• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 17/03/1997
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 508/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 17 tháng 3 năm 1997

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND LÂM THỜI

THÀNH PHỐ ĐÀ NẮNG

V/v cho phép tạm thời áp dụng các văn bản pháp quy còn hiệu lực của tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

______________________

 

ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội thông qua ngày 21-6-1994;

- Căn cứ Quyết định số 964/TTg, ngày 26-12-1996 của Thủ tướng Chính phủ vê việc chỉ định UBND lâm thời thành phố Đà Nắng;

- Theo đê nghị của Giám đốc sở Tư pháp và Chánh Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay cho phép tạm thời áp dụng các văn bản pháp quy còn hiệu lực trên các lĩnh vực kinh tế-văn hóa- xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh QN-ĐN (cũ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kể từ ngày 1-1-1997 cho, đến khi có ,văn bản mới của UBND thành phố Đà Nẵng thay thế.

- Các văn bản pháp quy còn hiệu lực của UBND huyện Hòa Vang (cũ) tạm thời được áp dụng trên địa bàn huyện Hòa Vang mới cho đến khi có văn bản pháp quy của UBND huyện Hòa Vang mới thay thế.

- Các văn bản pháp quy của UBND thành phố Đà Nẵng (cũ) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-1997.

Điều 2: Giao Sở Tư pháp chủ động phối hợp với Văn phòng UBND thành phố và các sở, ban, ngành, các quận, huyện trực thuộc UBND thành phố trong chức năng, nhiêm vụ, quyền hạn của mình tổ chức việc rà soát các quy định của UBND tỉnh QN-ĐN (cũ), UBND thành phố Đà Nẵng (cũ), huyện Hòa Vang (cũ) theo kế hoạch số 251 ngày 15 tháng 3 năm 1997 của UBND thành phố để kiến nghị hủy bỏ sửa đổi, ban hành mới các văn bản pháp quy cho phù hợp với việc quản lý Nhà nước trên địa . bàn thành phố Đà Nẳng.

Điều 3: Ông Chánh Văn phòng UBND thành phố, ông Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các quận, huyện căn cứ quyết định thi hành.

Chủ tịch

(Đã ký)

 

Nguyễn Bá Thanh

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.