• Hiệu lực: Hết hiệu lực toàn bộ
  • Ngày có hiệu lực: 08/01/2001
  • Ngày hết hiệu lực: 26/07/2007
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 141/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2000

 QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành quy định tạm thời công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn Thành Phố Đà Nẵng

ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự bổ sung sửa đổi ngày 22-6-1994;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ 1703/TTLB QP - NV ngày 22-11-1998 của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ;

- Căn cứ Thông tư Liên bộ số 13/TTLB ngày 13 tháng 10 năm 1992 của Bộ Quốc phòng và Bộ Y tế;

- Theo đề nghị của Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tại Tờ trình số 169 ngày 22 tháng 12 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Điều 2: Giao Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh những yêu cầu, nội dung, các bước thực hiện của quy định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 4: Chánh Văn phòng UBND thành phố, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, Thủ trường các Sở, ban, ngành, các cơ quan chức năng liên quan, Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ quyết định thi hành.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

 TP. ĐÀ NẴNG
CHỦ TỊCH
(Đã Ký)

Nguyễn Bá Thanh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

Về công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 141/2000/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2000 của UBND thành phố Đà Nẵng)

Chương 1

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là quá trình chuẩn bị và đưa nam công dân trong độ tuổi từ 18 đến 27 và nữ công dân từ 18 đến 20 tuổi (số có chuyên môn kỹ thuật trung, cao cấp đến 24 tuổi) vào phục vụ trong các đơn vị thường trực của Quân đội nhân dân, Bộ đội Biên phòng và Công an nhân dân theo thời hạn Luật nghĩa vụ quân sự (NVQS) quy định.

Điều 2:

1- Tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ gồm thứ tự các bước:

a) Đăng ký thực lực, quản lý thực lực

b) Sơ tuyển xét duyệt (2 cấp)

c) Khám sức khỏe

d) Hợp đồng giao nhận và tổ chức thâm nhập "3 gặp, 4 biết"

đ) Phát lệnh gọi nhập ngũ

e) Tổ chức giao quân

g) Xử lý quân nhân đào ngũ

h) Đón nhận quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về.

2- Thời điểm: Bắt đầu từ tháng tư năm trước và kết thúc vào tháng 2 năm sau (có thể kết thúc sớm hoặc muộn hơn, do Chính phủ quy định cụ thể từng năm).

Điều 3: Việc chuẩn bị cho công dân nhập ngũ dược tiến hành từ lúc đăng ký tuổi 17 đến khi thực hiện lệnh gọi nhập ngũ. Nội dung chuẩn bị bao gồm:

1- Tuyên truyền giáo dục Luật NVQS cho thanh niên và những người thân trong gia đình để họ sẵn sàng thực hiện lệnh đăng ký tuổi l7, lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, quyết tâm lên đường làm NVQS bảo vệ Tổ quốc.

2- Chuẩn bị tốt hồ sơ cho công dân trong diện sẵn sàng nhập ngũ.

3- Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở "3 cử - 4 công khai" trong quá trình tuyển chọn gọi nhập ngũ, đảm bảo số lượng và chất lượng.

Điều 4: Căn cứ vào Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định của Bộ Quốc phòng về chỉ tiêu và phân bổ chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ hằng năm cho thành phố; cơ quan quân sự có trách nhiệm nghiên cứu, tham mưu để:

1- Chủ tịch UBND thành phố quyết định phân bổ chỉ tiêu cho các quận, huyện.

2- Chủ tịch UBND quận, huyện giao chỉ tiêu cho các xã, phường, cơ quan, doanh nghiệp và các tổ chức khác (gọi tắt là cơ sở)

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THỂ THỰC HIỆN TUYỂN CHỌN GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ

Điều 5: Đăng ký tuổi 17 (Đăng ký NVQS lần đầu)

1- Đăng ký tuổi 17 là việc làm thường xuyên hằng năm, thực hiện theo Điều 19 và 20 của Luật NVQS.

- Thời gian tiến hành: Vào tháng 4 hằng năm.

- Đối tượng đăng ký: Công dân nam giới đủ 17 tuổi trong năm đó.

