• Quyết định 01/2020/QĐ-UBND

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 19/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017 của UBND thành phố về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/01/2020

  03/02/2020

  Chưa có hiệu lực

 • Quyết định 58/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  31/12/2019

  10/01/2020

 • Quyết định 56/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng biển ven bờ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/12/2019

  30/12/2019

 • Quyết định 57/2019/QĐ-UBND

  Quy định một số nội dung quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  20/12/2019

  30/12/2019

 • Quyết định 55/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải

  16/12/2019

  26/12/2019

 • Quyết định 54/2019/QĐ-UBND

  Bãi bỏ Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhà nước để thực hiện miễn thủy lợi phí trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  07/12/2019

  17/12/2019

 • Quyết định 52/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy định về cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/12/2019

  01/01/2020

 • Quyết định 53/2019/QĐ-UBND

  Về việc bãi bỏ một số Quyết định trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Quyết định 51/2019/QĐ-UBND

  Ban hành Quy chế Đánh số, gắn biển số nhà và cấp Giấy chứng nhận số nhà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  06/12/2019

  16/12/2019

 • Quyết định 50/2019/QĐ-UBND

  Về việc bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng ban hành giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

  03/12/2019

  16/12/2019

This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.