This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.
/caobang/Pages/vbpq-thuoctinh.aspx?ItemID=6771&Keyword="> [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 15/1999/PL-UBTVQH10 Nghĩa vụ lao động công ích

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 14/1999/PL-UBTVQH10 Sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 16/1999/PL-UBTVQH10 Pháp lệnh đo lường năm 1999

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 18/1999/PL-UBTVQH10 Chất lượng Hàng hoá

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 24/2000/PL-UBTVQH10 Nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 25/2000/PL-UBTVQH10 Sửa đổi Điều 18 của Pháp lệnh tổ chức Tòa án quân sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 19/2000/PL-UBTVQH10 Sửa đổi Điều 21 của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 18/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 20/2000/QH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 21/2000/QH10 Khoa học và Công nghệ

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 22/2000/QH10 Hôn nhân và gia đình

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 21/2000/PL-UBTVQH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Cán bộ, công chức

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 22/2000/PL-UBTVQH10 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Chống tham nhũng

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 23/2000/PL-UBTVQH10 Người cao tuổi

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 24/2000/QH10 Kinh doanh bảo hiểm

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 31/2000/PL-UBTVQH10 Thư viện

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Luật 23/2000/QH10 Phòng, chống ma túy

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 29/2000/PL-UBTVQH10 Thủ đô Hà Nội

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Pháp lệnh 30/2000/PL-UBTVQH10 Bảo vệ bí mật Nhà nước

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Nghị quyết 292/NQ-UBTVQH9 Về chương trình giảm thuế nhập khẩu của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước Asean

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 • Bộ luật 15/1999/QH10 Hình sự

  [Thuộc tính] [VB Liên quan] [Toàn văn]

 •  
    Văn bản hết hiệu lực (1)
   
   
    Văn bản căn cứ (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực (0)
   
    Văn bản bị hết hiệu lực 1 phần (0)
   
   
    Văn bản dẫn chiếu (0)
   
   
    Văn bản quy định hết hiệu lực 1 phần (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ (0)
   
   
    Văn bản liên quan khác (1)
   
   
    Văn bản đình chỉ (0)
   
    Văn bản bị đình chỉ 1 phần (0)
   
       
    Văn bản đình chỉ 1 phần (0)
   
    Văn bản được bổ sung (0)
   
       
    Văn bản bổ sung (1)
   
    Văn bản được sửa đổi (0)
   
       
    Văn bản sửa đổi (0)
   
   
  This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.