2- Phân công trách nhiệm:

a) Chủ tịch UBND quận, huyện tổ chức chỉ đạo.

b) Chỉ huy trưởng cơ quan quân sự quận, huyện tổ chức thực hiện (ra lệnh gọi và tổ chức đăng ký, cấp giấy chứng nhận đăng ký) theo danh sách báo cáo của Chủ tịch UBND xã, phường và các tổ chức, cơ sở khác.

Điều 6: Soát xét thực lực độ tuổi gọi nhập ngũ (từ 18 đến 27 tuổi)

1- Đăng ký lập danh sách:

a) Chủ tịch UBND xã, phường, Hiệu trưởng các trường dạy nghề, các trường trung học, Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức, đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp và các tổ chức xã hội khác (gọi chung là tổ chức cơ sở) đứng chân trên địa bàn quận, huyện soát xét lập danh sách thực lực độ tuổi 18 đến 27 là nam công dân thuộc quyền quản lý báo cáo về cơ quan quân sự quận, huyện.

b) Hội đồng NVQS quận, huyện, trực tiếp là cơ quan quân sự làm tham mưu có nhiệm vụ hướng dẫn đăng ký và tiếp nhận kết quả đăng ký thực lực ở các cơ sở, tổng hợp báo cáo với Chủ tịch Hội đồng NVQS cùng cấp và báo cáo về Bộ chỉ huy quân sự thành phố.

c) Chủ tịch Hội đồng NVQS quận, huyện tùy theo tình hình cụ thể, tổ chức phân công các thành viên Hội đồng kiểm tra việc đăng ký, quản lý thực lực ở cơ sở để phát hiện những sai sót kịp thời chấn chỉnh. Bảo đảm đăng ký thực lực phải đúng, trung thực, không bỏ sót.

d) Thời gian thực hiện: Từ ngày 01-8 đến ngày 30- 8 hàng năm.

2- Tiếp nhận, cấp giấy chứng nhận, đề nghị tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình theo quy định tại Điều 29, 30 Luật NVQS.

a) Nam công dân đã thi vào các trường dạy nghề , trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học, khi có giấy báo trúng tuyển phải đăng ký ngay với cơ quan quân sự quận, huyện và hội đồng NVQS xã, phường nơi cư trú. (Mẫu giấy chứng nhận do cơ quan quân sự thành phố cấp có giá trị trong suốt quá trình tham gia học).

b) Hiệu trưởng các trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học có trách nhiệm thông báo danh sách nam công dân có hộ khẩu thường trú tại TP Đà Nẵng đang theo học tại trường từ năm thứ 2 trở đi, gửi về Bộ chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng trước ngày 30 tháng 9 hằng năm. Bộ chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm thông báo danh sách trên cho Hội đồng NVQS quận, huyện có công dân theo địa chỉ trên chậm nhất là sau 3 ngày. Cơ quan quân sự quận, huyện thông báo cho Hội đồng NVQS xã, phường.

Điều 7: Xét sơ tuyển:

1- Xét sơ tuyển cấp cơ sở: Hội đồng NVQS xã, phường, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp và các tổ chức xã hội khác căn cứ quy định Điều 29, 30 Luật NVQS và hướng dẫn tại các Thông tư liên bộ Quốc phòng - Nội vụ, Quốc phòng - Giáo dục đào tạo, Quốc phòng - Y tế để xét duyệt và lập danh sách:

a) Tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ thời bình.

b) Miễn làm NVQS.

c) Chưa nên gọi nhập ngũ thời bình do không đủ tiêu chuẩn quy định theo Thông tư 1703/TT-LB ngày 13 tháng 10 năm 1992 của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ và các văn bản quy định cụ thể hằng năm của Bộ Quốc phòng (về văn hóa, sức khỏe...).

d) Đủ điều kiện gọi khám sức khỏe để gọi nhập ngũ.

đ) Thời gian tiến hành: Từ ngày 20- 9 đến ngày 5- 10 hàng năm.

e) Việc xét sơ tuyển ở cơ quan, đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp và các tổ chức khác do thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức chủ trì có sự tham gia của lãnh đạo tổ chức Công đoàn - Thanh niên, phụ nữ, tổ chức cán bộ - lao động tiền lương.

