• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 12/09/2008
UBND TỈNH CAO BẰNG
Số: 1677/QĐ-UBND
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Cao Bằng, ngày 12 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Quy định tạm thời mức thu đối với xét nghiệm nước tiểu của lái xe ô tô để xác định sử dụng ma túy bằng que thử nước tiểu (test)

của trung tâm Giám định y khoa tỉnh Cao Bằng

_________________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 95/CP ngày 27 tháng 8 năm 1994 của Chính phủ về việc thu một phần viện phí;

Căn cứ Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ hướng dẫn thực hiện một phần viện phí;

Căn cứ Quyết định số 16/2006/QĐ-BYT ngày 17 tháng 5 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cứ Quyết định số 302/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc phê duyệt Kế hoạch kiểm tra ma túy đối với lái xe ô tô trên địa bàn tỉnh Cao Bằng;

Xét Tờ trình số 2689/TTr-SYT ngày 09 tháng 9 năm 2008 của Sở Y tế; Biên bản họp ngày 10 tháng 9 năm 2008 của Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu đối với xét nghiệm nước tiểu của lái xe ô tô để xác định sử dụng ma túy bằng que thử nước tiểu (test) của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cao Bằng như sau:

1. Mức thu đối với xét nghiệm định kỳ (xét nghiệm nước tiểu của lái xe ô tô để xác định sử dụng ma túy bằng que thử nước tiểu) tại Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cao Bằng là 40.000 đồng/mẫu xét nghiệm.

2. Mức thu đối với xét nghiệm khi thực hiện kiểm tra lái xe ô tô đột xuất trên đường theo yêu cầu của cơ quan, đơn vị chức năng (xét nghiệm nước tiểu của lái xe ô tô để xác định sử dụng ma túy bằng que thử nước tiểu) là 60.000 đồng/mẫu xét nghiệm.

Điều 2. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải hướng dẫn Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh Cao Bằng thu, quản lý và sử dụng khoản thu tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. Ủy ban nhân dân

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Lô Ích Giang

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.