• Hiệu lực:
UBND TỈNH CAO BẰNG
Số: 05/CT-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 7 tháng 3 năm 2008

CHỈ THỊ

Về việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí

__________________________

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước đã tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh cũng đã được cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo và tổ chức thực hiện bước đầu đạt được một số kết quả nhất định.

Tuy nhiên công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của tỉnh vẫn còn những hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả chưa cao. Nhiều biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí diễn ra ở các ngành các cấp, nhiều lĩnh vực nhưng chậm được phát hiện, xử lý hoặc phát hiện xử lý không nghiêm, nhận thức trách nhiệm của người đứng đầu chưa được nâng cao, né tránh hoặc có những dấu hiệu tham nhũng, lãng phí.

Tại Hội nghị triển khai các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận, chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, trong đó tiếp tục xác định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điểu hành của các cấp, các ngành.

Thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, Chỉ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các cấp, các ngành phải gương mẫu, chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng, lãng phí và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện; tập trung rà soát thể chế, thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; xử lý kịp thời, kiên quyết các hành vi tham nhũng, lãng phí, không để vụ việc tham nhũng xảy ra mà không được xem xét giải quyết.

2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2008 của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh Cao Bằng (Chương trình số 01-CTr/BCĐ ngày 28 tháng 02 năm 2008) và tập trung chi đạo thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng đã nêu trong Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; chú trọng công tác tuyên truyền và xây dựng chương trình hành động về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; từng bước đẩy lùi, tiến tới ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí.

3. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nòng cốt là lực lượng Thanh tra, Công an, Viên Kiểm sát nhân dân, Tư pháp; các phương tiện thông tin đại chúng cần tăng cường các hoạt động tuyên truyền, đấu tranh, phát giác và xử lý hành vi tham nhũng theo đúng quy định của pháp luật. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp trên trực tiếp về việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý.

4. Thủ trưởng các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách về Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh.

5. Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, phối hợp, kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã; các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm thực hiện Chỉ thị này./.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lô Ích Giang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.