2- Phê duyệt kết qủa xét sơ tuyển cấp cơ sở:

a) Hội đồng NVQS quận, huyện tổ chức xét duyệt kết quả sơ tuyển của cấp cơ sở đây là xét duyệt cấp thứ 2) có sự tham gia của lãnh đạo, chính quyền của cấp cơ sở.

b) Sau khi Hội đồng NVQS quận, huyện xét duyệt, cơ quan quân sự quận, huyện báo cáo kết quả về Bộ chỉ huy quân sự TP và chỉ đạo cho tổ chức cơ sở niêm yết công khai kết quả sơ tuyển đồng thời chuẩn bị cho công dân đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ chấp hành lệnh khám sức khỏe theo kế hoạch của Hội đồng NVQS quận, huyện.

c) Thời gian: Từ ngày 05-10 đến 20-10 hằng năm.

Điều 8: Khám sức khỏe:

1- Tổ chức Hội đồng khám: Hội đồng NVQS quận, huyện phối hợp với Trung tâm y tế cùng cấp, dưới sự chỉ đạo của Sở Y tế để thành lập Hội đồng khám, Chủ tịch UBND quận, huyện ra quyết định thành lập và tiến hành theo lịch điều hành của Hội đồng NVQS.

2 - Địa điểm khám sức khỏe do cơ quan quân sự phối hợp với Trung tâm Y tế cùng cấp xác định.

3- Lệnh gọi khám sức khỏe do Chỉ huy trường cơ quan quân sự ký.

4- Kết quả khám sức khỏe phải được thông qua Hội đồng NVQS quận, huyện, để có kết luận cuối cùng và sau đó thông báo bằng văn bản cho Hội đồng NVQS, lãnh đạo, chính quyền cấp cơ sở có công dân được gọi khám để tiến hành cử, tuyển.

5- Kết quả khám trúng tuyển phải đạt từ 120% trở lên so với chỉ tiêu gọi nhập ngũ được giao.

6- Tổ chức khám tuyển sức khỏe hằng năm tiến hành 1 đợt. Sau đó tổ chức khám bổ sung, khám vét cho những đối tượng có lý do chính đáng, không có điều kiện khám chính thức. Trường hợp phải khám bổ sung, khám vét thì phải được tổ chức chỉ đạo chặt chẽ và báo cáo kết qủa về Hội đồng NVQS thành phố.

7- Nhiệm vụ của Hội đồng NVQS xã, phường và các tổ chức cơ sở khác:

a) Tổ chức giao lệnh khám sức khỏe và phối hợp các ban, ngành, đoàn thể, gia đình động viên thanh niên thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe.

b) Tổ chức đưa thanh niên lên trạm khám sức khỏe.

c) Tiếp nhận kết quả khám và tổ chức công khai kết quả khám tuyển.

d) Căn cứ kết quả khám tuyển để xét cử tuyển và lập danh sách số được tuyển chọn gọi nhập ngũ (cả chính thức và dự phòng) báo cáo về Hội đồng NVQS quận, huyện để tiến hành phát lệnh gọi nhập ngũ.

đ) Hoàn chỉnh hồ sơ cho các công dân trúng tuyển (cả chính thức, dự phòng)

Điều 9: Tổ chức hiệp đồng thâm nhập "3 gặp, 4 biết" giữa địa phương với các đơn vị nhận quân.

1- Tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân do Bộ chỉ huy quân sự Thành phố tiến hành, thành phần tham dự có cán bộ chỉ huy, phụ trách các đơn vị nhận quân, chỉ huy cơ quan quân sự các quận, huyện và mời lãnh đạo Công an thành phố, Sở Giáo dục - Đào tạo, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Thành đoàn, Hội Nông dân và Liên đoàn lao động thành phố và đại diện các cơ quan chức năng Quân khu. (Bộ tham mưu, Phòng Quân lực, Phòng Bảo vệ an mnh, Phòng Quân y).

