• Hiệu lực: Còn hiệu lực
  • Ngày có hiệu lực: 15/12/2000
UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Số: 18980/2000/QĐ-UB
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đà Nẵng, ngày 29 tháng 12 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN

NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

V/v thực hiện các chính sách đối với các hộ vào kinh doanh tại chợ Đống Đa

_________________________

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ pháp lệnh về nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và UBND các cấp ngày 03 tháng 7 năm 1996;

- Căn cứ Thông tư số 03/VGNN-KHCS ngày 01 tháng 7 năm 1992 của ửy ban Vật giá Nhà nước (nay là Ban Vật giá Chính phủ) hướng dẫn nội dung quản lý Nhà nước về giá của UBND tỉnh, thành phố;

- Theo đề nghị của liên ngành Thương mại, Cục thuế, Tài chính - Vật giá thành phố Đà Nẵng tại Tờ trình số 902/TT-LN ngày 12 tháng 12 năm 2000,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay ban hành chính sách đối với các hộ vào kinh doanh tại chợ Đống Đa như sau:

1- Đối với các hộ kinh doanh cố định và không cố định hiện đang kinh doanh tại chợ tạm khi chuyển vào kinh doanh tại chợ mới Đống Đa được giảm 10% (mười phần trăm) khoản tiền xây dựng chợ.

2- Đối với các hộ kinh doanh cố định tại chợ Tân Chính chuyển vào kinh doanh cố định tại chợ Đông Đa được giảm 10% (mười phần trăm) khoản tiền xây dựng chợ và được miễn 03 (ba) tháng tiền sử dụng mặt bằng.

3- Đối với các hộ kinh doanh hàng rong, buôn bán nhỏ không có quầy, cửa hàng cố định tại khu vực xung quanh chợ Tân Chính chuyển vào chợ Đông Đa được miễn thu 03 (ba) tháng tiền sử dụng mặt bằng.

Điều 2: Công ty Quản lý các chợ Đà Nẵng có trách nhiệm công khai miễn giảm cho các hộ kinh doanh đã quy định tại Điều I Quyết định này để thực hiện.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2000.

Điều 4: Chánh Vãn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, Giám đốc Sở Thương mại, Giám đốc Công ty Quản lý các chợ thành phố và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

 

Huỳnh Năm

Tải file đính kèm
 
This div, which you should delete, represents the content area that your Page Layouts and pages will fill. Design your Master Page around this content placeholder.