghị quyết 17/2019/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 75/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; phí đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/07/2019

  22/07/2019

 • Nghị quyết 16/2019/NQ-HĐND

  Bãi bỏ khoản 1 Điều 11 Chương III của chính sách hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm được ban hành kèm theo Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 05/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng

  12/07/2019

  22/07/2019

 • Nghị quyết 18/2018/NQ-HĐND

  Quy định mức phân bổ và nội dung chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Cao Bằng

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 21/2018/NQ-HĐND

  Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh cao Bằng (lần 2)

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 25/2018/NQ-HĐND

  Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 30/2018/NQ-HĐND

  Về kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Cao Bằng

  12/12/2018

  22/12/2018

 • Nghị quyết 20/2018/NQ-HĐND

  Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 74/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng Phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/12/2018

  22/12/2018

  Hết hiệu lực toàn bộ

 • Nghị quyết 28/2018/NQ-HĐND

  Phê duyệt chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng

  12/12/2018

  22/12/2018

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.