2- Văn bản hiệp đồng phải xác định rõ phạm vi, trách nhiệm của cả 2 bên giao và nhận quân thống nhất từng nội dung quy định về tiêu chuẩn, chính tn, đạo đức, văn hóa, sức khỏe, hoàn cảnh gia đình v.v... Kết luận rõ những vấn đề như:

- Phương pháp tiến hành thâm nhập.

- Phương pháp tiến hành giao nhận và biện pháp giải quyết những vấn đề chưa thống nhất sau khi thâm nhập.

3- Đối với các quận, huyện tiến hành hiệp đồng cụ thể và tổ chức thực hiện "3 gặp, 4 biết". Trong quá trình thâm nhập phải kết luận dứt điểm từng trường hợp; từng xã, phường cơ sở. Hồ sơ bàn giao cho đơn vị thâm nhập không quá 120% so với chỉ tiêu đơn vị nhận.

4- Hình thức tổ chức thâm nhập đa dạng, kết hợp tập trung với riêng lẻ, nhưng mục tiêu phải đạt được là: Gặp mặt thanh niên, gia đình và tổ chức của thanh niên đang hoạt động và công tác để tìm hiểu về chính trị, đạo đức, sức khỏe, văn hóa và hoàn cảnh gia đình của thanh niên.

5- Tổ chức thâm nhập: Hội đồng NVQS trực tiếp là Ban chỉ huy quân sự quận, huyện, dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch UBND cùng cấp để phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cơ sở tổ chức phân công hoặc phối hợp cùng đơn vị nhận quân tiến hành thâm nhập, công khai và kết luận kết quả sau khi thâm nhập từng cơ sở.

6- Thời gian, thời điểm thâm nhập: Theo quy định và hướng dẫn của Bộ Tổng Tham mưu và Quân khu hằng năm.

7- Kết thúc thâm nhập, hai bên giao và nhận quân chốt số lượng tại cơ quan quân sự quận, huyện bằng văn bản, trong đó cần làm rõ những trường hợp mà 2 bên chưa thống nhất. Cơ quan quân sự quận, huyện báo cáo với Hội đồng NVQS cùng cấp về kết quả chốt quân số và đề xuất biện pháp giải quyết những vấn đề chưa thống nhất giữa địa phương và đơn vị.

8- Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có trách nhiệm:

a) Phối hợp giải quyết những vấn đề ở cơ sở chưa thống nhất.

b) Báo cáo kết quả chốt quân số sau thâm nhập và kế hoạch giao nhận quân cho Chủ tịch UBND thành phố và thông báo cho các thành viên Hội đồng NVQS thành phố.

Điều 10: Thời gian phát lệnh gọi nhập ngũ căn cứ vào kế hoạch của Bộ Quốc phòng hằng năm quy định, nhưng nhất thiết đưa tận tay thanh niên trước 15 ngày so với thời gian tập trung giao quân.

Trường hợp vì lý do nào đó mà không giao lệnh trực tiếp cho thanh niên đúng thời gian thì Hội đồng NVQS xã, phường, lãnh đạo cơ quan cùng các tổ chức đoàn thể ở cơ sở lập biên bản cùng với gia đình thanh niên đồng thời sau đó vẫn phải tiếp tục phát lệnh trực tiếp cho người trúng tuyển.

(Thực hiện đúng điều 21, 22, 23 Luật NVQS)

Sau khi phát lệnh phải tăng cường công tác quản lý số thanh niên đã có lệnh nhập ngũ ở cơ sở. Các tổ chức Đoàn thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh, Hội Nông dân và Liên đoàn lao động tăng cường các hoạt động phong trào động viên, cổ vũ đối với số thanh niên đã trúng tuyển.

Điều 11: Tổ chức giao quân

1- Thời điểm giao quân theo quy định của Bộ Quốc phòng hằng năm.

- Thời gian giao quân 1 buổi (nhanh, gọn, an toàn).

2- Tổ chức lễ giao quân do Hội đồng NVQS điều hành, cơ quan quân sự phối hợp với các ngành chức năng làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện theo Điều 23/ Luật NVQS và nội dung Hướng dẫn 2280/HD-QP ngày 16 tháng 5 năm 2000 của Bộ Quốc phòng.

