• Quyết định 24/2017/QĐ-UBND

  Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 của UBND thành phố Đà Nẵng về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  17/07/2017

 • Nghị quyết 94/2017/NQ-HĐND

  Về quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước

  07/07/2017

  01/08/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 93/2017/NQ-HĐND

  Về quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  01/08/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 92/2017/NQ-HĐND

  Về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của Ủy ban nhân dân các cấp

  07/07/2017

  20/07/2017

 • Nghị quyết 91/2017/NQ-HĐND

  Về quy định mức thu học phí, học phí học lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập thuộc thành phố Đà Nẵng quản lý; học phí giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn năm học 2017-2018

  07/07/2017

  01/08/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 90/2017/NQ-HĐND

  Về quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt từ nguồn nước tự khai thác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  01/08/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 89/2017/NQ-HĐND

  Quy định mức phí, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/07/2017

  01/08/2017

  Chưa có hiệu lực

 • Nghị quyết 88/2017/NQ-HĐND

  Về quy định thưởng vượt thu so với dự toán từ các khoản thu phân chia giữa các cấp ngân sách địa phương

  07/07/2017

  ...

 • Quyết định 23/2017/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ Quyết định số 6252/1998/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 1998 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành quy chế quản lý hành nghề tôm giống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  05/07/2017

  20/07/2017

 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.