3- Cấp phát quân trang: Cơ quan quân sự quận, huyện có kế hoạch hiệp đồng cụ thể với các đơn vị nhận quân để cấp phát tại xã, phường trước khi lên trạm tập trung làm lễ giao quân. Không để thanh niên mang theo quần áo thường phục (trừ quần áo lót).

4- Phương tiện vận chuyển quân từ cơ sở lên khu vực giao của quận, huyện do địa phương bảo đảm.

a) Giao quân cho các đơn vị Bộ: Do đơn vị nhận quân bảo đảm.

b) Giao quân cho các đơn vị Quân khu, Thành phố: Bộ chỉ huy quân sự Thành phố bảo đảm.

c) Xe phải bảo đảm kỹ thuật tốt, là xe ca có đủ chỗ ngồi, tuyệt đối không để xe chở thêm những gì ngoài hợp đồng.

5- Bảo đảm ăn uống: Theo quy định của Bộ Quốc phòng và Quân khu hằng năm, nhất thiết phải bảo đảm đủ cho thanh niên lên đường về đến đơn vị. Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có kế hoạch hiệp đồng chỉ đạo cụ thể hằng năm cho từng đợt giao quân.

Điều 12: Tổ chức thăm và dộng viên trong quá trình huấn luyện chiến sĩ mới tại đơn vị. Cơ quan quân sự quận, huyện làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể cùng cấp và cơ sở thực hiện theo khả năng, điều kiện từng địa phương. (Nên có sự thống nhất, đồng đều giữa quận, huyện dể khỏi ảnh hưởng tư tưởng đến chiến sĩ mới đang huấn luyện cùng 1 đơn vị nhận quân).

Điều 13: Đón nhận quân nhân xuất ngũ về địa phương:

1- Cơ quan quân sự quận, huyện hiệp đồng với các đơn vị có quân nhân xuất ngũ làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp các ban, ngành đoàn thể cùng cấp và UBND xã, phường, cơ sở khác để tổ chức dón tiếp, đồng thời đăng ký vào ngạch dự bị.

2- Phương pháp tổ chức:

a) Tổ chức 1 lần, trường hợp quân nhân xuất ngũ từ các đơn vị về chênh lệch nhau về thời gian thì cơ quan quân sự quận, huyện tổ chức đăng ký vào quân nhân dự bị và thông báo cho cơ sở biết về thời gian, địa điểm tổ chức đón chinh thức.

b) Bộ Chỉ huy quân sự thành phố có kế hoạch hiệp đồng với các đơn vị về thời gian, số lượng quân nhân xuất ngũ của từng địa phương trong năm và thông báo cho địa phương biết.

Chương III

CHỦ TRƯƠNG VÀ GIẢI PHÁP

Điều 14: Hội đồng NVQS là tổ chức được UBND cùng cấp thành lập để giúp UBND tổ chức thực hiện Luật NVQS ở địa phương. Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, các hoạt động của Hội đồng phải có biên bản (theo quy định Điều 24 Luật NVQS). Việc thực hiện chỉ tiêu và xét tuyển chọn, gọi nhập ngũ là trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng NVQS xã, phường. ở cơ quan, đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp và tổ chức cơ sở khác thuộc trách nhiệm quyền hạn của tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đó.

Điều 15: Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng trong các nhà trường theo Nghị định 71/CP của Chính phủ, Quyết định 2732/QĐ của Bộ Giáo dục đào tạo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 02/CT năm 1997 của Thành ủy Đà Nẵng về việc tăng cường công tác giáo dục quốc phòng. Đối với thanh niên đường phố, nông thôn, thanh niên công tác trong các đơn vị kinh tế, đơn vị hành chính sự nghiệp và trong các tổ chức cơ sở khác, thì phải coi trọng kết hợp các hoạt động của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức công đoàn, hoạt động của Hội đồng phổ biến và giáo dục pháp luật để lồng ghép nội dung giáo dục quốc phòng mà trọng tâm là giáo dục Luật NVQS cho thanh niên, trong các hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN, ngày hội quốc phòng toàn dân 22/12.

Điều 16: Gọi nhập ngũ.

Công dân đang có việc làm trong cơ quan, đơn vị kinh tế đơn vị hành chính sự nghiệp, các tổ chức kinh tế chính trị khác, dù cư trú bất kỳ địa phương nào của thành phố thì nơi gọi thực hiện lệnh gọi khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ phải do cơ quan, đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp mà thanh niên đó đang công tác thực hiện, dưới sự điều hành của Hội đồng NVQS nơi cơ quan, đơn vị, tổ chức đứng chân.

Điều 17: Công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ không phân biệt độ tuổi (trong diện gọi nhập ngũ) có hay không có việc làm, bình đẳng trong việc thực hiện Luật NVQS. Về chất lượng, chính trị, sức khoẻ, trình độ học vấn, cần tuyển chọn tính từ cao đến thấp, nếu có điều kiện cần quan tâm hạn chế thấp nhất tuyển chọn công dân mà gia đình có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn hoặc đang công tác ở các vị trí thiết yếu, quan trọng của cơ quan, đơn vị, tổ chức.

Điều 18: Việc phân bổ vào các đơn vị nhập ngũ, phân gọn theo địa phương (quận, huyện), trước hết là tự nguyện chọn giao quân cho các đơn vị ở xa, ngoài ra còn bắt buộc phân theo vùng động viên.

Hội đồng NVQS quận, huyện, xã, phường phải: Nắm chắc và thực hiện đủ, đúng hồ sơ về chất lượng chính trị, trình độ học vấn, sức khỏe theo đúng tiêu chuẩn quy định; có sự phân công trách nhiệm của cơ quan chức năng tham mưu cho Hội đồng NVQS và bảo vệ chất lượng đó khi có sự không thống nhất giữa địa phương và đơn vị nhận quân. Hội đồng NVQS thành phố là cấp giải quyết và kết luận cuối cùng.

Điều 19: Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ đội Biên phòng và Công an nhân dân là:

- Lịch sử chính trị bản thân, gia đình và quan hệ xã hội rõ ràng.

- Phẩm chất đạo đức tốt, không vi phạm các tội quy định trong Bộ Luật Hình sự hoặc có liên quan đến tội phạm mà chưa được các cơ quan điều tra kết luận.

Do vậy đối với những công dân, trong độ tuổi thực hiện Luật NVQS theo quy định, hiện đang sinh sống, công tác tại thành phố nhưng không có hộ khẩu thường trú, để bảo đảm đủ điều kiện cho thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ những năm sau cần phải:

1- Thủ trưởng cơ quan đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp và các tổ chức cơ sở khác có trách nhiệm chủ động phối hợp với lực lượng Công an thẩm tra xác minh nắm chắc hồ sơ lý lịch, hiểu rõ lịch sử chính trị bản thân, gia đình và quan hệ xã hội.

2- Những công dân thuộc diện thực hiện Luật NVQS nhưng không có hộ khẩu thường trú và thực tế đang cư trú sinh sống từ 03 năm trở lên ở các xã, phường thuộc thành phố Đà Nẵng, thì Công an thành phố có trách nhiệm xem xét, lập hồ sơ báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND thành phố quyết định.

Điều 20: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố chủ trì phối hợp với Thanh tra thành phố, Điều tra hình sự, Viện kiểm sát quân khu 5 tiến hành thanh tra, kiểm tra các địa phương, cơ sở về thực hiện quy tnnh tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tập trung vào công tác đăng ký thực lực, chứng nhận và xét miễn, hoãn gọi nhập ngũ, khám sức khỏe. Tham mưu cho UBND các cấp có thẩm quyền xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nghiêm minh, kịp thời, đúng pháp luật các hành vi vi phạm.

Điều 21: Xử lý các hành vi vi phạm Luật NVQS.

Giải quyết và xử lý nghiêm các sai phạm trong quy trình Tuyển chọn và gọi nhập ngũ như: Chống, trốn, bao che, lẫn tránh đăng ký NVQS; chống, trốn khám sức khỏe; chống lệnh gọi nhập ngũ, đào bỏ ngũ không thực hiện Luật NVQS. Tùy theo mức độ vi phạm mà áp dụng các biện pháp: Xử phạt hành chính về lĩnh vực quốc phòng theo Nghị định 24/CP ngày 18-4-1996 của Chính phủ đến truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật Hình sự.

Chương IV

CHÍNH SÁCH HẬU PHƯƠNG QUÂN ĐỘI ĐỐI VƠI HẠ SỸ QUAN, BINH SỸ ĐANG TẠI NGŨ, XUẤT NGŨ

Điều 22: Quyền lợi của gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ trong thời gian phục vụ tại ngũ:

1- Cha hoặc vợ được tạm miễn tham gia lao động công ích trong trường hợp gia đình thực sự khó khăn và phải được UBND xã, phường chứng nhận.

2- Cha, mẹ, vợ và con gặp khó khăn đột xuất đặc biệt và phải được chính quyền địa phương xác nhận thì được xét trợ cấp theo chủ trương chung của thành phố quy định. Nếu gia đình trong diện đói, nghèo mà ốm đâu phải đi khám chữa bệnh tại các bệnh viên của Nhà nước thì được ngành Lao động mua cấp thẻ Bảo hiểm y tế.

3- Con gửi nhà trẻ hoặc tại trường mẫu giáo, các trường phổ thông của Nhà nước thì được xét miễn hoặc giảm học phí và tiền đóng góp lệ phí xây dựng trường.

Điều 23: Hạ sĩ quan, binh sĩ sau khi hoàn thành NVQS xuất ngũ về địa phương:

Trong thời gian tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ, không vi phạm kỷ luật quân đội và khi về địa phương không vi phạm pháp luật Nhà nước thì:

1- Trước khi nhập ngũ được cơ quan, đơn vị, tổ chức kinh tế, hành chính sự nghiệp và các tổ chức cơ sở khác cử tuyển thì thực hiện theo điểm 2, 3, 4 điều 56 Luật NVQS.

2- Trước khi nhập ngũ là thanh niên nông thôn, đường phố nếu có nguyện vọng học nghề thì được ưu tiên vào học miễn phí tại trường kinh tế kỹ thuật ngắn hạn, do Sở Lao động - Thương binh Xã hội thành phố chịu trách nhiệm thực hiện bằng ngân sách của thành phố hằng năm.

3- Ưu tiên trong tuyển sinh, tuyển dụng lao dộng phổ thông đối với số có văn hóa thấp (chưa tốt nghiệp phổ thông trung học) vào các trường PTTH, dạy nghề và doanh nghiệp kinh tế.

4- Các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế, các ngành khác phải có kế hoạch ưu tiên tuyển dụng lao động số thanh niên đã hoàn thành NVQS tại ngũ hàng năm. Nếu cần phải đào tạo nghề thành phố sẽ giải quyết một khoản kinh phí để đào tạo nghề cho người lao động tại doanh nghiệp.

5- Có nguyện vọng tự lực phát triển kinh tế gia đình được vay vốn quỹ xóa đói giảm nghèo để giải quyết việc làm với lãi xuất ưu đãi thấp. (Chương trình 120).

Điều 24: Lãnh đạo Sở Lao động TBXH chủ trì phối hợp với các sở Y tế, Giáo dục - Đào tạo và Bộ Chỉ huy quân sự thành phố, có hướng dẫn thủ tục, phân cấp trách nhiệm và đề xuất cụ thể nguồn kinh phí để thực hiện Điều 22, 23 nói trên.

Điều 25: Công tác tuyển sinh quân sự:

Đối với thí sinh thi tuyển vào học các trường cao đẳng, đại học quân sự, ngoài các chính sách hậu phương quân đội quy định trong Luật NVQS, UBND thành phố giao cho Bộ Chỉ huy quân sự thành phố mỗi năm hỗ trợ tiền tàu xe đi và về 1 lần trong năm; Tổ chức gặp mặt động viên anh em trong dịp hè, tết. Trước mắt tuyển sinh năm 2001 hỗ trợ phần kinh phí luyện thi nhằm nâng tỷ lệ trúng tuyển vào các trường quân sự.

Chương V

TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

Điều 26: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố là cơ quan thường trực của Hội đồng NVQS thành phố có nhiệm vụ chủ động phối hợp các thành viên: Sở Kế hoạch - Đầu tư, Lao động TB-XH, Công an, Y tế, Văn hóa thông tin, Giáo dục - Đào tạo, Liên đoàn Lao động, Thành đoàn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh để tổ chức thực hiện tốt quy trình tuyển chọn công dân nhập ngũ; Tham mưu đề xuất Hội đồng NVQS và Chủ tịch UBND thành phố trong việc giao chỉ tiêu, xử lý công dân vi phạm Luật NVQS.

Hội đồng NVQS các quận, huyện, ngoài các thành viên được quy định trong luật NVQS có thể được mời thêm Hiệu trưởng các trường PTTH cơ sở và PTTH trên địa bàn tham gia vào xét duyệt, tuyển chọn.

Điều 27: Công an thành phố có nhiệm vụ chỉ đạo, quản lý chặt chẽ số thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS có hộ khẩu thường trú tại địa phương về lịch sử chính trị bản thân, gia đình và các quan hệ xã hội và phối hợp với cơ quan quân sự quận, huyện thẩm tra hồ sơ những công dân công tác trong các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức kinh tế... chịu trách nhiệm chính giúp Hội đồng NVQS bảo đảm tuyển chọn đúng tiêu chuẩn chính trị theo Thông tư 1703/TT-LB-QP-NV ngày 22 tháng 11 năm 1988.

Điều 28: Ngành giáo dục có biện pháp chỉ đạo các trường phổ thông cơ sở, phổ thông trung học trên địa bàn quản lý, xác nhận đúng trình độ học vấn khắc phục tình trạng lợi dụng kẽ hở khai man trình độ học vấn để trốn tránh NVQS.

Điều 29: Ngành Y tế chịu trách nhiệm chỉ đạo tổ chức các Hội đồng khám và kết quả khám tuyển về sức khỏe bảo đảm trung thực, chính xác, có biện pháp phòng chống tiêu cực trong khám tuyển của công dân. Phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự thành phố tổ chức Hội đồng giám định y khoa thành phố (gồm một số thành viên của Sở Y tế, Quân y của Bộ Chỉ huy quân sự) để sẵn sàng phúc tra giám định lại một số trường hợp theo đề nghị của Hội đồng NVQS quận, huyện.

Điều 30: Thanh tra thành phố chủ trì phối hợp với Thanh tra quốc phòng tổ chức thanh tra việc thực hiện Luật NVQS của các địa phương, cơ quan, đơn vị kinh tế, hành chmh sự nghiệp và các tổ chức cơ sở khác, phát hiện xử lý và kiến nghị xử lý các vi phạm Luật NVQS.

Chương VI

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ PHẠT

Điều 31: Gắn kết quả thực hiện quốc phòng nói chung, kết quả thực hiện Luật NVQS nói riêng trong xem xét, đánh giá phong trào thi đua yêu nước của địa phương, cơ quan, đơn vị... Hàng năm UBND thành phố xét khen thưởng địa phương, cơ quan, đơn vị kinh tế, hành chính sự nghiệp và các cơ sở khác hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong việc chỉ đạo và thực hiện Luật NVQS.

Điều 32: Thực hiện quy trình, giải pháp tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ là vấn đề chấp hành và thực hiện pháp luật. Nếu bất kỳ tổ chức cá nhân nào vi phạm, làm trái với quy định trên thì tùy theo mức độ vi phạm và hậu quả tác hại sẽ bị xử phạt theo Nghị định 24/CP của Chính phủ hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chương VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 33: Quy định này cụ thể hóa một bước luật NVQS, các Nghị định của Chính phủ và các Thông tư Liên bộ nhằm đưa công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn thành phố đi vào nề nếp, ngày càng vững chắc. Đồng thời tạo cho mọi tổ chức, cá nhân đều công bằng trong việc thực hiện Luật NVQS.

Điều 34: Quá trình thực hiện nếu có vấn đề nảy sinh vướng mắc, các địa phương, cơ sở kịp thời phản ánh về Hội đồng NVQS thành phố (qua cơ quan thường trực là Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng) để trình Hội đồng NVQS thành phố nghiên cứu bổ sung.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.